חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

פקודת תעריף המכס והפיטורין

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פקודת תעריף המכס והפיטורין מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת תעריף המכס והפיטורין, 1937

[תיקון: תש״ח]

פקודה הקובעת הוראות להטלת מסי אימפורט ולפיטורין ממסי אימפורט על סחורות המובאות לישראל.


קישור למאגר החקיקה הלאומי חוקים קודמים: פקודת מסי המכס: חא״י כרך א׳ פרק מ״ג, עמ׳ 547. פקודת הפיטורין ממסי מכס (צירים מסחריים), 1935: ע״ר 1935, תוס׳ 1, 103.

חוק חדש: ע״ר 1937, תוס׳ 1, 183; ע״ר 1938, תוס׳ 1, 7; ע״ר 1939, תוס׳ 1, 20; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 1; ע״ר תש״ח, 22; ע״ר תש״ט, תוס׳ א׳, 41; ס״ח תשכ״ה, 118; תשמ״ו, 264.


הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. סמכויות הנציב העליון הועברו לשר האוצר (ע״ר תש״ח, 22).


השם הקצר
פקודה זו תקרא פקודת תעריף המכס והפטורין, 1937.
פירוש
בפקודה זו יהא למונח הבא הפירוש דלקמן, מלבד אם נוסח הכתוב יחייב פירוש אחר –
”מנהל“ פירושו מנהל המכס והבלו [במקור: מנהל מחלקת המכס, האקסייז והמסחר].
הטלת מכס [תיקון: תשכ״ה]
(א)
מכס יוטל על טובין שיובאו, בשיעורים שנקבעו בתוספת.
(ב)
שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר סיווג הטובין שנקבעו בתוספת, ובמידה שהוראות אלה באות לשם ביצוע אמנה בין־לאומית שישראל הצטרפה אליה, הן יהיו בנות־תוקף, אף אם יש בהן סטיה מהוראות סעיף 38 לפקודת הפרשנות.
סחורות המפורטות בתוספת כסחורות פטורות ממס לא יוטל עליהן מס אימפורט
הסחורות המתוארות בתוספת לפקודה כסחורות פטורות מתשלום מסי המכס, תהיינה פטורות ממסי האימפורט.
סמכות שר האוצר לשנות את התוספת [תיקון: 1938, תש״ח]
רשאי שר האוצר בצו, להוסיף לתוספת לפקודה זו או לתקנה, (התנאי אינו חל).
תחולת הוראות מחוק מע״מ [תיקון: תשמ״ו]
הוראות סעיף 1א(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, לענין מכס על פי פקודה זו.
[תיקון: 1939]
(בוטל).
[תיקון: 1939]
(בוטל).
מוסדות דת או צדקה יוצאים מכלל הפקודה
שום דבר האמור בפקודה זו לא יפגע בפטורין ממסי מכס שנהנים מהם מוסדות דת או מוסדות צדקה.
בטול
פקודת מסי המכס וכל התקונים שתוקנו בה וכן פקודת הפיטורין ממסי המכס (סוכנים מסחריים), 1935, מבוטלות בזה.

תוספת

(הושמטה)


1 בספטמבר, 1937.
  • א. ג. ווקאפ
    נציב עליון.
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.