עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/147

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


וגם הוא היה דם גדול כיבמות טז. שהזקן ר' דוסא בן הרכינס אמר ויש לו בן לעזריה חברינו?

והוא היה עשיר גדול והיה לו אח בשם שמעון ופרנס אותו כדי שיכול ללמוד. וזה שנזכר במשנה זבחים פ"א מ"ב, וטהרות פ"ח מ"ז שמעון אחי עזריה אומר, ופירש"י בסוכה כא. ובריש זבחים שעזריה עסק בפרגמטיא וזן את שמעון אחיו שלמד תורה והתנו בינהן לחלוק בשכר למודו.

וכן מובא ברמב"ם בהקדמתו לזרעים פ"ג.

עזריה

(עזריה מלך יהודה, מלכים ב' פ"יד-כא).

נזכר בזהר חדש רות פ"א ששאל ר' יוסי איש כפר אונו.

ואולי הוא ר' עזריה הנזכר ספדר"א ספכ"ח שאמר לא נבראו המלכיות האלו אלא עצים לגיהנם.

ר' עזריה או ר' עזרא

(אמורא ירושלמי בדור החמישי).

הוא היה תלמידו דר' מנא (בנו של ר' יונה) כדמצינו ר' עזריה בעי קומי ר' מנא כמע"ש פ"ד סה"ד, שבת פ"ז ה"א-כה: ספ"טו, עירובין רפ"ב, פסחים פ"א ה"ח-ט., פ"ב ה"ד.

ר' עזריה קומי ר' מנא כשבת פ"ז ה"א-כה..

וכן מצינו ר' עזרא בעי קומי ר' מנא כירושלמי ריש תרומות פ"ז ה"א, יבמות פט"ז ה"ו, גיטין פ"א סה"א פ"ג ה"ג.

וכן מצינו ר' עזרא בעי קומי ר' מנא כירושלמי ריש תרומות פ"ז ה"א, יבמות פט"ז ה"ו, גיטין פ"א סה"א פ"ג ה"ג.

וכן היו בידו קבלות מכל גדולי חכמי הדורות שלפניו, כדמצינו ר' עזריה משום ר' אחא כב"ר פל"ט-ה, פמ"ט-ט, פ"סט-ה.

בשם רב חטיא כב"ר פנ"ג-יב.

בשם ר' חגי כב"ר פע"ד-י.

בשם ר' חנינא בר פפא כשהש"ר פ"יד-ח.

ובב"ר פמ"ה-ד איתא בשם ר' יוחנן בר פפא וצ"ל ר' חנינא.

בשם ר' יהודה בר' סימון כב"ר פמ"א-ו, פמ"ב-ח, ספנ"ד, ש"ר פמ"ב-ד, ויק"ר פ"כג-ג, איכ"ר פ"א-לג, תנחומא תצא-יז.

ובירושלמי תענית פ"ד ה"ה, ב"ר פ"ו-ה ר' עזרא בשם ר"י בר סימון, ובשהש"ר פ"א רפ"יג ומד' תהלים פ"טו-ה ר' עזריה בשם ר' יהודה בל"ס חסר תיבת בר' סימון.

בש"ר יודן כב"ר פ"לט-ח, ובירושלמי גזיר פ"ט סה"ב ר' עזרא בשם ר' יודן.

ר' חוניא ור' עזריה בשם ר' יוחנן ב"ר פצ"ח-ה, יג.

ר' עזריה בש"ר יונתן כפדר"כ צט:.

ר' עזריה בשם ר' יוסי בר' חנינא כב"ר פ"צו-י, תנחומא ראה-טז.

ביחד עם ר' יונתן בן חגי ור' יצחק בר מריון, ובל"ס צ"ל ר' עזריה, (בשם) ר' יצחק בר מריון, כדמצינו ב"ר פע"ד-י שאמר בשמו.

ר' עזריה בשם ר' יצחק כב"ר פ"א-ה, פמ"ב-ז.

בשם ר' לוי כב"ר פנ"ג-יא.

בשם ר' סימון כפדר"כ רפ"א, ב"ר פ"סח-ו והמאמר הזה נשנה ברו"ר פ"ב-ז ושם איתא בטעות ר' עזריה בר' סימון וצ"ל בש"ר סימון.

ר' עזריה ור' יונתן בן חגי בשם ר' שמואל בר יצחק כפדר"כ ר"פ שמעו.

בשם רשב"ל כפדר"כ קלא:, תנחומא בראשית-טו, ובירושלמי ברכות פ"א ה"א-ה. אמר על הא דרשב"ל ושם ר' עזרא.

האומרים בשמו מצינו ר' כהן באס"ר פ"א הי"ב.

ר' לולאני בר' טברי בשם ר' יצחק קטריקי ור' עזריה כפס' רבתי פ' פרה.

ר' תנחומא בשמו בר"ור פ"ג-ו.

ונזכר עוד כמה פעמים במדרשים אבל קשה לעמיד על הגרסאות על נכון.