חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 2822.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3א, , 4י(ג), 4יג, 4טו, 4יט ו־13 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב–1972 (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”יחידה“ – כהגדרתה בצו ייבוא אישי;
”ייבוא לשימוש עצמי“ – ייבוא של עד 5 יחידות של מכשירים אלחוטיים המיועדים לשימושו העצמי של המייבא, לרבות ייבוא אישי כהגדרתו בצו ייבוא אישי;
”מכשיר אלחוטי“ – לרבות מכשיר שהוחלו עליו הוראות הפקודה כאמור בתקנה 3;
”מסמך יצרן נלווה“ – מסמך מטעם היצרן כגון מסמך גיליון נתונים (Data sheet) או מסמך מדריך למשתמש (User manual) המפרט את כל תחומי התדרים שבהם המכשיר פועל, את השימושים השונים של המכשיר, ומאפיינים טכניים נוספים כגון הספק שידור או עוצמת שדה מרבי במרחק מסוים, רוחב פס, שיטת אפנון, ותקן;
”מסמך תאימות לתקנים אירופאיים“ – מסמך הצהרת התאמה לתקנים אירופאיים (EU declaration of conformity) מטעם היצרן או מטעם נציגות שהסמיך היצרן, המפרט את התקנים האירופאיים שבהם המכשיר האלחוטי עומד;
”צו ייבוא אישי“ – צו ייבוא אישי, התשע״ט–2019;
"Federal Communications Commission – "FCC, רשות התקשורת הפדרלית של ארצות הברית של אמריקה.
מכשיר אלחוטי החייב באישור התאמה
(א)
מכשיר אלחוטי שמתקיימים לגביו או לגבי הייבוא או הייצור שלו התנאים המפורטים בחלק ב׳ של התוספת הראשונה, פטור מחובת רישיון לפי סעיף 4א לפקודה, ייבואו או ייצורו טעון אישור התאמה, והשימוש בו יהיה מותר בתנאים ובמגבלות השימוש המפורטים בתוספת הראשונה; החליטה ועדת התדרים, לפי סעיף 5ו לפקודה, בדבר שימוש מותר נוסף על השימושים המפורטים בתוספת הראשונה, רשאי המנהל להתיר שימוש זה לתקופה של 9 חודשים, ויפרסם על כך הודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד.
(ב)
נוסחם המחייב של התקנים והמפרטים המפורטים בתוספת הראשונה, או בהודעה שנתן המנהל לפי סעיף 4יח לפקודה, יהיה נוסחם המעודכן מזמן לזמן; המנהל רשאי לאשר לעניין בקשה מסוימת, מהדורה קודמת של תקן או מפרט לפי סעיף 4יח לפקודה אם מצא כי הדבר אינו גורע מעמידה בשאר התנאים ובמגבלות השימוש המפורטים בתוספת הראשונה.
תחולת הפקודה על מכשירים להעברת אותות תקשורת באמצעות תיל חשמלי
(א)
הפקודה תחול על מכשירים להעברת אותות תקשורת באמצעות תיל חשמלי.
(ב)
מכשיר כאמור בתקנת משנה (א) שמתקיימים לגביו או לגבי הייבוא או הייצור שלו התנאים המפורטים בתוספת השנייה, פטור מחובת רישיון לפי סעיף 4א לפקודה, ייבואו או ייצורו טעון אישור התאמה, והשימוש בו יהיה מותר בתנאים ובמגבלות השימוש המפורטים בתוספת השנייה.
(ג)
נוסחם המחייב של התקנים והמפרטים המפורטים בתוספת השנייה, יהיה נוסחם המעודכן מזמן לזמן; המנהל רשאי לאשר לעניין בקשה מסוימת מהדורה קודמת של תקן או מפרט לפי סעיף 4יח לפקודה אם מצא כי הדבר אינו גורע מעמידה ביתר התנאים ובמגבלות השימוש המפורטים בתוספת השנייה.
תוקף אישורי התאמה
(א)
תוקפו של אישור התאמה לפי סעיף 4י או 4יא לפקודה יהיה לשנתיים מיום נתינתו, אך המנהל רשאי להורות כי אישור לדגם מכשיר מסוים יינתן לתקופה של שנה אם סבר כי הדבר נדרש לשם ניהול תדרי הרדיו.
(ב)
למכשירים המיובאים בייבוא לשימוש עצמי ובייבוא מסחרי חד־פעמי, כמשמעותו בתקנה 7, יינתן אישור התאמה לשחרור משלוח יחיד מהמכס, לפי הכמות והתנאים המפורטים באישור, ותוקפו יהיה לתקופה שתצוין בו ושלא תעלה על 90 ימים.
צירוף מסמכים
(א)
המבקש אישור התאמה יצרף לבקשתו את אחד המסמכים כאמור בסעיף 4י(ג) לפי המפורט להלן:
(1)
לעניין מפרט יצרן כאמור בסעיף 4י(ג)(1) לפקודה – מפרט מטעם היצרן של המכשיר האלחוטי, המעיד על עמידתו של המכשיר בתנאים המפורטים בתוספת הראשונה או השנייה לגבי כל אחד מפסי התדרים שבהם פועל המכשיר;
(2)
לעניין בדיקה כאמור בסעיף 4י(ג)(2) לפקודה – בדיקת מעבדה המעידה על עמידתו של המכשיר בתנאים המפורטים בתוספת הראשונה או השנייה לגבי כל אחד מפסי התדרים שבהם פועל המכשיר, ושנערכה בתוך תקופה של חמש השנים שלפני מועד הגשת הבקשה לאישור התאמה; ואולם המבקש רשאי להגיש בדיקת מעבדה כאמור שנערכה במועד שקדם לתקופה האמורה ובלבד שצירף לה מסמך תאימות לתקנים אירופאיים עדכני, או הצהרה מטעם היצרן כי תכונות המכשיר לא השתנו מתאריך הפקת בדיקת המעבדה ועד להגשת הבקשה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין מכשיר אלחוטי המותקן בכלי רכב, לרבות שלט לרכב – רשאי המבקש לצרף, חלף מסמך כאמור בתקנת משנה (א), מסמך מטעם יצרנית הרכב המעיד על עמידתו של המכשיר בתנאים המפורטים בתוספת הראשונה לגבי כל אחד מפסי התדרים שבהם פועל המכשיר.
ייבוא לשימוש עצמי של מכשיר אלחוטי במסלול אישור התאמה
(א)
על אף האמור בתקנה 5, המבקש לייבא מכשיר אלחוטי בייבוא לשימוש עצמי רשאי לצרף, חלף מסמך כאמור בתקנה 5, מסמך שניתן ללמוד ממנו על מאפייניו הטכניים של המכשיר כגון מסמך יצרן נלווה או מפרט מקובל (סטנדרטי) להנחת דעתו של המנהל.
(ב)
בלי לגרוע מתקנה 5 ומתקנת משנה (א), המבקש לייבא מכשיר אלחוטי בייבוא לשימוש עצמי יצרף לבקשתו שטר מטען או חשבונית קנייה או הצעת מחיר (Pro-forma invoice) של המכשיר האלחוטי, המפרטים את שם דגם המכשיר האלחוטי, שם היצרן, שם היבואן וכמות היחידות המיובאות.
ייבוא מסחרי חד־פעמי במסלול אישור התאמה
(א)
על אף האמור בתקנה 5, המבקש לייבא דרך עיסוק משלוח אחד של מכשירים אלחוטיים בכמות יחידות שלא תעלה על 50 יחידות או על כמות אחרת כפי שיתיר לו המנהל (בתקנה זו – ייבוא מסחרי חד־פעמי), רשאי לצרף, חלף המסמך הנלווה כאמור בתקנה 5, את כל אלה:
(1)
מסמך יצרן נלווה;
(2)
מסמך תאימות לתקנים אירופאיים, או מפרט מתאים מאתר האינטרנט של ה־FCC;
(3)
שטר מטען או חשבונית קנייה או הצעת מחיר (Pro-forma invoice) של המכשיר האלחוטי, המפרטים את שם דגם המכשיר האלחוטי, שם היצרן, שם היבואן וכמות היחידות המיובאות.
(ב)
בחר מבקש אישור התאמה לייבא מכשירים לפי תקנה זו, לא יגיש בקשה לקבלת אישור התאמה על סמך הצהרה לפי סעיף 4י לפקודה.
מכשיר אלחוטי שהותאם לדין הישראלי
בלי לגרוע מתקנות 5 ו־7, המבקש לייבא מכשיר אלחוטי שיצרן ביצע בתכונות הטכניות שלו שינויים כך שיעמוד בתנאים שבתוספת הראשונה או בתוספת השנייה, יצרף לבקשה לקבלת אישור התאמה, טופס הצהרת ייבוא (Import declaration) חתום בידי היצרן ומעיד כי בוצעו שינויים במכשיר המופיע באתר משרד התקשורת, כך שיעמוד בתנאים המפורטים בתוספת הראשונה או השנייה.
