חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

פקודת רישום שמות עסק

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פקודת רישום שמות עסק מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת רישום שמות עסק, 1935

פקודה הקובעת הוראות לרישום פירמות ואנשים המנהלים עסקים לפי שמות עסק ולשם מטרות הכרוכות בכך.


קישור למאגר החקיקה הלאומי ע״ר 1935, תוס׳ 1, 116; ע״ר 1942, תוס׳ 1, 60; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 1, 39; ע״ר תש״ח, 22; ס״ח תש״ט, 1; תשי״ד, 41; תשי״ז, 151; תשמ״א, 149.


הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון או בידי הנציב העליון במועצתו תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לשר המשפטים (ע״ר תש״ח, 22). מכוח האמור בסעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948 – לפיו החוק הקיים בארץ־ישראל נשאר בתקפו, בשינויים הנובעים מתוך הקמת המדינה ורשויותיה – מקום בו נאמר ”בית האוצר“ ייקרא מעתה ”משרד האוצר“ ומקום בו נאמר ”היועץ המשפטי“ ייקרא מעתה ”היועץ המשפטי לממשלה“. לפי סעיף 2 לפקודת המטבע, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר ”פונט“ הכוונה היא ללירה ישראלית. לפי סעיף 13 לחוק המעבר, תש״ט–1949, כל מקום בו נאמר בחוק ”עתון רשמי“ ייקרא מעתה ”רשומות“. לפי סעיף 20 לחוק בתי המשפט, תשי״ז–1957, סמכות ייחודית שנתייחדה בדין לנשיא של בית משפט מחוזי, נתונה לכל שופט של אותו בית משפט.


1.
השם הקצר
פקודה זו תקרא פקודת רישום שמות עסק, 1935.
2.
פירוש [תיקון: תש״ח, תשי״ז]
בפקודה זו:–
”עסק“ כולל מקצוע (פרופסיה);
”שם עסק“ פירושו השם או הכינוי שעל פיהם מתנהל עסק, בין בשותפות ובין באפן אחר;
”שם“ כולל את השם הפרטי;
”בית משפט“ פירושו שופט בית המשפט המחוזי [במקור: נשיא בית המשפט המחוזי];
”פירמה“ פירושה גוף בלתי מאוגד משני אנשים או יותר, מאיש אחד או יותר ואיגוד אחד או יותר, או משני איגודים או יותר, שהתקשרו בשותפות זה עם זה כדי לנהל עסק לשם ריוח;
”פירמה נכרית“ פירושה כל פירמה, יחיד או התאגדות אשר מקום עסקיהם נמצא מחוץ לישראל;
”יחיד“ פירושו אדם ממש ואינו כולל התאגדות;
”ראשי תבות של שם“ כולל כל קצור מוכר של שם;
”כרטיסי דוגמאות“ פירושם כרטיסים הכוללים או המראים חפצים שעושים בהם סחורה, או דוגמאות או ציורים מהם.
כל מקום שאוזכר בפקודה זו שם קודם אין הדבר כולל שם קודם אם שונה אותו שם או חדל שמושו לפני שהיה בעל השם לבן שמונה עשרה שנה, ואם היתה זאת אשה נשואה לא יכלול הדבר את השם שהיתה ידועה בו קודם לנשואיה.
מקום שאוזכר שנוי שם בפקודה זו לא יכלול הדבר שנוי השם שנעשה לפני שהיה האיש ששנה את שמו לבן שמונה עשרה שנה.
3.
