לדלג לתוכן

חוק המעבר

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק המעבר מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק המעבר, תש״ט–1949


תוכן עניינים

פרק ראשון: הכנסת

שם בית המחוקקים וחבריו
לבית המחוקקים במדינת ישראל ייקרא ”הכנסת“. לאסיפה המכוננת ייקרא ”הכנסת הראשונה“. לציר האסיפה המכוננת ייקרא ”חבר הכנסת“.
חוקים [תיקון: תשכ״ד, תש״ן]
(א)
לדבר חקיקה של הכנסת ייקרא ”חוק“.
(ב)
כל חוק ייחתם בידי יושב ראש הכנסת, ראש הממשלה והשר הממונה על ביצוע החוק.
(ג)
(בוטל).
(ד)
כל חוק יפורסם ברשומות תוך עשרה ימים מיום קבלתו בכנסת.

פרק שני: נשיא המדינה

[תיקון: תשי״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ב]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ד]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ד]
(בוטל).

פרק שלישי: הממשלה

[תיקון: תשכ״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ב־2, תשכ״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשכ״ח]
(בוטל).
תיכון הממשלה [תיקון: תשי״ב־2, תשכ״ב, תשכ״ה, תשכ״ח]
(א)
(בוטל).
(ב)
(בוטל).
(ג)
(בוטל).
(ד)
(בוטל).
(ה)
(בוטל).
(ו)
(בוטל).
(ז)
(1)
חבר ממשלה ישא בפני הממשלה באחריות להצבעתו במליאת הכנסת וכן להצבעת הסיעה שעליה הוא נמנה, במליאת הכנסת;
(2)
חבר ממשלה שהצביע במליאת הכנסת נגד הצעת הממשלה או נמנע מן ההצבעה, שלא בהסכמתה המוקדמת של הממשלה, דינו כדין מי שהתפטר מהממשלה מן היום שהממשלה תמסור על כך הודעה לפני הכנסת, ובלבד שההודעה נמסרה תוך שבועיים מאותה הצבעה;
(3)
הצביעה הסיעה שעליה נמנה חבר ממשלה בעד הצעה להביע לממשלה אי־אימון, או נמנעה מן ההצבעה על הצעה כזאת, או הצביעה במליאת הכנסת נגד הצעת הממשלה או נמנעה מן ההצבעה, שלא בהסכמתה המוקדמת של הממשלה, באחד הענינים הבאים:
(א)
הצעת תקציב המדינה, חלק מחלקיו או פרט מפרטיו;
(ב)
הצעות חוקים והוראות חוק המקטינים את הכנסות המדינה או מגדילים את הוצאותיה – במישרין או בעקיפין;
(ג)
הצעות חוקים והוראות חוק והצעות אחרות בענינים בטחוניים, מדיניים ואחרים, שהממשלה החליטה עליהם מראש שתחול אחריות לפי סעיף קטן זה,
והחליטה הממשלה, תוך שבעה ימים מאותה הצבעה, שהיה בכך משום הפרת האחריות לפי סעיף קטן זה, דינו של אותו חבר ממשלה כדין מי שהתפטר מהממשלה מן היום שהממשלה תמסור על כך הודעה לפני הכנסת; ההודעה תימסר תוך שבועיים מהחלטת הממשלה האמורה;
(4)
הוראות פסקאות (2) ו־(3) לא יחולו על ענינים אשר הממשלה החליטה לגביהם על חופש ההצבעה או ההימנעות, הכל בסייגים שתקבע הממשלה בהחלטתה.
(ח)
(בוטל).
(ט)
(בוטל).
[תיקון: תשי״א]

פרק רביעי: סגני שרים

[תיקון: תשי״א, תשט״ז, תשכ״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשי״א]

פרק חמישי: הוראות נוספות

[תיקון: תשכ״ח]
(בוטל).
[תיקון: תשי״ב־3, תשכ״ח]
(בוטל).
רשומות
כל דבר שהחוק דורש את פרסומו בעתון הרשמי יפורסם מעתה ברשומות; כל מקום בו נאמר בחוק ”עתון רשמי“ ייקרא מעתה ”רשומות“.
ביטול
תחילת תוקף
תקפו של חוק זה הוא מיום קבלתו בכנסת.


נתקבל בכנסת ביום י״ז בשבט תש״ט (16 בפברואר 1949)
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.