לדלג לתוכן

פקודת הבטריקיה האורתודוכסית

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
פקודת הבטריקיה האורתודוכסית מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת הבטריקיה האורתודוכסית, 1941

פקודה המתקנת את החוק בענין ארגונה והנהלתה של הבטריקיה האורתודוכסית של ירושלים והקובעת הוראות לענינים אחרים בקשר עם כך.


קישור למאגר החקיקה הלאומי חוקים קודמים: פקודת הבטריקיה האורטודוקסית, 1921: ע״ר 1921, 4; ע״ר 1925, 334, גליון מיוחד, I. פקודת הבטריקיה האורתודוכסית, 1928: ע״ר 1928, 741, 388 (מס׳ 21); ע״ר 1932, 123, 242 (מס׳ 14). פקודת הבטריקיה האורתודוכסית (בחירות), 1935: ע״ר 1934, תוס׳ 1, 108 (מס׳ 21), 452, 603. פקודת הבטריקיה האורתודוכסית (הוראות נוספות), 1935: ע״ר 1935, תוס׳ 1, 139 (מס׳ 29), 605. פקודת הבטריקיה האורתודוכסית (הוראות נוספות), 1936: ע״ר 1936, תוס׳ 1, 261 (מס׳ 73), 1293.

פקודת הבטריקיה האורתודוכסית, 1941: ע״ר 1941, תוס׳ 1, 97 (מס׳ 32), 945; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 1, 17, 39; ע״ר תש״ח, 22; ס״ח תש״ט, 1.


הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי מזכיר הממלכה או בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לשר הדתות (ע״ר תש״ח, 22). לפי סעיף 2 לפקודת המטבע, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר ”פונט“ הכוונה היא ללירה ישראלית. לפי סעיף 10(א) לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש״ח–1948 וסעיף 45(א) לחוק בתי המשפט, תשי״ז–1957, כל סמכות מינהלית וכל סמכות להתקין תקנות סדרי דין שהוענקו לזקן השופטים נתונות לשר המשפטים. לפי סעיף 13 לחוק המעבר, תש״ט–1949, כל מקום בו נאמר בחוק ”עתון רשמי“ ייקרא מעתה ”רשומות“.


תוכן עניינים

השם הקצר [תיקון: תש״ט]
פקודה זו תקרא פקודת הבטריקיה האורתודוכסית, 1941, והיא תקבל תוקף ביום שייקבע לכך ע״י הנציב העליון במודעה שתפרסם ברשומות [במקור: בעתון הרשמי].
פורסמה מודעה על מתן תוקף (ע״ר 1941, עמ׳ 945), לפיה פקודת הבטריקיה האורתודוכסית מס׳ 32 לש׳ 1941 שנתפרסמה כהצעת פקודה בעתון הרשמי גליון 800 מיום 21 ביולי, 1938 (עמודים 708–965), קבלה תוקף בצורה המתפרסמת בתוספת מס׳ 1 שהיא חלק מעתון רשמי גליון 1142, ונחתמה ע״י הנציב העליון ביום 10 בנובמבר, 1941.

חלק א. מבוא

פירוש
בפקודה זו יהיו למונחים הפירושים שבצדם מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר:–
”הבטריקיה“ פירושה הבטריקיה האורתודוכסית של ירושלים.
”אפטרירך“ פירושו האפטרירך האורתודוכסי של ירושלים, והוא כולל את ממלא מקומו.
”האפטרירך בסינוד“ פירושו האפטרירך הפועל בעצת המועצה המעורבת או כשהוא מוציא את החלטותיו לפועל.
”האפטרירך במועצה“ פירושו האפטרירך הפועל בעצת המועצה המעורבת או כשהוא מוציא את החלטות המועצה לפועל.
”מטרופוליטן“ או ”הגמון“ פירושו הגמון הממונה על אזור כהונה (דיוקיסה) אורתודוכסית והמתגורר בתוכו.
”הגמון בכח“ פירושו הגמון, של אזור־כהונה שבוטל למעשה.
”בתי ספר דתיים“ פירושם בתי ספר אורתודוכסים המוחזקים לגמרי או במקצת, ע״י האפטרירך בסינוד, והכפופים לפיקוחו.
”בתי ספר חילוניים“ פירושם בתי ספר אורתודוכסים המוחזקים לגמרי או במקצת ע״י האפטרירך במועצה והכפופים לפיקוחו.

חלק ב. תפקידי האפטרירך

תפקידי האפטריארך [תיקון: תש״ח]
(1)
בזה מכירין באפטרירך כמשמש בתפקידים אלה –
) ראש כל הכנסיות, המנזרים והמקומות הקדושים של האורתודוכסים הכפופים למרותו של כסא האפטרירכיה שלו;
(ב)
מפקח על כל המטרופוליטנים, ההגמונים, הכמרים והנזירים האורתודוכסים שאף הם כפופים לכסא האפטרירכיה שלו; וכן
(ג)
מנהל כל בתי הספר ובתי החולים של האורתודוכסים הכפופים לבטריקיה, בין שהם קיימים עם תחילת תקפה של הפקודה הזאת ובין שיוסדו מכאן ולהבא.
(2)
האפטרירך ידאג לכך –
(א)
שכל המנהגים הדתיים הקדומים יתקיימו כהלכה במועדם הקבוע באותם הכנסיות והמקומות הקדושים האמורים לעיל;
(ב)
שכל עניי העדה האורתודוכסית שבתחומי הבטריקיה יקבלו סיוע במדה שהכנסות הבטריקיה תאפשרנה;
(ג)
שכל בתי הספר ובתי החולים האמורים לעיל יתנהלו כדבעי:
(ד)
שעולי הרגל האורתודוכסים הבאים מחוץ לארץ לבקר בישראל יאוכסנו בצורה מתאימה בזמן שהותם בארץ.

