עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/163

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


מ"ה, וכן יומא לח. אמר כשבאתי וסחתי דברי לפני ר"ע.

וכן ר' ישבב ככתובות כט. שאמר באו ונצווח על עקיבא ב"י, ושם נ. מעשה באחר שבקש לבזבז יותר מחומש ולא הניחו חבירו ומנו ר' ישבב ואמרי לה ר' ישבב ולא הניחו חבירו ומנו ר"ע, ובנזיר סה. א"ל ר"ע כל מה שיגעת לריק יגעת, וכן ערכין כח. מפורש שהיה חבירו.

וכן חבירו האהוב ר' ישמעאל שקראו ר"ע אחי כסנהדרין נא:, ור' ישמעאל א"ל עקיבא טעית כיומא עה:.

ועוד חכם אחד בשם פפוס כמכלתא בשלח פ"ו שא"ל ר"ע דייך פפוס, ואפשר שהוא פפוס בן יהודה שנזכר עם ר"ע ברכות סא: וקראו עקיבא ושניהם נתפסו בבית האסירים.

ועוד היו לו שני חברים אחד היה ר"ע כמו תלמיד חבר לו והוא ר"ט, ואחר היה לר"ע כת"ח והוא ריה"ג, כי בכתובות פד: מספקא להו אם ר' טרפון היה רבו דר"ע או חבירו יען כי מצינו ספרא ויקרא פ"ד שא"ל ר"ע תרשני לומר לפניך מה שלמדתני ור"ט השיבו אני הוא ששמעתי ולא היה לי לפרש ואתה דורש ומסכים לשמועה כל הפורש ממך כפורש מן החיים.

וכן קידושין סו: א"ל עקיבא! כל הפורש ממך וכו', ובמס' כלה עמד ר"ט ונשקו לר"ע וא"ל רבי בחכמה ואלופי בד"א, ובספרי חקת-לג דרש ר"א על ר"ע ראיתי האיל מנגח זה רבי עקביא, ובקידושין מ. שר"ט וזקנים היו מסובין בעלית בית נתזה בלוד נענה ר"ט - נענה ר"ע.

מחלוקתם מצינו ספרא ויקרא פ"ח.

אבל כפי הנראה היה ר"ט זקן ממנו כדמשמע מנחות כח: שא"ל ר"ע ליהודה בר נחמיה צהבו פניך שהשבת את זקן (ר' טרפון), ור"ע שהיה ארוך בדורו והיה מגיע לכתפו דר' טרפון כמ"ר פ"ט-לא אבל בנדה כד: לא נזכר ר"ע.

ריה"ג היה צעיר לימים מר"ע עד שקראו בני כספרי קרח-מב, ושם חוקת-לג אר"ט אני ראיתי האיל מנגח זה ר"ע, והנה צפיר העזים זה ריה"ג.

ובתוס' ע"ז מה. כתבו שהיה תלמיד חבר דר"ע, אבל מצינו חגיגה יד. שאמר לו ריה"ג עקיבא! עד מתי אתה עושה שכינה חול, ובסנהדרין סז. שא"ל לר"ע אני דנתי ואתה דנת וכו'.

מחלקותן עירובין צו., מנחות לו:.

רבי עקיבא והמשנה

הוא נזכר במשנה רס"ו פעמים.

היינו בכלים עשרים פעמים.

נגעים ט"ו פעמים.

בכורות, כריתות, אהלות בכל אחת עשר פעמים.

עדיות ט' פעמים.

עירובין, פסחים, יבמות, סוטה, ב"ב, סנהדרין בכל אחת שמונה פעמים.

פאה ז' פעמים.

כלאים, שביעית, תרומות, חלה, שבת, שקלים, נדרים, פרה בכ"א שש פעמים.

ברכות, נזיר, מעילה, בכ"א ד' פעמים.

מעשרות, יומא, תענית, ב"ק, מכות, שבועות, זבחים, מקואות, ידים, מכשירין, טהרות, עוקצין בכ"א ג"פ.

ר"ה, סוכה, גיטין, ב"מ, הוריות, ע"ז, זבים, טבול-יום בכל אחת ב' פעמים.

ערלה, בכורים, ביצה, תמורה ואבות בכ"א פעם אחת.

ובאלו המסכתות לא נזכר כלל דמאי, מגילה, מו"ק, חגיגה, קידושין, ערכין, תמיד, מדות, קנים.

בעל מחלקותו הראש והראשון הוא