עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/162

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


עדיין, אף שהוא נפטר קודם חבריו כמפורש בערכו, וזה היה זמן רב ושנים הרבה קודם שירד ר' עקיבא פעם שנית לנהרדעא לעבר שנים שאז לא הניח כמותו בארץ יען שאז כבר נפטר כל ראש חכמי הדור וכאשר נבאר לקמן, ובפטירת ר"ג לא מצינו אותו ונזכרו שם אך ר' יהושע ור"י בן נורי בעירובין מא., ואפשר שאז הלך למסעיו הגדולים כר"ה כו. שאר"ע כשהלכתי לערביא היו קורין לדברא יובלי, כשהלכתי לגליא היו קורין לנדה גלמודה, כשהלכתי לאפריקי היו קורין למעה קשיטה.

וכן הלך לכרכי הים כיבמות צח., אמר בן יאסיין כשהלכתי לכרכי הים מצאתי גר אחד שנשא אשת אחיו מאמו א"ל בני מי הרשך א"ל - על ספסל זה ישב ר"ע ואמר שני דברים וכו', ובזיפרין כב"ק קיג. שאמר ר"ש דבר זה דרש ר"ע כשבא מזיפרין וכו', ובגינזק כע"ז לד. לט. (אך שם נראה יותר שצ"ל מר עוקבא ולא ר"ע).

וע"י מסעיו הרבים רכש לו טיב כל אומה כדמצינו ברכות ח: שאמר בג' דברים אני אוהב את המדיים כשחותכין - כשנושקין - וכשיועצים אין יועצים אלה בשדה.

וכשנפטר ר' אליעזר (הרבה שנים אחר ר"ג) יסופר סנהדרין קא. כשחלה ר"א נכנסו ד' זקנים לבקרו ר"ט ר' יהושע ראב"ע ור"ע - נענה ר"ע ואמר חביבין יסורין א"ל סמכוני ואשמעה דברי עקיבא תלמידי, ושם סח. יסופר כשחלה ר"א נכנסו ר"ע וחבריו לבקרו - וישבו לפניו מרחוק ד' אמות א"ל למה באתם, א"ל ללמוד תורה באנו, א"ל ועד עכשיו למה לא באתם - תמיה אני אם ימותו מיתת עצמן א"ל ר"ע שלי מהו א"ל שלך קשה משלהן.

וכשנפטר היה (ר"ע) מכה בבשרו ואמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו הרבה מעות יש לי ואין שולחני להרצותן, ובגיטין פג. שלאחר פטירת ר"א נכנסו ריה"ג ור"ט וראב"ע ור"ע ובקשו להשיב על דבריו, אך ר' יהושע א"ל אין משיבין את הארי לאחר מותו.

רבי עקיבא וחבריו

הנה מלבד מה שהגיע למעלה הרמה והנשגבה עד שהחכים את רבותיו ר"א ור"י וחשבוהו כרע ואח וחבר, היו לו עוד חברים כל גדולי וזקני הדור.

ר' אלעזר בן עזריה שזכה להיות נשיא בישראל ואח"כ לאב"ד עוד בימי עלומיו, היה חבירו דר"ע כחגיגה יד. שאמר לו עקיבא! מה לך אצל הגדה כלך מדברותיך אצל נגעים ואהלות, וביבמות פו: שהיתה גינה שראב"ע היה לוקח ממנה מעשר ראשון אזל ר"ע אהדריה לפתחיה לבי קברי אמר (ראב"ע) עקיבא בתרמילו ואנא חיי?

וכן מצינו אותם ביחד כמו"ק כח:, סנהדרין סח. קא., גיטין פג. ועוד בכמה מקומות.

וכן ר' חלפתא אמר לתלמידיו אף אני אומר כן אלא שעקיבא אומר וכו' כתוספתא מע"ש פ"א, ב"ב פ"ב, כלים ב"מ פ"א, אהלות פ"ה.

חנניה בן אחי ר' יהושע אף שהיה צעיר לימים ממנו קראו (שלא בפניו) עקיבא בן יוסף כברכות סג..

ר' יהודה בן בתירא (הראשון) כשבת צו: שקראו עקיבא.

וכן ר' יהודה בן בבא מחלקותן עירובין פ"ב מ"ד יומא פו:.

וכן ר' יוחנן בן נורי קראו עקיבא כערכין טז: שאמר מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא ע"י שהייתי קובל עליו לפני ר"ג ברבי וכ"ש שהוסיף בי אהבה, ודברו זע"ז כר"ה פ"ד