חלק ג. הסינוד הקדוש

יסוד הסינוד הקדוש
כונן יכוננו בבטריקיה סינוד קדוש שיהא מורכב כדלקמן:–
(א)
האפטרירך, שישמש נשיא הסינוד הקדוש הנ״ל;
(ב)
המטרופוליטנים או ההגמונים הממונים איש איש על אזור הכהונה שלו;
(ג)
אותם ה”הגמונים בכוח“ שנתמנו ע״י האפטרירך בסינוד לשמש כחברי הסינוד הקדוש; וכן
(ד)
אותם הארכימנדריטים שיתמנו ע״י האפטרירך כחברים לסינוד הקדוש:
בתנאי –
(I)
שהמספר הכולל של חברי הסינוד, ובכללם האפטרירך, לא יהא יותר מתשעה עשר; וכן
(II)
שהמספר הכולל של הגמונים בכוח בסינוד הקדוש לא יהא יותר מששה.
האפטרירך בסינוד יהא אישיות משפטית
האפטרירך בסינוד יהא אישיות משפטית, ויהא מוסמך לרכוש מטלטלין ומקרקעין, לקבל גמילות־חסד והקדשות ולשמש נאמן לכל מטרה שיש לה קשר לסמכויות או לתפקידים של האפטרירך בסינוד.
תפקידי האפטרירך בסינוד [תיקון: תש״ח־3]
האפטרירך בסינוד ישמש בתפקידים דלקמן:–
(א)
ינהל את כל הענינים הנוגעים למטרות הרוחניות של המקומות הקדושים, של הכנסיות והמנזרים של האורתודוכסים הכפופים למרותה של הבטריקיה;
(ב)
ינהל את הכהונות והתפקידים הרוחניים של אנשי הכהונה האורתודוכסים הכפופים אף הם למרותה של הבטריקיה, ושל השמשים שנתמנו על ידם והנספחים אליהם;
(ג)
ינהל את כל המוסדות האורתודוכסים הדתיים, בתי הספר הדתיים, בתי החולים ומוסדות החסד הנתונים במישרין למרותו של האפטרירך בסינוד; וכן –
(ד)
ינהל את כל הנכסים הכפופים במישרין לפיקוחו של האפטרירך בסינוד, ובהתחשב עם כל חוק החל עליהם ועם תנאי כל שטר הקדש או שטר נאמנות, תהא לו הסמכות להעביר מרשותה של הבטריקיה כל רכוש שהוא קנין הבטריקיה או האפטרירך בסינוד; וכן
(ה)
מתוך הכנסות הבטריקיה יעמיד מדי שנה בשנה לרשותה של המועצה המקומית של ירושלים שתוקם עפ״י הפקודה הזאת, סכום של לא יותר משני אלפים ומאתים לירות אשר ישמש למטרה הקבועה בסעיף 19 ויוצא כאמור באותו סעיף.
ישיבות הסינוד הקדוש והמו״מ שבהן
(1)
האפטרירך ישב בנשיאות בכל ישיבות הסינוד הקדוש:
בתנאי שאם אין האפטרירך יכול להשתתף בכל ישיבה כזאת אם מחמת מחלה ואם מכל סבה אחרת, ישמש בנשיאות באותה ישיבה מטרופוליטן או חבר אחר של הסינוד הקדוש שנתמנה לצורך זה ע״י האפטרירך.
(2)
האפטרירך יכנס את הסינוד הקדוש לישיבה לפחות שתי פעמים בכל חדש.
(3)
כל הפעולות של האפטרירך בסינוד תוכלנה להעשות ע״י רוב של חברים כאלה של הסינוד הקדוש המשתתפים באותה ישיבה ומצביעים בה, וכיוצא בזה תוחלטנה כל השאלות העומדות על סדר היום בפני האפטרירך בסינוד, ובלבד שהמספר הכולל של המשתתפים בישיבה, בין שהם מצביעים ובין שאינם מצביעים, לא יהא פחות ממנין חוקי (קוורום), דהיינו שלושה עשר איש.
אם היו הדעות שקולות, תהא לאפטרירך נוסף על דעתו שלו, גם דעה נוספת או מכרעת.
(4)
האפטרירך יוציא לפועל את כל החלטות האפטרירך בסינוד.
סמכותו של האפטרירך בסינוד להתקין תקנות [תיקון: תש״ח]
(1)
רשאי האפטרירך בסינוד, באשורו של שר הדתות, להתקין תקנות לענינים דלקמן, בהתחשב עם הוראות הפקודה הזאת –
(א)
המשמעת הפנימית של ברית־הכוהנים, המוזכרת בסעיף 32;
(ב)
הנהלת העסקים והישיבות של הסינוד הקדוש;
(ג)
המשמעת בקרב אנשי הכהונה האורתודוכסים הכפופים למרותה של הבטריקיה, וכן תפקידיהם, מינויים, הפסקת שירותם ופיטורם;
(ד)
הנהלת כל העסקים והכהונות של הבטריקיה.
(2)
שום תקנה שיתקינו עפ״י הסעיף הזה לא תוכל לקבוע הוראות בענין הדחתו של אפטרירך או ממלא מקומו מכסא הבטריקיה, אלא במקרים הבאים:–
(א)
לגבי אפטרירך, בתנאי שיסכימו להדחה זו –
(I)
שני שלישי החברים של הסינוד הקדוש; וכן
(II)
שני שלישים של הכמרים הנשואים שנוכחו והצביעו בישיבה שנתכנסה ונתקיימה כפי שנקבע לקמן בסעיף זה; וכן
(ב)
לגבי ממלא מקומו – אלא אם נתקבלה הסכמתם של שני שלישי החברים של הסינוד הקדוש להדחתו.
לעולם לא תקבל ההדחה תוקף עד שלא תתאשר ע״י שר הדתות [במקור: מזכיר הממלכה].
(3)
הותקנה תקנה עפ״י הסעיפים הקטנים דלעיל שקבעה הוראות לענין הדחתו של האפטרירך ושני שלישים של חברי הסינוד הקדוש הסכימו על פיה להדחתו של כל אפטרירך, הרי החברים הנ״ל יריצו מיד לכל מועצה מקומית מכתבים, שכולם יחתמו עליהם, בצירוף זכרון דברים של ישיבת הסינוד הקדוש שבה הוחלט להדיח אותו אפטרירך מכסאו, ונימוקים לאותה החלטה, ויזמינו את המועצה לבחור כומר נשוי אחד להשתתף בישבה שתתקיים בירושלים לא יאוחר מעשרים ואחד יום לאחר הוצאת המכתבים החוזרים הנ״ל כדי שיצהירו אם מסכימים הם להדחה, או לא:
בתנאי שהמועצה המקומית של ירושלים תוזמן לבחור שני כמרים נשואים להשתתף בישיבה כאמור.

