חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

נוהל הטיפול בבקשות לקביעת העדר קלון

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוהל הטיפול בבקשות לקביעת העדר קלון מתוך ספר החוקים הפתוח

נוהל הטיפול בבקשות לקביעת העדר קלון, התשע״ד–2013

לפי סעיף 6(ג) לחוק־יסוד: הכנסת, סעיף 56ב לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969, סעיפים 7(ב) ו־7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה–1965, וסעיפים 19(ב) ו־19א לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח–1958


י״פ תשע״ד, 1518; תשפ״ג, 8612.


הגדרות
בנוהל זה –
”הוועדה“ – הוועדה המרכזית כהגדרתה בחוק הבחירות לכנסת;
”חוק הרשויות המקומיות“ – חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה–1965;
”יושב ראש הוועדה“ – יושב ראש הוועדה שמונה לפי סעיף 17 לחוק הבחירות לכנסת;
בקשה [תיקון: תשפ״ג]
(א)
בקשה תוגש למשרדי ועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת לפני המועד האחרון להגשתה כאמור בסעיף 4, באופן סרוק וחתום, על מצורפיה כאמור בסעיף קטן (ג) ובסעיף 3, באמצעות המערכת הממוחשבת של הוועדה, הזמינה באתר המרשתת שלה בכתובת: https://www.gov.il/he/service/proceedings-election-committees; מזכירות הוועדה רשאית להנחות את המשיב להעביר עותק מקורי כרוך ומודפס של הבקשה למשרדי הוועדה.
(ב)
בבקשה ייכללו כל אלה:
(1)
שם המבקש, מספר זהותו ומענו להמצאת כתבי בי־דין, לרבות מספר טלפון, מספר טלפון נייד, מספר פקסימילה וכתובת דואר אלקטרוני, ואם הוא מיוצג – גם את שם עורך דינו ופרטיו כאמור;
(2)
רשימת המועמדים שבמסגרתה המבקש מבקש להתמודד בבחירות; ובבחירות לרשויות המקומיות או למועצות אזוריות – שם הרשות המקומית או המועצה האזורית ואם המבקש מתעתד להגיש את מועמדותו גם לתפקיד ראש הרשות המקומית או ראש המועצה האזורית;
(3)
פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת הבקשה;
(4)
מבקש המבקש לצרף נספחים לבקשה –
(א)
יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו ביחס לכל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד הראשון לנספח;
(ב)
יצרף, לפני כל אחד מהנספחים, דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד הראשון של הנספח; הפרטים המצוינים בפסקה זו יירשמו בגופן David, גודל 36.
(ג)
בקשה תיערך לפי טופס 1 שבתוספת והעובדות שבה יאומתו בתצהיר אשר יצורף לה ושיהיה ערוך לפי טופס 2 שבתוספת; בתצהיר תהיה הפרדה בין עובדות שהן בידיעתו האישית של המצהיר לבין עובדות הנכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, שלגביהן יציין את מקור ידיעתו ואמונתו.
צירוף מסמכים
(א)
לכל עותק של הבקשה יצורפו כתב האישום נושא הבקשה, הכרעת הדין וגזר הדין בהליך, כל חומר אחר הנוגע לעניין וכל מסמך אחר שהמבקש מסתמך עליו, ושמצוי ברשותו.
(ב)
לא צורף מסמך כאמור לבקשה, אף שהוא מצוי ברשות המבקש, לא יסתמך עליו המבקש אלא ברשות יושב ראש הוועדה.
המועד להגשת בקשה [תיקון: תשפ״ג]
בקשה, על כל מצורפיה, תוגש לא יאוחר מהמועדים המפורטים להלן:
(1)
בקשה לפי סעיף 56ב לחוק הבחירות לכנסת תוגש לא יאוחר מיום הגשת רשימות המועמדים; נידון מועמד, או מי שמבקש להיות מועמד, בבחירות לכנסת למאסר כאמור בסעיף 6 לחוק־יסוד: הכנסת, ופסק הדין נעשה סופי בתקופה שבין יום לאחר הגשת רשימת המועמדים ועד ערב יום תחילת כהונתו כחבר הכנסת, תוגש הבקשה בתוך שבעה ימים מיום שפסק הדין נעשה סופי;
(2)
בקשה לפי סעיף 7א לחוק הרשויות המקומיות תוגש לפני הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו; נידון מועמד, או מי שמבקש להיות מועמד, בבחירות לרשות מקומית למאסר כאמור בסעיף 7(ב) לחוק הרשויות המקומיות ופסק הדין נעשה סופי לאחר הגשת רשימת המועמדים ובטרם החל לכהן כחבר המועצה, תוגש הבקשה בתוך שבעה ימים מיום שפסק הדין נעשה סופי;
(3)
בקשה לפי סעיף 19א לצו המועצות האזוריות תוגש לפני הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו; נידון מועמד, או מי שמבקש להיות מועמד, בבחירות למועצה אזורית למאסר כאמור בסעיף 19(ב) לצו המועצות האזוריות ופסק הדין נעשה סופי לאחר הגשת רשימת המועמדים ובטרם החל לכהן כחבר המועצה, תוגש הבקשה בתוך שבעה ימים מיום שפסק הדין נעשה סופי.
המשיבים לבקשה
(א)
היועץ המשפטי לממשלה יהיה המשיב לבקשה.
(ב)
יושב ראש הוועדה רשאי, בכל שלב משלבי הדיון, להורות על צירופו של משיב לבקשה, וכן על מחיקת משיב או מבקש שצורף לבקשה.
פגם בבקשה ובכתב התשובה