חובת סימון מכשירים ויידוע הציבור
(א)
בעל אישור התאמה, למעט מי שקיבל אישור לייבוא לשימוש עצמי, יסמן על אריזתו של המכשיר האלחוטי טרם שיווקו פרטים בנוסח הזה:
(1)
”מספר אישור התאמה מטעם משרד התקשורת:“ – עם ציון מספר אישור ההתאמה שניתן למכשיר;
(2)
”חל איסור לבצע פעולות במכשיר שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה שינויי תוכנה, החלפת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, בלא קבלת אישור משרד התקשורת, בשל החשש להפרעות אלחוטיות.“;
(3)
לגבי הפרטים בטבלה שבתוספת הראשונה או השנייה שלגביהם מצוין כי הם לשימוש בתוך מבנה בלבד (indoor) – יצוין גם ”חל איסור על הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, בשל חשש להפרעות אלחוטיות“.
(ב)
הסימון יעשה בהדבקת תווית על גבי אריזת המכשיר במקום הנראה לעין, ואם אי־אפשר לעשות זאת מפאת גודל אריזתו של המכשיר – תצורף הודעה מודפסת להוראות ההפעלה של המכשיר; לעניין מכשירים אלחוטיים המותקנים ברכב, לרבות שלטים לרכב, תצורף הודעה לחוברת מפרטי הרכב.
(ג)
אם האריזה מורכבת מכמה שכבות, יהיה הסימון על השכבה החיצונית, ואולם אם השכבה החיצונית עשויה חומר שקוף, מותר שהסימון יהיה מתחתיה, ובלבד שיהיה קריא וברור מבעד לשכבה השקופה.
שמירת מסמכים
(א)
סעיף 4טו לפקודה יחול גם על אישור שבוטל לפי סעיף 4טז לפקודה.
(ב)
בלי לגרוע מסעיף 4טו לפקודה, בעל אישור התאמה ישמור את שטר המטען או את חשבונית הקנייה שבהם פירוט שם דגם המכשיר האלחוטי, שם היצרן, שם היבואן וכמות היחידות המיובאות, לגבי כל משלוח של מכשירים אלחוטיים שייבא לארץ מכוח אישור ההתאמה, וזאת לתקופה של שלוש שנים מיום הייבוא.
(ג)
סעיף 4טו לפקודה ותקנה זו לא יחולו על בעל אישור התאמה שייבא מכשירים אלחוטיים בייבוא לשימוש עצמי.
אישור על סמך אישור קודם
(א)
בתקנה זו, ”דגם מאושר“ – דגם שפרסם המנהל לפי תקנת משנה (ב).
(ב)
המנהל יפרסם באתר האינטרנט של משרד התקשורת כל דגם של מכשיר אלחוטי שקיבל אישור לפי סעיף 4יא(ג) לפקודה, מספר אישור שניתן לדגם ומועד סיום תוקף האישור.
(ג)
על אף האמור בתקנה 5, מבקש אישור התאמה לפי סעיף 4יא לפקודה למכשיר מדגם זהה לדגם מאושר, רשאי, חלף מסמך לפי תקנה 5, לצרף לבקשתו את כל אלה:
(1)
מספר אישור של דגם מאושר שאישורו תקף ביום הגשת הבקשה;
(2)
אחד המסמכים כמפורט להלן, לפי בחירתו, המעיד כי המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור זהה בתכונותיו ובמאפייניו לדגם המאושר:
(א)
מסמך יצרן נלווה;
(ב)
מסמך תאימות לתקנים אירופאיים;
(ג)
מפרט מתאים למכשיר מאתר האינטרנט של ה־FCC;
(3)
תצהיר מטעם המבקש, מאומת ביד עורך דין, ולפיו המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור זהה במאפייניו למאפיינים של הדגם המאושר כמפורט באתר האינטרנט של המשרד, וכי מאז ייצורו לא נעשה במכשיר שינוי שיש בו כדי להשפיע על תכונותיו האלחוטיות.
(ד)
המנהל ייתן אישור התאמה לפי תקנה זו ותצוין בו תקופת תוקפו; המנהל ייתן אישור בתוקף עד תום תקופת תוקפו של האישור שניתן לדגם המאושר, כפי שהופיע ברשימה שפורסמה באתר האינטרנט של משרד התקשורת ביום הבקשה.
מתן אישור התאמה על סמך הצהרה
(א)
אישור התאמה על סמך הצהרה לפי סעיף 4י לפקודה יינתן לא יאוחר מ־3 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.
(ב)
המנהל רשאי לבדוק בקשה לאישור התאמה בתוך פרק הזמן כאמור בתקנת משנה (א), ואם מצא כי הוגשה שלא כנדרש בניגוד לסעיף 4י(ד) לפקודה – לא ייתן למבקש אישור התאמה.
שינוי התוספות
(א)
בוטל אחד הפרטים המפורטים בתוספת הראשונה או השנייה, ימשיך אישור התאמה שניתן לפיו בטרם הביטול לעמוד בתוקפו עד תום תקופתו, אלא אם כן ביטל או הגביל אותו המנהל לפי סעיף 4טז לפקודה.
(ב)
החזקה, הפעלה או סחר, למעט ייבוא ולמעט ייצור, של מכשיר אלחוטי שיובא לישראל או יוצר בישראל כדין, ולפי אישור התאמה בר־תוקף, פטורים מרישיון לפי הפקודה אף אם בוטל או שונה הפרט בתוספת הראשונה או השנייה שמכוחו ניתן אישור ההתאמה, ואף אם פג תוקפו של אישור ההתאמה האמור.
הפרעות אלחוטיות
(א)
אין בפטור למכשיר שעומד בתנאים לפי תקנה 2 או 3 כדי –
(1)
להתיר גרימת שיבוש או הפרעה אלחוטית לפעולה של מכשיר אלחוטי אחר שהפעלתו טעונה רישיון והוקצה לו תדר לפעולתו לפי סעיף 5ד לפקודה, או להתיר גרימת שיבוש או הפרעה אלחוטית משמעותיים לפעולה של מכשיר אלחוטי אחר שעומד בתנאים שבתקנות אלה;
(2)
להבטיח למכשיר שעומד בתנאים שבתקנות אלה הגנה מפני הפרעה אלחוטית מצד מכשיר אלחוטי אחר.
הוראת מעבר
(א)
אישור שניתן לפי צו הטלגרף האלחוטי (אי–תחולת הפקודה) (מס׳ 2), התשמ״ב–1982 (להלן – צו הטלגרף האלחוטי), לפני כניסתן לתוקף של תקנות אלה, למי שעוסק בייבוא או בייצור של מכשיר אלחוטי, יראו בו אישור התאמה שניתן לפי תקנות אלה ויחולו בעניינו תקנות 9, 10, 13 ו־14 לתקנות אלה.
(ב)
אישור שניתן לפי צו הטלגרף האלחוטי לפני כניסתן לתוקף של תקנות אלה לצורך ייבוא אישי, יראו בו אישור התאמה שניתן לפי תקנות אלה ויחולו בעניינו תקנות 13 ו־14 לתקנות אלה.
ביטול
תחילה
(א)
תחילתם של פרטים 69 עד 71 בחלק ב׳ לתוספת הראשונה ביום י״ט בניסן התשפ״א (1 באפריל 2021).
(ב)
תחילתם של פרטים 68 ו־72 בחלק ב׳ לתוספת הראשונה ביום כ״ה בתשרי התשפ״ב (1 באוקטובר 2021).
הוראת שעה
בתקופה שמיום פרסומן של תקנות אלה עד יום כ״ה בתשרי התשפ״ב (1 באוקטובר 2021), יראו כאילו בפרט 64 בחלק ב׳ לתוספת הראשונה, בטור ד׳, במקום פסקה (א) נאמר:
”(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן 440 300 ETSI EN.“

תוספת ראשונה

(תקנות 2, 5, 8, 9 ו־13)

חלק א׳: פירושים

הקיצורים בטור א׳, המצוינים בתוספת הראשונה והשנייה, יפורשו לפי האמור בטור ב׳ שלידו.
