עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/245

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


וכי היה משתמטא שערה אחת הוה אתי דמא, אך פעם אחת היה מריבה בינת לבין שכנתה א"ל תהא כבעלה שלא ניתן לקבורה, וכששמעו רבנן אמרי הגיע עת לקברו. ואיכא דאמרי שרש"בי בא להם בחלום ובקשם שיקברו את בנו אצלו וכשבאו ליטלו לקברו אז באו בני עכבריא (ובפסיקתא דר"ב איתא גוש חלבאי) ולא הניחו ליטלו משום יען שכל הימים שר"א היה בתוכם לא סליק חיה רעה לעירם, והמתינו רבנן עד ערב יום הכפורים שאז היו טרודין ושלחו לבני בירי והביאו לארונו והשכיבוהו במערה דרש"בי אביו.

ורבי שלח לדבר באשתו שלחה לו כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בו חול? שלח לה נהי דבתורה גדול ממני (כדמובא לעיל) אבל במעשים טובים מי גדול ממני, שלחה ליה אם הוא גדול ממך בתורה זאת לא ידענא, אבל מעשיו הטובים ידוע לי דהא קיבל אליו יסורין.

ובשהש"ר פ"ד ספ"ה אמרו כשנפטר ר"א בר' שמעון היו קורין עליו מכל אבקת רוכל שהיה קראוי ותנויי וקרוביי ופייטיי, ומזה הוציאו התוס' בחגיגה יג. ד"ה ורגלי וברא"ש ברכות פ"ה ס"בא שר' אלעזר הקליר שיסד הפיוטים הוא ר"א בר' שמעון.

והנה מלבד שהיה לו בת כמבואר לעיל נשאר לו בן אחד בשם יוסי שלא היה נוהג כשורה, אך רבי השתדל הרבה והחזירו למוטב ומסרו ליד זקנו ר' שמעון בן יוסי בן לקוניא (כן הוא גרסת דק"ס) ואח"כ ישב בישיבת רבי, ורבי הכירו ע"י קולו שהוה דמי לקליא דר"א אביו ונעשה גדול הדור.


ר' אלעזר בי ר"ש

כן נזכר בירושלמי עירובין פ"ח ה"ג שאמר בשם רב הושעיא, ולא נמצא זכרו במ"א, ויען שכתוב ר"ת אפשר שהכונה בי ר' שמואל או בי ר' שמעון, ויותר נראה הכונה שר' אלעזר אמר לר' שמואל והוא שמואל חבירו דרב בשם ר' הושעיא.


ר' אלעזר בר שמעיה

ערך שמעיה איש כפר עותני.


ר' אלעזר בן תדאי

(תנא דברייתא).

נזכר בהלכה שבת קכג., עירובין עא:, שבת פ"ג ה"ג, סוטה פ"א ה"א ומכלתא בשלח פ' שירה פ"א אחר דברי ר"ע, ובאגרת דרש"ג ח"א פ"ב כתב שהיה בדור רש"בג.


ר' אלעזר בן תרדיון

נזכר בירושלמי גיטין פ"ז ה"ד שאל לחכמים הלכה בדין יחוד, ובאגרת דרש"ג ח"א פ"ב כתב שהיה בדור חכמי יבנה, ואפשר שהיה אחיו דר' חנינא בן תרדיון.


ר' אלעזר דמן רומא

נזכר גיטין סז: ר' יוחנן אומר בשמו וכן הוא בירושלמי שם ספ"ו.


ר' אלעזר דמן נינוה

ביומא עח: אמר רבב"ח אני ראיתי את ר"א דמן נינוה שיצא בסנדלר של שעם.


ר' אלעזר דרומה

היה תלמידו דר' יוסי (חבירו דר' יונה) כפאה פ"ח ה"ב שבעי קומי ר' יוסי, ובחגיגה פ"ג ה"ב א"ר אלעזר דרומיא לא כן א"ר יוסי בי ר' זמינה אר"י, ובמגילה פ"א סה"א ר"א דרומיא בשם ר' שמי, ובסה"ד ערבב ר"א דמן רומי ור"א דרומה ביחד.


ר' אלעזר המודעי

היה בזמן רבן יוחנן בן זכאי כדמוכח ב"ב י: שישב שם רי"בש עם תלמידיו וא"ל בני מהו שאמר הכתוב וכו', נענה ר"א - נענה ר' יהושע - נענה רבן