פירמות ואנשים החייבים ברישום [תיקון: תש״ח]
בהתחשב עם הוראות פקודה זו יש לרשום באופן המותנה בפקודה זו:–
(א)
כל פירמה שיש לה מקום עסקים בישראל והמנהלת עסקים לפי שם עסק שאינו מורכב מהשמות האמתיים של כל השותפים שהם אנשים יחידים ומהשמות המאוגדים של כל השותפים שהם התאגדויות ושאין בו, באותו שם עסק, כל תוספת חוץ מן השמות הפרטיים של השותפים היחידים או ראשי תיבות של אותם שמות פרטיים;
(ב)
כל יחיד ויחיד שיש לו מקום עסקים בישראל והמנהל עסקים לפי שם עסק שאינו מורכב משם משפחתו ממש ושאין בו באותו שם עסק כל תוספת חוץ משמותיו הפרטיים ממש או ראשי תיבותיהם;
(ג)
כל יחיד או פירמה שיש להם מקום עסקים בישראל, אשר שנו את שמם או חבר של הפירמה ששנה שמו, בין לפני תחלת תקפה של פקודה זו ובין לאחר תקפה של פקודה זו, חוץ מאשה שנשתנה שמה מחמת נשואיה:–
בתנאי:–
(I)
שמקום שאין התוספה מציינת אלא שהעסק הוא עסקו של מי שקבל אותו לאחר בעל העסק הקודם, לא יהא בכך בלבד משום צורך רישום, וכן
(II)
מקום ששני שותפים יחידים יש להם אותו שם משפחה, הרי תוספת סימן הריבוי בסופו של שם המשפחה אין בו כדי לחייב ברישום; וכן
(III)
מקום שהעסק מתנהל ע״י נאמן בפשיטת רגל או ע״י המפרק הרשמי או ע״י מפרק או ע״י מנהל שנתמנה ע״י בית המשפט, אין צורך ברישום; וכן
(IV)
קנית נכסים או רכישתם ע״י שני אנשים או יותר בתורת מחזיקים משותפים או בתורת מחזיקים ביחד (tenants in Common) אין לראות זאת בלבד כהנהלת עסקים בין שמחלקים הבעלים ברווחים הנכנסים ממכירת הנכסים ובין שאינם מחלקים ברווחים.
4.
רישום בעלי שמות מושאלים וכו׳ [תיקון: תש״ח]
מקום שפירמה, יחיד או התאגדות שיש להם מקום עסקים בישראל ומנהלים עסקים בשלמות או בעקר כבעלי שם מושאל או כנאמנים לאדם אחר או לאנשים אחרים או להתאגדות אחרת, או משמשים סוכנים כלליים של פירמה נכריה, הרי הפירמה, היחיד או ההתאגדות שהוזכרו לראשונה חייבים ברישום באפן שנקבע בפקודה זו, ונוסף על כל הפרטים האחרים שדרוש למסרם ולרשמם, צריך למסור ולרשום את הפרטים שצויינו בתוספת פקודה זו:
בתנאי שמקום שהעסק מתנהל ע״י נאמן בפשיטת רגל או ע״י המפרק הרשמי או ע״י מפרק או מנהל שנתמנה ע״י בית המשפט, אין חייבים ברשום עפ״י פקודה זו.
5.
אופן הרישום ופרטיו
(1)
כל פירמה או אדם החייבים ברשום ימסרו לרושם הודעה בכתב הקבוע המכיל את הפרטים הבאים:–
(א)
שם העסק;
(ב)
טיבו הכללי של העסק;
(ג)
מקום העסקים העקרי;
(ד)
מקום שהרישום שצריך להעשות הוא של פירמה, חובה לפרט את השם הנוכחי של כל אחד ואחד מן השותפים בפירמה, כל שם קודם, את הנתינות והנתינות המקורית, אם אין נתינותו של עכשיו הנתינות המקורית, מקום המושב הרגיל, ההתעסקות בעסק אחר, כשקיימת התעסקות כזאת, והגיל, ואם יש שותפת בפירמה חובה לפרט את מצבה מבחינת הנשואין, וכן יש לפרט את השם המאוגד ואת המשרד הרשום או הראשי של כל איגוד המשתתף בעסק;
(ה)
מקום שיש לרשום את שמו של יחיד, יש לציין את השם שבהווה, כל שם קודם, הנתינות, והנתינות המקורית אם אין נתינותו של עכשיו הנתינות המקורית, מקום המושב הרגיל, ההתעסקות בעסק אחר, כשקיימת התעסקות כזאת, וגילו של אותו היחיד, ואם היה השותף אשה, חובה לציין את מצבה השותפת מבחינת הנשואין;
(ו)
מקום שיש לרשום את שמה של התאגדות, יש לציין את שמה המאוגד ואת המשרד הרשום או המשרד הראשי;
(ז)
אם התחילו בעסקים לאחר תחלת תקפה של פקודה זו, יש לציין את תאריך התחלת העסקים.