בקשה שלא מתקיימות בה הוראות סעיפים 2, 3 ו־7 לא תתקבל לרישום, אלא שהמבקש, או המשיב, לפי העניין, רשאי לבקש שיושב ראש הוועדה יחליט בבקשה או בתשובה מתקיימות ההוראות האמורות אם לאו, והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.
המצאת בקשה למשיבים
המבקש ימציא ליועץ המשפטי לממשלה, במישרין במקביל להגשת הבקשה, עותק של הבקשה והמסמכים שצורפו לה לפי סעיף 3.
עיון בבקשה
בקשה שהתקבלה לרישום תובא, בהקדם האפשרי, לעיון יושב ראש הוועדה, והוא רשאי –
(1)
למחוק או לדחות בקשה, כולה או מקצתה, על הסף, על פי כתב הבקשה בלבד או לאחר שקיבל כתב תשובה;
(2)
להורות למבקש להגיש תצהיר משלים או הודעה משלימה בעניינים שהורה, או להגיש נוסח מתוקן של הבקשה באופן שהורה;
(3)
להורות ליועץ המשפטי לממשלה להגיש את עמדתו לבקשה;
(4)
לקבל החלטה בבקשה כאמור בסעיף 12;
(5)
להורות כי יתקיים דיון בבקשה במעמד המבקש ונציג היועץ המשפטי לממשלה, ומשעשה כן, תוגש עמדת היועץ המשפטי לממשלה (להלן – כתב תגובה); כתב התגובה יוגש למזכירות הוועדה ויומצא למבקש במועד שקבע יושב ראש הוועדה; לא נקבע מועד, יוגש כתב התגובה למזכירות הוועדה ויומצא למבקש לא יאוחר מארבעה ימים לפני מועד הדיון.
עמדת היועץ המשפטי לממשלה
(א)
הורה יושב ראש הוועדה על הגשת עמדת היועץ המשפטי לממשלה בבקשה, תוגש העמדה במועד שקבע יושב ראש הוועדה בהחלטתו; המועד להמצאת עמדה בכתב כאמור יהיה לא יאוחר מהשעה 14:00 בצהרי היום האחרון שבו ניתן להגיש את התשובה.
(ב)
בעמדת היועץ המשפטי לממשלה יפורטו אלה:
(1)
שם בא כוח היועץ המשפטי לממשלה בעניין בקשה זו ופרטי ההתקשרות עמו, לרבות מספר טלפון, מספר טלפון נייד, מספר פקסימילה וכתובת דואר אלקטרוני;
(2)
עמדת היועץ המשפטי לממשלה לגבי המבוקש;
(3)
פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת העמדה;
(4)
לעמדת היועץ המשפטי לממשלה יצורפו, ככל שניתן, העתקים צילומיים של כל המסמכים הנוגעים לעניין.
צורת כתב טענות [תיקון: תשפ״ג]
בקשה וכל מסמך אחר המוגש במסגרת ההליך לפני יושב ראש הוועדה יוגשו בצורה שבה מגישים כתבי טענות לבית משפט לפי סימן א׳ לפרק ג׳ בחלק ב׳ לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט–2018, בשינויים המחויבים ובשינויים שיורה יושב ראש הוועדה.
ראיות
(א)
יושב ראש הוועדה ידון בבקשה על פי ראיות שיובאו בתצהירים בכתב, זולת אם החליט, לפי שיקול דעתו להתיר חקירת מצהיר של בעל הדין שכנגד, אם ראה כי הדבר דרוש לשם הכרעה בבקשה; החליט יושב ראש הוועדה להתיר חקירה כאמור – יורה את דרך חקירת המצהיר, והוא רשאי לקבוע כי חקירת המצהיר תיעשה בדרך של שאלונים בכתב, או בדרך של בקשת פרטים נוספים, כפי שיורה.
(ב)
לא התייצב המצהיר לפי החלטת יושב ראש הוועדה, או לא השיב לחקירתו באופן שהורה יושב ראש הוועדה לפי סעיף קטן (א) לא ישמש תצהירו ראיה אלא ברשות היושב ראש.
הכרעה בבקשה
(א)
יושב ראש הוועדה רשאי להחליט בבקשה על יסוד הבקשה ועמדת היועץ המשפטי לממשלה בלבד או על יסוד דיון במעמד הצדדים.
(ב)
ראה יושב ראש הוועדה מקום לברר את הבקשה בדיון לפניו רשאי הוא לקבוע מועד לדיון בבקשה במעמד הצדדים.
סדר הטיעון
החליט יושב ראש הוועדה על קיום דיון לפניו, סדר הדיון יהיה כלהלן:
(1)
המבקש יטען תחילה והיועץ המשפטי לממשלה יטען אחריו, זולת אם קבע יושב ראש הוועדה סדר טיעון אחר; היו משיבים נוספים, יקבע יושב ראש הוועדה את סדר הטיעון ביניהם;
(2)
יושב ראש הוועדה רשאי להתיר לבעל דין טיעון נוסף בתשובה לטענות בעל הדין שכנגד;
(3)
התיר יושב ראש הוועדה חקירת מצהיר או חקירת עד שאינו מצהיר, וקבע שהחקירה תיערך בדיון לפניו, תיערך חקירתו לפני שמיעת טענות בעלי הדין, ואולם רשאי יושב ראש הוועדה, אם ראה טעם לכך, להתיר חקירת מצהיר בשלב אחר של הדיון; המצהיר מטעם העותר ייחקר תחילה, זולת אם קבע יושב ראש הוועדה סדר אחר; היו כמה עותרים או כמה משיבים, יקבע יושב ראש הוועדה את סדר חקירת המצהירים ביניהם;
(4)
יושב ראש הוועדה רשאי להורות על השלמת טיעונים בכתב בעניינים שקבע, במקום טיעון בעל פה.
החלטה סופית
(א)
בהחלטה הסופית מוסמך יושב ראש הוועדה לדחות את הבקשה או לקבלה.
(ב)
החלטת יושב ראש הוועדה בבקשה תימסר למבקש, לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה, למשיבים הנוספים, ובבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות לראש אגף הפיקוח על הבחירות ברשויות המקומיות במשרד הפנים.
סטייה מהוראות
יושב ראש הוועדה רשאי לסטות מהוראות נוהל זה, ככל הנדרש, וכפי שיורה, אם נראה לו כי יעיל וצודק להורות על כך, בנסיבות העניין.

