עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/152

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


כנתא גדילדנא דבי גילי א"ל מאי עבידתך א"ל דינא אית לי, לא קביל מיניה - שדריה לקמיה דר"ג שלח ליה נידייניה מר לההוא גברא.

ובעירובין ו: שבעו מרב ענן צריך לנעול או אין צריך לנעול אמר להוא תא חזי הני אבולי דנהרדעא דטימן עד פלגייהו בעפרא ועייל ונפיק מר שמואל וכו'.

ושם עד. ההוא מבואה דהוה דייר ביה איבות בר איהי עבד ליה לחייא ושרא ליה שמואל, אתא רב ענן (אחרי פטירת שמואל) שדיה וכו'.

וכן כתובות עח: שאשה אחת רצתה לאברוחי לנכסה - אתא לקמיה דר"נ קרעיה ר"נ לשטרא, אזל רב ענן לקמיה דמר עוקבא (שיה ריש גלותא ואב"ד דכפרי) א"ל חזי מר, נחמן חקלאה היכי מקרע שטרי דאינשי, וידוע שר"נ היה בנהרדע, והיה קשיש הרבה מר"נ היה בנהדרעא, והיה קשיש הרבה מר"נ כי הוא היה תלמיד מובהק לשמואל לא כן ר"ג.

וזה שמצינו קידושין כא: ששאלו ר"נ כי הויתו בי מר שמואל וכו', וכן חולין נו. שא"ל ר"נ מר אמר, שמואל בדיק בירא ומכשר והונא חברין אמר רב וכו', וב"מ כשאמר רב ענן אמר שמואל מעות של יתומים מותר להלוותן ברבית, א"ל ר"נ משום דיתמי נינהו וכו', וב"מ מא. רב ענן שקל בידקא - אתא לקמיה דר"נ צ"ל שם רב חנן, כגרסת הערוך ערך בדק.

ובכתובות סט. יסופר שפ"א שלח לר"ה (אגרת) הונא חברין שלם - הוה יתיב רב ששת קמיה א"ל ר"ה זיל אימא ליה ענן ענן ממקרקעי ברישא אזל רב ששת לקמיה דרב ענן א"ל מר רבה (אתה אדוני רבי אבל) ר"ה רביה דרבה - וא"ל מה שצוהו ר"ה, אזל רב ענן לקמיה דמר עוקבא א"ל חזי מר היכי שלח לי ר"ה ענן ענן, ועוד מרזיחא דשלחי לי לא ידענא מאי ניהו, וסיפר לו רב ענן כל המעשה א"ל מר עוקבא גברא דלא ידע מאי מרזיחא ישלח ויקרא לר"ה הונא חברין?

ובס"הד הקשה למה כעס ר"ה על שקראו הונא חברין, הלה בחולין נו. קרא ר"נ לרב ענן מר, ור"נ קרא כמה פעמים לר"ה חברין וא"כ למה רגז ר"ה על רב ענן שקראו הונא חברין? אך לא קשה מידי, כי לא מצינו מעולם שר"נ יקרא את ר"ה בפניו או לשלוח לו בכתב וקראו בשם הונא חברין, ור"ה לא כעס אך יען שכתב לו כן וביישו בפני רבים שר"ה היה אז נשיא כל הדור כי היה ריש מתיבתא דסורא.

מחבריו מצינו אך רב חנן כקידושין לט. רב חנן ורב ענן הוו שקלי ואזלי באורחא חזיוהו לההוא גברא דקא זרע זרעים בהדי הדיי א"ל ניתי מר נשמתיה וכו'.

והאומרים בשמו מצינו ר' זעירא כיבמות ספ"ט.

ר' חלבו כשבת רפ"ג, ויסופר עליו בכתובות קו. שאליהו היה רגיל דאתי גביה דההוא מתני לא סדר דאליהו, כיון דעבד הכי (ששלח לר"נ את האיש שידון לפניו) איסתלק, יתיב בתעניתא ובעא רחמי ואתא, כי אתא היה מבעית ליה בעותי ועביד תיבותא ויתיב קמיה עד דאפיק ליה סידריה, והיינו דאמרי סדר דאליהו רבה, סדר אליהו זוטא.

ממעשיו הפרטים מצינו שבת קיט. שהיה לביש ערב שבת בגדים פשוטים להודיע שצריכים להתעסק בצרכי השבת.

ומתורתו נשארה לנו לזכר עולם בשם תני דבי רב ענן כעירובין נד., סוכה מט:.

רב ענן בר חייא

בכתובות כא. ההוא שטרא דנפיק