עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/142

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


עולה אר"ה, א"כ היה לערך בדור הרביעי לאמוראי בבל.

עולא בריה דרב אידי

נזכר ב"ק מב. בהלכה, ורבא מקשה עליו.

עולא בריה דר' אלעזר

נזכר ילקוט שה"ש רמז תתקפא והוא ט"ס וצ"ל עולא ביראה כדמובא המאמר בויק"ר ספ"יא.

עולא בר ר' זכאי

כן מובא ביוחסין מחולין נב. וכן הוא באמת גרסת ר"ג ותוס' שם ד"ה נעקרה, וכן הוא בדפוס שונצינו, אבל גרסא שלנו אמר עולא, בן זכאי אמר וזה מהגהת מהרש"ל, ובחנם תפס סה"ד את היוחסין.

עולא בר חיננא או חנניא

נזכר בסוכה לג., לו., נזיר נא: בשם תני עולא ב"י.

עולא בר ישמעאל

ערך סתם עולא.

עולא בר מנשיא

אמר משמיה דאבימי גיטין עט..

עולא בריה דרב עילאי

היה חבירו דרב יוסף כשבועות ל. שהיה לו דינא קמיה דר"נ שלח ליה רב יוסף עולא חברינו עמית בתורה, וב"ק ז. הקשה לו אביי.

ונזכר בהלכה שבת קכט., ביצה כב., ב"ק ז., זבחים יא:.

עולא בר קישב

בירושלמי תרומות ספ"ח יסופר שהתחייב ראשו למלך וברח ללוד גבי רי"בל ויען שהיה סכנה לכל בני העיר מסרו למלכות, וכעס עליו אליהו, ובמ"ר פ"צד-ט גרס בר קישר.

עולא בר רב

היה חזן הכנסת בזמן רבא כפסחים קיז: שנחית קמיה דרבא אמר כסכי דפומבדיתא ולא א"ל ולא מידי.

וביומא סז נחית קמיה דרבא פתח באתה בחרתנו וסיים במה אנו - ושבחיה.

ובמגילה כא: בעי מרבא, ושם כד: בעי מאביי.

עולא ביראה

נזכר מגילה ד. ובירושלמי שם פ"ב ה"ד, מו"ק כו., ויק"ר ספ"יא א"ר חלבו אמר עולא ביראה א"ר אלעזר, ובויק"ר פ"יג-ב אמר בשם רש"בי.

ר' עולא דקסרין

בירושלמי פסחים פ"ג סה"ב, נדה פ"ב ה"ז ר' יעקב בר אחא (בשם) ר' עולא דקסרין בשם ר' חנינא. והיה לערך בדור השני לאמוראי א"י.

עולא חזנא

ערך בר עולא.

עולא מגשש ארחתיה דאימיה

נזכר ב"ב ט: ולפרש"י הוא רב ששת ולפי' ר"ג הוא רב אחדבוי בר אמי, עיין ערכם.

עולא שכפא

נזכר ע"ז פ"ב ה"ט תני קומי ר' דוסא (האמורא) וא"ל ר' דוסא חזור בך, ור' זעירא א"ל לא תחזור בך.

עופרן

רבה בר עופרן מגילה י:.

עוקבא

רב חמא בר עוקבא פסחים נב:.

רב שימי בר עוקבא ברכות י..

עוקבא

בכתבות פ"ח ה"ח לא רצה לפרנס את בניו וקראו ר' יוחנן רשיעה.

מר עוקבא

באגרת דרש"ג רפ"ב יאמר שאחר רב הונא (ריש גלותא) אתמני מר עוקבא לריש גלותא, וכן הוא דעת רש"י מו"ק ד"ה כי יתכן, דמר עוקבא היה נשיא (הוא ריש גלותא בבבל). והצדק אתם כי כן