סמ"ע על חושן משפט רעא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| סמ"ע על שולחן ערוך חושן משפט רעא |

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף א[עריכה]

או שהיה א' מנהיג וא' מושך כו':    זהו קאי אחמור לבד וכדמסיק וכתב בד"א בחמור כו' ודוקא בשניהן מנהיגין בגמל קנו שניהן דשניהן שווים בקנין משא"כ הנהגה במקום משיכה דקנין של משיכ' עדיפא מהנהגה וכדמסיק:

אבל לא המנהיג:    כ"כ הרמב"ם פי"ז דגזילה וז"ל ב"י בר"ס קצ"ו ס"ד ש"מ דמשיכה והנהגה קונה להרמב"ם בין במכר בין במתנ' בין במציאה ל"ש בגמל ל"ש בחמור זולתי אם א' מושך להגמל וא' מנהיגו דאז מושך קונה מנהיג לא קונה עכ"ל ודעת הרא"ש והטור שם בסי' קצ"ו דגמל בהנהגה וחמור במשיכה איכא חד מנייהו דל"ק ולא ידעינן הי מינייהו קנה והי מנייהו לא קנה הלכך במכר ומתנה לא קנה חד מנייהו דאוקי ממונ' אחזקת מרא קמא ובמציאה והפקר קנו שניהן עכ"ל והא דכתב הטור בסי' זה שקנייה מהפקר שוה לקנייה דמכיר' כתבתי בפרישה דר"ל היכי דיש קנין גמור ולא בהני הנהגה בגמל ומשיכה בחמור דאית בהו ספיקא ושייך בהו לו' דאוקי ממונא בחזקת מרא קמא במכר משא"כ בהפקר ודו"ק:


סעיף ב[עריכה]

בהמת מציא' כו'. עד בנכסי הגר:    הטעם דבשניהן אין דעת אחרת מקנה אותם מה שא"כ במכר ומתנה ע"ל סי' קצ"ז וקצ"ח:

אבל קנה המוסירה:    הא דקנה כולה משום דבידו למושכה כולה אליו מראש הבהמה משא"כ בסעיף שאחר זה בא' רוכב כו' כיון דרוכב קנה הבהמה בטילה המוסירה מה שהיא קבועה בראש הבהמה גבי הבהמה וכיון דלא קנה כולו גם מה שביני ביני לא קנה כיון דלא הגביהו כ"א ראש א' וראש השני ה"ל כמונח ע"ג קרקע וע"ל סי' קצ"ז ורס"ט:


סעיף ג[עריכה]

היה אחד רוכב כו':    סתם מור"ם כאן כדעת הרמב"ם דס"ל דברכיבה לבד אפי' לא הנהיג' ברגליו קנהו ואין כן דעת הרא"ש וכמ"ש לעיל סי' קל"ח וקצ"ז: