צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה), התשנ״ד–1994


ק״ת תשנ״ד, 710; תשנ״ו, 10; תשנ״ז, 834; תשס״ב, 602; תש״ע, 1283.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, התשט״ז–1956, אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תשנ״ז, תשס״ב, תש״ע]
בצו זה –
”אמצעי ליווי“ – כלי קיבול, חומרי אריזה וחומרים אחרים, לרבות יריעות פלסטיק שנועדו לשמש או ששימשו לגידול צמחים;
”אשפה“ – שארית צמחים ואמצעי ליווי;
”בעל מקרקעין“ – לרבות מי שהמקרקעין ברשותו או בהחזקתו;
”האזור“ – אזור הערבה;
”המפה“ – מפה הערוכה בקנה מידה 1:250,000 שהאזור מתוחם בה בקו אדום, החתומה ביד המנהל ומופקדת לעיון הציבור במשרדי האגף ובמשרדי כל מועצה אזורית, בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל;
”המנהל“ – מנהל האגף להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות;
”המועצות האזוריות“ – כל אחת מאלה: המועצה האזורית תמר; המועצה האזורית חבל אילות; המועצה האזורית הערבה התיכונה;
”ישוב“ – כמשמעותו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח–1958, והמצוי בתחומי המועצות האזוריות;
”צמחי בר“ – עשבים שוטים ועשבים מחבלים כמשמעותם בתוספות השניה והשלישית לתקנות הזרעים (מכירה), התשכ״ה–1964, וכל צמח אשר לא נזרע או נשתל בידי בעל מקרקעין;
”צמחי תרבות“ – צמחים כמפורט בתוספות הראשונה והשניה;
”שטח ריכוז אשפה“ – שטח שנקבע לפי סעיף 3;
”תקופת חיץ“ – התקופה שבין עונות גידול כמפורט להלן:
(1)
בשטח המסומן א׳ במפה – התקופה שבין 5 ביוני לבין 1 ביולי;
(2)
בשטח המסומן ב׳ במפה – התקופה שבין 1 ביולי לבין 25 ביולי;
(3)
בשטח המסומן ג׳ במפה – התקופה שבין 15 ביוני לבין 10 ביולי;
(4)
(נמחקה);
המנהל רשאי, בהודעה שתפורסם בשני עיתונים יומיים, לפחות שלושים ימים לפני מועד השינוי, לשנות את התקופה בהתאם לשינויים בעונות הגידול של צמחי תרבות.
פעולות ביעור [תיקון: תשנ״ז, תש״ע]
(א)
כל בעל מקרקעין באזור חייב לבצע במקרקעין את הפעולות הבאות:
(1)
לעקור ולהטמין בחריש או להשמיד את צמחי הבר;
(2)
לשמור את המקרקעין נקיים, באופן סדיר, מאשפה ומצמחי בר;
(3)
להעביר את האשפה לשטח ריכוז אשפה;
(4)
בשטחים שבהם גידל צמחי תרבות –
(א)
להפוך את הקרקע בתוך 10 ימים מיום האסיף ולא יאוחר מתחילת תקופת החיץ;
(ב)
לעקור, להטמין בחריש או להשמיד כל צמח בר או צמח תרבות שצמח עד לתחילת תקופת החיץ ולשמור במשך כל תקופת החיץ את השטחים נקיים מהם;
(5)
(נמחקה).
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) יחולו על שטחים חקלאיים מעובדים ועל השטחים הגובלים בהם עד למרחק של 20 מטרים.
(ג)
הוראות פסקה (4) בסעיף קטן (א) לא יחולו על בעל מקרקעין המגדל צמח תרבות מן המפורטים בתוספת השניה, ובלבד שהודיע למנהל, לא יאוחר מ־30 ימים לפני תחילת תקופת החיץ, על כוונתו לגדל צמח תרבות כאמור, ובמשך תקופה זו הוא מבצע בצמח טיפולים כפי שהורה המפקח.
פטור [תיקון: תשנ״ז]
המנהל רשאי לפטור בעל מקרקעין מהוראות סעיף 2(א)(4)(ב) לענין צמחי תרבות המפורטים בתוספת הראשונה, אם הגיש בקשתו למנהל, בכתב, 30 ימים לפני תקופת החיץ והוכיח, להנחת דעתו, כי התקיימו כל אלה:
(1)
הצמחים גדלים במבנה בלתי חדיר לחרקים אשר –
(א)
בנוי מחומר קשיח או מרשת; לענין זה, ”רשת“ – רשת אשר מספר החורים בשתי הוא 12 או 13 חורים לסנטימטר רץ ומספר החורים בערב הוא 9 או 10 חורים לסנטימטר רץ ועובי החוט 0.28 או 0.24 מילימטרים;
(ב)
הכניסה למבנה היא דרך חדר כניסה בעל דלתות כפולות אטומות, והיא מתבצעת במעבר דרך דלת אחת הנסגרת לפני פתיחת הדלת השניה;
(2)
הצמחים נקיים ממזיקים ומחלות.
ריכוז אשפה וטיפול בה [תיקון: תשס״ב, תש״ע]
כל ישוב יקבע שטח ריכוז אשפה ויהא אחראי להשמדת אשפה שהועברה אליו לפי סעיף 2(א)(3), או לכיסויה בשכבת קרקע מדי שבוע.
שמירת דינים
קביעת שטח ריכוז אשפה והשמדת אשפה לפי צו זה ייעשו בכפוף להוראות הדינים הנוגעים בדבר.
[תיקון: תשנ״ו, תשנ״ז]
(בוטל).
[תיקון: תשנ״ז, תש״ע]

תוספת ראשונה

(סעיפים 1 ו־2א)

אבטיח
אורגנו
אמרנטוס
אסטר
אסקלפיאס
אפונה
אצבעונית
ארגמנית (דיגיטליס)
במיה
בצל
ברוקולי
גזר
גרברה
דוחן
דלועית נוי
דלורית
דלעת
היפריקום
זון
חציל
חסה
חרדל
חרצית
טבק
טרגון
כוסברה
כותנה
כיסופית
כרוב
כרוב ניצנים
כרובית
כרישה
כרתי
ליזיאנטוס
מיזונה
מיורם
לוחיה
מנטה
מלון
מלפפון
סולידגו
סולידאסטר
סלק
סלרי
עגבניה
עירית
פול
פטרוזיליה
פלפל
פפינו
צנון
צנונית
צ׳רוויל
קיבאנו (מילנו)
קישוא
רשאד
ריחן
שיבולת שועל
שום
שלפח
שמיר
שעועית
תירס
תפוח אדמה
תרד
[תיקון: תשנ״ז, תש״ע]

תוספת שניה

(סעיפים 1 ו־2(ג))

בטטה
גיפסנית
ורדים
זוטה
חמנית
טרכליום
כף הקנגורו
לימוניום
סליקורניה
תבלינים (למעט אלה המפורטים בתוספת הראשונה)


י״ח באדר התשנ״ד (1 במרס 1994)
  • יעקב צור
    שר החקלאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.