ספר המקבים א א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ספר המקבים א · א · >>


 1.  ויהי אחרי הַכּוׂת אלכסנדר בן פילפוס המקדוני אשר יצא מארץ כיתים [את חיל פרס] ויך את דריָוֶש מלך פרס ומדי וימלוך תחתיו בראשונה בארץ יון:
 2. ויערוך מלחמות רבות וילכוד מבצרים וישחט מלכי ארץ:
 3. ויבוא עד קצוֹת-הארץ וייקח שְלל-גויים רבים ותשקוט הארץ לפניו וירם ויגבה לבו:
 4. ויאסוף חיל כבד מאוד וימלוך על ארצות גוים ורוזנים ויהיו לו למס:
 5. ויהיה אחר הדברים האלה ויפול למשכב וידע כי ימות:
 6. ויקרא לעבדיו הנכבדים אשר גדלו אתו מנעוריו ויחלק להם את מלכותו בעודנו חי:
 7. וימלוך אלכסנדר שתים-עשרה שנה וימות:
 8. וישלטו עבדיו איש במקומו:
 9. וישימו כולם כתרי מלכות בראשיהם אחרי מותו ובניהם אחריהם שנים רבות וירבו רעות בארץ:


 10.  ויצא מהם שורש רשע אנטיוכוס אפיפנס בן אנטיוכוס המלך אשר היה בן תערובות ברומי וימלוך בשנת מאה ושלושים ושבע למלכות היוונים:
 11. בימים ההם יצאו מקרב ישראל בני בליעל וידיחו רבים לאמור נֵלכה ונכרתה ברית את הגויים אשר סביבותינו כי מן היום אשר סרנו מעמהם מצאונו רעות רבות:
 12. וייטב הדבר בעיניהם:
 13. ויתנדבו אנשים מן העם וילכו אל המלך וישליטם המלך לעשות כחוקי הגויים:
 14. ויבנו גמנסיון בירושלים כמשפטי הגויים:
 15. ויעשו להם ערלה ויעזבו ברית קודש ויצמדו לגוים ויתמכרו לעשות רע:

 16.  ותִכּוֹן המלוכה לפני אנטיוכוס ויתנשא למלוך בארץ מצרים למען מלוך על שתי הממלכות:
 17. ויבוא מצרימה בעם כבד ברכב ובפילים ובפרשים ובאֳני גדול:
 18. ויערוך מלחמה עם תלמי מלך מצרים ויסוג תלמי מפניו וינוס ויפלו חללים רבים:
 19. וילכדו ערי המבצר בארץ מצרים וייקח שלל ארץ מצרים:
 20. וישוב אנטיוכוס אחרי הכותו את מצרים בשנת מאה וארבעים ושלוש ויעל על ישראל ועל ירושלים בעם כבד:
 21. ויבוא אל המקדש בגאווה וייקח את מזבח הזהב ואת מנורת המאור ואת כל כֵליה:
 22. ואת שולחן המערכת ואת הקשוות ואת המזרקות ואת כפות הזהב ואת הפרוכת ואת העטרות ואת עדי הזהב אשר לפני ההיכל ויפצל הכול:
 23. וייקח את הכסף ואת הזהב ואת כלי החמדה וייקח את אוצרות המטמונים אשר מצא:
 24. ובקחתו הכול שב לארצו ויעש הרג רב וידבר בגאוּת רבה:
 25. ויהי אבל גדול בישראל בכל מקומותיהם:

 26.     ויאנחו ראשים וזקנים
  בתולות ובחורים אומללו  ויופי נשים שונה:
 27. וכל חתן נשא קינה יושבת בחופה התאבלה:
 28. והארץ חלה על יושביה וכל בית יעקב לבש בושת:

 29.  מקץ שנתיים ימים שלח המלך את שר המוּסים לערי יהודה ויבוא ירושלימה בחיל כבד:
 30. וידבר אליהם דברי שלום במרמה ויאמינו לו ויפול על העיר פתאום ויך בה מכה רבה ויאבד עם רב מישראל:
 31. ויקח את שלל העיר וישרפהּ באש ויהרוס את בתיה ואת חומותיה מסביב:
 32. וישבו את הנשים ואת הטף ואת הבהמה בזזו:
 33. ויבנו את עיר דוד בחומה גדולה וחזקה ובמגדלים בצורים ותהי להם למצודה:
 34. וישכון שם גוי חוטא אנשי אוֶן ויתבצרו בה:
 35. ויצברו נשק ואוכל ובאׇספם שלל-ירושלים שמו שם ויהי למוקש גדול:
 36. ויהי למארב לבית המקדש ולשטן רע לישראל תמיד:
 37. וישפכו דם נקי מסביב למקדש ויטמאו את המקדש:
 38. וינוסו יושבי ירושלים בגללם ותהי מושב זרים
  ותהי נכריה לזרעה ובניה עזבוה:
 39. בית המקדש הוּשם כמדבר חגיה נהפכו לאבל
  שבתותיה לכלימה כבודה לבוז:
 40. כרוב כבודה גדל קלונה וגודלה נהפך לאבל:
 41.  ויכתוב המלך אל כל מלכותו להיות כולם לעם אחד:
 42. ולעזוב כל איש את חוקותיו ויקבלו כל העמים כדבר המלך:
 43. ורבים מישראל רצו בעבודתו ויזבחו לאלילים ויחללו את השבת:
 44. וישלח המלך ספרים ביד מלאכים לירושלים ולערי יהודה ללכת אחרי חוקים נכרים לארץ:
 45. ולמנוע עולות וזבח ונסך מן-המקדש ולחלל שבתות וחגים:
 46. ולטמא מקדש וקדושים:
 47. לבנות במות והיכלות ופסילים ולהקריב חזירים ובהמות טמאות:
 48. ולהניח את בניהם בלתי מולים ולשקץ את נפשותם בכל טמא ופיגול:
 49. לשכוח את התורה ולהחליף כל החוקים:
 50. ואשר לא יעשה כדבר המלך ימֹת:
 51. ככול הדברים האלה כתב למלכותו ויפקד פקידים על כל העם ויצו לערי יהודה להקריב בעיר ועיר:
 52. ויתחברו אליהם רבים מן העם כל עוזב את התורה ויעשו רעות בארץ:
 53. וישימו את ישראל במחבואים בכל מנוסם:
 54.  ובחמישה עשר יום בכסליו בחמש וארבעים ומאה שנה בנו שיקוץ משומם על המזבח ובערי יהודה מסביב בנו במות:
 55. ובפתחי הבתים וברחובות זבחו:
 56. וספרי התורה אשר מצאו שרפו באש בקורעם:
 57. ובכל אשר ימצא בידי איש ספר ברית וכל אשר יחפוץ בתורה דת המלך להמיתו:
 58. בתקפם עשו כן לישראל לנמצאים חודש בחודשו בערים:
 59. ובחמישה ועשרים לחודש הקריבו על הבמה אשר הייתה על המזבח:
 60. ואת הנשים אשר מלו את בניהן המיתו על פי הפקודה:
 61. ויתלו את העוללים בצוואריהם ואת בני בתיהם ואת המלים אותם [המיתו]:
 62. ורבים בישראל היו אמיצים ויתחזקו לבלתי אכול טמא:
 63. ויבחרו למות לבלתי הטמא במאכלים ולבלתי חלל ברית קודש וימותו:
 64. ויהיה קצף גדול על ישראל מאוד:

ספר המקבים א · א · >>