ספר המצוות לאו שנה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


מצות לאו שנה - לא להיות קדש או קדשה מבני או בנות ישראל

הזהיר שלא לבא על אשה בלא כתובה וקדושין והוא אמרו "לא תהיה קדשה מבנות ישראל". וכבר נכפלה האזהרה בזה הענין בלשון אחר, והוא אמרו "אל תחלל את בתך להזנותה". ולשון ספרי אל תחלל את בתך להזנותה, זה המוסר בתו פנויה שלא לשם אישות, וכן המוסרת עצמה שלא לשם אישות. ושמע ממני למה כפל לאו זה בזה הלשון ואיזה ענין נוסף בו.

וזה שכבר קדם שהבא על הבתולה, בין שיהיה מפתה או אונס, שאין חייב שום עונש מן העונשין אלא קנס ממון ולקחת אותה, כמו שהתבאר בכתוב. והיה עולה במחשבתנו שאחר שזה הדבר אין בו אלא קנס ממון, שיהיה דינו כדין כל דבר שבממון. וכמו שיש רשות לאדם לתת לחבירו ממונו כמו שירצה ויפטרהו במה שיש לו אצלו, שיהיה לו כמו כן מותר שיקח בתו הנערה ויתננה לאיש שיבעל אותה ויפטרהו מזה. אחר שזה זכות מזכיותיו, רוצה לומר החמשים כסף שהם לאבי הנערה, או גם כן יתננה לו על תנאי שיקח ממנו כך וכך דינרים.

על כן הזהיר מזה ואמר אל תחלל את בתך להזנותה, לפי שזה שדנתי לענשו ממון לבד, אמנם הוא כשיקרה שיפתנה איש או יאנוס אותה. אבל כשיהיה הענין ברצון שניהם יחד ובהסכמה, אין דרך לזה. והראיה בזה הטעם באמרו "לא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה". לפי שהפתוי והאונס לא יקרה אלא מעט, אבל כשהיה הענין בבחירה והסכמה, ירבה זה ויתפשט בארץ. וזה טעם יפה מאד ומשובח בזה הפסוק, והוא נאות לכל מה שזכרוהו החכמים למה שהסכימו עליו הדינים התוריים.

ועל זה הלאו דפנויה לוקין. והתבארו משפטי מצוה זו במקומות מיבמות.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: rmbm/lo355