משנה כתובות ט רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסייך הרי זה אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה אם כן למה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך שאם מכרה ונתנה קיים כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן הרי זה אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה יורשה רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד לעולם כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן בחייך ובמותיך הרי זה אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה אינו יורשה רבן שמעון בן גמליאל אומר אם מתה יירשנה שהתנה על הכתוב בתורה וכל המתנה על הכתוב בתורה תנאו בטיל.

(ב) מי שמת והניח אישה ובעלי חוב ויורשין והיה לו פיקדון או מלווה ביד אחרים רבי טרפון אומר יינתנו לכושל שבהן רבי עקיבה אומר אין רחמים בדין אלא יינתנו ליורשין שכלן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה (ג) הניח פירות תלושין מן הקרקע כל הקודם בהן זכה זכת האישה יתר על כתובתה ובעל חוב יתר על חובו המותר רבי טרפון אומר יינתנו לכושל שבהן רבי עקיבה אומר אין רחמים בדין אלא יינתנו ליורשים שכלם צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה.

(ד) המושיב אשתו חנוונית או שמינה אפיטרופיה הרי זה משביעה כל זמן שירצה רבי אליעזר אומר אפילו על פלכה ועל עיסתה.

(ה) כתב לה נדר ושבועה אין לי עלייך אינו יכל להשביעה אבל משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי עלייך ועל יורשייך ועל הבאים ברשותך אינו יכל להשביע לא אותה ולא את יורשיה ולא את הבאים ברשותה אבל יורשיו משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי וליורשיי ולבאים ברשותי עלייך ועל יורשייך ועל הבאים ברשותך לא הוא ולא יורשיו ולא הבאים ברשותו משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה.

(ו) הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא עשת אפיטרופיה אין היורשין משביעין אותה אם עשת אפיטרופיה היורשין משביעין אותה לעתיד לבוא ואין משביעין אותה לשעבר.

(ז) הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים והנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה (ח) הפוגמת כתובתה כיצד הייתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי אלא מנה לא תפרע אלא בשבועה ועד אחד מעידה שהיא פרועה כיצד אמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא התקבלתי ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה מנכסים משועבדים כיצד מכר נכסיו לאחרים והיא נפרעת מן הלקוחות לא תפרע אלא בשבועה מנכסי יתומים כיצד מת והניח נכסיו ליתומים והיא נפרעת מן היתומים לא תפרע אלא בשבועה והנפרעת שלא בפניו כיצד הלך לו למדינת הים והיא נפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה רבי שמעון אומר כל זמן שהיא תובעת כתובתה היורשין משביעין אותה ואם אינה תובעת את כתובתה אין היורשין משביעין אותה.

(ט) הוציאה גט ואין עימו כתובה גובה כתובתה כתובה ואין עימה גט היא אומרת אבד גיטי והוא אומר אבד שוברי וכן בעל חוב שהוציא שטר חוב אם אין עימו פרוזבול הרי אלו לא יפרעו רבן שמעון בן גמליאל אומר מן הסכנה ואילך האישה גובה שלא בגט ובעל חוב גובה שלא בפרוזבול.

שני גיטין ושתי כתובות גובה שתי כתובות שתי כתובות וגט או כתובה ושני גיטין או כתובה וגט ומיתה אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את האישה והחזירה על מנת כתובתה הראשונה החזירה קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה גר שנתגייר ואשתו עימו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה.

הדף הראשי של משנה כתובות ט