עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/150

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


עלי בצלים

עיין בירושלמי חגיגה פ"ב ה"ב המעשה כבתו.

עמרם

ר' חייא בר עמרם בכורות לו:.

ר' יונתן בן עמרם חגיגה כ..

רב עמרם א)

הוא היה תלמידו דרב כפסחים קה. רב חנניא ורב שלמיא ותלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא וקאי עלייהו רב המנונא סבא - א"ל רב עמרם הכי אמר רב.

וכן מצינו תמיד רב עמרם אמר רב כמו"ק יט:, יבמות לד., נדרים כח., סוטה יב: יח., ב"ב קסד:, סנהדרין קד:, ע"ז יט., בכורות כז:.

וכן קבל מרב אסי כעירובין קכ. שרמי בר יחזקאל שלח לרב עמרם נימא לן מר מהלין מילי מעלייתא דאמרת לן משמיה דרב אמי.

ובירושלמי מכות פ"א ה"ה ר' בא בר ממל רב עמרם, רב מתנה אמר רב.

ובימי רב נחמן היה אז כבר זקן גדול כבכורות כז: ר"נ ורב עמרם ורמי בר חמא הוו קא אזלי בארבא סליק רב עמרם לאפנוי אתאי איתתא ושאלה להם, א"ל רמי בר חמא לר"נ לא ליחוש מר לסבא? וב"ב קסב. א"ל ר"נ לרב עמרם מנ"ל הא.

האומרים בשמו מצינו רב אידי בר אבין א' אמר רב עמרם כברכות מט:, שבועות יא: כא:.

רב חייא בר אבין אמר רב עמרם כיבמות כה:, בכורות יח., ובכתובות יא: א"ל ר"ח בר אבין לר"נ אפשר רב עמרם וכל גדולי הדור יתבי כי אמר רב ששת להא שמעתא וכו'.

רב עמרם ב)

הוא היה תלמידו הגדול דרב ששת כיבמות לה:, סוטה ו., ב"ב נג: שאמר הא מלתא אמר לן רב ששת ואנהדינהו לעיינין ממתניתן.

ובע"ז עו. רמי ליה רב עמרם לרב ששת - א"ל עמרם ברי וכו', וב"מ לח: כשהקשה רב עמרם לרב ששת דלמא לירד ולמכור תנן א,ל דלמא מפומבדיתא את דמעיילין פילא בקופא דמחטא.

וכן מצינו בעי רב עמרם מרב חסדא כבב ע..

וכן קבל מר' יצחק הלכות ר' יוחנן כזבחים ז:, מנחות עט: א"ר עמרם א"ר יצחק אר"י, וכן צ"ל בסנהדרין יא: ושם חסר תיבת ר' יצחק, וכן קידושין יח: אמר רב עמרם א"ר יצחק.

וכן שאל מר"נ כברכות מט:.

וכן קבל הלכות מהנחותי כגיטין כו: שאמר הא מלתא שמעית מיניה דעולא.

וביומא עח. אמר רב עמרם ארבב"ח שאלו את ר"א.

ועם רבה ורב יוסף היה כחבר כדמצינו ב"מ כ: שאותיב לרבה ורבה קראו תרדא ופקע ארזא דבי רב מר אמר משום לתאי דידי וכו', וכן צ"ל בב"ק קה: ושם איתא בטעות רבא וצ"ל רבה.

ובסוטה ו. השיב לו רב יוסף על דבריו, ובע"ז מט. שלח לרב יוסף והוא השיבו הכי אמר רב יהודה אמר שמואל.

ואביי משיב לרב עמרם כשבת קכו:, בכורות טז..

וכן נזכר מנחות עט: הוי בה רב עמרם, ובנדה כה: אמר רב עמרם תנא ב' ירכותיו כב' חוטין וכו', ושם מוכח שהוא רב עמרם השני.

ומצינו רב מנשיא בר תחליפא א"ר עמרם כיומא עח..

והרב משכיל לאיתן תופס את ס"הד מה שלא זכר שרב עמרם היה תלמיד רבא ממו"ק כד. שא"ל רבין בר אדא לרבא אמר תלמידך רב עמרם, ובמחילה הוא טעה בפשט הגמרא כי שם א"ל