סדר עולם זוטא פרק שביעי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · סדר עולם זוטא · פרק שביעי · >>

פרק שביעי.[עריכה]

ובשנה ה[אחד עשר] למלכו הגלה אותו נבוכדנאצר מלך בבל. [ו]מת באיסורו לקיים מה שנאמר קבורת חמור יקבר. הוא הגלה את ירושלם ואת כל השרים. ומבנימין ומשאר שבטים שבעת אלפי גולה. הכל גבורים עושים מלחמה. ומלך אחריו יהויכין בנו שלשה חדשים ועשרה ימים. שריה כהן גדול. וירמיה נביא. והגלה אותו נבוכדנצר מלך בבל. הוא [1] ושמונה עשר אלף עמו. והמליך את צדקיהו אחי אביו בן יאשיהו. ומלך אחת עשרה שנה. [עד ג' אלפים של"ח ליצירה]. יהוצדק אחי עזרא הסופר [כהן גדול]. ירמיה ויחזקאל נביאים:

בשנה [2] החמשית (התשיעית) למלכו באו חיל בבל על ירושלם ויחנו עליה ויבנו עליה דיק סביב ותבא העיר במצור עד אחת עשרה שנה למלכו. ובאותה שנה הגלה יהודה מעל אדמתם. היא שנת שמונה מאות [3] וג' שנים (וחמשים) לכניסתן לארץ. ושמונה מאות ותשעים לצאתם ממצרים. ושנת שלשת אלפים ושלש מאות [4] (ושלשים) ושמונה שנה לבריאת עולם. ולא נשאר מבית דוד אלא יכניהו לבדו. והוא הוליד את שאלתיאל ומלכירם ופדיה [5] וגמריה שלשים ושמונה משפחות המה. ומלך נבוכדנצר עד שנת שלשים ושבע לגלות המלך [יכניה] יהויכין. [עד שנת ג' אלפים שס"ד ליצירה]: מת נבוכדנצר ומלך אויל מרודך בנו עשרים ושלש שנים: בשנה הראשונה למלכו הוציא יהויכין מבית כלא: ואחר כך מת בבבל. אחרי מות צדקיהו. שאלתיאל בן יהויכין חכמים דברוהו בגולה. ומלך בלשצר שלש שנים. ומת שאלתיאל. ועמד אחריו זרובבל בנו. בשנת חמשים ושתים לחרבן הבית היא שנת שבעים למלכות בבל. מלך דריוש המדי. ובטלה מלכות כשדים: ועלה זרובבל לירושלים וגלות[ו] עמו. בשנת אחת לכורש מלך פרס. ויהושע בן יהוצדק כהן גדול. וחגי וזכריה ועזרא נביאים. עמד אחשורוש ובטל מלאכת בית המקדש. ובקש לעקור את ישראל. ועקרו הקב"ה לו ולהמן הרשע מן העולם: בשנת שמונה עשרה למדי. היא שנת שבעים לחרבן הבית [6] (נבנה הבית. בשנת עשרים ושלש למדי) עלה עזרא הסופר לירושלם וגלות אחרת עמו. [7] (בשנת שלשים ושש למדי עלה נחמיה) ובנה חומות[8] ירושלם והכין את בית המקדש. וחזר זרובבל לבבל ומת שם: ועמד אחריו משולם בנו. ובימיו מלכה מלכות יון. בשנת חמשים ושתים שנה למדי ופרס. [ו]מתו חגי זכריה ומלאכי: באותו הזמן פסקה נבואה מישראל. היא שנת שלשת אלפים וארבע מאות וארבע [9] (וארבעים ושתים) לבריאת עולם. מכאן ואילך הט אזנך ושמע דברי חכמים.

הערות שוליים[עריכה]

  1. ^ וי"ח אלף עמו. זהו כפשוטן של מקראות ס"ס מלכים. ואין כן דס"ע פכ"ה וכ"ז: (הגהות יעבץ).
  2. ^ החמישית. צ"ל התשיעית. (הגהות יעבץ).
  3. ^ ושלש שנים. ב' תיבות הללו ט"ס. ובמקומן צ"ל וחמשים (הגהות יעבץ).
  4. ^ ושלשים ושמונה כצ"ל: (הגהות יעבץ).
  5. ^ וגמריה. שמא צ"ל ונעריה. ול"ח משפחות נזכרים בד"ה: (הגהות יעבץ).
  6. ^ נבנה הבית בשנת עשרים ושלש למדי. נשמט כל זה וכצ"ל (הגהות יעבץ).
  7. ^ גם כאן נשמט ענין וכצ"ל. בשנת ל"ו למדי עלה נחמיה ובנה כו': (הגהות יעבץ).
  8. ^ כ"ה בדפוסי זאלקוא ולונדריש. בדפוסי ויניציאה בסיליאה המבורג קארעץ לעמבערג ווארשויא: חומת.
  9. ^ וארבע. ט"ס. וגם השמיט תיבה. וכצ"ל וארבעים ושתים: (הגהות יעבץ).