משנה מקואות ו רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

()

(א) כל המעורב למקוה כמקוה חררי המערה וסדקי המערה מטביל בהן במה שהן עוקת המערה אין מטבילין בה אלא אם כן הייתה נקובה כשפופרת הנוד אמר רבי יהודה אימתיי בזמן שהיא מעמדת את עצמה אם אינה מעמדת את עצמה מטבילין בה במה שהיא.

דלי שהוא מלא כלים והטבילו הרי אלו טהורים אם לא טבל (אין) המים מעורבין עד שיהו מעורבין כשפופרת הנוד.

שלש מקואות בזה עשרים סאה ובזה עשרים סאה ובזה עשרים סאה מים שאובין והשאוב מן הצד וירדו שלשה וטבלו בהן ונתערבו המקואות טהורין והטובלין טהורין היה השאוב באמצע ירדו שלשה וטבלו בהן ונתערבו המקואות כמות שהיו והטובלין כמות שהיו.

הספוג והדלי שהיו בהן שלשת לוגין מים נפלו למקוה לא פסלוהו שלא אמרו אלא שלשת לוגין שנפלו.

השידה והתיבה שבים אין מטבילין בהן אלא אם כן היו נקובין כשפופרת הנוד רבי יהודה אומר בכלי גדול ארבעה טפחים ובקטן רובו אם היה שק או קופה מטבילין בהן במה שהן מפני שהמים מעורבין היו נתונים תחת הצינור אין פוסלין את המקוה ומטבילין אותן ומעלין אותן כדרכן.

גצטרה שבמקוה והטביל בה את הכלים טהרו מטומאתן אבל טמאין על גב כלי חרס אם היו המים צפין על גביו כל שהן טהורין מעיין שהוא יוצא מן התנור וירד וטבל לתוכו הוא טהור וידיו טמאות ואם היו על גביו רום ידיו אף ידיו טהורות.

עירוב המקואות כשפופרת הנוד כעובייה וכחללה כשתי אצבעות חוזרות למקומן ספק שהיא כשפופרת הנוד ספק שאינה כשפופרת הנוד פסולה מפני שהיא מן התורה וכן כזית מן המת כזית מן הנבילה וכעדשה מן השרץ כל שיעמוד בשפופרת הנוד ממעטה רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שהוא מבריית המים טהור.

מטהרין את המקואות העליון מן התחתון והרחוק מן הקרוב כיצד מביא סילון של חרס או של אבר ומניח ידו תחתיו עד שהוא מתמלא מים ומושכו ומשיקו אפילו כשערה דייו היה בעליון ארבעים סאה ובתחתון אין כלום ממלא בכתף ונותן לעליון עד שיירדו לתחתון ארבעים סאה.

כותל שבין שתי מקואות שנסדק לשתי מצטרף ולערב אינו מצטרף עד שיהא במקום אחד כשפופרת הנוד רבי יהודה אומר חילוף הדברים נפרצו זה לתוך זה על רום כקליפת השום ועל רוחב כשפופרת הנוד.

האביק שבמרחץ בזמן שהוא באמצע פוסל מן הצד אינו פוסל מפני שהוא כמקוה סמוך למקוה דברי רבי מאיר וחכמים אומרין אם מקבלת האמבטי רביעית עד שלא יגיעו לאביק כשרים ואם לאו פסול רבי אלעזר ברבי צדוק אומר אם מקבל האביק כל שהוא פסול.

המטהרת שבמרחץ התחתונה מלאה שאובין והעליונה מלאה כשרין אם יש כנגד הנקב שלשת לוגין פסול כמה יהא בנקב ויהא בו שלשת לוגין אחד משלש מאות ועשרים לבריכה דברי רבי יוסי ורבי אלעזר אומר אפילו התחתונה מלאה כשרין והעליונה מלאה שאובין ויש כנגד הנקב שלשת לוגין כשר שלא אמרו אלא שלשת לוגין שנפלו.

הדף הראשי של משנה מקואות ו