(2)
מקום שהעסק מתנהל לפי שני שמות עסק או יותר, יש לציין כל שם־עסק ושם־עסק.
6.
ההודעה צריכה להיות חתומה על ידי האנשים הרשומים
אם היה זה יחיד תהא ההודעה הדרושה לשם רישום חתומה על ידו, ואם היתה זאת התאגדות, תחתם על ידי אחד ממנהליה או מזכיריה, ואם זו פירמה תחתם ההודעה או ע״י כל היחידים המשתתפים בה וע״י מנהל או מזכיר של כל התאגדות והתאגדות המשתתפת בעסק או ע״י איזה יחיד שותף, או ע״י מנהלה או מזכירה של איזו התאגדות המשתתפת בעסק, ובכל אחד משני המקרים האחרונים צריך שההודעה תאומת בהצהרה הנדרשת עפ״י החוק ותמסר ע״י החותם:
בתנאי ששום הצהרה כזאת המצינת שאיזה אדם, זולת המצהיר, הוא שותף, או שהשמיטה ולא ציינה שאיזה אדם, זולת המצהיר, הוא שותף, לא תשמש עדות לזכות אותו אדם אחר או לחובתו ביחס לאחריותו או אי אחריותו כשותף, ובתנאי שיכול בית המשפט, עפ״י בקשתו של כל אדם שאומרים עליו שהוא שותף, או הטוען שהוא שותף, להורות לתקן את פנקס הרישום ולהחליט בכל שאלה המתעוררת עפ״י סעיף זה.
7.
הזמן שבו צריך הרישום להעשות
(1)
הפרטים שיש למסרם עפ״י פקודה זו ימסרו בתוך ארבעה עשר יום לאחר שהפירמה או האדם התחילו בעסקים, אז באותם עסקים החייבים ברישום ככל אשר יחייב המקרה:
בתנאי שאם פירמה כזאת או אותם אנשים נהלו עסקים לפני תחלת תקפה של פקודה זו, או התחילו בעסקים בתוך שני חדשים לאחר מכן, צריך למסור את ההודעה המציינת את הפרטים לאחר עבור שני חדשים ולפני עבור שלושה חדשים מיום תחלת תקפה של פקודה זו, ובתנאי שאם לאחר עבור שני החדשים האמורים פסקו התנאים הנוגעים לפירמה או לאדם להצריך רשום עפ״י פקודה זו, אין מן הצורך לרשום את הפירמה או האדם כל זמן שאותם תנאים מוסיפים להתקים.
שינוי שם
(2)
מקום שרישום דרוש כתוצאה משינוי שם, ינהגו לפי סעיף זה כאילו הוזכר תאריך שנוי השם במקום תאריך התחלת העסקים.
8.
רישום שינויים בפירמה
כל אימת שנעשה או אירע שינוי באחד הפרטים שנרשמו בנוגע לפירמה או אדם, חייבים הפירמה או האדם למסור לרושם, בתוך ארבעה עשר יום לאחר השינוי, או בתוך אותו מועד ארוך יותר אשר ירשה הרושם, עפ״י בקשה שתוגש במקרה מיוחד, בין לפני עבור ארבעה עשר יום ובין לאחר עבור ארבעה עשר יום, הודעה בכתב בטופס הקבוע המפרטת את טיב השינוי ותאריכו, כשהיא חתומה וגם – כשיש צורך בכך – מקויימת, כדרך שחותמים או מקיימים הודעה הנדרשת בשעת הרישום.