תוספת

טופס 1
(סעיף 2(ג))
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה. . . . . . . . . .
לפני יושב ראש הוועדה כב׳ השופט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה״ש . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
המבקש: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ת״ז . . . . . . . . . .
מרחוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {עיר / מיקוד}
טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פקסימילה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דואר אלקטרוני: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@. . . . . . . . . .

- נ ג ד -

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה
באמצעות מח׳ הבג״צים בפרקליטות המדינה
רח׳ צלאח א־דין 29, ירושלים

בקשה לקביעת העדר קלון

בבקשה יפורטו כל אלה:
(1)
פרטי רשימת המועמדים שבמסגרתה מבקש המבקש להתמודד בבחירות, ובבחירות לרשויות המקומיות או למועצות אזוריות – שם המועצה והאם המבקש מתעתד להגיש מועמדותו גם לתפקיד ראש המועצה;
(2)
רקע אישי בנוגע למבקש;
(3)
פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת הבקשה;
(4)
מבקש המבקש לצרף נספחים לבקשה –
(א)
יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו ביחס לכל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד הראשון לנספח;
(ב)
יצרף, לפני כל אחד מהנספחים, דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד הראשון של הנספח; הפרטים המצוינים בפרט (3) יירשמו בגופן David, גודל 36.
לכל עותק של הבקשה יצורפו העתקים צילומיים של כתב האישום נושא הבקשה, הכרעת הדין וגזר הדין בהליך, וכל חומר אחר הנוגע לעניין וכל מסמך אחר שהמבקש מסתמך עליו, ושמצוי ברשותו.
העובדות שבבקשה יאומתו בתצהיר או תצהירים אשר יצורפו אליה, כאמור בסעיף 2(ג) לנוהל.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימת המבקש או בא כוחו
טופס 2
(סעיף 2(ג))
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה. . . . . . . . . .
לפני יושב ראש הוועדה, כב׳ השופט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה״ש . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
המבקש: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ת״ז . . . . . . . . . .
מרחוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {עיר / מיקוד}
טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פקסימילה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דואר אלקטרוני: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .@. . . . . . . . . .

- נ ג ד -

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה
באמצעות מח׳ הבג״צים בפרקליטות המדינה
רח׳ צלאח א־דין 29, ירושלים

תצהיר מטעם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אני החתום מטה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., מס׳ תעודת זהות . . . . . . . . . ., לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:
תיאור תפקידו של המצהיר וזיקתו לעניינים נושא הבקשה.
תצהירי זה ניתן לתמיכה בבקשתו של . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., לקביעת העדר קלון ולאימות האמור בה.
האמור בסעיפים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שבבקשה הוא בידיעתי האישית.
האמור בסעיפים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שבבקשה הוא נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי. המקור לידיעתי ולאמונתי הוא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימת המצהיר

אישור

אני החתום מטה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., עו״ד, מאשר בזה כי ביום . . . . . . . . . ., הופיע לפני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., המוכר לי אישית / שהזדהה לפני על פי תעודת זהות מס׳ . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימת מקבל התצהיר + חותמת


ט׳ בכסלו התשע״ד (12 בנובמבר 2013)
  • סלים ג׳ובראן
    שופט בית המשפט העליון
    יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־20
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.