חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

פקודת החסינויות וזכויות-היתר של האומות המאוחדות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פקודת החסינויות וזכויות-היתר של האומות המאוחדות מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת החסינויות וזכויות־היתר של האומות המאוחדות, 1947

פקודה הבאה להתקין מתן חסינויות וזכויות־יתר מסויימות לאומות המאוחדות ותכליות הקשורות אל־כך.


חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 -15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי מלך בריטניה, בידי הנציב העליון או בידי הנציב העליון במועצתו תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לשר החוץ (ע״ר תש״ח, 144). לפי סעיף 13 לחוק המעבר, תש״ט–1949, כל מקום בו נאמר בחוק ”עתון רשמי“ ייקרא מעתה ”רשומות“.


שם קצר
הפקודה הזאת תיקרא פקודת החסינויות וזכויות־היתר של האומות המאוחדות, 1947.
כוחו של שר החוץ להעניק חסינויות, זכויות־יתר וכשרים מסויימים לאומות המאוחדות [תיקון: תש״ח]
שר החוץ רשאי – בצו –
(א)
להתקין כי יהיו לאומות המאוחדות – כדי אותה מידה שתהיה עשויה להינקב בצו־החסינויות וזכויות־היתר הרשומות בחלק א׳ של התוספת על הפקודה הזאת, וכן יהיו נודעים להן הכשרים המשפטיים של גוף מאוגד;
(ב)
להעניק לפקידי האומות המאוחדות, כדי אותו מספר שיהיה עשוי להינקב בצו, המחזיקים באותן משרות גבוהות באומות המאוחדות, שתהיינה עשויות להינקב בצו, ולאותם בני־אדם המועסקים בשליחויות מטעם האומות המאוחדות, שיהיו עשויים להינקב כן, ולכל אדם, שהוא נציגה של ממשלה חברה לאספה הכללית או לכל מועצה או אורגאן אחר של האומות המאוחדות – כדי אותה מידה שתהיה עשוייה להינקב כן, את החסינויות וזכויות־היתר הרשומות בחלק ב׳ של התוספת על הפקודה הזאת;
(ג)
להעניק לאותם סוגים אחרים של פקידים ומשמשים של האומות המאוחדות, שיהיו עשויים להינקב בצו – כדי אותה מידה שתהיה עשוייה להינקב כן – את החסינויות וזכויות־היתר הרשומות בחלק ג׳ של התוספת על הפקודה הזאת, ולחלק ד׳ של התוספת על הפקודה הזאת תהיה נודעת נפקות, כדי להושיט לחברי־העובדים של נציגי הממשלות חברות ולמשפחות הפקידים של האומות המאוחדות, כל החסינויות וזכויות־יתר שהוענקו לנציגים או לפקידים לפי פסקה (ב) של הסעיף הזה, פרט לאותה מידה שבה תוצא מן הכלל פעולתו של חלק ד׳ האמור – בצו, המעניק את החסינויות וזכויות־היתר.
כוחו של שר החוץ להעניק חסינויות, זכויות־יתר וכשרים לבית־המשפט הבינלאומי [תיקון: תש״ח]
שר החוץ רשאי להעניק – בצו – לשופטים ולרשמים של בית־המשפט הבינלאומי, שהוקם לפי מגילת האומות המאוחדות, ולמתדיינים באותו בית־משפט וסוכניהם, יועציהם המשפטיים ועורכי־הדין שלהם אותן חסינויות, זכויות־יתר והקילות, העשויות להיות נדרשות כדי לתת נפקות לכל החלטה של האספה הכללית של האומות המאוחדות או לכל אמנה שאותה אישרה.
יש לפרסם רשימות בני־האדם בעלי זכויות־יתר [תיקון: תש״ח, תש״ט]
(1)
מקום שהוענקו חסינויות, וזכויות־יתר לבני־אדם כל־שהם – בצו, שניתן לפי סעיף 2 או סעיף 3 של הפקודה הזאת, יהיה המזכיר הראשי –
(א)
עורך רשימה של בני־האדם, הזכאים בחסינויות וזכויות־יתר, שהוענקו לפי פסקה (ב) של סעיף 2, וכן יהיה רשאי לערוך רשימה של בני־האדם, הזכאים בחסינויות ובזכויות־היתר שהוענקו לפי פסקה (ג) של סעיף 2, או לפי סעיף 3;
(ב)
גורם לכך, כי כל רשימה, שנערכה לפי הסעיף הקטן הזה תפורסם ברשומות;
(ג)
כל־אימת שאדם כל־שהוא פוסק מלהיות זכאי בחסינויות ובזכויות־יתר שאליהם מתייחסת כל רשימה כזאת, או מתחיל להיות זכאי בהם – מתקן את הרשימה, וגורם לכך, כי הודעה על התיקון או – אם הוא חושב לנכון – רשימה מתוקנת, תפורסם כאמור לעיל.
(2)
כל רשימה או הודעה, שפורסם לפי סעיף־קטן (1) של הסעיף הזה, תציין את התאריך, שממנו ואילך תהיה נודעת או נודעה נפקות לרשימה או לתיקון; והעובדה שאדם כל־שהוא כלול או הוכלל או שאינו כלול או שלא הוכלל בזמן כל־שהוא בין בני האדם הזכאים בחסינויות ובזכויות־היתר הנדונות, אפשר להוכיחה בפסקנות, אם נתפרסמה כן רשימתם של בני־האדם ההם, מתוך הראיית הפרסום ברשומות, הכולל את הרשימה או, הכול לפי העניין, את הרשימה האחרונה שלה נודעת נפקות לפני הזמן ההוא, יחד עם הפרסומים ברשומות (אם יש כאלה בנמצא), הכוללים את הודעות התיקונים שלהם נודעת נפקות, לפני הזמן ההוא, ומתוך שיוראה כי שמו של האדם ההוא הינהו, או היה בזמן ההוא, כלול ברשימה, או אינו, או לא היה בזמן ההוא, כלול בה.
נוהג הדדי [תיקון: תש״ח]
שום דבר בקביעותיה הקודמות של הפקודה הזאת לא יתבאר כאילו הוא שולל מאת שר החוץ את הזכות למאן מלגמול חסינויות או זכויות־יתר לנתיניה או לנציגיה של כל מעצמה, או לקחתם חזרה מהם, משום שהמעצמה חדלה מלגמול חסינויות או יתרונות [צ״ל: זכויות־יתר] מתאימים לאזרחים או לנציגים ישראליים.