חלק ד. המועצה המעורבת

הקמת מועצה מעורבת [תיקון: תש״ח]
כונן יכוננו בבטריקיה מועצה מעורבת, וזה יהיה הרכבה:–
(א)
האפטרירך שישמש כנשיא המועצה הזאת; וכן
(ב)
שבעה כוהנים שנתמנו ע״י הסינוד הקדוש; וכן
(ג)
שבעה חברים חילוניים שנבחרו ע״י התושבים האורתודוכסים של ישראל כאמור לקמן; וכן
(ד)
שלושה חברים חילוניים שנבחרו ע״י התושבים האורתודוכסים של עבר הירדן כדרך שייקבע בחוקי עבר הירדן.
האפטרירך בסינוד יהא אישיות משפטית
האפטרירך בסינוד יהא אישיות משפטית ויהא מוסמך לרכוש מטלטלין ומקרקעין, לקבל גמילות־חסד והקדשות ולשמש נאמן לכל מטרה שיש לה קשר עם סמכויותיו ותפקידיו של האפטרירך במועצה.
סמכויותיו ותפקידיו של האפטרירך במועצה
אלה יהיו סמכויותיו ותפקידיו של האפטרירך במועצה:–
(א)
להקציב מתוך הכספים שנמסרו לרשותו עפ״י פקודה זו או כל כספים שהועמדו לרשותו, סכומים לצורך –
(I)
החזקתם ויסודם של בתי ספר ובתי מדרש חילוניים;
(II)
החזקתם, קישוטם, ותקון בדקם של אותן הכנסיות שבאזור הכהונה המסורות לאפטרירך במועצה או למועצה מקומית;
(III)
תשלום המשכרות של כמרי הכנסיות, ותשלום הפנסיות לכמרי הכנסיות שפרשו מכהונתם מחמת זקנה ולכל אלמנה מאלמנותיהם הנתונה בדחקות;
(ב)
לנהל את כל בתי־הספר ובתי המדרש האמורים לעיל, לרבות החזקת נכסיהם וכל העניינים הקשורים למשמעת, להנהגה, לפרוצדורה ולתכנית הלמודים של בתי ספר ובתי מדרש אלה, למינוים ולפיטורם של מורים ומפקחים ולקבלתם של תלמידים בהם.
(ג)
לנהל את כל הנכסים הכפופים במישרים לפיקוחו של האפטרירך במועצה, ובהתחשב עם כל חוק החל עליהם ועם תנאי כל שטר הקדש מסויים או שטר נאמנות מסויים תהא לו הסמכות להעביר מרשותו כל נכס שהוא קנין הבטריקיה במועצה.
כספי האפטרירך במועצה [תיקון: תש״ח־3]
(1)
מדי שנה בשנה יעמידו לרשות האפטרירך במועצה, שליש מן ההכנסות הכלליות של הבטריקיה כדי להוציא לפועל את סמכויותיו ותפקידיו השונים עפ״י הפקודה הזאת.
(2)
לצורך הסעיף הזה המונח –
”הכנסות כלליות“ - פירושו ההכנסות הכלליות ברוטו, לרבות דמי שכירות לאחר ניכוי הסכומים דלקמן מדמי השכירות –
(א)
הסכומים ששולמו ע״י הבטריקיה לממשלה או לכל רשות מקומית בעד דמי השכירות בתורת מסים או ארנוניות אשר לפי החוק הנוהג מזמן לזמן חייבת הבטריקיה בתשלומם מהיותה בעלת הנכסים שאותם מסים וארנוניות חלים עליהם במישרין;
(ב)
סכום ההוצאות הממשיות לתיקון כל נכס שמתקבלת הכנסה ממנו;
בתנאי שהסכום שיש לנכותו לפי פסקא זו או סעיף קטן זה בעד תקונים לכל נכס לא יהא גדול מן המפורט לקמן:–
(i)
אם ההכנסה הכוללת המתקבלת מאותו נכס היא ארבעים לירות או פחות מכך – לא יהא סכום הניכוי יותר מרבע אותה הכנסה;
(ii)
אם ההכנסה השנתית המתקבלת מאותו נכס עולה ליותר מארבעים לירות – לא יהא סכום הניכוי גדול מחמשית אותן ההכנסות או מעשר לירות, הכל לפי הסכום הגדול יותר;
ובתנאי שאם השתמשו בנכס כזה לצורך מפעל תעשיתי שבו עובדים במכונות בכוח מניע, מותר לנכות שליש מן ההכנסות השנתיות מאותו נכס, אם הוצאו על תקונים.
(ג)
סכום דמי הגביה הממשיים שמוציאים על אותו שכר דירה;
”ההכנסה הכללית ברוטו“ - לא תכלול הכנסה המתקבלת מנדבות שמנדבין לבטריקיה על תנאי שאותן נדבות תשמשנה למטרות מסויימות או מתרומות שתורמין בכנסיות לצורך כיסוי ההוצאות השוטפות של אותן כנסיות בתנאי שאותן הכנסיות תרשמנה בחשבון מיוחד בפנקסי הבטריקיה.
החלטות האפטרירך במועצה
האפטרירך יוציא לפועל את כל ההחלטות של האפטרירך במועצה.
סמכותו של האפטרירך להתקין תקנות [תיקון: תש״ח]
רשאי האפטרירך, באשורו של שר הדתות, להתקין תקנות לענינים דלקמן, בהתחשב עם הוראות הפקודה הזאת –
(א)
בחירת החברים החילוניים של המועצה המעורבת, והוראות לענינים דלקמן:–
(I)
הצעת מועמדים; וכן
(II)
שטת בחירתם וענינים הכרוכים בכך; וכן
(III)
ערבונות מאת מועמדים:
בתנאי שהתקנות שבתוספת הראשונה לפקודה תחולנה על הצעתם ובחירתם של החברים החילוניים של המועצה המעורבת, עד שלא תתוקנה או תבוטלנה התקנות הללו:
ובתנאי ששום אדם לא יוצע כמועמד בתור חבר חילוני של המועצה המעורבת ליותר מאזור בחירה אחד;
(ב)
תור להסתלקות חברים חילוניים מן המועצה המעורבת;
(ג)
הרכבן של מועצות מקומיות, דרך בחירתן, סמכויותיהן ותפקידיהן;
(ד)
הפרוצדורה לכינוס ישיבות של המועצה המעורבת ושל מועצות מקומיות;
(ה)
דרך הנהלת הישיבות הנ״ל;
(ו)
המנין החוקי הדרוש לאותן ישיבות;
(ז)
כל שאר הענינים הנוגעים לצורת המו״מ בישיבות הנ״ל, או בקשר עם כן; וכן –
(ח)
בדרך כלל לצורך ההוצאה לפועל של הסמכויות והתפקידים של האפטרירך במועצה עפ״י הפקודה הזאת.
סמכותן של האפטריוך במועצה להעביר מסמכותו למועצות המקומיות
רשאי האפטרירך במועצה להעביר לכל מועצה מקומית כל סמכות או תפקיד של האפטרירך במועצה, ויכול הוא להקצות לכל מועצה מקומית כל חלק מן הכספים של האפטרירך במועצה שהוא יראה כי רצוי להקצותו להם לטובת העדה האורתודוכסית.

חלק ה. מועצות מקומיות

הקמת מועצות מקומיות
(1)
מועצות מקומיות של הבטריקיה תוקמנה במקומות דלקמן, ולכל אחת יהא שפוט במחוז הרשום על ידה:–
(א)
בירושלים – בעיר ירושלים;
(ב)
ביפו – במחוז הכולל את יפו, רמלה, לוד ועזה והכפרים התלויים בערים אלה;
(ג)
בבית־לחם – במחוז הכולל את בית לחם, בית ג׳אלה ובית צחור;
(ד)
בראם־אללה – במחוז הכולל את ראם אללה, שכם, טול כרם, ג׳נין, והכפרים התלויים בערים אלה;
(ה)
בעכו – במחוז הכולל את עכו, חיפה והכפרים התלויים בהן; וכן
(ו)
בנצרת – במחוז הכולל את נצרת, טבריה ובית שאן והכפרים התלויים בהם:
בתנאי שהאפטרירך במועצה רשאי, בתקנות שיתקין עפ״י סעיף 14, להקים מועצות מקומיות באותם המקומות שהאפטרירך במועצה יראה צורך להקים בהן מועצות אלה, ובתקנות אלה רשאי הוא לקבוע את אזור השפוט של מועצות אלה שהוקמו כך ולשנות את שטח המועצות המקומיות שהוקמו במקומות המוזכרים בסעיף זה.
(2)
הרכב המועצות המקומיות ודרכי בחירתן ייקבעו בתקנות שיתקין האפטרירך במועצה עפ״י סעיף 14.
מועצות מקומיות תהיינה אישויות משפטיות
כל מועצה מקומית תהיה אישיות משפטית בתואר של מועצה מקומית של המקום אשר בו תוקם ורשאית היא לרכוש מטלטלין ומקרקעין ולקבל נדבות והקדשות, ולשמש נאמן לכל צורך הקשור בסמכויותיו ובתפקידיו.
סמכויותיהן ותפקידיהן של מועצות מקומיות
כל מועצה מקומית יהיו לה הסמכויות והתפקידים דלקמן:–
(א)
לשמש בכל הסמכויות ולהוציא לפועל את כל התפקידים שהועברו אליה או הוטלו עליה ע״י האפטרירך במועצה עפ״י פקודה זו; וכן
(ב)
לנהל את כל הקרנות שהועמדו לרשותה ע״י האפטרירך במועצה או ע״י אחר.
המועצה המקומית של ירושלים תנהל את ההכנסות מדמי השכירות [תיקון: תש״ח־3]
(1)
מדי שנה בשנה יעמידו לרשות המועצה המקומית של ירושלים סכום של לא יותר משני אלפים ומאתים לירות מתוך הכנסות הבטריקיה לצרכים דלקמן:–
(א)
להענקות שנתיות לנצרכים, יחידים ומשפחות, שהמועצה המקומית תמצא מזמן לזמן כי ראויים הם לקבל גמילות חסד כדי שישלמו את שכר הדירה שלהם, בסכומים שתקבע אותה מועצה;
(ב)
להענקות בסכומים אחרים שהיו נוהגים להעניקם, לפי הרשימות הקיימות לסילוק שכר הדירה של האנשים או המשפחות הכלולות באותן רשימות.
(2)
אותו סכום ישולם ע״י הרשות המוסמכת של הבטריקיה בהתאם לצוויים ולאישורים של המועצה המקומית הנ״ל.
(3)
אם תוכל המועצה המקומית הנ״ל, ביום מן הימים, לעתיד, להפחית את הסכום הכולל של ההענקות הנ״ל, הרי העודף שיוותר ברשות המועצה הנ״ל, יוסיף לעמוד לרשותה, והיא תוכל להשתמש בו למטרות כלליות של אותה מועצה.
ישיבות המועצה המקומית והמו״מ בהן
ישיבותיה של מועצה מקומית תתנהלנה בהתאם לתקנות שהתקין האפטרירך במועצה עפ״י סעיף 14.