מס׳טור א׳טור ב׳
1.dBדציבל, Decibel, יחידת מידה המייצגת יחס בין שני הספקים
2.dBmדציבל־מיליוואט, יחידת מידה להספק במכשיר אלחוטי
3.Duty Cycleהיחס בין זמן השידור לבין זמן השידור והקליטה במחזור פעולה אחד
4.Wוואט, Watt, יחידת מידה להספק במכשיר אלחוטי
5.Hzהרץ, Hertz, יחידת מידה לתדירות במכשיר אלחוטי, [‎1/sec]
6.KHzקילו־הרץ (קה״ץ), יחידת מידה השווה ל־103 הרץ
7.MHzמגה־הרץ (מה״ץ) יחידת מידה השווה ל־106 הרץ
8.GHzגיגה־הרץ (גה״ץ) יחידת מידה השווה ל־109 הרץ
9.mמילי, mili, תחילית המציינת הכפלה של יחידת המידה ב־10−3
10.µמיקרו, micro, תחילית המציינת הכפלה של יחידת המידה ב־10−6
11.nננו, nano, תחילית המציינת הכפלה של יחידת המידה ב־10−9
12.Vוולט, Volt, יחידת מידה למתח ופוטנציאל חשמלי
13.KVקילו־וולט; יחידת מידה ל־103 וולט
14.Aאמפר, Amper, יחידת מידה לזרם חשמלי
15.Ωאוהם, ohm, יחידת מידה להתנגדות חשמלית
16.dB/Octaveשינוי ב־dB בירידת עקום הגרף בין תדר f1 לתדר ‎2*f1
17.xx dBµA/m @ yy mxx (ערך מספרי) ביחידות דציבל מיקרו־אמפר למטר, במדידה במרחק של yy (ערך מספרי) מטר מהמכשיר האלחוטי, לדוגמה:
42dBµA/m @ 10m ‏= 42 דציבל מיקרו־אמפר למטר במדידה במרחק של 10 מטרים מהמכשיר האלחוטי
18.xx dBµV/m @ yy mxx (ערך מספרי) ביחידות דציבל מיקרו־וולט למטר במדידה במרחק של yy (ערך מספרי) מטר מהמכשיר האלחוטי, לדוגמה:
30dBµV/m @ 10m ‏= 30 דציבל מיקרו־וולט למטר במרחק 10 מטרים מהמכשיר האלחוטי
19.xx dBm/Hzxx (ערך מספרי) ביחידות dBm להרץ המייצג צפיפות הספק
20.λלמדא, אורך הגל של האות האלקטרומגנטית שמחושב לפי הנוסחה C/f=λ
לעניין זה, C מייצג את מהירות האור (‎3×108 m/sec) ו־f מייצג את התדר ביחידות הרץ
21.מכ״םמגלה כיוון מרחק
22.נל״ןנקודה לנקודה
23.AFAAutomatic Frequency Agility
24.ALDAssistive Listening Device
25.ATPCAutomatic Transmit Power Control
26.CBWChannel Band Width
27.CAPSCart Anti-theft Protection System
28.CSSChirp Spread Spectrum
29.DAADetect And Avoid
30.DECTDigital Enhanced Cordless Telecommunications
31.DFSDynamic Frequency Selection
32.e.i.r.p.‎Effective Isotopic Radiated Power
33.e.r.p.‎Effective Radiated Power
34.ETSIEuropean Telecommunications Standards Institute
35.FCCFederal Communications Commission
36.FMFrequency Modulation
37.FSFixed System
38.FWAFixed Wireless Access
39.FMCWFrequency Modulated Continuous Wave (radar)‎
40.FSKFrequency Shift Keying
41.FHSSFrequency Hopping Spread Spectrum
42.GFSKGaussian Frequency Shift Keying
43.HDTVHigh Definition Television
44.ISMIndustrial, Scientific, Medical
45.LBTListen Before Talk
46.LPRLevel Probing Radar
47.MIMOMultiple-Input Multiple-Output
48.RFIDRadio Frequency IDentification
49.SRDShort Range Device
50.SRRShort Range Radar
51.TPCTransmit Power Control
52.OFDMOrthogonal Frequency-Division Multiplexing
53.PLCPower Line Communication
54.PLTPower Line Telecommunications
55.PtPPoint to Point
56.PtMPPoint to Multi Point
57.PMRPrivate Mobile Radio
58.PSDPower Spectral Density
59.RFIRadio Frequency Interference
60.r.m.sroot mean square
61.RBWResolution Band Width
62.RLANRadio LAN
63.TDDTime-division duplexing
64.TLPRTank Level Probing Radar
65.ULP-AMIUltra Low Power Active Medical Implants
66.ULP-AMI-PUltra Low Power Active Medical Implants associated Peripherals
67.ULP-WMCEUltra Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy
68.UWBUltra Wide Band
69.ULP MEDSUltra Low Power Medical Data Service
70.NBNarrow Band
71.WBWide Band
72.WLANWireless LAN
73.WIAWireless Industrial Applications
74.WPTWireless Power Transmission
75.WPANWireless Personal Area Networks
76.WiGigWireless Gigabit
77.WASWireless Access Systems

חלק ב׳: תנאים של מכשירים אלחוטיים החייבים אישור התאמה

טור א׳טור ב׳טור ג׳טור ד׳טור ה׳
מספרפס תדרים או תדרהספק שידור, צפיפות הספק או עוצמת שדה מרבייםתקנים והגבלות נוספותשימושים מותרים
13 עד 40 הרץ0.16m Watt e.r.p.‎
(א)
אורכה של האנטנה במכשיר האלחוטי, הנמדד בין שתי הנקודות הרחוקות ביותר באנטנה (קו אלכסון באנטנה בצורת מלבן, קוטר באנטנה בצורת מעגל) יהיה קטן או שווה ל־λ/20.
(ב)
לעניין עוצמת הפליטה של אותות לא רצויים (Unwanted emission) בלבד, מחוץ לפס התדרים 3 עד 40 הרץ, תהיה כדלקמן:
(1)
בפס התדרים 21 עד 148.4 קה״ץ לא תעלה על 37.7dBµA/m @ 10m;
(2)
בפס התדרים 148.5 עד 5000 קה״ץ לא תעלה על ‎−15dBµA/m @ 10m;
(3)
בפס התדרים 5 עד 30 מה״ץ לא תעלה על ‎−20dBµA/m @ 10m.
(ג)
המכשיר האלחוטי יעמוד בכל התקנים הבאים:
(1)
IEC EN 60079-0;
(2)
IEC EN 60079-1.
(ד)
מכשיר אלחוטי המיועד לפעול בתוך צינורות גז יעמוד ב־ATEX Directive.
(ה)
במכשיר האלחוטי מתקיימות דרישות הדירקטיבה האירופית Radio Equipment Directive‏ (‎2014/53/EU), והוא נושא סימון המעיד על כך (CE).
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כחיישן וגלאי למתכות ועצמים לבדיקה ואיתור בצינורות תעשייתיים המותקנים בקרקע.
24 עד 20 קה״ץבפס התדרים 4 עד 9 (כולל) קה״ץ: 82dBµA/m @ 10m
בפס התדרים 9 עד 20 קה״ץ: 72dBµA/m @ 10m
(א)
המכשיר אלחוטי יפעל עם אנטנה מסוג לולאה Loop Antenna.
(ב)
עוצמת הפליטה של האותות הלא רצויים unwanted radiated emission מחוץ לפס התדרים 4 עד 20 קה״ץ תהיה כדלקמן:
(1)
בפס התדרים 21 עד 148.4 קה״ץ לא תעלה על 37.7dBµA/m @ 10m;
(2)
בפס התדרים 148.5 עד 5000 קה״ץ לא תעלה על ‎−15dBµA/m @ 10m;
(3)
בפס התדרים 5 עד 30 מה״ץ לא תעלה על ‎−20dBµA/m @ 10m.
(ג)
המכשיר האלחוטי יתמוך בדירקטיבה האירופאית (CE)‏ Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EC.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כגלאי מתכות ”שער“ מסוג Walk Through Metal Detector.
30.1 עד 9 קה״ץ82dBμA/m @ 10m
(א)
אורכה של האנטנה במכשיר האלחוטי, הנמדד בין שתי הנקודות הרחוקות ביותר באנטנה (קו אלכסון באנטנה בצורת מלבן, קוטר באנטנה בצורת מעגל) יהיה קטן או שווה ל־λ/20.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
למכשירים אלחוטיים המשמשים כחיישנים וגלאים למתכות ועצמים – תקן ETSI EN 303 454;
(2)
למכשירים אלחוטיים המשמשים ליישומים השראתיים תקן ETSI EN 303 447;
(3)
ליתר המכשירים – בתקן ETSI EN 303 660 (התקן טרם פורסם).
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) לשימוש יישומים השראתיים כגון חיישנים וגלאים למתכות ועצמים.
48.13 קה״ץ24dBµA/m @ 10m
(א)
המכשיר האלחוטי בעל אנטנה חיצונית מסוג לולאה (Loop Antenna), המותקנת מתחת לפני הקרקע בעומק 3 סנטימטרים בגבול הגזרה של המרכול, זרם האות המוכנס ללולאה הוא בעוצמה של 0.7Amper ומתח ההזנה לא יעלה על 35VD.C.
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט של 40 הרץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) לשימוש גדר אלחוטית וירטואלית CAPS במערכת ניהול עגלות למניעת הוצאת עגלות אל מחוץ לשטח המוגדר של המרכול.
55 עד 882 קה״ץעוצמת השדה מחוץ למעטפת הציוד המזווד לא תעלה על ‎−15dBµA/m @ 10m בפס התדרים 10 עד 30,000 קה״ץ
(א)
המכשיר האלחוטי יזווד במעטפת מתכתית המונעת דליפת RFI וכן כבלי מתח אספקת מתח למכשיר האלחוטי יזווד עם התקנים המונעים קרינת RFI.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן IEC 61000-6-4.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כגלאי מתכות לצרכים תעשייתיים כגון מזון, טקסטיל, תרופות.
69 עד 90 קה״ץ72dBµA/m @ 10m
(א)
במקרה של מכשיר אלחוטי בעל חיבור לאנטנה חיצונית יש לחבר אנטנה מסוג סליל (Loop coil antenna).
(ב)
אם המכשיר האלחוטי פועל ברוחב סרט הגדול מ־30 קה״ץ, נדרש להוריד את הספק השידור בשיעור של 3dB/Octave.
