משנה מעשר שני ב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) מעשר שני ניתן לאכילה ולשתייה ולסיכה לאכל דבר שדרכו לאכל ולסוך דבר שדרכו לסוך לא יסוך יין וחומץ אבל סך הוא את השמן אין מפטמין שמן של מעשר שני ואין לוקחין בדמי מעשר שני שמן מפוטם אבל מפטם הוא את היין נפל לתוכו דבש ותבלים והשביחו השבח לפי חשבון דגים שנתבשלו עם קפלוטות של מעשר שני והשביחו השבח לפי חשבון עיסה של מעשר שני שאפיה והשביחה השבח לשני זה הכלל כל ששבחו ניכר השבח לפי חשבון וכל שאין שבחו ניכר השבח לשני.

(ב) רבי שמעון אומר אין סכין שמן של מעשר שני בירושלים וחכמים מתירין אמרו לו לרבי שמעון אם הקל בתרומה החמורה לא נקל במעשר שני הקל אמר להם מה אם הקל בתרומה החמורה מקום שהקל בכרשינין ובתלתן נקל במעשר שני הקל מקום שלא הקל בכרשינין ובתלתן.

(ג) תלתן של מעשר שני תיאכל צמחונין ושל תרומה בית שמאי אומרים כל מעשיה בטהרה חוץ מחפיפתה בית הלל אומרים כל מעשיה בטומאה חוץ משרייתה.

(ד) כרשיני מעשר שני ייאכלו צמחונין ונכנסין לירושלים ויוצאין נטמאו רבי טרפון אומר יתחלקו לעיסות וחכמים אומרים ייפדו ושל תרומה בית שמאי אומרים שורין ושפין בטהרה ומאכילין בטומאה בית הלל אומרים שורין בטהרה ושפין ומאכילין בטומאה שמאי אומר ייאכלו צריד רבי עקיבה אומר כל מעשיהן בטומאה.

(ה) מעות חולין ומעות מעשר שני שנתפזרו מה שלקט לקט למעשר שני עד שישלים והשאר חולין ואם בלל וחפן לפי חשבון זה הכלל המתלקטין למעשר שני והנבללין לפי חשבון.

(ו) סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערבו מביא בסלע מעות ואומר סלע של מעשר שני בכל מקום שהיא מחוללת על המעות האלו ובורר את היפה שבהן ומחללן עליה מפני שאמרו מחללין כסף על נחושת מדוחק לא שיקיים כן אלא שהוא חוזר ומחללן על הכסף.

(ז) בית שמאי אומרים לא יעשה אדם את סלעיו דינרי זהב ובית הלל מתירין אמר רבי עקיבה אני עשיתי לרבן גמליאל ולרבי יהושע את כספן דינרי זהב.

(ח) הפורט סלע ממעות מעשר שני בית שמאי אומרים כל הסלע מעות ובית הלל אומרים שקל כסף ושקל מעות רבי מאיר אומר אין מחללין כסף ופירות על כסף וחכמים מתירין.

(ט) הפורט סלע של מעשר שני בירושלים בית שמאי אומרים בכל הסלע מעות ובית הלל אומרים שקל כסף ושקל מעות הדנין לפני חכמים אומרין בשלשה דינרין כסף ובדינר מעות רבי עקיבה אומר בשלשה דינרין כסף וברביעית כסף וברביעית מעות רבי טרפון אומר ארבעה אספרי כסף שמאי אומר יניחנה בחנות ויאכל כנגדה.

(י) מי שהיו מקצת בניו טמאים ומקצתן טהורים מניח את הסלע ואומר מה שטהורים שותין סלע זו מחוללת עליו נמצאו הטמאים והטהורים שותין מכד אחת.

הדף הראשי של משנה מעשר שני ב