חלק ו. בחירתם ומינויים של האפטרירך, המטרופוליטנים וההגמונים

מנוי ממלא מקום [תיקון: תש״ח]
(1)
בהתפנות משרת האפטרירך, יתכנס הסינוד הקדוש לישיבה ויבחר אדם הממזג באישיותו את ההכשרות הדתיות הדרושות מבין (א) המטרופוליטנים האורתודוכסים ו־(ב) ההגמונים – בכוח בירושלים, לשמש כממלא מקום האפטרירך.
(2)
את תוצאת הבחירה הזאת יש להודיע מיד לשר הדתות, ובהתקבל האשור הפורמלי משר הדתות [במקור: ממזכיר הממלכה] ישמש הנבחר בתואר, בזכויות ובתפקידים של ממלא מקום.
כינוס מועצה להצעת מועמדים [תיקון: תש״ח]
(1)
מיד בהתקבל אשורו של מזכיר הממלכה ישלח הממלא מקום הזמנות לכל המטרופוליטנים וההגמונים היושבים בישראל ובעבר הירדן שאינם חברים של הסינוד הקדוש להשתתף במועצה להצעת מועמדים שתתכנס בירושלים לא יאוחר מעשרים ואחד יום מיום הוצאת ההזמנות הנ״ל, להצעת מועמדים הראויים להבחר כאפטרירך.
הממלא מקום, ישלח גם הוא מכתבים חוזרים לכל מועצה מקומית המזמינים אותן לבחור בכומר נשוי אחד להשתתף בישיבת המועצה הנ״ל להצעת מועמדים:
בתנאי שהמועצה המקומית של ירושלים תוזמן לבחור בשני כמרים נשואים להשתתף כאמור לעיל.
(2)
המועצה להצעת מועמדים תהא מורכבת מן הסינוד הקדוש וההגמונים המוזמנים והכמרים הנשואים הנבחרים ע״י המועצות המקומיות לפי סעיף־קטן (1).
סגולות ההכשרה הדרושות לאפטרירך [תיקון: תש״ח]
כל אדם שיש לו סגולות ההכשרה דלקמן יהא זכאי להבחר כאפטרירך:–
(א)
מי שהוא נתין ישראלי או נתין עבר הירדן; או [במקור האנגלי: וכן]
(ב)
הוא למעלה מבן ארבעים; וכן
(ג)
הוא כומר אורתודוכסי, מדרגת מטרופוליטן, הגמון, או ארכימנדריט; וכן
(ד)
אין רבב באפיו או בנימוסיו; וכן
(ה)
הוא בקי בהלכות הכנסייה האורתודוכסית ובסדרי מנהגיה; וכן
(ו)
הוא ראוי לאמון של העדה ולרגש הכבוד שלה; וכן
(ז)
הוא מוסמך לשמש בנשיאות כל בתי היראה והמנזרים של האורתודוכסים ולהגן על האורתודוכסים ודתותיהם.
הצעת מועמדים ע״י המועצה להצעה מועמדים
(1)
כל אחד מן המשתתפים במועצה להצעת מועמדים יציע מבין המטרופוליטנים, ההגמונים והארכימנדריטים הכפופים למרותה של הבטריקיה איש אחד הממזג באישיותו את כל סגולות ההכשרה הדרושות למינוי למשרת האפטרירך.
(2)
שמותיהם של המועמדים ירשמו בפנקס במעמד המועצה להצעת מועמדים והפנקס יחתם ע״י הממלא מקום וכל חברי המועצה הנ״ל.
(3)
המועצה תגיש מיד לנציב העליון לאשור רשימה של שמות האנשים שהוצעו כך כמועמדים.
אשור רשימת המועמדים ע״י שר הדתות [תיקון: תש״ח]
(1)
שר הדתות, בקבלו את רשימת המועמדים שהוצעו בהתאם לסעיף הקודם יעיין בה, ולפי שיקול דעתו המוחלט ימחק מן הרשימה את שמו של כל אדם שלפי דעתו אין לו ההכשרות הדרושות למשרת אפטרירך.
(2)
שר הדתות יעביר את החלטתו בענין אותה רשימה לממלא מקום.
מועצה כללית תבחר שלשה מועמדים [תיקון: תש״ח]
(1)
בהתקבל החלטת שר הדתות עפ״י הסעיף הקודם, יכנס הממלא מקום מועצה כללית שתהא מורכבת כך:–
(א)
הסינוד הקדוש; וכן
(ב)
הארכימנדריטים והפרוטוסינקילואי המסתופפים בצל קורת מנזר קונסטנטין הקדוש בירושלים; וכן
(ג)
הכמרים הנשואים שנבחרו למועצה להצעת מועמדים עפ״י הוראות סעיף 22(1).
(2)
המועצה הכללית תבחר בשלושה מועמדים מבין האנשים ששמותיהם מופיעים ברשימת האנשים שהוצעו ע״י המועצה להצעת מועמדים, כפי שנתאשרה ע״י שר הדתות.
הסינוד הקדוש יבחרו באפטרירך
חברי הסינוד הקדוש יבחרו מבין שלושה מועמדים שהוצעו לפי הוראות הסעיף הקודם איש אחד שישמש אפטרירך. בחירה זו תתקיים לפי מנהג קדמון בהצבעה חשאית ועל יסוד רוב דעות. היו הדעות שקולות, תהא לממלא מקום. נוסף על דעתו שלו גם דעה נוספת או מכרעת.
”מאמר עליון“ (”בראת“ עליונה) [תיקון: תש״ח]
הסינוד הקדוש ימסור לשר הדתות את שמו של האיש שנבחר כאפטרייך כדי ששר הדתות [במקור: מזכיר הממלכה] יוציא מאמר עליון (בראַת עליונה) המקיים את הבחירות ומאשר את הזכויות הקדומות הכרוכות במשרת האפטרירך.
סגולת הכשרה של מטרופוליטן והגמון [תיקון: תש״ח]
כל שיש לו סגולות ההכשרה דלקמן יהא ראוי למינוי כמטרופוליטן או כהגמון:–
(א)
שהוא נתין ישראלי או נתין עבר הירדן; וכן
(ב)
שהגיע לשנות בגרות לפי דיני הכנסיה האורתודוכסית;
(ג)
שהוא נזיר אורתודוכסי; וכן
(ד)
שאין רבב באפיו; [צ״ל: וכן]
(ה)
היודע את הלשון הערבית; וכן
(ו)
שקנה נסיון בדיני הכנסיה האורתודוכסית, במנהגיה ובהנהלתה.
מינוי מטרופוליטנים והגמונים בכח [תיקון: תש״ח]
(1)
בהתחשב עם הוראות סעיף 31, הרי מטרופוליטן או הגמון־רועה יימנה ע״י האפטרירך בסינוד, ואילו הגמון־בכוח יוכל להמנות על ידו: אלא שעל מינויו של מטרופוליטן או הגמון־רועה יש למסור הודעה לשר הדתות לאישור.
(2)
מת מטרופוליטן או הגמון־רועה הממונה על אזור־כהונה אורתודוכסי (דיוקיסה) או הסתלק ממשרתו, רשאים זקני העדה ונכבדיה, בין חילוניים ובין דתיים, במכתב החתום על ידם שישלחוהו לאפטרירך בסינוד, להגיש את שמו של כל אדם המחונן בהכשרות הדרושות ולבקש שימנוהו מטרופוליטן או הגמון־רועה.
(3)
נוכח האפטרירך בסינוד כי אותו מכתב מביע את הסכמת הכל או את דעתם המכרעת של רוב מנין של אנשי אזור הכהונה, וכי האדם שהוגש שמן הוא מחונן בהכשרות הדרושות, ימנה האפטרירך בסינוד אותו אדם למשרת מטרופוליטן או הגמון־רועה.
מספר המטרופוליטנים
האפטרירך בסינוד רשאי לקבוע את מספר המטרופוליטנים שמותר למנותם בבטריקיה עפ״י סעיף 30 ומותר לו לפרש בשמו של אזור הכהונה (דיוקיסה) אשר בו ישמש המטרופוליטן.
בתנאי שמספר המטרפוליטנים בבטריקיה לא יהא גדול משלושה.