(ג)
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
למכשירים המשמשים כיישומים השראתיים עם אנטנת לולאה – תקן ETSI EN 300 330;
(2)
למכשירים אלחוטיים המשמשים כחיישנים וגלאים למתכות ועצמים -תקן ETSI EN 303 454;
(3)
ליתר השימושים – תקן ETSI EN 303 447.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש אחד או יותר מאלה: חיישן וגלאי למתכות ועצמים, מערכת RFID, מערכת בקרה אלחוטית, זיהוי RFID, ערוץ תקשורת קולית, תוואי ערוץ רכב חשמלי, אימובילייזר לרכב, ”עט מגע“ (Touch Pen).
790 עד 119 קה״ץ42dBµA/m @ 10m
(א)
במקרה של מכשיר אלחוטי בעל חיבור לאנטנה חיצונית יש לחבר אנטנה מסוג סליל (Loop coil antenna).
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
למכשירים המשמשים כיישומים השראתיים עם אנטנת לולאה – תקן ETSI EN 300 330;
(2)
למכשירים אלחוטיים המשמשים כחיישנים וגלאים למתכות ועצמים – תקן ETSI EN 303 454;
(3)
ליתר השימושים תקן ETSI EN 303 447.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש יישומים השראתיים כגון חיישן וגלאי למתכות ועצמים, RFID, מערכות בקרה אלחוטיות, זיהוי RFID, ערוצי תקשורת קולית, תוואי ערוץ רכב חשמלי, אימובילייזר לרכב.
8119 עד 135 קה״ץ66dBµA/m @ 10m
(א)
במקרה של מכשיר אלחוטי בעל חיבור לאנטנה חיצונית יש לחבר אנטנה מסוג סליל (Loop coil antenna).
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
למכשירים המשמשים כיישומים השראתיים עם אנטנת לולאה – תקן ETSI EN 300 330;
(2)
למכשירים אלחוטיים המשמשים כחיישנים וגלאים למתכות ועצמים – תקן ETSI EN 303 454;
(3)
ליתר השימושים – תקן ETSI EN 303 447.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש אחד או יותר מאלה: חיישן וגלאי למתכות ועצמים, מערכת RFID, מערכות בקרה אלחוטיות, זיה וי RFID, ערוצי תקשורת קולית, תוואי ערוץ רכב חשמלי, אימובילייזר לרכב.
9135 עד 140 קה״ץ42dBµA/m @ 10m
(א)
במקרה של מכשיר אלחוטי בעל חיבור לאנטנה חיצונית יש לחבר אנטנה מסוג ”סליל“ (Loop coil antenna).
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
למכשירים המשמשים כי ישומים השראתיים עם אנטנת לולאה – תקן ETSI EN 300 330;
(2)
למכשירים אלחוטיים המשמשים כחיישנים וגלאים למתכות ועצמים – תקן ETSI EN 303 454;
(3)
ליתר השימושים – תקן ETSI EN 303 447.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש אחד או יותר מאלה: חיישן וגלאי למתכות ועצמים, RFID, מערכות בקרה אלחוטיות, גלאי מתכות ותשתיות, זיהוי RFID, ערוצי תקשורת קולית, תוואי ערוץ רכב חשמלי, אימובילייזר לרכב.
10140 עד 148.5 קה״ץ37.7dBµA/m @ 10m
(א)
במקרה של מכשיר אלחוטי בעל חיבור לאנטנה חיצונית יש לחבר אנטנה מסוג סליל (Loop coil antenna).
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
למכשירים המשמשים כיישומים השראתיים עם אנטנת לולאה – תקן ETSI EN 300 330;
(2)
למכשירים אלחוטיים המשמשים כחיישנים וגלאים למתכות ועצמית – תקן ETSI EN 303 454;
(3)
ליתר השימושים – תקן ETSI EN 303 447.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש אחד או יותר מאלה: חיישן וגלאי למתכות ועצמים, RFID, מערכות בקרה אלחוטיות, זיהוי RFID, ערוצי תקשורת קולית, תוואי ערוץ רכב חשמלי, אימובילייזר לרכב.
119 עד 315 קה״ץ30dBµA/m @ 10m
(א)
ה־Duty Cycle של המכשיר האלחוטי בזמן שידור לא יעלה על: 10%.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 302 195.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) לשימושים רפואיים וציוד היקפי משויך (ULP-AMI-P, ULP-AMI).
12110 עד 205 קה״ץ‎−15dBµA/m @ 10m
(א)
הספק השידור של המכשיר האלחוטי לא יעלה על 20 וואט.
(ב)
רוחב הסרט המרבי בתדר עבודה יהיה 10 קה״ץ.
(ג)
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
(2)
(3)
תקן Qi;
(4)
מטען אלחוטי Qi להספק נמוך.
13100 עד 600 קה״ץ‎−5dBµA/m @ 10mהמכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 330.מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) ליישומים השראתיים כגון עט מגע (Touch Pen)
14300 עד 500 קה״ץ‎−15dBµA/m @ 10m
(א)
הספק השידור של המכשיר האלחוטי לא יעלה על 31.5Watt.
(ב)
רוחב הסרט המרבי של תדר העבודה הוא 10 קה״ץ.
(ג)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI TR 103 493.
מטען אלחוטי WPT
15326.5 קה״ץ‎−5dBµA/m @ 10m
(א)
הספק השידור של המכשיר האלחוטי לא יעלה על 31.55 וואט.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
(2)
(3)
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כמטען אלחוטי לטלפון נישא ולכל ציוד קצה רט״ן.
16400 עד 600 קה״ץ‎−8dBμA/m @ 10mהמכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 330.מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) לשימוש RFID, יישומים השראתיים
171600 עד 1800 קה״ץ30µV/m @ 30mהמכשיר האלחוטי יעמוד בתקן FCC 15.209.מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כעט מגע (Touch pen).
181600 עד 1800 קה״ץ‎−15dBµA/m @ 10mהמכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 330.מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) ליישומים השראתיים כגון מטען אלחוטי.
193155 עד 3400 קה״ץ0.01mW e.r.p.‎
(א)
במקרה של מכשיר אלחוטי בעל חיבור לאנטנה חיצונית יש לחבר אנטנה מסוג ”לולאה“ (Loop Antenna).
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט של 245 קה״ץ.
(ג)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 330.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כאביזר שמע רפואי.
203840 קה״ץ30µV/m @ 30m
(א)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 384 קה״ץ.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן FCC 15.209.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כאביזר שמע רפואי.
217400 עד 8800 קה״ץ9dBµA/m @ 10mהמכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 330.מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש להגנת מוצרים מגניבה מחנויות.
2210200 עד 11000 קה״ץ9dBµA/m @ 10mהמכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 330.מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כאביזר שמע רפואי.
2313553 עד 13567 קה״ץ60dBµA/m @ 10m
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 330.
רוחב הסרט של ערוץ השידור של ‎−50dBc לא יעלה על 14 קה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש ל־RFID צר סרט (Narrow Band).
2413553 עד 13567 קה״ץ42dBµA/m @ 10m
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 330.
(ב)
רוחב הסרט של ערוץ השידור של ‎−33dBc לא יעלה על 14 קה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש לתגי זיהוי אלקטרוניים RFID למערכות רחבות סרט (Wide Band).
2526990 עד 27000 קה״ץ100mW e.r.p.‎
(א)
ה־Duty Cycle של המכשיר האלחוטי בזמן שידור לא יעלה על: 0.1%.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 220.
(ג)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 10 קה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש לטלמטריה, פיקוד, התראות וצעצועים.
2627090 עד 27200 קה״ץ100mW e.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יפעל בתדרי עבודה: 27,095 קה״ץ, 27,145 קה״ץ, 27,195 קה״ץ לפי המוגדר בטבלה מספר 1 בתקן ETSI EN 300 220.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 220.
מכשיר אלחוטי (SRD) המשמש לזיהוי תנועה.
2727090 עד 27200 קה״ץ100mW e.r.p.‎
(א)
ה־Duty Cycle של המכשיר האלחוטי בזמן שידור לא יעלה על: 0.1%.
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל בתדרי עבודה: 27095 קה״ץ, 27145 קה״ץ, 27195 קה״ץ לפי המוגדר בטבלה מספר 1 בתקן ETSI EN 300 220.
(ג)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 220.
מכשיר אלחוטי (SRD) המשמש להעברת נתונים, טלמטריה, פיקוד שליטה ובקרה.
2826957 עד 27283 קה״ץ10mW e.r.p.‎
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
ליישומים השראותיים עם אנטנת לולאה ושימושים גנריים תקן ETSI EN 300 330;
(2)
ליתר השימושים, המכשיר האלחוטי יתמוך בתקן ETSI EN 300 220.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש לפיקוד ושליטה על צעצועים ולאילוף חיות.
2972.070, 72.080, 72.190 72.240, 72.310, 72.430, 72.980 מה״ץ10mW e.r.p.‎המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 25 קה״ץ.מכשיר אלחוטי המשמש כטיסן המופעל מדרום לקו הרוחב 3302 צפון (קו רוחב 271 ברשת ישראל).
3087.5 עד 108 מה״ץ50nW e.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
תקן ETSI EN 301 357;
(2)
תקן CFR Title 47, Part 15.239.
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 200 קה״ץ.
(ג)
המכשיר האלחוטי יפעל באפנון FM.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש לדיבורית ומיקרופון.