התוספת

חלק א׳: חסינויות וזכויות־יתר של האומות המאוחדות

חסינות בפני תביעה לדין ופעולה משפטית.
[תיקון: תש״ח]
הבטחת אי־חילול של ארכיונים רשמיים ומקומות המוחזקים במשרדים באופן דומה לזה הנגמל בישראל בגין ארכיונים ומקומות רשמיים של שליח מעצמה ריבונית זרה, אשר הגיש את תעודותיו לממשלה.
[תיקון: תש״ח]
פיטורים או הנחה מאותם מסים וארנוניות, למעט ממסים על העלאת סחורות, שיהיו עשויים להירשם בצו שניתן עפ״י סעיף 2(א) של הפקודה, והם אותם מסים וארנוניות אשר – לדעת שר החוץ – מתאימים ביותר, במידה שמתירות זאת המסיבות, למסים ולארנוניות, שמהם ניתנים פיטורים או הנחה בישראל למעצמה ריבונית זרה.
[תיקון: תש״ח]
פיטורים ממסים על העלאת סחורות, שהעילון במישרים האומות המאוחדות לשם שימוש רשמי בידיהן בישראל או לשם הפקה, או על העלאת כל פרסומים של האומות המאוחדות, שהעילון במישרים, ואותם פיטורים יהיו כפופים למילוי אחר אותם תנאים שיהיה מנהל המכס והבלו [במקור: מנהל המכס והאקסיז] עשוי לקבעם כדי להגן על הכנסת־הממשלה.
פיטורים מאיסורים וצמצומים על העלה או הפקה במקרה סחורות, שהועלו או הופקו במישרים בידי האומות המאוחדות לשם שימוש רשמי בידיהן, ובמקרה כל פרסומים של האומות המאוחדות, שהועלו או הופקו במישרים בידיהן.
[תיקון: תש״ח]
הזכות ליהנות – לשם חליפת־הודעות טלגראפיות, שאותן תשלחנה והן תכלולנה רק חומר המיועד לפרסום בעתונות או לשידור (ובכלל זה חליפת הודעות טלגראפיות הנשלחות למקומות שמחוץ לישראל או מהם) – מכל שיעורים מופחתים העשויים לחול על שירות מתאים לזה במקרי טלגראמות של עיתונות.