חלק ז. ברית הנזירים

ברית הנזירים [תיקון: תש״ח]
(1)
ברית נזירים תהא בבטריקיה, והיא תכונה ”אחות הקבר הקדוש“.
(2)
כל חברי הברית הנ״ל יהיו נתינים ישראלים או נתיני עבר הירדן.
(3)
החברים החילונים של העדה האורתודוכסית אשר יש להם ההכשרות הדתיות הדרושות יהיו ראויים להתקבל כחברים לברית הנ״ל.

חלק ח. בחירת חברים חילונים למועצה המעורבת

אזורי בחירה של חברים חילוניים למועצה המעורבת
לצורך בחירת חברים חילוניים של המועצה המעורבת יהיו אזורי הבחירה כדלקמן:–
(1)
העיר ירושלים;
(2)
מחוז הכולל את יפו, רמלה, לוד ועזה והכפרים התלויים בהן;
(3)
מחוז הכולל את בית לחם, בית ג׳אלה ובית צחור:
(4)
מחוז הכולל את ראם־אללה, שכם, טולכרם, ג׳נין והכפרים התלויים בהן;
(5)
מחוז הכולל את עכו, חיפה, והכפרים התלויים בהן;
(6)
מחוז הכולל את נצרת, טבריה, בית שאן והכפרים התלויים בהן.
מספר החברים שייבחרו
לאזור הבחירה של עיר ירושלים ייבחרו שני חברים חילוניים למועצה המעורבת ולכל אחד מאזורי הבחירה האחרים ייבחר חבר אחד.
בחירה ראשונה של חברים חילוניים למועצה המעורבת
(1)
לצורך הבחירה הראשונה של החברים החילוניים למועצה המעורבת, הרי האפטרירך או האדם שנתמנה על ידו לצורך זה, ישלח, תוך חודש ימים מיום תחילת תקפה של פקודה זו, מכתבים חוזרים לבא כוח הדתי שבכל אזור בחירה אשר בו תתקיימנה בחירות ויפקוד עליהם לעשות את הסידורים הדרושים, במשך זמן שייקבע במכתב החוזר, לצורך עריכת הבחירות הנ״ל.
(2)
הבא כוח הדתי הראשי, בקבלו את ההזמנה המוזכרת בסעיף קטן הקודם, יזמין את זקני העדה וחשוביה באזור הבחירות ולאחר שיימלך בדעתם ימנה ועדת בחירות ויושב ראש שלה.
(3)
ועדת הבחירות שנתמנתה כך תפרסם מודעה בכתב המפרטת את היום, השעה, והמקום שנקבעו לעריכת הבחירות, ותנהל את הבחירות בהתאם לתקנות שבתוספת הראשונה לפקודה זו.
(4)
החלטות ועדת הבחירות תתקבלנה בדרך הצבעה, ולכל חבר תהא דעה אחת:
אלא שאם היו הדעות שקולות, תהא ליו״ר דעה שניה או מכרעת.
מי זכאי לבחור חברים חילוניים למועצה המעורבת [תיקון: תש״ח]
כל זכר מבני העדה האורתודוכסית תהא לו הזכות להצביע בבחירת החברים החילוניים של המועצה המעורבת, אם
(א)
אינו פחות מבן עשרים ואחת שנה; וכן
(ב)
אינו נתון לפסלות חוקית, וכן
(ג)
הוא נתין ישראלי או נתין עבר הירדן; וכן
(ד)
הוא יושב בתוך אזור הבחירה.
מי זכאי להבחר חבר חילוני למועצה המעורבת
כל זכר מבני העדה האורתודוכסית הזכאי להצביע לפי הוראות הסעיף הקודם יהא זכאי להבחר כחבר חילוני של המועצה המעורבת, אם
(א)
מלאו לו לא פחות מאחת ושלושים שנה, וכן
(ב)
הוא יודע קרוא וכתוב.
תקופת הכהונה
כתום שתי השנים הראשונות לאחר הבחירה הראשונה של חברים חילוניים של המועצה המעורבת עפ״י פקודה זו, יתפטר חצי החברים האלה שנבחרו כך בכל שנה שלאחריהן לפי תור שייקבע ע״י האפטרירך במועצה לפי תקנות שיתקינו עפ״י סעיף 14 והבחירות תערכנה באזורי הבחירה של החברים המתפטרים שבהם יהיו החברים הנ״ל. ראויים להבחר מחדש.

חלק ט. בתי דין דתיים

בית דין דתי לאינסטנץ ראשון ובתי דין מעורבים לאינסטנץ ראשון [תיקון: תש״ח]
(1)
האפטרירך בסינוד יכונן בכל עיר מן הערים האלה – ירושלים, יפו, חיפה ונצרת, בית דין דתי לאינסטנץ ראשון [לערכאה ראשונה] ובית דין מעורב לאינסטנץ ראשון [לערכאה ראשונה] ושיפוטם והרכבם של בתי דין אלה יהיו כאמור לקמן.
(2)
בית דין דתי לאינסטנץ ראשון ידון לפי סעיף 330 של חוק האישות של קרווקירוס באותם התקונים וההוספות שייקבעו מזמן לזמן בתקנות שיתקין האפטרירך בסינוד, באשורו של שר הדתות. בית דין זה יהא מורכב מדיינים דתיים שנתמנו ע״י האפטרירך בסינוד.
(3)
בית דין מעורב לאינסטנץ ראשון ידון לפי סעיף 331 של חוק האישות של קרווקירוס באותם התקונים וההוספות שייקבעו מזמן לזמן בתקנות שיתקין האפטרירך בסינוד באישורו של שר הדתות. זה יהיה הרכבו של בית דין זה –
(א)
כוהן שישב בנשיאות, שיתמנה ע״י האפטרירך בסינוד, וכן
(ב)
שני חברים חילוניים שיתמנו ע״י האפטריוך מתוך רשימת־מועמדים של חברים חילוניים מוסמכים, שיוצעו ע״י המועצות המקומיות בתוך המחוז שאותו בית דין משמש לו.
חוק האישות של קרווקירוס – The Family Law of Karavokyros – הוא מהדורה מודרנית של חוק המשפחה הביזנטי מתוך ה־Hexabiblos, שנערך בשלהי המאה ה־19 ע״י Miltiades Karavokyros, ותורגם מיוונית לערבית ע״י George Siksek בשנת 1930.
בית דין דתי לערעורים ובית דין מעורב לערעורים
(1)
האפטרירך בסינוד יכונן בירושלים בית דין דתי לערעורים ובית דין מעורב לערעורים שהרכבו ושפוטו יהיו כדלקמן –
(2)
בית הדין הדתי לערעורים ידון בערעורים על פסקי דין שניתנו ע״י בית דין דתי לאינסטנץ ראשון. בית דין דתי זה יהא מורכב מדיינים דתיים שיתמנו ע״י האפטרירך בסינוד.
(3)
בית הדין המעורב לערעורים ידון בערעורים על פסקי דין שניתנו ע״י בית דין מעורב לאינסטנץ ראשון. בית דין זה יהא מורכב מכוהן־נשיא, שנתמנה ע״י האפטרירך בסינוד ומארבעה חברים חילוניים שיתמנו ע״י האפטרירך מתוך רשימת מועמדים של חברים חילוניים מוסמכים שיוצעו ע״י המועצה המעורבת.
האפטרירך בסינוד יתקין תקנות בענין הפרוצדורה וכו׳ [תיקון: תש״ח, תש״ח־2]
האפטרירך בסינוד לאחר שיימלך בדעת המועצה המעורבת ובאישורו של שר המשפטים [במקור: זקן השופטים של ישראל] רשאי להתקין תקנות הקובעות את הפרוצדורה וההוצאה לפועל של פסקי דין של בתי דין דתיים אורתודוכסיים ואת מסי המשפט בבתי דין אלה.
פיקוה וכו׳ [תיקון: תש״ח, תש״ח־2]
כל בתי הדין הדתיים האורתודוכסיים יעמדו תחת פיקוחו הכללי של שר המשפטים [במקור: זקן השופטים של ישראל] ויהיו כפופים לפיקוחם של מפקחים שימונו על ידו.

