עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/185

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


איסור גיורא

לדעת הרש"בם ב"ב קמט. היה בעל בת שמואל שנישבית והוא נשאה בעדן היותו בגיותו ואח"כ נתגייר וכן פיר"שי ברכות טז. וב"מ עג:.

ורב מרי בריה היתה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה אך בתוס' שם ד"ה רב מרי מיאנו בזה שנשא בת שמואל כי בכתובות כג. יסופר שם המעשה שנשבו בנתיה דמר שמואל והביאום לא"י לפני ר' חנינא ור' חנינא אמר לרב שמן בר אבא זיל איטפל בקרובתך, ומה גם שלדעת הירושלמי שרב שמן ב"א נשא שתיהן זא"ז. אבל האמת אין שום קושיא על הרש"בם, כי כבר בארנו בערך רב מרי שג' בנות נשבו, ושתים מהן הובאו לא"י והשלישית נשאת לאיסור, וכפי הנראה נעשה איסורי אח"כ צורבא מרבנן, וכמו שמרו ע"ז ע. אמר רבא אמר לי איסור גיורא כי הוינן בארמיותן אמרינן יהודאי לא מנטרא שבתא. והיה לו עסק עם רב ספרא כב"מ לא: שרב ספרא פלג בלא דעתיה דאיסור דבאו לפני רבה בר ר"ה.

וב"ב יסופר שהיה לו לאיסור יב' אלפי זוזי בי רבא ויען שרב מרי בריה לא היה לו זכות בירושת אביו מן התורה דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי לכן רצה רבא לזכות בהמעות ואך ע"י רב איקא בריה דרב אמי מצאו עצה איך לזכות הכסף לרב מרי בריה.

ובשבת קנד. שהיה לרב מרי אח בשם רבא או רבה, וכבר הארכתי בערך רב מרי.


איסק

מר בר איסק ואמרי לה חנא בר איסק כתובות כז:.


איפא

ערך עיפא.


רב איקא

היה אדם גדול בזמן אביי ונשא אחות רב אחא בר יעקב וילדה לו את רב אחא ובנו היה גדול כ"כ עד שאביו נקרא ע"ש בנו כע"ז סה. אבוה דרב אחא בריה דרב איקא הוה שפיך להו חמרא לעכ"ום ואזיל מעביר להוא מעברא ויהבו ליה גולפי באנגרא אתו וא"ל לאביי, ובכתובות עד. רב אחא בריה דרב איקא בר אחתיה דרב אחא ב"י.

וב"ק כב. מצינו ר"ה בר מנוח משמיה דרב איקא.

ויש רב אידי בריה דרב איקא יבמות מג., ר"ה בריה דרב איקא פסחים נב:, רב חיננא בריה דרב איקא ברכות כה:, רב שמואל בריה דרב איקא ע"ז סט..


רב איקא בר אבין

היה תלמידו דרב חננאל כקידושין עב. א"ר איקא ב"א אמר רב חננאל א"ל אביי לא תציתו לו א"ל אטו דידי היא דרב חננאל אמר רב היא, אזיל שיילוה לרב חננאל א"ל וכו', וכן מגילה ג. רב איקא ב"א א"ר חננאל, ובנדרים עז. אמר שרב איזדקק לרב חננאל (להתיר לו נדרו) ובגמרא איתא בטעות לרבה, אך ביוחסין איתא כהוגן. ובסה"ד תמה איך שאל אביי לרב חננאל ולכן אומר שהוא אביי קשישא ולא ראה שאביי ראה גם את רב יהודה כמבואר בערכו.


רב איקא בריה דרב אידי

נזכר ב"ק יב., אך הוא ט"ס וצ"ל בריה דרב אמי כמבואר בערכו.


רב איקא בריה דרב אמי

היה בזמן רבא כב"ק קמט. שלמד לאיסור איך להקנות כספו המונח ביד רבא לבנו רב מרי ורבא הקפיד עליו.

ונזכר ב"ק יב., ע"ז ב., כריתות ו:, חולין עז:.


רב איקא בריה דרב חיננא או חנניא