חלק ב׳: חסינויות וזכויות־יתר של פקידים גבוהים של האומות המאוחדות, בני־אדם בשליחויות ונציגי ממשלות

[תיקון: תש״ח]
חסינות מפני תביעה לדין ופעולה משפטית הדומה לזו הנגמלת בישראל לשליח מעצמה ריבונית זרה שהגיש את תעודותיו לממשלה.
[תיקון: תש״ח]
אי־חילול של מקום־מושב בדומה לזה הנגמל לשליח כזה בישראל.
[תיקון: תש״ח]
פיטורים או הנחה מאותם מסים, העשויים להיות רשומים בצו, שינתן לפי סעיף 2(ב) של הפקודה, והם אותם מסים, אשר – לדעת שר החוץ – מתאימים ביותר, במידה שמתירות זאת המסיבות – למסים, שמהם ניתנים פיטורים או הנחה בישראל לשליח כזה.

חלק ג׳: חסינויות וזכויות־יתר של פקידים ומשמשים אחרים

חסינות מפני תביעה לדין ופעולה משפטית בגין דברים שנעשו או לא־נעשו אגב ביצוען של חובות רשמיות.
פיטורים ממס הכנסה בגין דמי־השתכרות שקיבלום כפקיד או משמש של האומות המאוחדות.

חלק ד׳: חסינויות וזכויות־יתר של חבר־עובדי נציג ושל משפחת פקיד גבוה

[תיקון: תש״ח]
מקום שאדם כל־שהוא זכאי באותן חסינויות וזכויות־יתר כל־שהן, שנזכרו בחלק ב׳ של התוספת, כנציגיה של ממשלה חברה, יהיה גם חבר־העובדים הרשמי שלו, המלווה אותו כנציג כזה, זכאי בחסינויות וזכויות־היתר ההן, כדי אותה מידה שבה זכאים בישראל בני־לוויתו של שליח מעצמה ריבונית זרה, שהגיש את תעודותיו לממשלה, בחסינויות וזכויות־היתר הנגמלות לשליח:
בתנאי שמקום שכל אדם כזה זכאי בכל פיטורים או הנחה ממסים, כנזכר בפסקה 3 של חלק ב׳ האמור, יהיה חבר־העובדים הרשמי שלו, המלווה אותו כנציגה של ממשלה חברה, זכאי בפיטורים או בהנחה ההם רק כדי אותה מידה שתהיה עשוייה להינקב בצו, המעניק פיטורים או הנחה לנציג, והיא המידה, אשר בה – לדעת שר החוץ – זכאים בישראל בני־לוויתו של שליח מעצמה ריבונית זרה, שהגיש את תעודותיו לממשלה, בפיטורים או בהנחה ממסים הניתנים לשליח.
[תיקון: תש״ח]
מקום שאדם כל־שהוא זכאי באותן חסינויות וזכויות־יתר כל־שהן, שנזכרו בחלק ב׳ של התוספת הזאת, כפקיד האומות המאוחדות, יהיו גם האשה או הבעל של אותו אדם וילדיו הצעירים מבני עשרים ואחת זכאים בחסינויות וזכויות־יתר ההן, כדי אותה מידה, שבה זכאים בישראל האשה או הבעל וילדיו של שליח מעצמה ריבונית זרה, שהגיש את תעודותיו לממשלה, בחסינויות וזכויות־היתר המוענקות לשליח:
בתנאי שמקום שכל אדם כזה זכאי בכל פיטורים או הנחה ממסים, כנזכר בפסקה 3 של חלק ב׳ האמור, יהיו האשה או הבעל של האדם ההוא וילדיו הצעירים מבני 21 זכאים בפיטורים ובהנחה ההם רק כדי אותה מידה, שתהיה עשוייה להינקב בצו, המעניק פיטורים או הנחה לאותו אדם, שהיא המידה אשר בה – לדעת שר החוץ – זכאים בישראל האשה או הבעל וילדיו של שליח מעצמה ריבונית זרה, שהגיש את תעודותיו לממשלה, בפיטורים או בהנחה ממסים הניתנים לשליח.


13 ביוני, 1947.
  • א. ג. קאנינגהאם
    נציב עליון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.