חלק י. הוראות כספיות והוראות אחרות

התקציב השנתי של האפטרירך בסינוד [תיקון: תש״ח]
התקציב השנתי של האפטרירך בסינוד יוגש, קודם לקבלתו הסופית, למועצה המעורבת לתשומת לבה ולדיונה. אם עוררה המועצה המעורבת התנגדות מחמת שחלוקת הכספים שהועמדו מדי שנה לרשות האפטרירך במועצה בהתאם להוראות סעיף 12, אינה הוגנת, או מחמת שאין הסכומים מספיקים, תערך חקירה ע״י מומחה לכספים שיתמנה ע״י שר הדתות והחלטתו של אותו מומחה תהא סופית:
בתנאי ששום דבר האמור בסעיף זה לא יזכה את המועצה המעורבת לדון על דרך ההוצאה של כספי הבטריקיה, פרט לכספים שהועמדו לרשות האפטרירך במועצה כאמור לעיל, או להתנגד לכך.
תקציבים שנתיים של מועצות מקומיות
תקציבי ההוצאה השנתיים של מועצה מקומית יוגשו לאפטרירך במועצה לאישור.
בקורת שנתית של חשבונות האפטרירך בסינוד והאפטרירך במועצה [תיקון: תש״ח]
(1)
חשבונות האפטרירך בסינוד יבוקרו מדי שנה בשנה ע״י רואי חשבון שיתמנו ע״י האפטרירך בסינוד בהסכמת שר הדתות.
(2)
חשבונות האפטרירך במועצה יבוקרו מדי שנה בשנה ע״י רואי חשבון שיתמנו ע״י האפטרירך במועצה בהסכמת שר הדתות.
(3)
הדו״ח של רואי החשבון על הכנסות הבטריקיה ועל הוצאת שליש מן ההכנסות האלה שהועמד לרשות האפטרירך במועצה עפ״י סעיף 12 ישלח לאפטרירך בסינוד ולאפטרירך במועצה; הדו״ח של רואי החשבון על הוצאת יתר שני שלישי ההכנסות של הבטריקיה על ידי האפטרירך בסינוד, ישלח לאפטרירך בסינוד.
האפטרירך בסינוד, יתקין תקנות בענין צורת התקציב וכו׳ [תיקון: תש״ח]
האפטרירך בסינוד, לאחר שיימלך בדעת רואי החשבון שנתמנו עפ״י הסעיף הקודם, ובאשור שר הדתות, רשאי להתקין תקנות הקובעות את צורת התקציב השנתי והחשבונות השוטפים של האפטרירך בסינוד וההערכות השנתיות של הוצאות האפטרירך במועצה ושל המועצות המקומיות.
התראות כאדם אחר [תיקון: תש״ח־3]
כל המבקש להצביע בבחירות שנתקיימו עפ״י פקודה זו בשמו של אדם אחר, בין שהוא חי או מת ובין שהוא מדומה, ואשר לאחר שהצביע בשמו הוא בבחירות, מבקש שוב להצביע בשמו הוא באותן בחירות, יאשם בעברת התראות כאדם אחר וכל האשם בכך או האשם כמסייע, או מיעץ או מתוך בדבר עברה זה, יהא צפוי בצאתו חייב בדין לקנס לא יותר מעשרים לירות או לעונש מאסר לא יותר משלושה חדשים, או גם לאותו קנס וגם לאותו מאסר.
ביטול
התקנות הקיסריות העותומניות מש׳ 1875 בענין הבטריקיה האורתודוכסית של ירושלים, וכל תקוניהן, והפקודות המובאות בתוספת השניה לפקודה זו מבוטלות בזה:
בתנאי –
(א)
שהסינוד הקדוש, כפי שהיה מורכב סמוך לתחילת פקודה זו, דינו כדין סינוד קדוש שהוקם עפ״י פקודה זו וכל הסמכויות המסורות לפי פקודה זו לסינוד הקדוש, מותר יהא לסינוד הקדוש המורכב כאמור לשמש בהן עד שיוקם סינוד קדוש כקבוע בפקודה זו; וכן
(ב)
ביטול זה אינו פוגע במשהו בתקפו של צו הבטריקיה (פירוק ועדת הכספים), 1938, שהוצא עפ״י סעיפים 18 ו־19 מפקודת הבטריקיה האורתודוכסית, 1928, ואותו צו ישאר בתקפו כאילו לא בוטלה אותה פקודה.

התוספת הראשונה

(סעיפים 14(א) ו־35(3)

תקנות להצעת מועמדים מועמדים וחברים חילוניים למועצה המעורבת, ולבחירתם.