9.
ענש על אי רישום [תיקון: תש״ח]
פירמה או אדם הנדרשים עפ״י פקודה זו למסור הודעה על פרטים או על איזה שינוי שחל באחד הפרטים, ולא עשו זאת באפן המפורש בפקודה זו ובתוך הזמן שנקבע בה, בלא צידוק סביר לכך, הרי כל שותף בפירמה או האדם שלא מסרו אותה ההודעה (אף אם חדלו הפירמה או האדם לנהל עסקים לפי שם העסק שעל אודותיו לא נמסרה ההודעה) יהיו צפויים לענש שלא יעלה על חמש לירות על כל יום שבו הם מתמידים בעברה או שבו קיימת העבירה, ובית המשפט יצוה למסור לרושם את הפרטים או השינוי בפרטים בתוך אותו הזמן שיפורש בצו.
בתנאי שאם חדלו הפירמה או האדם לנהל עסקים לפי שם העסק אשר על אדותיו לא נמסרה הודעה, לא יזדקק ביהמ״ש לשום משא־ומתן משפטי עפ״י סעיף זה, אם החלו בו משעברו כבר שנים עשר חודש לאחר שהפירמה או האדם חדלו לנהל עסקים לפי אותו שם העסק.
10.
פסלותם של משתמטים
(1)
פירמה או אדם הנדרשים עפ״י פקודה זו למסור הודעה על פרטים או על איזה שנוי שחל באחד הפרטים ולא עשו זאת, הרי כל עוד שקימת העברה לא יוכלו אותה פירמה או אותו אדם לבצע במשפט או במשא־ומתן משפטי אחר זכויותיהם שעפ״י כל חוזה או הנובעים מאיזה חוזה שנעשה ע״י הפירמה או האדם שלא מסרו את ההודעה או שנעשה בשמם ביחס לעסק בנוגע להנהלתו נדרשה מסירת הפרטים, לא לפי שם העסק ולא באופן אחר:–
ולעולם בתנאי:–
(א)
שאלה שלא מסרו את ההודעה יוכלו לפנות בבקשה לבית המשפט לתת להם סעד כנגד הפסלות שהוטלה עפ״י סעיף זה, ואם יתברר לבית המשפט שההשתמטות ממסירת הפרטים היתה דבר שבמקרה, או באה מחמת שגגה או מחמת סבה מספקת אחרת, או שמן הצדק והיושר לתת סעד מחמת טעמים אחרים, יוכל בית המשפט ליתן אותו סעד בין בדרך כלל ובין בנוגע לאיזה חוזים מיוחדים, על תנאי שכל עוד לא יצוה בית המשפט אחרת ישא המשתמט בהוצאות הבקשה ועל כל תנאי אחר אשר יטיל בית המשפט, ואולם הסעד לא ינתן אלא אם תמסר ותפורסם המודעה בדבר הבקשה ככל אשר יצוה בית המשפט, וכן לא ינתן סעד בנוגע לכל חוזה אם הוכיח אחד הצדדים לחוזה באופן המניח את דעת בית המשפט שאילו מלאו אחרי הפקודה הזאת לא היה עושה את החוזה;
(ב)
שום דבר האמור בזה לא יפגע בזכויות שיש לכל צד אחר כלפי המשתמט בקשר עם חוזה כאמור לעיל;
(ג)
אם התחיל צד אחד במשפט או בפעולות משפטיות נגד המשתמט על מנת לבצע את זכויותיו בקשר עם אותו חוזה, הרי שום דבר האמור בזה לא ימנע בעד המשתמט מלבצע באותו משפט או באותן הפעולות המשפטיות את זכויותיו הוא שתהיינה לו נגד אותו הצד בקשר עם אותו חוזה, אם בדרך תביעה נגדית, ניכוי חוב־שכנגד או בדרך אחרת.
