עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/184

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


תלמידי דר"ע האחרונים, אבל ודאי שהיה צעיר מהם הרבה ונחשב כמו תלמידם, ולכן לא נזכר עוד במשנה כמו שלא נזכרו במשנה כל תלמידיהם אך במקומות מועטין יען כי אך דור ר"מ וחביריו הם היו סוף תנאי המשנה, ודור שלאחריהם דור רבי המה היו אך מסדרי המשנה ונזכרין אך פעמים אחדות.

ואף שהלכות ממנו לא נזכרו במשנה אבל זמן פטירתו מצינו במשנה, לפי הירושלמי ב"ק פ"ג ה"ז שאמרו הוא יוסף הבבלי הוא איסי בן יהודה הוא "יוסי קטנתא", וכן מובא המאמר הזה ג"כ על שם איסי בן יהודה בבבלי ב"ק לב., ובזה אנו רואין שיוסי קטנתא הוא איסי בן יהודה, ובסוף סוטה פ"ט מ"טו כשמת ר' יוסי קטנתא פסקו חסידים, ולמה נקרא שמו קטנתא שהיה קטנתא של חסידים, א"כ נזכר במשנה.

אבל בברייתות ובמכלתא ובספרי נזכר הרבה, כשבת ו. מאמרו הנודע שאמר רב מצאתי מגילת סתרים בי ר' חייא וכתוב בה איסי ב"י אומר אבות מלאכות מ' חסר אחת, וכן ב"מ צב. בה כי תבא בכרם וכו'.

וכן נזכר פסחים ח: כד: צה., יומא נב. עו., נזיר כג., קידושין לב: פא:, סוטה טו:, ב"ק לב., ב"מ פג., חולין סג., ובכולן דתניא איסי בן יהודה אומר.

ובעירובין לט:, קידושין לה: בשם תני איסי, ובכריתות ז: חולק על רא"בע, ובספרי חקת-מו חולק על ר' ישמעאל.

וכן נזכר ירושלמי ריש מעשרות, עירובין ר"פד, ספרי מדעי-טז בשם אסא בן עקיבה, ובספרי עקב-יח בשם יוסי בן עקיבא, ומכלתא משפטים מס' דנזיקין פ"ד בשם איסא בן עקיבא, וביבמות עד. תוספתא פרה פ"ד בשם יוסף הבבלי.


אבא איסי בן יוחנן

בדרך ארץ זוטא ספ"ט אומר משום שמואל הקטן העולם הזה דומה לגלגל עינו של אדם.


איסי בן יעקב

נזכר ילקוט משפטים רמז שכר, אך הוא ט"ס כי המקור הוא ממכלתא משפטים מס' דנזיקין פ"ד ושם איסי בן עקיבא, ולחנם תפס הרב המשכיל לאיתן את רבינו בעסה"ד.


איסי בריה דרב יצחק בריה דרב יהודה בר יחזקאל

נזכר אך יבמות סד: שבתו חומה נשאת לרחבה דפומבדיתא ושכיב ונשאת לרב יצחק בריה דרב"בח ושכיב ונשאת לאביי.


איסי בן מהללאל

ערך איסי בן יהודה.


איסי בן מנחם

(תניא דברייתא).

נזכר במחלוקת עם איסי בן יהודה, סוטה טז. וספרי נשא-נג.


איסי בר נתן

ערך אסי בר נתן.


איסי בן עזאי

כן מובא בילקוט בשלח רמז רמ"ג אבל במכלתא בשלח מס' דשירה פ"ב גרס איסי בן שמאי.


איסי בן עקיבא

ערך איסי בן יהודה.


איסי בן עקביה

ערך איסי בן יהודה.


איסי בר שבתי

כן מובא באוצר ישראל וצ"ל בערך ר' יסא בר ר' שבתי.


איסי בן שמאי

נזכר מכלתא בשלח מס' דשירה פ"ב, ושם מס' ויסע ספ"ג, וגרסת הגר"א איסי בן יהודה כדמובא יומא עו..


ר' איסי דקיסרין

נזכר קה"ר פ"ז-כו.


איסור

נזכר ב"ק מט: ולפי פיר"שי היה הוא ודנכו שולחנים מחלפי מטבעות, ולולי פיר"שי קרוב לומר שהוא שם מטבעות הנקראין דנקא ואיסר ועיין דק"ס.