31174.100, 174.300 174.500, 177.600 181.100, 181.750 182.000, 202.050, 202.150, 202.250 מה״ץ50mW e.r.p.‎המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 422.מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כמיקרופון אלחוטי.
32174.750÷174.000, 179.250÷178.150, 181.750÷181.000, 186.250÷185.150, 202.750÷202.000 מה״ץ10mW e.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 422.
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 50 קה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כמערכת אלחוטית ALD.
33314 עד 314.9 מה״ץ10µW 10e.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן FCC 15.231.
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 787 קה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש לפיקוד והתראה לרכב (שלט לרכב) או כחיישן TPMS למדידת לחץ אוויר בצמיגי רכב.
34315 מה״ץ10µW e.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן FCC 15.231.
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 787 קה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש לפיקוד והתראה לרכב (שלט RC לרכב).
35325 מה״ץ10µW e.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן FCC 15.231.
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 787 קה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש לפיקוד והתראה לרכב (שלט RC לרכב).
36401 עד 402 מה״ץ25µW e.r.p.‎
(א)
ה־Duty Cycle של המכשיר האלחוטי בזמן שידור לא יעלה על: 0.1%.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 302 537.
(ג)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 100 קה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש להעברת מידע של ציוד רפואי המצוי על מטופלים (ULP MEDS).
37402 עד 405 מה״ץ25µW e.r.p.‎
בפס התדרים 403.5 עד 403.8 מה״ץ המכשיר האלחוטי יפעל בהספק שידור המוגבל ל־100nWatt e.i.r.p.‎
(א)
ה־Duty Cycle של המכשיר האלחוטי בזמן שידור לא יעלה על: 0.01%.
(ב)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון AFA או LBT במצב פעיל.
(ג)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 301 839.
(ד)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 300 קה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) במערכת אלחוטית לצורכי רפואה, המשמש להעברת מידע של ציוד רפואי המצוי על מטופלים (ULP-AMI, ULP-AMI-P).
38405 עד 406 מה״ץ25µW e.r.p.‎
(א)
ה־Duty Cycle של המכשיר האלחוטי בזמן שידור לא יעלה על 0.1%.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 302 537.
(ג)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 100 קה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש להעברת מידע של ציוד רפואי המצוי על מטופלים (ULP MEDS).
39430 עד 440 מה״ץ0.1mWatt e.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 303 520.
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 10 מה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כקפסולה לאנדוסקופיה רפואית אלחוטית בהספק נמוך במיוחד (ULP-WMCE).
40433.05 עד 434.79 מה״ץ10mW e.r.p.‎
(א)
ה־Duty Cycle של המכשיר האלחוטי בזמן שידור לא יעלה על: 10% או המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון AFA וגם מנגנון LBT במצב פעיל.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 220.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש לטלמטריה, פיקוד, בקרה ומערכות אזעקה.
41433.05 עד 434.79 מה״ץ1mW e.r.p.‎
(א)
לשידור ברוחב סרט הגדול מ־250 קה״ץ, המכשיר האלחוטי יהיה בעל צפיפות הספק של – 13dBm/10KHz.
(ב)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון LBT במצב פעיל.
(ג)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 220.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש לטלמטריה, פיקוד, בקרה ומערכות אזעקה.
42433.04 עד 434.79 מה״ץ10mW e.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון LBT במצב פעיל.
(ב)
המכשיר האלחוטי יופעל למשך לא יותר מדקה אחת לכל מחזור שידור.
(ג)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 25 קה״ץ.
(ד)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 220.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש לטלמטריה, פיקוד, בקרה ומערכות אזעקה.
43446 עד 446.2 מה״ץ500mW e.r.p.‎
(א)
המכשיר אלחוטי יכיל 16 ערוצים.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
תקן ETSI EN 303 405;
(2)
תקן ETSI EN 300 296.
(ג)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 12.5 קה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כמכשיר קשר דיבור חד־מגמי (Simplex).
44794 עד 806 מה״ץ10mW e.r.p.‎המכשיר האלחוטי יפעל באפנון FM או אפנון FSK.מיקרופון אלחוטי ואינטרקום.
45915 עד 917 מה״ץ25mW e.r.p.‎
(א)
עוצמת השידור של המכשיר האלחוטי בתדרים הנמוכים מ־915 מה״ץ לא תעלה על ‎−41.2dBm ב־RBW של 100 קה״ץ.
(ב)
עוצמת השידור של המכשיר האלחוטי בתדרים הגבוהים מ־917 מה״ץ לא תעלה על ‎−30dBm בשידור ב־RBW של 100 קה״ץ.
(ג)
במצב קליטה או בכל מצב אחר (שאינו שידור) עוצמת האות הנפלטת מחוץ לתחום התדרים 915–917 לא תעלה על ‎−47dBm ב־RBW של 100 קה״ץ.
(ד)
ה־Duty Cycle של המכשיר האלחוטי בזמן שידור לא יעלה על 1%.
(ה)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב פס מרבי של עד 200 קה״ץ.
(ו)
יציבות הגל הנושא (RF carrier) לא תעלה על 10ppm למשך 5 שנים לפחות.
(ז)
המכשיר האלחוטי יעמ וד ביציבות גל הנושא (carrier RF) כתלות במתח אספקה של ±10% וכתלות בטמפרטורה לפי השימוש הבא:
(1)
שימוש כללי (מחוץ למבנה): ‎−20°C עד ‎+55°C;
(2)
שימוש נייד (מחוץ למבנה): ‎−10°C עד ‎+55°C;
(3)
שימוש בתוך מבנה: ‎+5°C עד ‎+35°C.
(ח)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן: ETSI EN 300 220, ושידור האות הנפלט מחוץ לתחום התדרים 915–917 מה״ץ (out of band emission) יעמוד בתקן FCC 15.249.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כמערכת התראה, טלמטריה ומערכת בית חכם.
46915 עד 917 מה״ץ2W e.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יפעל בתדר גל נושא 916.3 מה״ץ.
(ב)
במצב שידור, עוצמת השידור בתדרים הנמוכים מ־915 מה״ץ ברוחב סרט של 100 קה״ץ תהיה כדלקמן:
(1)
בפס התדרים 30 עד 863 מה״ץ לא תעלה על ‎−54dBm;
(2)
בפס התדרים 863 עד 915 מה״ץ לא תעלה על ‎−41.2dBm.
(ג)
במצב קליטה או בכל מצב אחר (שאינו שידור), עוצמת האות הנפלטת בתדרים הנמוכים מ־915 מה״ץ לא תעלה על ‎−57dBm ב־RBW של 100 קה״ץ.
(ד)
במצב שידור, עוצמת השידור בתדרים הגבוהים מ־917 מה״ץ ברוחב סרט של 100 קה״ץ לא תעלה על ‎−30dBm.
(ה)
במצב קליטה, או בכל מצב אחר (שאינו שידור), עוצמת האות הנפלטת בתדרים הגבוהים מ־917 מה״ץ לא תעלה על ‎−47dBm ב־RBW של 100 קה״ץ.
(ו)
ה־Duty Cycle של המכשיר האלחוטי בזמן שידור לא יעלה על: 1%.
(ז)
זמן פעולת המכשיר יהיה בהתאם לתקנים ETSI EN 302 208‏, ETSI EN 300-220.
(ח)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון DAA במצב פעיל.
(ט)
רוחב הפס בשידור של המכשיר האלחוטי לא יעלה בשיאו על 400 קה״ץ, וב־‎−30dBc לא יעלה על 800 קה״ץ.
(י)
יציבות הגל הנושא (RF Carrier) של המכשיר האלחוטי לא תעלה על 10ppm למשך 5 שנים לפחות.
(יא)
המכשיר האלחוטי יעמוד ביציבות תדר גל הנושא (carrier RF) כתלות במתח אספקה של ±10% ובתלות בטמפרטורה לפי השימוש הבא:
(1)
שימוש כללי (מחוץ למבנה): ‎−20°C עד ‎+55°C;
(2)
שימוש נייד (מחוץ למבנה): ‎−10°C עד ‎+55°C;
(3)
שימוש בתוך מבנה: ‎+5°C עד ‎+35°C.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) לשימוש RFID.
47917 עד 920 מה״ץבערוצי מידע (Hi Power Ch.‎‏) – 25mWatt e.r.p.‎
בערוץ הבקרה (Bi Directional Ch.‎‏) – 500mWatt e.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יפעל בטכנולוגיה LoRaWAN‏ (IoT) ובמודולציה של CSS.
(ב)
ה־Duty Cycle של המכשיר האלחוטי בזמן שידור לא יעלה על:
(1)
בערוצי מידע לא יעלה על 1%;
(2)
בערוץ הבקרה לא יעלה על 10%.
(ג)
בתדרים הנמוכים מ־917 מה״ץ עוצמת השידור של המכשיר האלחוטי לא תעלה על ‎−36dBm ב־RBW של 100 קה״ץ.
(ד)
בתדרים הגבוהים מ־920 מה״ץ עוצמת השידור של המכשיר האלחוטי לא תעלה על ‎−30dBm ב־RBW של 100 קה״ץ.
(ה)
במצב קליטה או בכל מצב אחר (שאינו שידור), עוצמת האות הנפלטת מחוץ לפס תדרים של 917 עד 920 מה״ץ לא תעלה על ‎−47dBm e.r.p.‎ ב־RBW של 100 קה״ץ.
