עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף נב עמוד ב[עריכה]

א ה מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ו', סמ"ג לאוין סו, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף ו':

דף נג עמוד ב[עריכה]

ב א טור ושו"ע או"ח סי' ק"ע סעיף ג':

דף נד עמוד א[עריכה]

ג א מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה י"ב, סמג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ"ב:

ד ב מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ט':

ה ג מיי' וסמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ"א:

דף נד עמוד ב[עריכה]

ו א מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף י':

ז ב מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף י"ז:

ח ג טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ה סעיף א':

דף נה עמוד א[עריכה]

ט א מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ח':

י ב מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ו', סמ"ג לאוין סו, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף ב':

יא ג מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף ד':

יב ד מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף א':

יג ה מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף ד':

יד ו ז מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף ז' בהג"ה, וברא"ש סי' ד:

דף נה עמוד ב[עריכה]

טו א מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף ד' בהג"ה:

טז ב ג ד ה מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף ו':

יז ו ז מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף י':

דף נו עמוד א[עריכה]

יח א מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף ג':

יט ב מיי' פי"ג ופי"ב מהל' קידוש החדש:

כ ג מיי' פ"ט מהל' קידוש החדש הלכה ד', סמג עשין מו, טור א"ח סי' תכח:

כא ד מיי' פ"ט מהל' קידוש החדש הלכה ב', טור א"ח שם:

דף נו עמוד ב[עריכה]

כב א מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ו' והלכה ז, סמ"ג לאוין סו, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ט סעיף י':

כג ב מיי' פי"ג מהל' שמיטה ויובל הלכה ב', סמג עשין קכה:

דף נז עמוד א[עריכה]

כד א מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה א', סמ"ג לאוין סו, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף ה':

כה ב מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף ו':

דף נז עמוד ב[עריכה]

כו א ב ג מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף ח':

כז ד מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה י"א, סמג לאוין סו, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ט סעיף א':

כח ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ט סעיף ג':

כט ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ט סעיף ה':

דף נח עמוד א[עריכה]

ל א מיי' פ"ג מהל' פרה הלכה ב', סמג עשין רלב:

לא ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י"א:

לב ג מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה י"א, סמ"ג לאוין סו, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ט סעיף א':

לג ד ה מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה י"ב והלכה יג, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ט סעיף ד' וסעיף ה:

דף נח עמוד ב[עריכה]

לד א ב ג מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ט"ו והלכה טז, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ט סעיף ד':

לה ד מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ד', סמג עשין עח:

לו ה מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה י"ז, סמ"ג לאוין סו, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ט סעיף ד' וסעיף ז:

לז ו מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ט סעיף י"א:

דף נט עמוד א[עריכה]

לח א מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ט סעיף ח':

לט ב ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ט סעיף ט':

מ ד מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה י"ט, סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ב סעיף א':

מא ה מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה כ"ד, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ב סעיף ד':

מב ו מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ב סעיף א':

דף נט עמוד ב[עריכה]

מג א ב מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה כ"ד, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ב סעיף ו' בהג"ה:

מד ג ד מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה כ"ד, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ב סעיף ד':

מה ה ו מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה כ"ב, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ב סעיף ה':

מו ז מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה ג', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שע"ה סעיף א':

מז ח מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שע"ה סעיף ג':

דף ס עמוד א[עריכה]

מח א מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה כ"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ב סעיף ב':

מט ב טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ב סעיף ג':

נ ג טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ב סעיף א':

נא ד טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ב סעיף ז':

נב ה טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ב סעיף א':

נג ו מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תי"א:

נד ז מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' ת"ה סעיף ג':

דף ס עמוד ב[עריכה]

נה א מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' ת"ח סעיף ד':

נו ב מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' ת"ח סעיף א':

נז ג מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ג', ומיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ח', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ח סעיף א':

דף סא עמוד א[עריכה]

נח א ב מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ט', סמג לאוין סז, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף ט':

דף סא עמוד ב[עריכה]

נט א ב ג מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה ד', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ח סעיף ב':