חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

פקודת המוכתרים (מנוי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פקודת המוכתרים (מנוי) מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת המוכתרים (מנוי)

פקודה הקובעת הוראות בענין מינוי מוכתרים.


קישור למאגר החקיקה הלאומי ע״ר 1942, תוס׳ 1, 57; ע״ר 1944, תוס׳ 1, 39; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 1; ע״ר תש״ח, 22; ס״ח תשכ״ד, 80.


הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:–


לפי סעיף 36(2) לפקודת הנהלת כפרים, 1944, למרות כל דבר האמור בפקודת המוכתרים (מינוי), 1942, יהיו מינוייהם ופיטוריהם של מוכתרים שנתמנו לפי פקודת הנהלת כפרים, 1944, וכן תפקידיהם, סמכויותיהם ותנאי שירותם כפופים להוראות פקודת הנהלת כפרים, 1944.


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. סמכויות הנציב העליון הועברו לשר הפנים (ע״ר תש״ח, 22). מכוח האמור בסעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948 – לפיו החוק הקיים בארץ־ישראל נשאר בתקפו, בשינויים הנובעים מתוך הקמת המדינה ורשויותיה – מקום בו נאמר ”מושל המחוז“ ייקרא מעתה ”הממונה על המחוז“. לפי חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז), תשכ״ד–1964, כל מקום בו נאמר ”פקיד מחוז“ ייקרא מעתה ”קצין מחוז“.


1.
השם הקצר
פקודה זו תקרא פקודת המוכתרים (מנוי), 1942.
2.
פירוש [תיקון: תש״ח]
בפקודה זו ”מוכתר“ פירושו מוכתר או עוזר למוכתר של כפר (כפי שהוגדר בפקודה זו) או של חלק או של רובע הימנו.
”כפר“ פירושו מקום שהוכרז או שיוכרז להבא ככפר או כיחידת־שבט עפ״י סעיף 11 מדבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922.
3.
מינוי מוכתרים [תיקון: תש״ח]
רשאי ממונה על מחוז [במקור: מושל מחוז] למנות מוכתר לכל כפר או לכל חלק או רובע הימנו.
4.
סמכויותיהם וחובותיהם של המוכתרים
המוכתר ישמש בכל אותן הסמכויות וימלא את כל אותם התפקידים המסורים למוכתר לפי המנהג או עפ״י כל פקודה או חוק אחר שיש להם תוקף בזמן מתן התוקף לפקודה זו, וכן את כל אותם הסמכויות והתפקידים שייחדום להבא למוכתר עפ״י כל פקודה או חק אחר.
5.
פיטורי מוכתרים ומינוים למשרות שנתפנו וכו׳ [תיקון: תש״ח, תשכ״ד]
(1)
מוכתר צפוי להיות מפוטר ע״י הממונה על המחוז [במקור: מושל המחוז] מחמת התנהגות רעה או מחמת הזנחת תפקידיו או מחמת כל סבה מספקת אחרת, ואם מת מוכתר או נעשה פסול או נטול יכולת למלא את תפקידיו או שהתפטר או פוטר, רשאי הממונה על המחוז [במקור: מושל המחוז] למנות מיד אדם אחר כמוכתר.
(2)
בהעדרו של מוכתר באופן זמני מכפרו ימלא את תפקידיו אותו אדם שיתמנה ע״י אותו מוכתר, אלא אם כן יצוה הממונה על המחוז [במקור: מושל המחוז] או קצין המחוז [במקור: פקיד המחוז] אחרת.
(3)
מוכתר רשאי להתפטר ממשרתו בהסכמתו של הממונה על המחוז [במקור: מושל המחוז].
6.
הקנאת תוקף [תיקון: תש״ח, תשכ״ד]
אם לאחר ה־1 ביולי, 1920, ולפני תחילת התוקף של פקודה זו נתמנה אדם כמוכתר ע״י ממונה על מחוז [במקור: מושל מחוז] או ע״י קצין מחוז [במקור: פקיד מחוז], רואין מינוי זה כאילו נעשה כחוק ואם השתמש מוכתר בכל סמכות או מלא כל תפקיד שנמסרו לו עפ״י כל חוק או מנהג או אם נראה כאילו שמש באותה סמכות או מלא אותו תפקיד, רואין את השימוש בסמכות ואת מילוי התפקיד כחוקיים, כאילו היה לפקודה זו תוקף ביום 1 ביולי, 1920.


24 ביוני, 1942.
  • הרולד מקמיכאל
    נציב עליון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.