נתיבות המשפט/ביאורים/רא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · נתיבות המשפט · ביאורים · רא· >>

ואם מנהג המדינ' עש"ך ס"ק א' נ"ל דבמטבע כיון שכתבו הרמב"ם וכל הפוס' שאין שום דרך שיזכ' במטבע כ"א אגב קרקע משמע דסיטומתא לא מהני במטבע ועוד דהא הר"ן כתב הובא בב"י סי' קצ"ה דצורת מטבע דמי לאותיות דאין לו קנין ולא מצינו באותיות קנין סיטומתא אפילו במקום מסיר' ובעינן דוקא כומ"ס ממש ומכ"ש במקום שאין מנהג ברור על המטבע בודאי שאין ללמוד מהמנהג שנוהגין לקנות במטלטלין ולומר מן הסתם שיועיל מנהג זה גם במטבע הא ודאי ליתא כיון שאינו מנהג ברור גם במטבע דהא אפילו בקרקע כתב הש"ך דבעינן שיהא המנהג זה בקרקע להדיא ועקצה"ח שהביא בשם המרדכי דלא מהני סיטומתא בדשלב"ל ועיי' תשובת רש"ל סי' ל"ד דבאורנדי מהני שטר אף שהוא דשלב"ל כיון שהוא מנהג ודמי לסיטומתא עיין שם ואפשר כיון דשם הוא ג"כ מדינא דמלכותא ע"ש ודין סיטומתא הוא רק קנין דרבנן דהא קנין דרבנן ודאי דלא גרע ממנהג שנהגו הסוחרים ואפ"ה לא חשבינן אותו רק לקנין דרבנן לענין קדושין כמבואר בפוסקים: