עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף נב עמוד ב[עריכה]

א ה מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ו , סמג שם טור ש"ע א"ח סי' שצח סעיף ו:

דף נג עמוד ב[עריכה]

ב א טוש"ע א"ח סי' קע סעיף ג:

דף נד עמוד א[עריכה]

ג א מיי' פ"ג מהלכות ת"ת הלכה יב , סמג עשין יב , טוש"ע י"ד סי' רמו סעיף כב:

ד ב מיי' שם הלכה ט:

ה ג מיי' וסמג שם , טוש"ע שם סעיף כא:

דף נד עמוד ב[עריכה]

ו א מיי' פ"ד מהלכות ת"ת הלכה ד , טוש"ע י"ד סי' רמו סעיף י:

ז ב מיי' פ"ו מהלכות ת"ת הלכה ה , טוש"ע י"ד סי' רמב סעיף יז:

ח ג טוש"ע א"ח סי' קנה סעיף א:

דף נה עמוד א[עריכה]

ט א מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ח:

י ב מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ו , סמג לאוין סו , טוש"ע א"ח סי' שצח סעיף ב:

יא ג מיי' שם הל' ח , טוש"ע שם ס"ד:

יב ד מיי' שם הלכה ו , טוש"ע שם ס"א:

יג ה מיי' שם הל' ח , טוש"ע שם ס"ד:

יד ו ז מיי' שם הל' ה , טוש"ע שם סעיף ז בהג"ה וברא"ש סי' ד:

דף נה עמוד ב[עריכה]

טו א מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ח , טוש"ע א"ח סי' שצ"ח סעיף ד בהג"ה:

טז ב ג ד ה מיי' שם הלכה ד , טוש"ע שם סעיף ו:

יז ו ז מיי' שם הל' י , טוש"ע שם סעיף י:

דף נו עמוד א[עריכה]

יח א מיי' פכ"ח מה' שבת הלכה ז , טוש"ע סי' שצח סעיף ג:

יט ב מיי' פי"ג ופי"ב מהל' קה"ח:

כ ג מיי' פ"ט שם הל' ד , סמג עשין מו טור א"ח סי' תכח:

כא ד מיי' שם הל' ב טור א"ח שם:

דף נו עמוד ב[עריכה]

כב א מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ו ז , סמג לאוין סו , טוש"ע א"ח סי' שצט סעיף י:

כג ב מיי' פי"ג מהל' שמיטה ויובל הל' ב , סמג עשין קכה:

דף נז עמוד א[עריכה]

כד א מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה א , סמג לאוין סו , טוש"ע א"ח סי' שצח סעיף ה:

כה ב מיי' שם הלכה ה , טוש"ע שם ס"ו:

דף נז עמוד ב[עריכה]

כו א ב ג מיי' פכ"ח מהל' שבת הל' ה , טוש"ע א"ח סי' שצח סעי' ח:

כז ד מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה יא , סמג לאוין פו , טוש"ע א"ח סי' שצט סעיף א:

כח ה מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ג:

כט ו מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ה:

דף נח עמוד א[עריכה]

ל א מיי' פ"ג מהלכות פרה הלכה ב , סמג עשין רלב:

לא ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה יא:

לב ג מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה יא , סמג לאוין סו , טוש"ע א"ח סי' שצט סעיף א:

לג ד ה מיי' שם הלכה יב יג , טוש"ע שם סעיף ד ה:

דף נח עמוד ב[עריכה]

לד א ב ג מיי' פכ"ח מהל' שבת הל' טו טז , טוש"ע א"ח סי' שצ"ט סעיף ד:

לה ד מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ד , סמג עשין עח:

לו ה מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה יז , סמג לאוין סו , טוש"ע א"ח סי' שצ"ט סעיף ד וסעיף ז:

לז ו מיי' שם הלכה יט , טוש"ע שם סעיף יא:

דף נט עמוד א[עריכה]

לח א מיי' פכ"ח מהל' שבת הל' י"ז , טוש"ע א"ח סימן שצ"ט סעיף ח:

לט ב ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ט:

מ ד מיי' פ"ה מהלכות עירובין הלכה יט , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שצב סעיף א:

מא ה מיי' שם הלכה כד , טוש"ע שם סעיף ד:

מב ו מיי' שם הל' יט , טוש"ע שם סעיף א:

דף נט עמוד ב[עריכה]

מג א ב מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה כד , טוש"ע א"ח סימן שצ"ב ס"ו בהג"ה:

מד ג ד מיי' שם הלכה כד , טוש"ע שם סעיף ד:

מה ה ו מיי' שם הל' כב , טוש"ע שם סעיף ב:

מו ז מיי' פ"ג שם הל' ג , סמג עשין א' , טוש"ע שם סי' שעה ס"א:

מז ח מיי' שם פ"ד הלכה טז , טוש"ע שם סעיף ג:

דף ס עמוד א[עריכה]

מח א מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה כב , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שצב סעיף ב:

מט ב שם סעיף ג:

נ ג שם סעיף א.

נא ד שם סעיף ז:

נב ה שם סעיף א:

נג ו מיי' פ"ו מהלכות עירובין הלכה ה , טוש"ע א"ח סי' תיא:

נד ז מיי' שם הלכה ה , טוש"ע א"ח סי' תה סעיף ג:

דף ס עמוד ב[עריכה]

נה א מיי' פ"ו מהלכות עירובין הלכה ה , טוש"ע סי' תח סעיף ד:

נו ב מיי' שם הלכה ג , טוש"ע שם סעיף א:

נז ג מיי' שם ופכ"ז מהל' שבת הלכה ח , סמג עשין ח , טוש"ע שם סעיף א:

דף סא עמוד א[עריכה]

נח א ב מיי' פכ"ח מהל' שבת הל' ט , סמג לאוין סז , טוש"ע א"ח סי' שצח סעיף ט:

דף סא עמוד ב[עריכה]

נט א ב ג מיי' פ"ו מהל' עירובין הל' ד , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' תח סעיף ב: