עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. III. 1910.pdf/141

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


רב יוסף, בפסחים לז: יתיב רבה ורב יוסף אחורי דר"ז ויתיב ר"ז קמיה דעולא, ובסנהדרין ל: א"ר יוסף משמיה דעולא, ופסחים נג: קרי רב יוסף עליה, דולה מים עמוקים עצה בלב איש זה עולא.

רב כהנא קרא לעולא גברא רבה כר"ה כב:, אמר משמיה ככתובות עד:.

רב עולא בר אבא אמר עולא ככתובות עד..

רב עמרם אמר הא מלתא שמעית מיניה דעולא כגיטין כו:.

רבא מצינו הרבה פעמים עם עולא, אך הוא עולא האחרון כמבואר בערכו.

רבה בפסחים לז: א"ל רבה לר"ז בעי מיניה מעולא.

א"ל רבה לעולא כשבת לא:, עירובין קד., פסחים נו:, מו"ק כז..

א"ל רבה לדידך קשיא ולרב יהודה קשיא כפסחים צג:.

רבה בב"ח בפסחים נג: עולא הוה רכיב חמרא והיה ר' אבא מימינו ורבב"ח משמשאליה - הדר עולא חזא ברבב"ח ביישות וכו'.

רבין בר חיננא אמר עולא כמנחות ל:.

מדבריו וחייו הפרטים לא נשאר לנו מאומה, אך זאת ידוע שנפטר בבבל בחיי ר' אלעזר ככתובות קיא. שאמרו עולא הוה רגיל דהוה סליק לא"י, נח נפשיה בחו"ל אתו וא"ל לר"א, אמר אנת עולא על אדמה טמאה תמות והביאו את ארונו לא"י.

וכן הוא בכלאים פ"ט סה"ג עולא נחותא הוה אידמיך תמן שרי בכי א"ל מה לך בכי אין מסקין לך לא"י א"ל אינו דומה פולטתו בחיק אמו לפולטה בחיק נכריה.

ומצינו רב אחא בריה דעולא שבת נג:, רבא או רבה בריה דעולא ברכות יב., יבמות עז..

עולא או רב עולא

הוא היה בדור החמישי לאמוראי דא"י כשבת פ"יג ה"ה ר' עולא אומר בעין קומי ר' אחא, ובשקלים פ"א ה"א התיב ר' עולא קומי ר' מנא, ובשבת צו. אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא ר' יוסי בר אבין ור' יוסי בר זבידא (וידוע שהם היו בדור הרביעי).

ובסוף ימי אביי ורבא כשירדו חכמי א"י לבבל ירד גם הוא עמהם וזה שמצינו כי אתא עולא בת בקלבנו א"ל רבא והיכא בת מר וכו' כסנהדרין מג:.

והיה כחבר לרבא כחולין קלא. עולא הוה יתיב מתנתא לכהנתא איתיביה רבא לעולא - א"ל עולא "רבי" מטונך (והוא כמו מר), וכן יבמות קז:, נזיר נא. אותיביה רבא, ובסנהדרין סה. א"ל רבא, וב"ק יא. א"ל רבא מאי דעתך, רבא אמר עולא ע"ז נא..

ונזכר שבת לא. דרש רב עולא.

ובקידושין לא. בעו מיניה מרב עולא עד היכן כיבוד אב ואם וכו'.

ובשבת סב: דרש רב עולא (לגרסת דק"ס) מאי דכתיב ויאמר וכו'.

ושם לא: דרש רב עולא וכו'.

והוא היה רבו דרב אשי כסנהדרין כח. שאמר רב אשי כי הוינן בי עולא.

ובל"ס נמצאו כמה מאמרים שאמר עולא והמה שייכים לעולא האחרון.

ומצינו רבא בר רב עולא שבת לא:, רבינה בריה דרב עולא ביצה ג:, ר' בנאה בריה דר' עולא פסחים נד..

רב עולא בר אבא

היה חסיד גדול כסנהדרין פח: שלחו מתם איזהו בן עה"ב ענוותן ושפל ברך שייף עייל שייף ונפיק וגריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיביתא לנפשיה, יהבי בי רבנן עינייהו ברב עולא בר אבא. ובכתובות עד. אמר רב עולא ב"א אמר