(ו)
יציבות גל הנושא (RF carrier) של המכשיר האלחוטי לא תעלה על 10ppm למשך 5 שנים לפחות.
(ז)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקנים: ETSI EN 300-220-1 ו־ETSI EN 300-220-2.
(ח)
המכשיר האלחוטי יעמוד ביציבות תדר גל הנושא (carrier RF) כתלות במתח אספקה של ±10% ובתלות בטמפרטורה לפי השימוש הבא:
(1)
שימוש כללי: ‎−20°C עד ‎+55°C;
(2)
שימוש נייד: ‎−10°C עד ‎+55°C;
(3)
שימוש בתוך מבנה: ‎+5°C עד ‎+35°C.
(ט)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב פס של 125 קה״ץ ויעמוד במרווח של 200 קה״ץ מגל הנושא.
(י)
המכשיר האלחוטי יפעל בהתאם לתדרי העבודה המפורטים בטבלה להלן:
מס׳ ערוץתדר עבודה
[מה״ץ]
רוחב סרט
[קה״ץ]
הפרדה בין ערוצים
[קה״ץ]
ערוץ ברירת מחדלערוץ דו־כיווניערוץ בקרהDuty Cycle
[%]
e r.p. Max.‎ Power
1917.3125200כןכן 125mW
2917.5כןכן 125mW
3917.7 כן 125mW
4917.9 כן 125mW
5918.1 כן 125mW
6918.3 כן 125mW
7918.5 כן 125mW
8918.7 כןכן10500mW
9918.9 כן 125mW
10919.1 כןכן10500mW
11919.3 כן 125mW
12919.5 כן 125mW
13919.7 כן 125mW
14919.9 כן 125mW
(יא)
התדר בערוץ מס׳ 10 יהיה ערוץ בקרה קבוע, והתדר בערוץ 8 יהיה ערוץ מידע או ערוץ בקרה נוסף.
(יב)
ערוצים 1–2 ישמשו כערוצי ברירת מחדל (Default Channel), וניתן להגדיר ערוצים נוספים כערוצי ברירת מחדל ככל שהם לא מוגדרים כערוצי בקרה.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) במערכת אלחוטית הפועלת בטכנולוגיה LoRaWAN ליישומים בתחום IoT‏ (Internet Of Things).
481880 עד 1900 מה״ץ250mW e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 301 406.
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל באפנון GFSK.
(ג)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 1.728 מה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כאחד מאלה: טלפון אלחוטי בטכנולוגית DECT, התראה ואינטרקום.
492400 עד 2483.5 מה״ץ100mW e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
תקן IEEE 802.11b/g/n;
(2)
(3)
תקן ETSI EN 300 328;
(ב)
המכשיר האלחוטי כולל אנטנה מוכללת או אנטנה חיצונית עם מחבר מיוחד כקבוע ב־CFR-47 part 15.203.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) לשימוש תקשורת אלחוט WLAN, יחידת גישה אלחוטית (Access Point), קו נל״ן אלחוטי (PtP).
502400 עד 2483.5 מה״ץ100mW e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי כולל אנטנה מוכללת או מובנת או אנטנה חיצונית.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן: IEEE 802.15.4.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש לתקשורת אלחוטית בפרוטוקול ZIGBEE.
512400 עד 2483.5 מה״ץ100mW e.i.r.p.‎ מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש לאחד מאלה: צעצועים, רחפנים ושלט למנוף.
522446 עד 2454 מה״ץ500mW e.i.r.p.‎המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 440.מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) הפועל בטכנולוגיה RFID.
532446 עד 2454 מה״ץ0.5Watt e.i.r.p.‎ ועד 4Watt e.i.r.p.‎
(א)
ה־Duty Cycle של המכשיר האלחוטי בזמן שידור לא יעלה על: 15% במחזור שלא יעלה על 200 מילישניות (‎30 msec ON / 170 msec OFF).
(ב)
ניחות של פסי הצד של המכשיר האלחוטי לא יפחת מ־15dB.
(ג)
רוחב האלומה של האנטנה במכשיר האלחוטי לא יעלה על ±45° מעל קו האופק.
(ד)
המכשיר האלחוטי יפעל ב־FHSS.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) הפועל בטכנולוגיה RFID;
המכשיר האלחוטי מותר להפעלה בתוך מבנה.
543600 עד 4800 מה״ץהספק שידור 1mWatt e.i.r.p. peak‎ הנמדד ברוחב סרט של 50 מה״ץ.
צפיפות הספק של ‎−41.3dBm/MHz
(א)
המכשיר האלחוטי יפעל בטכנולוגית UWB.
(ב)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון DAA במצב פעיל.
(ג)
ה־Duty Cycle של המכשיר האלחוטי בזמן שידור יהיה בהתאם לכל התנאים הבאים:
(1)
שידור מרבי של 5 אלפיות שניה מתוך 43 אלפיות שניה (38msec transmission off time);
(2)
זמן ללא שידור 950msec Max off time transmission מתוך 1sec;
(3)
זמן השידור המרבי המותר הוא 18 sec/hour.
(ד)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 302 065.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש אחד מאלה:
1) מערכות קבועות ולתחבורה, מערכת נישאת או ניידת, מערכות התראה לתחבורה, מערכות אזעקה מתוחכמת לתחבורה, מערכת עקיבה למיקום (LT2), מערכת מיקום לשירות בחירום (LAES);
2) התקן תנועה גילוי והתראה לטווח קצר, המכשיר האלחוטי מותר להפעלה בתוך מבנה.
555150 עד 5250 מה״ץמכשיר אלחוטי הכולל מנגנון TPC‏ (Transmit Power Control):
(1) הספק שידור של 200m Watt e.i.r.p.‎
(2) צפיפות הספק של 10dBm/MHz
(א)
המכשיר האלחוטי כולל אנטנה מוכללת או מובנת או אנטנה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב־CFR-47 part 15.203.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 301 893.
(ג)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון DFS במצב פעיל.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כיחידת גישה אלחוטית (Access Point) בתקשורת אלחוט מקומית;
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש בתוך מבנה.
565150 עד 5250 מה״ץמכשיר אלחוטי אשר אינו כולל מנגנון TPC:
1) הספק שידור של 100m Watt e.i.r.p.‎
2) צפיפות הספק של 7dBm/MHz
(א)
המכשיר האלחוטי כולל אנטנה מוכללת או מובנת או אנטנה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב־CFR-47 part 15.203.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 301 893.
(ג)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון DFS במצב פעיל.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כיחידת גישה אלחוטית (Access Point) בתקשורת אלחוט מקומית;
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש בתוך מבנה.
575150 עד 5250 מה״ץ125mW e.i.r.p.‎
(א)
במידה והמכשיר האלחוטי מותקן בתוך רכב או רכבת, המכשיר האלחוטי יזווד במעטפת מתכתית וישדר בהספק של עד 1Watt עם צפיפות הספק מרבית של 17dBm/MHz ויחובר לאנטנה בהגבר של עד 6dBi.
(ב)
ה־Duty Cycle של המכשיר האלחוטי בזמן שידור לא יעלה על 2% והאנטנה המחוברת למכשיר האלחוטי תותקן עד ‎−30° מתחת לקו אופק.
(ג)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון TPC במצב פעיל.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כיחידת גישה אלחוטית (Access Point) בתקשורת אלחוט מקומית;
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש ברכבת.
585150 עד 5250 מה״ץהספק שידור 200mWatt e.i.r.p.‎
צפיפות הספק של 10mWatt/MHz לכל רוחב סרט של 1 מה״ץ
(א)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון TPC במצב פעיל.
(ב)
האנטנה המחוברת למכשיר האלחוטי תותקן ברכבת כך שההספק המרבי בכל זווית מעל 5° מהאופק לא יעלה על 200mWatt e.i.r.p.‎ ובכל זווית של מעל 30° מהאופק, לא יעלה על 125mW e.i.r.p.‎.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כיחידת גישה אלחוטית (Access Point) בתקשורת אלחוט מקומית;
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש ברכבת.
595150 עד 5250 מה״ץ40mW e.i.r.p.‎המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון TPC במצב פעיל.מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כיחידת גישה אלחוטית (Access Point) בתקשורת אלחוט מקומית;
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש ברכב.
605250 עד 5350 מה״ץמכשיר אלחוטי הכולל מנגנון TPC‏ (Transmit Power Control):
(1) הספק שידור של 200m Watt e.i.r.p.‎
(2) צפיפות הספק של 10dBm/MHz
(א)
המכשיר האלחוטי כולל אנטנה מוכללת או מובנת או אנטנה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב־CFR-47 part 15.203.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 301 893.
(ג)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון DFS במצב פעיל.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כיחידת גישה אלחוטית (Access Point) בתקשורת אלחוט מקומית;
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש בתוך מבנה.
615250 עד 5350 מה״ץמכשיר אלחוטי שאינו כולל מנגנון TPC:
(1) הספק שידור של 100m Watt e.i.r.p.‎
(2) צפיפות הספק של 7dBm/MHz
(א)
המכשיר האלחוטי כולל אנטנה מוכללת או מובנת או אנטנה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב־CFR-47 part 15.203.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 301 893.
