סמ"ג עשה קמג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · סמ"ג · עשה · קמג · >>


מצות עשה קמג - לתת לכהן ראשית הגז

מיתיב בפרשת שופטים "ראשית גז צאנך תתן לו(דברים יח, ד). ושנינו במסכת חולין (דף קלה.) כמה צאן יהיו? בית הלל אומר חמש, שנאמר "חמש צאן עשויות(שמואל א כה, יח). ואינו נוהג אלא ברחלים. מנהני מילי? (דף קלז.) אמר רב חסדא: אתיא גיזה גיזה, נאמר כאן "גז" ונאמר להלן "מגז כבשי יתחמם(איוב לא, כ). ואמר ר' יהושע בן לוי: "לעמוד לשרת" כתיב בסמוך ליה (דברים יח, ה), דבר הראוי לשירות. ואין לך צאן שעושים ממנו בגדי כהונה אלא של רחלים, דתכלת האמור בבגדי כהונה אמרינן ביבמות (דף ד:) שהוא צמר של אלים ושל רחלים נקרא צמר ולא של עזים, שנאמר: "ומישע מלך מואב היה נוקד והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלף אילים צמר(מלכים ב ג, ד). ותניא דבי רבי ישמעאל (חולין קלז.) כבשים שצמרם קשה פטורים מראשית הגז, דכתיב "ומגז כבשי יתחמם".

ושיעור ראשית הגז כדתנן (דף קלה.) וכמה הוא נותן לו? משקל חמש סלעים ביהודא וכו׳. ובגמרא (חולין קלז:) מסקינן בשישים ויהיו גוזזות לכל הפחות שישים סלעים משקלם. והני חמש סלעים דמתניתין פירשו רב ושמואל: בישראל שיש לו גיזות הרבה עסקינן, ושישים שלו הוא הרבה מאוד ומבקש ליתנם לכהנים הרבה, דאמרינן כל חד וחד לא תבצר ליה מחמש סלעים. ואומר שם: והוא שיהיו מחומשות, שתהא גיזת כל אחת מחמשתן שתים עשרה סלע. הייתה אחד מהן גוזזות פחות מי״ב סלע, אע״פ שחמשתן גוזזות שישים סלעים או יותר, הרי אלו פטורות מראשית הגז. השותפין חייבין בראשית הגז (דף קלה.) והוא שיהיה בחלק כל אחד מהן כשיעור, אבל חמש צאן בלבד של שני שותפין פטורין.

ונוהג בחולין אבל לא במוקדשין, שנאמר "צאנך". (דף קלה.) [בתוס׳ שם פ״י] והגוזז את המתה פטור. [בדף קל״ו דלעיל] והאומר כל גיזותי ראשית הגז דבריו קיימין. והמפריש ראשית הגז ואבד חייב באחריותו עד שיתנהו לכהן. וראשית הגז חולין גמורין הן. זיכה הקב״ה לכהנים לאכול התרומות שהם לחמו ויינו, ובגד ללבוש ראשית הגז, ובשר לאכול מתנות כהונה וקדשי המקדש, ולשאר ההוצאות זוכה להם גזל הגר, חרמים ושדה אחוזה ופדיון בכור, משום שנאמר "לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל אשי ה׳ וגו׳(דברים יח, א).