משנה מדות ה א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת מדות · פרק ה · משנה א | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

[1]כל העזרה היתה אורך מאה ושמונים ושבע על רחב מאה ושלשים וחמש.

מן המזרח למערב מאה ושמונים ושבע:

מקום דריסת ישראל אחת עשרה אמה, מקום דריסת הכהנים אחת עשרה אמה, המזבח שלשים ושתים, בין האולם ולמזבח עשרים ושתים אמה, ההיכל מאה אמה, ואחת עשרה אמה לאחורי בית הכפורת.

נוסח הרמב"ם

[ה,א] כל העזרה הייתה אורך מאה ושמונים ושבע על רוחב מאה ושלשים וחמש מן המזרח למערב מאה ושמונים ושבע מקום דריסת רגלי ישראל אחת עשרה אמה מקום דריסת רגלי הכהנים אחת עשרה אמה והמזבח שלשים ושתים ובין האולם ולמזבח עשרים ושתים אמה וההיכל מאה אמה ואחת עשרה אמה לאחורי בית הכפורת

פירוש הרמב"ם

כבר הקדמנו בתחלת מסכתא זו שהשער השלישי משערי העזרה שהיה בדרום נקרא שער המים ונתבאר בגמרא דיומא [דף לא.] שעל השער הזה היה מקוה המים שטובל בו כ"ג ביום הכפורים טבילה ראשונה והיו המים באים שמה ממעין שהיה שם ששמו עין עיטם ועל טבילה זו אמר ביומא שהיתה בחול כמו שפירשנו שם ונתבאר שהיתה לו לכהן גדול לשכה אצל מקוה זו על שער העזרה וכפי הנראה להם בתלמוד שלשכת העץ שבצפון שהיתה לשכת כה"ג גם כן לשכת פרהדרין הנזכרת בתחלת כפורים ושלשכה זו שבדרום על שער המים היא לשכת בית אבטינס שמשביעים אותו שם ערב יוה"כ כמו שבארנו שם וכן נתבאר בגמרא יומא שלשכת הגזית חצייה קדש וחצייה חול ויש לה שני פתחים אחד פתוח לקדש ואחד פתוח לחול ושחציה של חול הוא לצד מערב ובאותה המחצה יכולין לשבת לפי שכבר בארנו שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

כל העזרה - כל היקף העזרה, שבתוך אותו היקף נבנה הבית לצד מערבו, והחצר והמזבח במזרחו:

אורך מאה ושמונים ושבע - מן המזרח למערב:

על רוחב מאה ושלשים וחמש - מן הצפון לדרום:

מקום דריסת רגלי ישראל - והיא הנקראת עזרת ישראל. ומקום דריסת רגלי הכהנים קרויה עזרת כהנים:

המזבח שתים ושלשים - מפורש לעיל ריש פרק ג':

ההיכל מאה אמה - עובי כותל אולם, וחללו של אולם, ועובי כותל ההיכל, וחללו, ואמה טרקסין, וחלל בית קדשי הקדשים, וכותל ההיכל למערב, והתא וכותל התא, הכל מאה אמה כמפורש בפרקין דלעיל:

ואחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת - מכותל החיצון של היכל לצד מערב עד הכותל מערבי של עזרה היה אחת עשרה אמה של חלל עם עובי הכותל, קרוי אחורי בית הכפורת:

פירוש תוספות יום טוב

מקום דריסת ישראל כו'. עיין במשנה ח' פ"ק דכלים:

בית הכפרת. פירשתי במשנה א' דפ"ק:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

כל העזרה וכו':    פ"ק דיומא דף ט"ז עד ומקום הננסין. ובפ' שתי הלחם (מנחות דף צ"ז) עד מן הצפון. וירושלמי פ' החליל. וכתוב בערוך יש מפרשים שלכן נקראת עזרה מן עזרה בצרות כלומר ששם מתקבצין להתפלל לאל ושומען ועוזרן. וביד בפ"ה דהלכות בית הבחירה סי' ד' וסי' י"ב עד סוף הפרק איתיה לכוליה פירקין:

מן המזרח למערב מאה ושמנים ושבע מקום דריסת ישראל אחת עשרה אמה מקום דריסה הכהנים וכו':    כצ"ל:

בין האולם ולמזבח:    פ"ק דיומא דף ט"ז:

תפארת ישראל

יכין

כל העזרה:    דהיינו כל הרווח שבתוך החומה הפנימית, מהתחלת עזרת ישראל במזרח עד סוף י"א אמה שאחורי ק"ק במערב:

היתה אורך מאה ושמונים ושבע:    ממזרח למערב:

על רחב מאה ושלשים וחמש:    מצפון לדרום:

מן המזרח למערב מאה ושמונים ושבע:    כיצד. מקום וכו':

מקום דריסת ישראל אחת עשרה אמה:    ממזרח למערב וקל"ה אמה מצפון לדרום. והרווח הזה נקרא עזרת ישראל:

מקום דריסת הכהנים אחת עשרה אמה:    ממזרח למערב, וקל"ה מצפון לדרום, והרווח הזה נקרא עזרת כהנים:

המזבח שלשים ושתים:    ממזרח למערב. דאע"ג דחסר אמה אחת, שהרי לא היה יסוד ברוב שטח המזרח של המזבח, עכ"פ הרי היה בולט אמה א' של יסוד בקרן מזרחית צפונית [ועי' לעיל רפ"ג], ולהכי נקרא אמה רווח ההוא יסוד אף שלא היה שם יסוד:

ההיכל מאה אמה:    דהיינו מהתחלת כותל מזרח של אולם, שהיה במזרח ההיכל עד אחר כותל המערבי של התאים שהיו במערב ק"ק:

ואחת עשרה אמה לאחורי בית הכפורת:    דהיינו הרווח שבין כותל מערבי של התאים המערביים, עד כותל המערבי של העזרה, היה הרווח ההוא י"א אמה:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים


  1. ^ ע"פ נוסח החלוקה של הרמב"ם אין פרק ה' למסכת מדות אלא הכל נחשב כמשנה נוספת של פרק ד', קרי משנה ח'. -- ויקיעורך