(ג)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון DFS במצב פעיל.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כיחידת גישה אלחוטית (Access Point) בתקשורת אלחוט מקומית;
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש בתוך מבנה.
625470 עד 5725 מה״ץמכשיר אלחוטי הכולל מנגנון TPC‏ (Transmit Power Control):
(1) הספק שידורי של 1Watt e.i.r.p.‎
(2) צפיפות הספק של 17dBm/MHz
(א)
המכשיר האלחוטי כולל אנטנה מוכללת או מובנת או אנטנה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב־CFR-47 part 15.203.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 301 893.
(ג)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון DFS במצב פעיל.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כיחידת גישה אלחוטית (Access Point) בתקשורת אלחוט מקומית;
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש בתוך מבנה.
635470 עד 5725 מה״ץמכשיר אלחוטי שאינו כולל מנגנון TPC:
(1) הספק שידור של 500m Watt e.i.r.p.‎
(2) צפיפות הספק של 14dBm/MHz
(א)
המכשיר האלחוטי כולל אנטנה מוכללת או מובנת או אנטנה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב־CFR-47 part 15.203.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 301 893.
(ג)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון DFS במצב פעיל.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כיחידת גישה אלחוטית (Access Point) בתקשורת אלחוט מקומית;
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש בתוך מבנה.
645725 עד 5875 מה״ץהספק שידור של 25m Watt e.i.r.p.‎
צפיפות הספק של 10dBm/MHz
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
תקן IEEE 802.11a/n/ac;
(2)
(ב)
המכשיר האלחוטי כולל אנטנה מוכללת או מובנת או אנטנה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב־CFR-47 part 15.203.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כיחידת גישה אלחוטית (Access Point) בתקשורת אלחוט מקומית;
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש בתוך מבנה.
655725 עד 5875 מה״ץ0.2mW e.i.r.p.‎המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 440.מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD), המשמש כמערכת אזעקה לרכב
665725 עד 5875 מה״ץ100mW e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון DFS במצב פעיל.
(ב)
המכשיר האלחוטי יופעל עם מנגנון DAA או TPC (עד להורדת ההספק להספק של 25mWatt).
(ג)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 303 258
התקן טרם פורסם באופן רשמי. עד לפרסום הרשמי המכשיר האלחוטי ייבדק לפי גרסת הטיוטה של התקן.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש כיחידת גישה אלחוטית (Access Point) בתקשורת אלחוט מקומית ליישומי התעשייה (WIA).
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש בתוך מבנה.
675725 עד 5875 מה״ץ100mW e.i.r.p.‎
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
(2)
תקן ETSI EN 302 502 (המכשיר האלחוטי יתמוך במנגנון DFS);
(3)
תקן FCC Part 15.247
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש סטרימר, נתב, מחשב, קונסולה משחק לתקשורת אלחוט מקומית,
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש בתוך מבנה.
685725 עד 5875 מה״ץ200mWatt e.i.r.p.‎
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
תקנים IEEE 802.11 a/n/ac;
(2)
מכשיר אלחוטי המשמש כיחידת גישה אלחוטית (Access Point) המאפשרת גישה לציוד קצה הפועל בפס התדרים זה בתקשורת אלחוט מקומית
695725 עד 5875 מה״ץ2Watt e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יופעל בתדר יחיד TDD.
(ב)
המכשיר האלחוטי יתמוך בתצורת MIMO.
(ג)
המכשיר האלחוטי יופעל בטכנולוגית OFDM.
(ד)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 302 502.
(ה)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון DFS ו־TPC במצב פעיל.
(ו)
המכשיר האלחוטי לא יתמוך ולא יופעל בתצורה של Mesh.
מכשיר אלחוטי המשמש לקו נל״ן אלחוטי (PtP);
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש מחוץ למבנה.
705725 עד 5875 מה״ץ1Watt e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יופעל בתדר יחיד TDD.
(ב)
המכשיר האלחוטי יתמוך בתצורת MIMO.
(ג)
המכשיר האלחוטי יופעל בטכנולוגיה OFDM.
(ד)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 302 502.
(ה)
המכשיר האלחוטי יופעל עם מנגנון DFS, בתצורה של תקשורת אלחוטית בין אתר נייח לאתרים ניידים מנגנון DFS יופעל אך ורק באתר הנייח.
(ו)
המכשיר האלחוטי יופעל עם מנגנון TPC.
(ז)
המכשיר האלחוטי לא יתמוך ולא יופעל בתצורה של Mesh.
(ח)
במכשיר אלחוטי עם אנטנה מוכללת או מובנת ”חכמה“ (Beam Forming) הספק השידור המרבי יהיה 27dBm e.i.r.p.‎.
מכשיר אלחוטי המשמש לקו נקודה לריבוי נקודות אלחוטי (PtMP) בין אתר נייח למספר אתרים נייחים ובין אתר נייח למספר אתרים ניידים;
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש מחוץ למבנה.
715725 עד 5875 מה״ץ50mWatt e.i.r.p.‎המכשיר האלחוטי יופעל בתדר יחיד TDD.מכשיר אלחוטי המשמש להפעלת רחפנים.
726 עד 8.5 גה״ץהספק שידור של 1mWatt e.i.r.p.‎
צפיפות הספק של ‎−41.3dBm/MHz
(א)
המכשיר האלחוטי יפעל בטכנולוגיה UWB.
(ב)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקנים הבאים:
(1)
תקן ETSI EN 302 065;
(2)
תקן IEEE 802.15.4z;
(3)
תקן IEEE 802.15.4a.
(ג)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 500 מה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD)
7310.5 עד 10.6 גה״ץ500mW e.i.r.p.‎המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 440.מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש אחד מאלה: התקני תנועה, גילוי והתראה לטווח קצר, גלאי נפח;
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש בתוך מבנה.
7410.5 עד 10.55 גה״ץהמכשיר האלחוטי אינו משדר
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן FCC 15.109.
(ב)
המכשיר האלחוטי בפס תדרים זה, מיועד לקליטה ואינו מיועד לשידור.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המותקן ברכב ומשמש לגילוי אותות שמשדרים מכשירים למדידת מהירות נסיעה של כלי רכב.
7511.4 עד 11.7 גה״ץהמכשיר האלחוטי אינו משדר
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן FCC 15.109.
(ב)
המכשיר האלחוטי בפס תדרים זה, מיועד לקליטה ואינו מיועד לשידור.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המותקן ברכב ומשמש לגילוי אותות שמשדרים מכשירים למדידת מהירות נסיעה של כלי רכב.
7624.07 גה״ץ
24.11 גה״ץ
24.19 גה״ץ
24.1 עד 24.24 גה״ץ
המכשיר האלחוטי אינו משדר
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן FCC 15.109.
(ב)
המכשיר האלחוטי בפס תדרים זה, מיועד לקליטה ואינו מיועד לשידור.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המותקן ברכב ומשמש לגילוי אותות שמשדרים מכשירים למדידת מהירות נסיעה של כלי רכב.
7724 עד 24.25 גה״ץ100mW e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 440.
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 250 מה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש אחד מאלה: גלאי רגש קרבה, טלמטריה, פיקוד, נתונים, מערכות אזעקה.
7824 עד 24.25 גה״ץ100mW e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 440.
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט מרבי של 250 מה״ץ.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המותקן ברכבת ומשמש כמכ״ם (SRR).
7924.05 עד 24.075 גה״ץ100mW e.i.r.p.‎המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 302 858.מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המותקן ברכב המשמש כמכ״ם (SRR).
8024.075 עד 24.15 גה״ץ0.1mW e.i.r.p.‎המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 302 858.מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המותקן ברכב המשמש כמכ״ם (SRR).
8124.075 עד 24.15 גה״ץ100mW e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 302 858.
(ב)
ה־dwell time של המכשיר האלחוטי לא יעלה על 4μsec/40kHz בכל 3 מילישניות
(dwell time ≤ 4μsec/40 kHz every 3msec)
(ג)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב פס מרבי של 250 מה״ץ.
(ד)
המכשיר האלחוטי יפעל באפנון FMCW radar או באפנון step frequency signals.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המותקן ברכב המשמש כמכ״ם (SRR).
8224.075 עד 24.15 גה״ץ100mW e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 302 858.
(ב)
ה־dwell time של המכשיר האלחוטי לא יעלה על 1msec/40 kHz בכל 40 מילישניות
(dwell time ≤ 1msec/40 kHz every 40msec)
(ג)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב פס מרבי של 250 מה״ץ.
(ד)
המכשיר האלחוטי יפעל באפנון FMCW radar או באפנון step frequency signals.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המותקן ברכב המשמש כמכ״ם (SRR).
8324.15 עד 24.25 גה״ץ100mW e.i.r.p.‎המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 302 858.מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המותקן ברכב המשמש כמכ״ם (SRR).
8433.4 עד 36 גה״ץהמכשיר האלחוטי אינו משדר
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן FCC 15.109.
(ב)
המכשיר האלחוטי בפס תדרים זה, מיועד לקליטה ואינו מיועד לשידור.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המותקן ברכב ומשמש לגילוי אותות שמשדרים מכשירים למדידת מהירות נסיעה של כלי רכב.