הגדרה
”קבוע“ - פירושו קבוע מטעם ועדת הבחירות.
פנקס בוחרים
(1)
ועדת הבחירות תכין פנקס בוחרים שיכיל רשימה מכל האנשים הזכאים לבחור לפי ההכשרות המפורטות בסעיף 36 מן הפקודה, ותסמן ברשימה את הבוחרים הראויים, לפי ההכשרות המפורטות בסעיף 37 מן הפקודה, להבחר כחברים חילוניים למועצה המעורבת.
(2)
ועדת הבחירות תפקח על עריכת הבחירות.
(3)
מיד לכשהוכן פנקס הבוחרים, יודבק ע״י ועדת הבחירות אל פתחי בתי התפלה האורתודוכסיים או סמוך להם.
(4)
במשך ארבעה עשר יום מיום שהודבק הפנקס, הרי –
(א)
כל מי ששמו לא נכלל בפנקס והוא טוען כי שמו צריך להיכלל בו, וכן
(ב)
כל מי שנכלל שמו בפנקס והוא מתנגד להכללת שמו של אדם אחר בפנקס,
רשאי למסור לועדת הבחירות הודעה בכתב על תביעתו או התנגדותו ויפרט את נימוקיו לכך בטופס מס׳ 2 שבנספח לתקנות אלה.
(5)
במשך שבעה ימים מיום קבלת התביעה או ההתנגדות, על ועדת הבחירות לדון בהן במעמד התובע או המתנגד, ואילו אם זו התנגדות, תדון בה גם במעמד האיש שמתנגדים לו:
בתנאי שאם לא הופיע התובע או המתנגד או האיש שמתנגדים לו לפני ועדת הבחירות ביום שנקבע ע״י ועדת הבחירות לדיון בתביעה או בהתנגדות רשאית הועדה לדון בתביעה או בהתנגדות, חרף העדרו של התובע או המתנגד.
(6)
לאחר שנידונה התביעה או ההתנגדות, תמסור ועדת הבחירות את החלטתה עליה. על הועדה להודיע לתובע או למתנגד את תוצאת החלטתה ואם יהיה צורך בכך, תתקן את פנקס הבוחרים.
(7)
בתוך שבעה ימים מתאריך מסירת ההחלטה על ידי ועדת הבחירות יכול התובע או המתנגד או מי שמתנגדים לו, לערער לפני שופט שלום ראשי אך ורק בכל שאלת חוק הכרוכה בהחלטה ולא על יסוד כל נימוק אחר.
הצעת מועמדים
(1)
המועמדים לבחירה כחברים חילוניים למועצה המעורבת יוצעו במקום, בשעה וביום הקבועים ע״י שימסרו לועדת הבחירות טופס הערוך לפי טופס מס׳ 1 שבנספח לתקנות אלה.
(2)
כל טופס כזה יחתם לפחות על ידי ששה אנשים ששמותיהם מופיעים בפנקס הבוחרים ועל ידי המועמד המוצע.
(3)
אסור לשום אדם –
(א)
להציע יותר ממועמד אחד, או
(ב)
להציע את עצמו כמועמד.
ערבון שישלישו המועמדים [תיקון: תש״ח־3]
(1)
כל מועמד שהוצע למשרת חבר חילוני במועצה המעורבת ישליש בידי ועדת הבחירות ערבון בסכום עשרים וחמש לירות.
(2)
מועמד שלא מלא אחרי הוראות תקנת־משנה (1) של תקנה זו לא יבחר בקלפי או באופן אחר למשרת חבר חילוני במועצה המעורבת.
השבת הערבון
(1)
ערבון שהושלש ע״י מועמד בקשר לכל בחירות עפ״י הוראות תקנה 4 של תקנות אלה, יושב לו ע״י ועדת הבחירות במקרים אלה –
(א)
אם נבחר כחבר למועצה המעורבת, או
(ב)
אם קבל לפחות חמשה עשר אחוזים מן המספר הכללי של קולות הבוחרים שהשתתפו בבחירות כדין, או
(ג)
אם סלק את מועמדותו בכל עת שהיא לפני התאריך שנקבע לבחירות.
אם לא נבחר ולא קבל את אחוז הקולות האמור לעיל ולא סלק את מועמדותו יופקע ערבונו וישולם לקופת הבטריקיה במועצה.
(2)
השליש מועמד ערבון ומת לפני הבחירות, יושב פקדונו לבאי כחו האישיים או ליורשיו.
בחירות ללא־התחרות
אם בתוך שעה מן המועד שנקבע להצעת מועמדים לא הוצעו עוד מועמדים נוסף על מספר המשרות שיש למלאן עפ״י בחירות, הרי האנשים שהוצעו כמועמדים יוכרזו ע״י ועדת הבחירות כמועמדים שנבחרו כהלכה.
בחירות בקלפי
אם בתוך שעה מן המועד שנקבע להצעת מועמדים עלה מספר המועמדים על מספר המשרות שיש למלאן עפ״י בחירות, תדחה ועדת הבחירות את הבחירות לשם סידור בחירות בקלפי בתאריך שייקבע על ידה.
יכולים מועמדים לסלק את מועמדותם
(1)
כל שהוצע כמועמד יכול, בכל עת שהיא לפני התאריך שנקבע לסידור הבחירות, לסלק את מועמדותו במסרו הודעה בכתב לועדת הבחירות.
(2)
אם הסתלק מועמד ממועמדותו, עפ״י הוראות תקנת משנה (1) של תקנה זו, ומחמת הסתלקותו היה מספר המועמדים הנותרים שוה למספר המשרות שיש למלאן ע״י בחירות, תכריז ועדת הבחירות את המועמדים הנותרים כמועמדים שנבחרו כדין, ואין עורכין בחירה.
תחנות קלפי
על ועדת הבחירות לקבוע בתחומי אזור הבחירות מקומות ומספר מקומות ככל אשר יהיה נוח לשם עריכת בחירות (מקומות אלה יהיו קרויים להלן תחנות קלפי).
מסירת הודעה ע״י ועדת הבחירות
לא פחות משבעה ימים לפני התאריך שנקבע לעריכת הבחירות תמסור ועדת הבחירות הודעה –
(א)
על התאריך שנקבע לעריכת הבחירות;
(ב)
על שמות המועמדים לבחירות;
(ג)
על מקום תחנת הקלפי או תחנות הקלפי;
(ד)
על השעות שבהן תהיינה תחנות הקלפי פתוחות.
פקידים ראשיים
(1)
ועדת הבחירות תמנה פקיד ראשי לכל תחנת קלפי והוא יפקח על עריכת הבחירות ועל שמירת הסדר במקום.
(2)
ועדת הבחירות תמנה עוזרים במספר שתראה צורך בו, שיסייעו בידי הפקיד הראשי בכל תחנת קלפי.
מי מותר לו להמצא בתחנת הקלפי
מלבד הבוחרים כפי שנקבע בתקנות אלה אסור לשום אדם אחר, זולת האנשים דלקמן, להמצא בכל תחנת קלפי בשעת הנהלת הבחירות –
(א)
הפקיד הראשי ועוזריו;
(ב)
אותו מספר שוטרים שהפקיד הראשי יראה צורך בו לשם שמירת הסדר;
(ג)
כל מועמד לבחירות;
(ד)
לא יותר מבא כח אחד של כל מועמד לבחירות;
(ה)
כל חבר מחברי ועדת הבחירות.
הספקת קופסאות־קלפי
ועדת הבחירות תמציא לידי הפקיד הראשי בכל תחנת קלפי –
(א)
קופסת קלפי אחת או קופסות קלפי אחדות מן הסוג שיאושר ע״י הבטריקיה במועצה,
(ב)
שתי העתקות מפנקס הבוחרים,
(ג)
כמות מספקת של פתקאות קלפי בטופס שיאושר ע״י האפטרירך במועצה:
בתנאי שלצורך הבחירות הראשונות של חברים חילוניים למועצה המעורבת שתתקיימנה עפ״י תקנות אלה יהיו קופסאות הקלפי ופתקאות הקלפי מסוג ומצורה שאושרו ע״י האפטרירך.
שעות הבחירות
הבחירות בקלפי תהיינה באותן השעות שתקבענה במודעה עפ״י תקנה 10 של תקנות אלה:
בתנאי שאם נתברר לפקיד הראשי כי מספר בוחרים לא יכלו לתת את קולותיהם שלא באשמתם הם, יכול הוא, בהסכמת יושב ראש ועדת הבחירות, להאריך את שעות הבחירות ללא יותר מארבע שעות בו ביום או ביום שלאחריו.
הכנות לפני הבחירות בקלפי
(1)
לפני התחלת הבחירות בקלפי חייב הפקיד הראשי להציג את כל קופסאות הקלפי כשהן פתוחות וריקות לפני כל מועמד או לפני בא כחו, אם ימצא באותו מעמד, ולפני כל האנשים האחרים שמותר להם להמצא בתחנת הקלפי, ובמעמד האנשים האלה יסגור וינעל אחר כך את הקופסאות האלה וישים עליהן חותמת באופן שלא יוכלו לפתוח אותן בלא שבירת החותמת.
(2)
לאחר שהושמה חותמת על קופסאות הקלפי יסביר הפקיד הראשי לאנשים שיהיו נמצאים באותו מעמד כיצד לבחור ובכמה אנשים יוכלו לבחור.
כיצד בוחרים
(1)
בכניסתו של כל בוחר אל תחנת הקלפי ימסור את שמו ואת כתבתו ואחד מעוזרי הפקיד הראשי ירשום סימן בצד שמו של הבוחר ברשימת הבוחרים.
(2)
