ספר המקבים א ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ספר המקבים א · ב · >>


 1.  בימים ההם קם מתתיהו בן יוחנן בן שמעון כהן מבני יהויריב מירושלים וישב במודיעים:
 2. ולו חמישה בנים יוחנן הנקרא גדי:
 3. שמעון הנקרא תרסי:
 4. יהודה הנקרא מקבי:
 5. אלעזר הנקרא חורן
  יונתן הנקרא חפושׂ:
 6. וירא את הנאצות אשר נעשו ביהודה ובירושלים
 7. ויאמר
  אוי לי למה יולדתי לחזות בשוד עמי ושוד עיר הקודש
  ולשבת בה בהינתנה ביד אויבים בית המקדש ביד נכרים:
 8. היה היכלה כ[בית] איש נקלה:
 9. כל תפארת בשבי הובלו
  ילדיה הורגו ברחובותיה בחוריה בחרב אויב:
 10. אי זה עם לא ירש במלכותה ולא תפש משללה:
 11. כל הדרה לוקח תחת חפשיה הייתה שפחה:
 12. והנה קדשנו והדרנו ותפארתנו השם ויחללוה גוים:
 13. [אם - - - - ] למה לנו עוד חיים:
 14.  ויקרע מתתיהו ובניו את בגדיהם וילבשו שקים ויתאבלו מאוד:
 15.  ויבואו אנשי המלך המאלצים על המעל למודיעים העיר לזבוח:
 16. ורבים מישראל באו אליהם ומתתיהו ובניו נאספו:
 17. ויענו אנשי המלך וידברו אל מתתיהו לאמור ראש ונכבד וגדול אתה בעיר הזאת ונתמך בבנים ובאחים:
 18. עתה קרב ראשון ועשה מצוות המלך כאשר עשו כל העמים ואנשי יהודה והנשארים בירושלים והיית אתה ובניך מאוהבי המלך ואתה ובניך תכובדו בכסף ובזהב ובמתנות רבות:
 19. ויען מתתיהו ויאמר לו יסורו כל איש מעבודת אבותינו ויבחרו במצוותיו:
 20. ואני ובני ואחי מלך בברית אבותינו:
 21. חלילה לנו לעזוב תורה ומצוות:
 22. לדברי המלך לא נשמע לסור מעבודתנו ימין ואו שמאל:
 23. וככלותו לדבר את הדברים האלה קרב איש יהודי לעיני כולם לזבוח על הבמה במודיעים כמצוות המלך:
 24. וירא מתתיהו ויקנא וישתונן כליותיו וישלח חרונו כמשפט וירץ ויזבחהו על הבמה:
 25. ואת איש המלך המאלץ לזבוח המית בעת ההיא ואת הבמה הרס:
 26. ויקנא לתורה כאשר עשה פנחס לזמרי בן סלוא:
 27. ויקרא מתתיהו בעיר בקול גדול לאמור כל המקנא לתורה העומד בברית ילך אחרי:
 28. וינס הוא ובניו אל ההרים ויעזבו כל אשר היה להם בעיר:
 29.   אז ירדו רבים מבקשי צדק ומשפט אל המדבר לשבת שם:
 30. הם ובניהם ונשיהם ומקניהם כי רבו הרעות עליהם:
 31. ויגד לאנשי המלך ולחיל אשר היו בירושלים בעיר דוד כי ירדו אנשים אשר עברו את מצוות המלך למחבואים במדבר:
 32. וירדפו אחריהם רבים וישיגום ויחנו עליהם ויערכו עליהם מלחמה ביום השבת:
 33. ויאמר להם רב לכם צאו ועשו כדבר המלך וחיו:
 34. ויאמרו לא נצא ולא נעשה דבר המלך לחלל את יום השבת וימהרו לעשות איתם מלחמה:
 35. ולא ענו להם ולא השליכו עליהם אבן ולא סתמו את המחבואים:
 36. באמרם נמות כולנו בתמנו עדים לנו השמים והארץ כי בלא משפט תספנו:
 37. ויערכו עליהם מלחמה בשבת וימותו הם ונשיהם ובניהם ומקניהם כאלף נפש אדם:
 38.  וידע מתתיהו ואוהביו ויתאבלו עליהם עד מאוד:
 39. ויאמרו איש אל רעהו אם נעשה כולנו כאשר עשו אחינו ולא נלחם בגוים על נפשנו ועל תורתנו עתה מהרה ימחו אותנו מעל פני הארץ:
 40. וייוועצו ביום ההוא לאמור כל אדם אשר יבוא אלינו למלחמה ביום השבת נלחם בו ולא נמות כולנו כאשר מתו אחינו במחבואים:
 41. אז נאסף אליהם קהל חסידים גיבורי חיל מישראל כל המתנדב לתורה:
 42. וכל הבורחים מפני הרעות חברו אליהם ויהיו להם למשען:
 43. ויערכו חיל ויכו את הרשעים בקצפם ואת האנשים הפושעים בחמתם והשרידים נסו אל הגויים להינצל:
 44. ויסב מתתיהו ואוהביו ויהרסו את הבמות:
 45. וימולו את הבנים אשר לא נימולו אשר מצאו בגבול ישראל בחזקה:
 46. וירדפו את בני זדון ויצלח הדבר בידם:
 47. ויגאלו את התורה מיד הגויים ומיד המלך ולא הניחו קרן לרשע:


 48.  ויקרבו ימי מתתיהו למות ויאמר לבניו עתה גבר זדון ותוכחה ויום מהפכה וחרון אף:
 49. ועתה בנים קנאו לתורה ותנו נפשותיכם על ברית אבותיכם:
 50. זכרו מעשי אבות אשר עשו בדורותיהם ונחלתם כבוד גדול ושם עולם:
 51. אברהם הלא בניסיון נמצא נאמן ותחשב לו לצדקה:
 52. יוסף בעת מצוקתו שמר מצווה ויהיה אדון למצרים:
 53. פנחס אבינו בקנאתו קנאה קיבל ברית כהונת עולם:
 54. יהושע במלאתו דבר אדני היה שופט בישראל:
 55. כלב בהעידו בקהל קיבל ארץ נחלה:
 56. דוד בחסדו נחל כיסא מלכות לעולם:
 57. אליהו בקנאתו קנאת התורה הועלה לשמים:
 58. חנניה מישאל ועזריה הבוטחים נצלו משלהבת:
 59. דניאל בתומו ניצל מפי אריות:
 60. וכן בינו דור ודור כי כל המקווים לו לא יכשלו:
 61. ומדברי אדם רשע אל תראו כי כבודו לדומן ורימה:
 62. היום יגבה ומחר לא ימצא כי ישוב לעפרו ועשתונותיו יאבדו:
 63. חזקו בני והתאוששו בתורה כי בה תכבדו:
 64. והנה שמעון אחיכם ידעתי כי איש עצה הוא אליו תשמעון כל הימים הוא יהיה לכם לאב:
 65. ויהודה המקבי גיבור חיל מנעוריו הוא יהיה לכם שר צבא ונלחם מלחמת העם:
 66. ואתם תאספו אליכם כל שומרי מצוה ונקמו נקמת עמכם:
 67. השיבו גמול לגוים והחזיקו במצות התורה:
 68. ויברך אותם וייאסף אל אבותיו:
 69. וימת בשש וארבעים ומאה שנה וייקבר בקברות אבותיו במודיעים ויבכו אותו כל ישראל בכי גדול:

<< · ספר המקבים א · ב · >>