8557 עד 64 גה״ץ100mW e.i.r.p.‎
הספק יציאה מהמכשיר האלחוטי ללא אנטנה לא יעלה על 10mW
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 305 550.מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש אחד מאלה: גלאים (גלאי נפח, גלאי נפילות, גלאים לחיבור במערכות אזעקה), טלמטריה, חיישנים (חיישני קרבה), בקרה ואזעקות, בקרים מתוכנתים.
8657 עד 66 גה״ץ40dBm e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים:
(1)
תקן ETSI EN 302 567;
(2)
תקן IEEE 802.11ad;
(3)
תקן IEEE 802.11ay.
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב פס של 2.16 גה״ץ.
(ג)
המכשיר האלחוטי יפעל בטכנולוגיה אלחוטית WiGig.
(ד)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון LBT או ATPC או DAA במצב פעיל.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש אחד מאלה: נתב אלחוטי, חיישן תלת מימד קצר טווח, תצוגה אלחוטית, מחשב אלחוטי, מסך אלחוטי, מקרן אלחוטי (WPAN).
המכשיר האלחוטי מותר לשימוש בתוך מבנה.
8757 עד 66 גה״ץ55dBm e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 302 217.
(ב)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון LBT או ATPC או DAA במצב פעיל.
(ג)
המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב פס של 50 מה״ץ ועד 2,000 מה״ץ (בכפולות של 50 מה״ץ), ובלבד שהוא ניתן להפעלה בכל רוחב פס אפשרי בכפולות כאמור.
(ד)
פועל בערוצים שמרכזיהם לפי Recommendation ITU-R F.1497, Annex‎ 2 – ולרבות בפס התדרים 64 גה״ץ עד 66 גה״ץ.
המכשיר האלחוטי מותקן מחוץ למבנה ומשמש לקו נל״ן אלחוטי (PtP).
8857 עד 66 גה״ץ
מרכזי ערוצים מאושרים לשימוש (פועלים לפחות בשני ערוצים):
(1) 58.32 גה״ץ
(2) 60.48 גה״ץ
(3) 62.64 גה״ץ
(4) 64.80 גה״ץ
40dBm e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 303 722.
התקן טרם פורסם באופן רשמי. עד לפרסום הרשמי המכשיר האלחוטי ייבדק לפי גרסת הטיוטה של התקן.
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל בשניים עד ארבעה אפיקים ברוחב פס של 2.16 גה״ץ שמרכזיהם בתדרים 58.32 גה״ץ, 60.48 גה״ץ, 62.64 גה״ץ ו־64.80 גה״ץ.
(ג)
המכשיר האלחוטי יפעל בטכנולוגיה אלחוטית WiGig.
(ד)
המכשיר האלחוטי יכיל מנגנון LBT או ATPC או DAA במצב פעיל.
המכשיר האלחוטי מותקן מחוץ למבנה ומשמש לקו נקודה לריבוי נקודות אלחוטי (PtMP) בין אתר נייח למספר אתרים נייחים.
8975 עד 85 גה״ץ129.26dBµV/m @ 3m
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 302 729.
(ב)
צפיפות ההספק מחוץ למיכל תהיה כדלקמן:
(ג)
בפס התדרים 6 עד 8.5 גה״ץ, לא תעלה על ‎−55dBm/MHz.
(ד)
בפס התדרים 24.05 עד 26.5 גה״ץ ובפס התדרים 57 עד 66 גה״ץ ובפס התדרים 75 עד 85 גה״ץ, לא תעלה על ‎−41.3dBm/MHz.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המותקן בתוך מיכל אטום ומשמש כחיישן המודד את מפלס הנוזל בתוך המיכל (LPR).
9075 עד 85 גה״ץהספק שידור מרבי הנמדד באלומה המרכזית בתוך מיכל מתכתי ברוחב סרט 50 מה״ץ יהיה 20W e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 302 372.
(ב)
צפיפות הספק מחוץ למיכל המתכתי לא תעלה על ‎−51.3dBm/MHz.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המותקן בתוך מיכל מתכתי אטום ומשמש כחיישן המודד את מפלס הנוזל בתוך המיכל (TLPR).
9176 עד 77 גה״ץ100W e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 301 091.
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל באפנון FMCW radar או באפנון FSK.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש אחד מאלה: מכ״ם קרקעי לצרכי תעבורה, מערכת בטיחות ובקרת מהירות ברכב.
9276 עד 77 גה״ץ300W e.i.r.p.‎
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 301 091.
(ב)
המכשיר האלחוטי יפעל בשיטת Pulsed Doppler.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש אחד מאלה: מכ״ם קרקעי לצרכי תעבורה, מערכת בטיחות ובקרת מהירות ברכב.
9377 עד 81 גה״ץצפיפות הספק של ‎−3dBm/MHz ברוחב סרט של 50 מה״ץ
מחוץ לרכב – הספק שידור של 55dBm, וצפיפות הספק (למכ״ם יחיד) של ‎−9dBm/MHz
(א)
המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 302 264.
(ב)
המכשיר יותקן באופן קבוע ברכב, יחובר למפסק הרכב ויופעל רק כאשר הרכב מונע.
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המותקן ברכב המשמש כמכ״ם (SRR).

תוספת שניה

(תקנות 3, 5, 8, 9 ו־13)

מכשיר העומד בתנאים הבאים:
(א)
פס התדרים: 3 עד 95 קה״ץ.
(ב)
שימושים ומגבלות שימוש:
(1)
מיועד לשימוש בתקשורת NB-PLC‏ (Narrow Band Power Line Communication), להעברת נתונים בפס צר על גבי רשתות מתח נמוך, לשימוש קריאת מוני חשמל;
(2)
המכשיר יפעל באפנון OFDM;
(3)
המכשיר מותר להפעלה בתוך מבנה.
(ג)
נתונים טכניים:
(1)
מכשיר המשמש להעברת תקשורת קווית הפועלת על רשת החשמל MV‏ (Medium Voltage) למתח פאזי (ביחס לאדמה) של r.m.s 13.85KV (מתח שלוב של r.m.s. 24KV);
(2)
עכבת (Impedance) הקו תהיה בתחום של 75 עד ה170 אוהם;
(3)
הספק השידור לקו יהיה 50 עד 100 וואט;
(4)
ספקטרום השידור לא יסטה מהאמור בתרשים ויימדד ב־RBW:200Hz ובעומס של 50 אוהם לפי התרשים הבא:
(התרשים הושמט)
(5)
עוצמת השדה החשמלי של האותות המשודרים מהמכשיר בתדרים שמחוץ לתרשים בפרט משנה (4) לא יעלה על הרשום בטבלה להלן:
dBµV/m @ 10mתחום תדרים [מה״ץ]
3030 עד 230
37230 עד 1000
(6)
המכשיר יעמוד בתקנים הבאים:
(א)
ITU-T G.9901;
(ב)
CENELEC EN 50065-1;
(ג)
ITU-T G.9955.
מכשיר העומד בתנאים הבאים:
(א)
פס תדרים: 2 עד 30 מה״ץ.
(ב)
שימושים:
(1)
מכשיר לשימוש תקשורת PLC/PLT להעברת נתונים בפס רחב (Broadband) על גבי רשתות מתח נמוך;
(2)
המכשיר מותר להפעלה בתוך מבנה;
(ג)
נתונים טכניים:
(1)
הציוד יעמוד בדרישות צפיפות ההספק (PSD) המתואר בתרשים ובטבלה שלהלן:
(התרשים הושמט)
(הטבלה הושמטה)
(2)
המכשיר לא יפעל בתדרים הכלולים בטבלה הבאה (על פי תקן EN 50561):
מספרתחילת תחום
[קה״ץ]
קצה תחום
[קה״ץ]
תת־נושא ראשוןתת־נושא אחרון
(1)180020007382
(2)35004000143164
(3)70007300286300
(4)1010010150413416
(5)1400014350573588
(6)1806818168740745
(7)2100021450860879
(8)248902499010191024
(9)280002970011461217
(3)
המכשיר יעמוד בתקן CENELEC EN 50561-1;
(4)
המכשיר יעמוד בתקן ITU G.9964;
(5)
הפליטות הלא מכוונות (Unintentional Emissions) מהמכשיר האלחוטי עומדות בדרישות התקנים:
(א)
CENELEC EN 55022:2010/AC;
(ב)
CENELEC EN 61000-3-2;
(ג)
CENELEC EN 61000-3-3;
(6)
במדידה המתבצעת בין תחומי התדרים: 100 עד 5000 קה״ץ הספק השידור לא יעלה על 100mW‏ (20dBm);
(7)
עכבת הכניסה למקלט (Receiver Input Impedance) במדידה בין קו המתח לקו האפס תהיה לפי המפורט להלן:
(א)
בפס התדרים 1.8 עד וכולל 50 מה״ץ לא תפחת מ־40 אוהם;
(ב)
בפסי התדרים 50 עד 1800 קה״ץ לא תפחת מ־20 אוהם;
(8)
אם המכשיר יתמוך בעדכון תוכנה מרחוק יעמוד בתקן TR-069.


ב׳ בניסן התשפ״א (15 במרס 2021)
  • בנימין (בני) גנץ
    ממלא מקום שר התקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.