עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/366

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


חכמים בן עזאי ובן זומא, תלמידים חנינא בן חכינאי ור"א בן מתיא.

דנקאי ספרא

נזכר ב"ר פ"עט-ו שהתריס נגד רש"בי ונתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות.

דנכו

נזכר ב"ק צט: איש אחד שהיה שולחני בזמן ר"פ.

דרגא

לוי בר דרגא גיטין מה..

דרו בר פפא

נזכר ע"ז כז. אמר משמיה דרב וחולק עם ר' יוחנן, ואין זה רב פפא הידוע אך בן ר"פ סבא.

דרו עבדיה דרב נחמן

נזכר כמה פעמים בש"ס, כפסחים קטז. שא"ל ר"נ עבדא דמפיק ליה מריה לחירותא ויהיב ליה כספא ודהבא מאי בעי למימר ליה, א"ל בעי לאודויי ולשבוחי א,ל פטרתן מלומר מה נשתנה, וברכות יג: שצוהו ר"נ בפסוקא קמא (דק"ש) צערן טפי לא, ובשבת נא. א"ל ר"נ אטמין לי צונן ואייתי לי מיא דאחים קפילא ארמאה, ובב"ק צז. אמר רבא עליו כגון דארו עבדיה דר"נ דמרקיד בי כובי, ובדק"ס בברכות יג: גרס שהיה עבדיה דר"נ בר יצחק והוא טעות, כי היה עבדיה דר"נ בר יעקב כי בשבת נא. אמרו שם שמע ר' אמי ואיקפד והוא היה בזמן ר"נ בר יעקב כידוע.

דרי

גורסק בר דרי עירובין כט..

דרומאי

נזכרו ב"ב צו. מתני משמיה דרי"בל, ובפסחים פ"ז ה"ז מתיב ר"ל לדרומאי, ובזבחים כב: אמרו זקני דרום - אמר עולא תקע להו ר"ל לדרומאי, ובתרומות פ"ב ה"ד, פסחים פ"ה ה"ג דרומאי אמרין, וב"ר פ"סג-ח, פ"עא-ז רבנן דרומאי מתני בשם ר' אלכסנרי, וב"ר פע"א-ז אמרי בשם ר' יוחנן, והם היו קבוצת חכמים שהיו דרים בדרום בעיר לוד במקום רי"בל וב"ק.

ר' דרוסא-דרוסי-דרוסתאי

נזכר אך בירושלמי ומדרשים כשבת פ"א רה"ב אמר ר' דרוסא כך הוה, ר' לעזר בי ר' יוסי אמר (והוא האמורא) שליח מנוי הוה, ובכלאים פ"ט רה"ג א"ר דרוסא (מה שצוה רבי אל תזוז אלמנותי מביתי) דלא ימרי לה ביתא דנישיות ההוא משועבד הוא לנשיותא א"ר לעזר ב"ר יוסי כהדא דתני וכו', ובכתובות פ"יב גרס ר' דוסא, וכן תענית פ"ד ה"ב א"ר דרוס' בגין דצווחין עלויי - א"ר לעזר בי ר' יוסי על שהושיבו טעם ברבים, ומזה אנו רואין שהיה כחבר לר"א בר' יוסי.

ובסנהדרין ספ"ז א"ר דרוסא תשע מאות פרשיות היו וכו', ובשמות רבה פ"מג-ד א"ר דרוסאי קתדרא עשה לו וכו', ובשהש"ר פ"ד-יא ר' דרוסא ור' ירמיה בשם ר' שמואל בר יצחק אמרו ס' רבוא נביאים עמדו לישראל בימי אליהו, ובמ' שמואל פ"כח-ד גרס ר' דאוסתאי ור' ירמיה בשם רש"בי, וצ"ל כמו בשהש"ר וכן נראה שצ"ל ר' ירמיה בלי וי"ו, וביומא פ"ד ה"ד מצינו ר' פטורוקי אחוה דר' דרוסא.

ה

הוגרס בן לוי

ביומא פ"ג משנה יא' שהיה יודע פרק בשיר ולא רצה ללמד (בזמן הבית) ובגמרא שם לה: כשהוא נותן קולו בנעימה מכניס גודלו לתוך פיו ומניח אצבעו בין הנימין עד שהיו אחיו הכהנים נזקרים בבת ראש לאחוריהם, ונזכר לגנאי.

הון בריה דרב נחמן

נזכר יבמות לד. שהקשה לר"נ, ושם קיב. בעי מר"נ ועיין ערך הונא בריה דר"נ.