עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/365

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


ושמואל זה היה אחרי פטירת רב שילא שיסדו ב' ישיבות אז היו נקראין רבותינו שבבל, אבל קודם לכן היו שמואל וקרנא אך דייני גולה, וזה ברור.

דייני גזירות שבירושלים

בכתובות רפ"יג שהיו אדמון וחנן בן אבישלום, ובגמרא שם אדמון בן גדאי וחנן המצרי וחנן בן אבישלום, וע"פ דברי ר' נתן שהיה גם נחום המדי.

דייני דנהרדעא

הוא ר' אבא בר מניומי כסנהדרין יז: וכן הוא בירושלמי שבועות פ"ו ה"ח, ובערוך ערך דן העתיק רב אדא בר מניומי.

דייני דפומבדיתא

בסנהדרין יז: שהוא רב פפא שמואל ונזכרו כתובות פ..

דייני דציפורי

נזכרו ב"ב פ"ו משנה ז' ופרש"בם לא אתרפריש.

דייני דקיסרי

נזכרו עירובין עו: וסוכה ח..

דיקולא

רמי בר דיקולא יבמות פ..

דלגאי

ר' אלעזר או ר' יוסי בן דלגאי יומא לט: ותמיד ל:.

דמא

ר' אלעזר בן דמא ירושלמי שבת ספ"יד. ובבבלי נזכר סתם בן דמא עיין ערכו.

דמא בן נתינה

בקידושין לא. יסופר שנכרי אחד באשקלון ודמא בן נתינה שמו שהיה מקיים כיבוד אב ופ"א באו אליו חכמי ישראל (בזמן הבית) לקנות ממנו אבנים לאפד והמפתחות היו מונחים תחת מראשותיו של אביו ולא רצה להקיצו, וה' נתן לו שכרו שנולדה בעדרו פרה אדומה והשיג עבורה כל השכר שהפסיד מן האבנים ע"י אביו.

דן

זבולון בן דן (תלמיד שמואל) קידושין ל..

רב דניאל בר רב קטינא

מצינו תמיד רב דניאל בר רב קטינא אמר רב כמו"ק ח: יב., חגיגה ה:, ב"ק צז., וכן קיבל מאביו שהיה אדם גדול כירושלמי סוכה פ"ד ה"ג שלח שאיל ר' זעירא לרב דימי בריה דרב קטינא שמעת מאביך (אם ערבה) טעונה ברכה, ואחרי פטירת רב ישב לפני ר"ה, וכדמצינו כתובות צז. ר"ד בר"ק אמר ר"ה, ובעירובין פ"א ה"י, פ"ב סה"א אמר בשם רב חונא (הוא רב הונא), ובשבת רפ"ג דניאל בריה דרב קטינא בשם ר' אסי (והוא רב אסי).

וכן נזכר גיטין פו: שמתיב על דברי ר' יוחנן, ובחולין סב. מקשה על דברי רב יהודה, ור"ז מתרץ דבריו. (ושם רחבה אמר רב יהודה אך בדק"ס ליתא תיבת רחבה), והוא היה חסיד גדול כאשר יסופר עליו תענית ט: שהיה לו גינתא וכל יומא הוה אזי וסייר לה אמר הא מישרא בעיא מיא והא לא בעיא ואתא מטרא וקא משקי כל היכי דמיבעי ליה מיא, וברכות מז. לגרסת הרי"ף ואור זרוע ה' סכודה ס"קצב שרבה בב"ח הוה עסיק ליה לבריה בי רב דניאל בר"ק, וגרסא שלנו רב שמואל בר' קטינא.

דניאל חייטא

נזכר ב"ר פ"סד-ז, שאמר ועבדה כתיב, ובויק"ר ספ"לב וקה"ר רפ"ד דניאל חייטא פתר קרייא וכו'.

דנין לפני חכמים

היה שמעון בן עזאי ושמעון בן זוטא וחנן המצרי וחנניא בן חכינאי. ורנ"בי מתני עוד שמעון התימני כמפורש בסנהדרין יז. ובירושלמי מע"ש פ"ב ה"ד דנין לפני