(2)
מבלי לפגוע בסמכות בית המשפט ליתן את הסעד האמור לעיל הרי אם התחיל המשתמט בפעולות משפטיות לבצע חוזה בבית משפט שלום יוכל אותו בית משפט שלום לתת אותו הסעד האמור לעיל בקשר עם אותו חוזה.
11.
עונש בשל הודעות כוזבות [תיקון: תש״ח־2]
אם איזו הודעה שחייבים למסרה עפ״י הפקודה הזאת מכילה איזה חומר שהוא כוזב בפרט חשוב והאדם החותם על ההודעה יודע את כזבה, יהא אותו אדם צפוי לקנס שלא יעלה על עשרים לירות או למאסר, [במקור: אם בעבודת פרך ואם בלא עבודת פרך], לתקופה שלא תעלה על שלשה חדשים או למאסר ולקנס כאחד.
12.
חובה למסור פרטים לרושם [תיקון: תש״ח־2]
(1)
יכול הרושם לדרוש מכל אדם להמציא לו אותם פרטים שימצאם לנחוצים על מנת לברר אם אותו אדם או הפירמה שהוא שותף בה טעונים רשום על פי הפקודה הזאת או אינם טעונים רשום או אם צריך להכניס שנוי בפרטים הרשומים, ואם זהו איגוד יכול הוא לדרוש מהמזכיר או מכל פקיד אחר באיגוד הממלא את התפקידים של מזכיר להמציא לו את הפרטים ההם, ואם נדרש אדם למסור פרטים כאמור לעיל ולא מסר את הפרטים שיש ביכלתו למסור או מסר פרטים שהם כוזבים באיזה פרט חשוב, יהא צפוי לקנס שלא יעלה על עשרים לירות או למאסר, [במקור: אם בעבודת פרך ואם בלא עבודת פרך], לתקופה שלא תעלה על שלשה חדשים או למאסר ולקנס כאחד.
(2)
אם נתברר לרושם מתוך הודעה שנמסרה לו כאמור לעיל שאיזו פירמה או איזה אדם טעונים רישום על פי הפקודה הזאת או שיש להכניס שינוי בפרטים הרשומים, יכול הרושם לדרוש מהפירמה או מהאדם להמציא לו את הפרטים הנדרשים בתוך זמן שיקצוב הרושם, ואם מתוך ההודעה שנמסרה על פי סעיף זה נתגלתה איזו השתמטות עפ״י פקודה זו לא יאחזו בפעולות משפטיות נגד כל אדם בשל השתמטות כזאת לפני תום הזמן שבו נדרשו הפירמה או האדם ע״י הרושם עפ״י סעיף זה להמציא לו פרטים.
13.
על הרושם לרשום בתיק את ההודעות ולתת תעודת רישום [תיקון: תש״ח־2]
משקבל הרושם כל הודעה או הצהרה חוקית שנמסרו בהתאם לפקודה הזאת, יצוה לרשום אותם בתיק וישלח בדואר או ימסור ביד לפירמה או לאדם שרשמו את הפרטים האלה תעודה בדבר הרישום הזה, והתעודה או העתקה מדויקת של התעודה תהא מוצגת באופן בולט במקום העסקים העקרי של הפירמה או של היחיד, ואם לא הוצגה התעודה כאמור בזה יהא כל שותף בפירמה או כל יחיד, הכל לפי הענין, צפוי לקנס שלא יהא עולה על עשרים לירות.
14.
חובה לנהל אינדקס
על הרושם לנהל אינדקס של כל הפירמות והאנשים שנרשמו עפ״י הפקודה הזאת.
15.
