ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/פו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


מצוה פו - לא להישבע בעבודת אלילים

שלא נישבע בשם עבודה זרה ואפילו לעובדיה, ולא נשביע לגוי בה, שנאמר "ושם אלהים אחרים לא תזכירו(שמות כג, יג). ובכלל ההזכרה שמענו בין נשבע בין משביע. ויש מפרשין שעיקר לאו זה אינו בא אלא בעוסק עם הגוי ביום אידו ומרויחו, דאזיל ומודה וקא עבר על "לא תזכירו", כלומר שלא יזכרוה אחרים על דרך האסורה להם, דהיינו על דעת לעבדם, שהוא אסור אף להם מן התורה, שבני נח מוזהרים על עבודה זרה. ועוד הוסיפו זכרונם לברכה הרחקה ואמרו בסנהדרין (דף סג:) שלא יאמר אדם לחברו שמור לי בצד עבודה זרה פלונית.

משרשי המצוה להרחיק כל עניין עבודה זרה, בין במעשה בין בדיבור, עד שלא יעלה זכרה בלבבנו לעולם. והשגיחו רבותינו זכרונם לברכה ואמרו שבארבעים וארבעה מקומות הזהירתנו התורה עליה לרוב מיאוסה, צא וחשב.

מדיני המצוה מה שאמרו שאפילו להזכיר שם עבודה זרה שלא בדרך שבועה אסור, ושכל עבודה זרה הכתובה בספרי הקודש מותר להזכיר שמה, כגון פעור (במדבר כג, כח) ובל ונבו (ישעיה מו, א) וכיוצא בהן, ושאסור לגרום לאחרים שידרו ושיקיימו בשם עבודה זרה, אבל אינו לוקה אלא הנודר והמקיים בשמה, דהיינו הנשבע בעצמו ולא המשביע, ואף על פי שהמשביע כמו כן בכלל הלאו הוא לפי דעת הרמב"ם ז"ל. ויתר פרטיה מבוארים בפרק שביעי מסנהדרין.

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות. והעובר עליה ונשבע בדבר מכל הנבראים שיאמינו בם הכופרים הסכלים על צד הגדולה, חייב מלקות. כן כתב הרב זכרונו לברכה, ואף על פי שאין בו מעשה בזה, מרוב חומר עבודה זרה הוא.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: tryg/mcwa/086