עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/151

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


רבין ב"א לרבא אמרי תלמידך שרב עמרם תני וכו' כי כן הוא ביומא נ. ומנחות ז:, וכן צ"ל בזבחים צג:.

רב עמרם בריה דר' שמעון בר אבא

אמר בשם אביו שבת קיט:, ובשם ר' חנינא כסנהדרין ע..

רב עמרם חסידא

לא לחנם זכה להקרא בשם זה כי המאורע הגדול אשר קרה עמו לא זכה עוד שום איש לעמוד בנסיון גדול כזה ולבייש את עצמו אך להנצל מן החטא, כאשר יסופר קידושין פא. שהנך שבויות דאתיאן לנהרדעא והביאום לבית רב עמרם ונתן להום מקום בהעליה, וצוה לסלק הסולם מן העליה, והסולם היה כבד כ"כ עד שהיו צריכין עשרה בני אדם להעמידו על מקומו. ואירע שהלך רב עמרם על פני העליה וראה את פני אחת מן הבתולות השבויות והתחילה התאווה להבעיר בלבו, וחטף הוא בעצמו את הסולם הכבד הזה והעמידו אצל העליה ועלה מן הסולם, אך כשבא באמצע הסולם התגבר על יצרו הרע והתחיל לצעוק נורא בי עמרם נורא בי עמרם, וכשהתקבצו תלמידיו אליו וראו את כל המעשה איך שרבם עומד על הסולם וצועק נרא בי עמרם א"ל הלא ביישתנו? א"ל מוטב תיכספו בי עמרם בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי, וליצה"ר אמר חזי דאת נורא ואנא בשרא, והבשרא התגברה על הנורא.

והנה עף שלא מצינו ממנו שום הלכה אבל אנו רואין שהרביץ תורה עם תלמידים, וכן היה מראשי העיר שהובאו אצלו השבויות.

וכן משמע מגיטין שהיה לו התמנות בבית הריש גלותא שאמרו שם סז: רב עמרם חסידא בי הוה מצערין ליה בי ריש גלותא (העבדים מפני שהיה חסיד ופרוש ומחמיר עליהן באיסורין, רש"י) היו משכיבין אותו בבית קר, ואחזו חולי צינה, ואך ילתא אשת רב נחמן (שהיתה מבית נשיאה) עשתה לו רפואה והצילתו ממות. וכן שבת קלז. אמרו שהיה מנגיד על הזורע כלאים בחו"ל.

ונזכר סוכה יא. שהיה רמי תכלתא לפרזומא - תלאן ולא פסק - אתא לקמיה דרב חייא בר אשי לשאול ממנו.

ויסופר בב"ב קנא. שאמו היה לה מלוגא דשטרא כי קא שכבה צותה שיתנו לעמרם בנה אך אחיו עררו ע"ז ובאו לפני רב נחמן והוא פסק שהמה שייכים לרב עמרם.

והוא נפטר בחיי רב יוסף כע"ז לט. שר"ה בר מניומי זמן תכילתא מאנשי דביתיה דרב עמרם חסידא (לאחר מותו, רש"י) אתא לקמיה דרב יוסף (לשאול אם נאמנין הן).

עמרם צבעא

בגיטין נב: יסופר שהיה אפוטרופוס של יתומים אתא לקמיה דר"נ, ולא ידוע שמו בין החכמים.

רב ענן

(ענן, נחמיה פ"י-כז).

שם אביו נזכר פא בעירובין עד. שהיה נקרא בשם רב, שאיבות בר איהי קראו רב ענן בר רב.

והיה תלמיד מובהק לשמואל כדמצינו אמר רב ענן לדידי מיפרשא לי מיניה דמר שמואל כעירובין צה., כתובות נד. פט., ב"מ נא:, חולין לח..

ואמר שמעת מיניה דמר שמואל כגיטין מד:.

רב ענן אמר שמואל כיבמות צז., ב"מ ע., ב"ב יב., שבועות מ:, חולין ד: טז:, שבת רפ"ג, יבמות רפ"ט.

וכן מצינו רב ענן אמר רב כברכות ל:, שבת יב:.

ואחרי פטירת שמואל כפי הנראה הרביץ תורה בנהרדעא והיה שם מדייני העיר ככתובות קה: שאחד הביא לו