הפקיד הראשי יסמן אחר כך את פתקת הקלפי בר״ת שמו וימסור את הפתקה לבוחר.
(3)
אחר כן יפנה הבוחר אל השלחן שבתחנת הקלפי ולאחר שרשם את קולו בפתקא וקפל את הפתקה בצורה שלא תגלה את שם האיש שבחר בו, אך באופן שראשי התבות של שם הפקיד הראשי יהיו נראים על גבה, ישימנה בקופסת הקלפי לעיני הפקיד הראשי.
(4)
הפקיד הראשי ירשום סימן בצד שמו של הבוחר בהעתקת פנקס הבוחרים הנמצאת ברשותו, לאות כי נתקבל קולו של אותו בוחר.
(5)
אסור ליותר מארבעה בוחרים בבת אחת להמצא בתחנת הקלפי:
בתנאי שיכול הפקיד הראשי לפי הכרעת דעתו להתיר למספר בוחרים גדול מזה או קטן מזה להמצא בזמן אחד בתחנת הקלפי.
(6)
הבוחר ירשום את קולו בפתקת הקלפי בסמנו את שם המועמד או את שמות המועמדים שהוא רוצה לבחור בהם:
בתנאי ששום בוחר לא יסמן שמות מועמדים למעלה ממספר המשרות שיש למלאן ע״י בחירות:
ובתנאי שאם אין הבוחר יכול, מפאת מצב בריאותו, לרשום את קולו או לקרוא או לסמן סימן, הרי לפי בקשתו של אותו בוחר יסמן הפקיד הראשי את שם המועמד או את שמות המועמדים שאותו בוחר רוצה לבחור בהם, ויחתום את שמו הוא על פתקת הקלפי, לאות כי הפתקה נרשמה על ידו לפי בקשת הבוחר.
(7)
אסור לרשום יותר מסימן אחד לצד שמו של כל מועמד ומועמד.
שאלות לבוחרים
אם ידרוש זאת מועמד או בא כחו של מועמד בשעת קבלת הקולות ישים הפקיד הראשי לפני הבוחר את השאלות דלקמן או אחת מהן:–
(א)
”האתה הוא האיש ששמו מופיע כ. . . . . . . . . . ברשימת הבוחרים?“
(ב)
”האם כבר בחרת בבחירות אלה, כאן או במקום אחר?“
אם סרב אדם להשיב לשאלה שהושמה לפניו כאמור לעיל יכול הפקיד הראשי לסרב לקבל את קולו.
התראות כאחר
(1)
הציג אדם עצמו כבוחר מסויים ובקש פתקת קלפי ואדם אחר בחר בתור אותו בוחר מסויים, הרי על הפקיד הראשי לעשות אחת משתי אלה: או לא להרשות לאותו אדם לבחור או להרשות לו לבחור לאחר שיתרה בו כי התראות כבוחר אחר היא עברה פלילית. כדי לקבל החלטה כדת מה לעשות, יכול הפקיד הראשי להמלך בדעת כל חבר מחברי ועדת הבחירות, הנמצא באותה שעה בתחנת הקלפי.
(2)
רשימת השמות והכתובות של כל האנשים הרשאים לבחור עפ״י תקנת משנה (1) מתקנות אלה [צ״ל: מתקנה זו]] תערך ותחתם על ידי הפקיד הראשי.
מה יעשה בקופסאות הקלפי
(1)
בהקדם האפשרי לאחר נעילת הקלפי, על הפקיד הראשי, במעמד המועמדים או באי כחם המצויים בתחנת הקלפי, לסגור ולחתום את פתחי קופסאות הקלפי שהשתמשו בהן בתחנת הקלפי, ועליו למסור בכל המהירות האפשרית את קופסאות הקלפי האלה לידי ועדת הבחירות.
(2)
אם הוחלט להמשיך את הבחירות בקלפי ליום המחרת עפ״י הוראות תקנה 14 של תקנות אלה, ינקוט הפקיד הראשי באמצעי זהירות מתאימים לשמירת קופסאות הקלפי במשך זמן ההפסקה.
ענין הקולות
(1)
ועדת הבחירות תוכל למנות אותו מספר עוזרים שתמצא לנכון כדי לסייע במנין הקולות.
(2)
בהקדם האפשרי לאחר נעילת הקלפי תתקין ועדת הבחירות את הסידורים למנין הקולות במעמד המועמדים, או באי כחם, שיהיו מצויים במקום; ותודיע למועמדים או לבאי כחם אימתי והיכן יתחילו במנין הקולות.
(3)
חברי ועדת הבחירות ועוזריהם, אם נתמנו כאלה, והמועמדים ובאי כחם, ולא שום אדם אחר זולתם, יוכלו להיות נוכחים בשעת מנין הקולות. אם איזה מועמד או בא כחו לא יהיו נוכחים במנין הקולות, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות כאילו היה המועמד מצוי במקום בעצמו או מיוצג ע״י בא כחו.
(4)
אם לא יכלו לגמור את מנין הקולות בישיבה אחת, תנקוט ועדת הבחירות באמצעים מתאימים לשמירת פתקאות הקלפי במשך זמן־ההפסקה.
(5)
כל פתקת־קלפי –
(א)
שלא נרשמו בצדה השני ראשי תבות שמו של הפקיד הראשי, או
(ב)
שיש בה יותר מקול אחד למועמד אחד, או
(ג)
שיש בה קולות למספר מועמדים למעלה ממספר המשרות שיש למלאן, או
(ד)
שסומנה באופן שאי אפשר לדעת לאיזה מועמד ניתן הקול,
תהא בטלה ומבוטלת ולא תבוא במנין.
(6)
כל פתקת קלפי שועדת הבחירות תדחה אותה כבטלה ומבוטלת, תסומן ע״י יו״ר ועדת הבחירות במלה ”פסולה“, והיו״ר ירשום ברשימה את מספר פתקאות הקלפי שנפסלו כאמור.
הכרזת תוצאות הבחירות
(1)
בהתחשב עם הוראות תקנת־משנה (3) של תקנה זו, הרי המועמד שקבל את מספר הקולות הגדול ביותר יוכרז בפומבי מטעם ועדת הבחירות כחבר נבחר, ע״י הדבקת מודעה על פתחי בתי התפלה האורתודוכסים או סמוך להם. והמועמד שיקבל את מספר־הקולות השני יוכרז באותו אפן כחבר נבחר, אם יש עוד משרה פנויה למלא אותה:
בתנאי שאם נשארה משרה אחת פנויה או יותר ממשרה אחת פנויה ושני מועמדים או יותר משנים קבלו מספר קולות שוה, הרי יש למלא אותה משרה פנויה או אותן משרות פנויות בהפלת גורל בין אותם מועמדים או בין באי כחם שנתמנו כחוק, בהשגחת ועדת הבחירות, והמועמד או המועמדים שזכו בגורל יוכרזו כחברים שנבחרו כחוק.
(2)
מיד לאחר שהוכרזה בחירת מועמד או מועמדים, תודיע ועדת הבחירות בכתב לאפטרירך במועצה את שמו של המועמד או את שמות המועמדים שנבחרו והפטרירך במועצה ידאג לפרסום שם המועמד או שמות המועמדים:
בתנאי שבבחירות הראשונות של חברים חילוניים למועצה המעורבת שתערכנה עפ״י תקנות אלה, יש להודיע לאפטרירך את שם המועמד שנבחר או את שמות המועמדים שנבחרו והאפטרירך ידאג לפרסום שם המועמד או שמות המועמדים.
(3)
אם סבורה ועדת הבחירות כי מאיזו סבה שהיא לא נערכו בחירות בהתאם לתקנות אלה, תעכב את ההכרזה הפומבית של תוצאות הבחירות, ותכריז את הבחירות כבטלות ומבוטלות ותצוה לערוך בחירות חדשות בהקדם האפשרי.
שמירת מסמכים
לאחר הכרזת הבחירות בקלפי יצרור יו״ר ועדת הבחירות לחבילה אחת את פתקאות הקלפי, את ההעתקות המסומנות של פנקס הבוחרים, את רשימות האנשים שהורשו לבחור עפ״י תקנה 18 של תקנות אלה ואת כל הנירות האחרים ששמשו בקשר לעריכת בחירות הקלפי בתחנות הקלפי שבאזור הבחירות, וישים חותמת על חבילה זו באופן שלא יוכלו לפתוח אותה בלא שבירת החותמת, וישלח את החבילה אל האפטרירך במועצה.
בתנאי שבבחירות הראשונות של חברים חילוניים למועצה המעורבת שתערכנה עפ״י תקנות אלה, תשלח החבילה לאפטרירך.

נספח

טופס מס׳ 1. טופס הצעת מועמדים.
טופס מס׳ 2. התנגדות לרישום בוחרים.

התוספת השניה

(סעיף 48)

המספר והשנה
של הפקודה.
שמה הקצר.
21 לש׳ 1928פקודת הבטריקיה האורתודוכסית, 1928.
14 לש׳ 1932פקודת הבטריקיה האורתודוכסית, (תקון), 1932.
21 לש׳ 1935פקודת הבטריקיה האורתודוכסית (בחירות), 1935.
29 לש׳ 1935פקודת הבטריקיה האורתודוכסית (הוראות נוספות), 1935.
73 לש׳ 1936פקודת הבטריקיה האורתודוכסית (הוראות נוספות), 1936.


10 בנובמבר, 1941.
  • הרולד מקמיכאל
    נציב עליון.
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.