עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/153

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


מבי דינא דמר שמואל והוה כתוב ביה מדאתא רב ענן בר חייא ואסהיד - ואחד דעימיה ומנו רב חנן בר רבה (או רבא).

וקרוב לומר שהוא הנזכר יבמות קטז. ההוא גיטא דאשתכח בסורא וכתוב ביה הכי בסורא מתא אנא ענן בר חייא נהרדעא - ובדקו רבנן מסורא ועד נהרדעא ולא הוה ענן בר חייא אחרינא לבר מענן ב"ח מחגרא, ומאי דפליגי שם אביי ורבא בזה לא שהיה המעשה בימיהם אך איפלינו בהדין, אבל הוא רב ענן ב"ח דלעיל.

רב ענן בר יוסף

נזכר מד' תהלים פ"סה-ד ר' ברכיה ור' חלקיה ורב ענן בר יוסף בשם רבי (אידי).

ובפד"כ פ' שובה ר' ברכיה בשם ר' ענן בר' יוסי, ועיין ערך רב חנן בר יוסף.

רב ענן בר רבא

בר"ה לא. אמר בשם רב אבל צ"ל שם רב חנן בר רבא.

רב ענן בר תחליפא

היה תלמיד שמואל כדמצינו שאמר זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דשמואל כפסחים קא., כתובות סא., ואמר לדידי מיפרשא לי מיניה דמר שמואל כמו"ק יח:.

ומצינו סנהדרין צז: שלח ליה רב ענן בר תחליפא לרב יוסף צ"ל רב חנן כגרסת דק"ס.

ר' ענני בר ששון

(ענני, ד"ה א' פ"ג-כד).

נזכר מו"ק כד: שדרש אפיתחא דבי נשיאה - שמע ר' אמי ואיקפד אמר אטו דידיה היא? דר"א אמר ר' אושעיא היא.

ובשבת סד: אמר משמיה דר' ישמעאל [בר' יוסי] הכל ככבול, ועיין בירושלמי שם פ"ו סה"א.

וזנכר זבחים פח: אמר כמחלוקת כאן וכו', וכן דרש שם למה נסמכה פ' קרבנות לפ' בגדי כהנים וכו'.

ר' ענניאל בר ששון

נזכר ש"ר פ"ג-ו.

עצרי

משה בר עצרי הכהן, ונכדו היה רב הונא צורבא מרבנן כדמובא ב"ב קעד:.

עקביה

איסי בן עקביה פסחים קיג:.

חנניה בן עקביה עירובין פו:.

עקיבה (אמורא)

בירושלמי סוטה פ"ד ה"ג, ר' יעקב בר אחא אמר, עקביה שאל את רשב"ל, ר' ירמיה [אמר] עקביה שאל את ר' חנינא.

רב עקביה

בסוף ע"ז אמר רבא מאן חכים למעבד כי הא מלתא אי לאו רב עקביה דגברא הוא, וגרסת הערוך ובתוס' שבת מב: רב עוקבא או מר עוקבא, ועיין נזיר נג. בתוס' שם.

עקביה בן מהללאל

במשנה עדיות פ"ה מ"ו העיד ר' דברים, הוא היה מטמא שער הפקודה ודם הירוק וחכמים מטהרין, הוא היה מתיר שער בכור בעל מום שנשר והניחו כחלון ואח"כ שחטו וחכמים אוסרין, הוא היה אומר אין משקין לא את הגיורת ולא את שפחה המשוחררת וחכמים אומרים משקין, א"ל מעשה בכרכמית שפחה משוחרתת שהיתה בירושלים והשקוה שמעיה ואבטליון, אמר להם דוגמא השקוה, וא"ל חכמים חזור בך בד' דברים שהיית אומר ונעשך אב"ד לישראל, אמר להן מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום, שלא יהו אומרים בשביל שררה חזר בו.