חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

פקודת הגנת דבורים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פקודת הגנת דבורים מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת הגנת דבורים [נוסח חדש], התשמ״ג–1983


הגדרות [2]
בפקודה זו –
”דונג דבורים אמיתי“ – החומר שמכינות דבורים והמופק מחלות דונג;
”השר“ – שר החקלאות;
”מגדל“ – בעל דבורים או מי שמועסק בניהול מכוורת או בטיפול בה, וכן כל אדם שהוא הבעל או המחזיק של מקרקעין שבהם יש כוורות לדבוריות של דבורי־בר;
”רקבון הוולד“ – לרבות מחלה או מצב בדבורים שנגרם ממתג לרוי (bacillus larvae) או נקד משורשר פלוטון (streptococcus pluton).
מינוי מפקחים [3]
השר רשאי, בהודעה ברשומות, למנות מפקח או מפקחים לענין פקודה זו.
הטיפול בדבורים נגועות במחלה [4]
(א)
מגדל לא יחזיק ברשותו דבוריות, כוורות או חומר הקשור בהחזקת דבורים, הנגועים ברקבון הוולד.
(ב)
נודע למגדל על קיומו של רקבון הוולד בדבורית או במכוורתו, יטפל בדבורים, בכוורות או בחומר בדרך שקבע מפקח.
(ג)
המגדל יודיע למפקח את תוצאות הטיפול במועדים שקבע המפקח, ואם דרש זאת המפקח, ישמיד מיד בשריפה את הדבורים, החלות והדבש הנגועים וכל חומר נגוע אחר.
סמכויות מפקח [5]
(א)
מפקח רשאי להיכנס ולבדוק כל מכוורת וכל מקום שבו מצויה דבורית כדי לוודא שאינם נגועים במחלת דבורים זיהומית או מידבקת.
(ב)
בכניסתו לחצרים תוך מילוי תפקידו, יציג המפקח, אם נדרש לכך, תעודה בדבר מינויו.
(ג)
בכל אזור שידוע כי מצוי בו רקבון הוולד, רשאי המפקח לדרוש מן המגדל להעביר את הדבורים לכוורות שיש להן מסגרות ניידות.
(ד)
ראה מפקח כי רקבון הוולד או מחלת דבורים זיהומית או מידבקת אחרת הופיעה בצורה חמורה, יביא לכך שיושמדו מיד באש הדבוריות הנגועות יחד עם כוורותיהן ותכולת כוורות אלה וכל חומר נגוע או מזוהם אחר.
(ה)
ראה מפקח כי מחלת דבורים זיהומית או מידבקת הופיעה בדבוריות בצורה שאינה חמורה, יתן הודעה בכתב למגדל לענין הטיפול במחלה ויקבע מועד להשלמתו של הטיפול.
(ו)
חלף המועד האמור ולא טיפל המגדל במחלת הדבורים בהתאם להודעה, יעשה זאת המפקח, על חשבונו של המגדל, וההוצאות ייגבו מהמגדל כחוב אזרחי.
איסור מכירת מכוורת וציוד נגועים [6]
אם היתה או ישנה במכוורת מחלה זיהומית או מידבקת, לא ימכור מגדל, לא ימיר, לא יתן ולא יסלק מן החצרים דבורים, כוורות וכן אבזרים או מכשירים משומשים למכוורת, ולא יגרום לנתינתם או לסילוקם, עד שיקבל אישור בכתב ממפקח כי הם נקיים מזיהום.
תנאים ליבוא [7]
(א)
לא ייבא אדם לישראל –
(1)
כוורות, כלים, אבזרים או ציוד מכוורת שהם משומשים;
(2)
דבורים בחלות, או דבורים בחבילה המכילה דבש שלא חומם תחילה למאה מעלות צלזיוס במשך שלושים דקות;
(3)
דבורים או מלכות, אלא אם נתקיימו אלה:
(א)
ניתנה הודעה מראש למנהל הכללי של משרד החקלאות על הכוונה ליבאם ועל יעד המשלוח;
(ב)
הם הובאו תחילה לבדיקה במקום שנקבע;
(ג)
למשלוח צורף אישור בכתב של הרשות המוסמכת בארץ המוצא, הקובע כי המכוורת שממנה שוגרו נבדקה בתוך ששים הימים שקדמו למשגור ונמצאה נקיה לחלוטין ממחלה זיהומית או מידבקת.
(ב)
יובאו כוורות, כלים, אבזרים, ציוד מכוורת, דבורים או מלכות בניגוד להוראות סעיף זה, רשאי פקיד מכס או מפקח לתפסם ולהשמידם או לחלטם ולא ישולמו פיצויים למי שטוען לזכות בהם.
ייצור ויבוא של שעווית [7א]
לא ייבא אדם ולא ייצר בישראל ולא ימכור או יציג למכירה בישראל שעווית אלא אם –
(1)
היא עשויה יריעות דונג דבורים אמיתי וטהור ללא עקבות סרזין, פרפין או חומר זיוף אחר;
(2)
יש בה תבליט של תאים משושים בגדלם של תאים שמייצרות דבורים.
עונשין [8]
העובר על הוראות פקודה זו, או מפר הוראות מפקח או מפריע לו להשתמש בסמכויותיו שלפי פקודה זו, דינו – מאסר חודש.
תקנות [9]
השר רשאי להתקין תקנות לביצועה של פקודה זו ובכלל זה תקנות בדבר –
(1)
הטיפול בדבורים והגנתן מפני מחלות ונזקים אחרים;
(2)
המקומות שבהם מותר לייבא דבורים ומלכות, תנאי היבוא ומשך הזמן שבו יוחזקו לשם הסתכלות או בהסגר;
(3)
הטיפול בדבורים, כוורות וכל חומר אחר הנגועים ברקבון הוולד או במחלה מידבקת אחרת.


נקבע בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום י״א באב התשמ״ג (21 ביולי 1983).
  • משה נסים
    שר המשפטים

מונחים המשמשים בנוסח זה:

דבורית – colony of bees
מכוורת – apiary
כוורת – bee hive
שעווית – wax comb foundation
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.