מחיקת שמות מהפנקס [תיקון: תש״ח־2]
(1)
אם פירמה או איש יחיד שנרשמו עפ״י הפקודה הזאת פסקו לנהל עסקים, תהא זו חובת האנשים שהיו שותפים בפירמה בעת שפסקה לנהל עסקים או חובת היחיד, ואם מת היחיד תהא זו חובת באי כחו האישיים, למסור לרושם, תוך חודש ימים מן היום שפסקה הנהלת העסקים, הודעה בטופס הקבוע שהפירמה או היחיד פסקו לנהל עסקים, וכל אדם שהיה מחובתו למסור את ההודעה הזאת ולא מסרה בתוך המועד האמור לעיל יהא צפוי לקנס שלא יהא עולה על עשרים לירות.
(2)
משקבל הרושם הודעה כאמור לעיל יוכל למחוק את שם הפירמה או את שם היחיד מן הפנקס.
(3)
מקום שיש לרושם סבה מספקת להאמין שאיזו פירמה או איזה יחיד שנרשמו עפ״י הפקודה הזאת פסקו לנהל עסקים, רשאי הוא לשלוח לפירמה או ליחיד הודעה, ע״י מכתב דואר באחריות [דואר רשום], ובה יזהירם שאם לא יתנו תשובה על אותה הודעה בתוך חודש ימים למן התאריך שלה יהא שם הפירמה או שם היחיד צפויים למחיקה מן הפנקס.
16.
שמות עסק מטעים [תיקון: תש״ח]
(1)
אם שם עסק שאיזו פירמה או יחיד מנהלים בו עסקים מכיל אחד הדברים דלקמן:–
(א)
מלה המציינת נתינות ידועה והעשויה, לדעת הרושם, להביא לידי אמונה שהעסק הוא קנינם או נתון להשגחתם של אנשים בעלי אותה נתינות, והוכח לו לרושם שהאנשים שהעסק הוא כלו או רובו קנינם או נתון כלו או רובו להשגחתם הם בזמן מן הזמנים בעלי נתינות אחרת, באפן שיש בו בשם כדי להטעות, או
(ב)
מלה המציינת תואר צבאי או תואר כבוד והעשויה, לדעת הרושם, להביא לידי אמונה שהעסק הוא קנינו או נתון להשגחתו של אדם שיש לו הזכות לאותו תואר צבאי או לאותו תואר כבוד, והוכח לו לרושם שהאדם שהעסק הוא כולו או רובו קנינו או נתון כלו או רובו להשגחתו, הוא בזמן מן הזמנים אדם כזה שיש בו בשם כדי להטעות, –
חייב הרושם לסרב לרשום את שם העסק ההוא או, אם כך יחייב הענין, למחוק מן הפנקס את שם העסק ההוא, ואולם כל אדם שתהא לו תרעומת מפני החלטת הרושם עפ״י הוראה זו, יכול לערער בפני שר המשפטים והחלטת שר המשפטים תהא החלטת גמר.
(2)
רישום שם עסק עפ״י הפקודה הזאת לא יפורש כאילו הוא בא להרשות את השמוש באותו השם אם, לולא אותו הרישום, יכלו לאסור את השמוש באותו שם.
17.
הרושם [תיקון: 1942, תש״ח]
רשאי שר המשפטים בצו, למנות כל פקיד להיות רושם שמות עסק לצורך פקודה זו.
18.
בקורת ההודעות שנרשמו [תיקון: תשי״ד, תשמ״א]
(1)
יכול כל אדם לבדוק את המסמכים שנרשמו אצל הרושם בשלמו את המס שיקבע, ויכול כל אדם לדרוש תעודת רישום של פירמה או של אדם או העתקה או קטע מכל הודעה רשומה, שיקוימו ע״י הרושם, ושלם ישלמו בעד כל תעודת רישום או בעד כל העתקה או קטע מקוימים את המס שיקבע.
(2)
תעודת רישום או העתקה או קטע מכל הודעה רשומה עפ״י הפקודה הזאת, כשההעתקה או הקטע הללו קוימו כאמתיים בחתימת הרושם (ולא יהא צורך להוכיח כי הוא הוא הרושם), יקובלו כעדות בכל מו״מ משפטי, הן אזרחי והן פלילי.
19.
יכול שר המשפטים להתקין תקנות [תיקון: תש״ח, תש״ט, תשי״ד, תשמ״א]
(1)
יכול שר המשפטים להתקין תקנות בענינים דלקמן:–
(א)
המס שישולם לרושם עפ״י הפקודה הזאת;
(ב)
הטפסים שישמשו עפ״י הפקודה הזאת;
(ג)
התפקידים שעל הרושם למלא עפ״י הפקודה הזאת; וכן
(ד)
בכלל, הנהלת הרישום והסדרתו עפ״י פקודה זו וכל ענין הכרוך בכך.
(2)
כל המסים שיש לשלמם בהתאם לתקנות כאלה ישולמו למשרד האוצר [במקור: לבית האוצר].
(3)
כל תקנות מעין אלה תפורסמנה ברשומות.
20.
פרסום שמות אמתיים וכו׳ [תיקון: תש״ח־2]
(1)
כל יחיד וכל פירמה הנדרשים להרשם עפ״י הפקודה הזאת חייבים להזכיר את הפרטים דלקמן באותיות נוחות לקריאה בכל קטלוגים מסחריים, בחוזרים מסחריים, בכרטיסי דוגמאות, בהזמנות של סחורות ובמכתבי עסק שמופיע בהם שם העסק והמוצאים או נשלחים לכל אדם שהוא ע״י הפירמה או ע״י היחיד:–
(א)
את השם בהוה וכל שם קודם שהיה בעבר, במקרה של יחיד; וכן
(ב)
את השם בהוה וכל שם לשעבר של כל אחד מן השותפים בפירמה, במקרה של פירמה.
(2)
אם לא מלאו אחר האמור בסעיף הזה יהא היחיד או כל חבר מחברי הפירמה, הכל לפי הענין, צפוי בשל כל עבירה לקנס שלא יבא עולה על חמש לירות:
בתנאי ששום משפט עפ״י סעיף זה לא יוגש אלא ע״י היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו.
21.
עברות ע״י איגודים
אם נמצא איגוד אשם בעברה עפ״י פקודה זאת, הרי כל מנהל, מזכיר או פקיד האיגוד שהוא צד לעברה ביודעין, יהא אשם בעברה מעין זו ויהא צפוי לאותו העונש.

תוספת

תאור הפירמה, וכו׳הפרטים הנוספים
מקום שהפירמה, היחיד או ההתאגדות הנדרשים להרשם מנהלים עסקים לפי שם מושאל או כנאמנים.השם של עכשיו, כל שם קודם, הנתינות, והנתינות המקורית כשאותה נתינות איננה הנתינות המקורית – ומקום המושב הרגיל, או, כפי שיחייב הדבר, השם המאוגד של כל אדם או התאגדות שבשמם מתנהל העסק:
בתנאי שאם העסק מתנהל לפי שטר הקדש, ואי אילו מבעלי טובת ההנאה הם סוג ילדים או אנשים אחרים, יהא די אם ינתן תאור מספיק של הסוג.
מקום שהפירמה, היחיד או ההתאגדות הנדרשים להרדם מנהלים עסקים כסוכנים כלליים של איזו פירמה נוכרית.שם העסק והכתובת של הפירמה או של האדם שלמענם מתנהל העסק כסוכנות כללית:
בתנאי שאם העסק מתנהל כסוכנות כללית של שלש פירמות נוכריות או יותר די יהיה לציין שהעסק מתנהל כך, ולפרט את הארצות שבהן מנהלות אותן הפירמות הנכריות עסקים.


24 במאי 1935
  • א. ג. ווקאפ
    נציב עליון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.