משנה יבמות טו רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) האשה שהלכה, היא ובעלה - למדינת הים,

שלום בינו לבינה, שלום בעולם,
באת ואמרה, מת בעלי - תינשא.
מת בעלי - תתייבם.
שלום בינו לבינה, מלחמה בעולם,
קטטה בינו לבינה, ושלום בעולם,
באת ואמרה, מת בעלי - אינה נאמנת.
רבי יהודה אומר:
לעולם - אינה נאמנת,
אלא אם כן - באת בוכה, ובגדיה קרועים.
אמרו לו:
אחת זו, ואחת זו - תינשא.


(ב) בית הלל אומרין:

לא שמענו - אלא בבאה מן הקציר בלבד.
אמרו להם בית שמאי:
אחת - הבאה מן הקציר,
ואחת - הבאה מן הזיתים,
ואחת - הבאה ממדינת הים,
לא דיברו בקציר - אלא בהווה.
חזרו בית הלל - להורות כדברי בית שמאי.


(ג) בית שמאי אומרין:

תינשא - ותיטול כתובה.
בית הלל אומרין:
תינשא - ולא תיטול כתובה.
אמרו להם בית שמאי:
התרתם - את הערווה החמורה,
ולא תתירו - את הממון הקל?
אמרו להם בית הלל:
מצינו, שאין האחים נכנסין לנחלה - על פיה.
אמרו להם בית שמאי:
והלוא מספר כתובתה - נלמוד,
שהוא כותב לה,
שאם תינשאי לאחר - תיטלי מה שכתוב ליך.
חזרו בית הלל - להורות כדברי בית שמאי.


(ד) הכל - נאמנין להעידה,

חוץ מחמותה, ובת חמותה,
וצרתה, ויבמתה, ובת בעלה.
מה בין גט - למיתה?
אלא שהכתב מוכיח.
עד אומר מת - ונישאת,
ובא אחר ואמר - לא מת,
הרי זו - לא תצא.
עד אומר - מת,
ושנים אומרין - לא מת,
אף על פי שנישאת - תצא.
שנים אומרין - מת,
ועד אומר להם - לא מת,
אף על פי שלא נישאת - תינשא.


(ה) אחת אומרת - מת,

ואחת אומרת - לא מת,
זו שאמרה מת - תינשא, ותיטול כתובה.
וזו שאמרה לא מת - לא תינשא, ולא תיטול כתובה.
אחת אומרת - מת,
ואחת אומרת - נהרג,
רבי מאיר אומר:
הואיל והן מכחישות - זו את זו,
הרי אלו - לא יינשאו.
רבי יהודה ורבי שמעון אומרין:
הואיל וזו וזו - מודות שאינו קיים,
הרי אלו - יינשאו.
עד אומר - מת,
ועד אומר - לא מת,
אשה אומרת - מת,
ואשה אומרת - לא מת,
הרי זו - לא תינשא.


(ו) האשה שהלכה, היא ובעלה - למדינת הים,

באת ואמרה - מת בעלי,
תינשא - ותיטול כתובה,
וצרתה - אסורה.
הייתה, בת ישראל לכוהן -
תאכל בתרומה,
דברי רבי טרפון,
ורבי עקיבה אומר:
אין זו דרך - מוציאתה מידי עבירה,
עד שתהא - אסורה להינשא, ואסורה מלאכל בתרומה.


(ז) אמרה - מת בעלי,

ואחר כך - מת חמי,
תינשא - ותיטול כתובה,
וחמותה - אסורה.
הייתה, בת ישראל לכוהן -
תאכל בתרומה,
דברי רבי טרפון.
רבי עקיבה אומר:
אין זו דרך - מוציאתה מידי עבירה,
עד שתהא - אסורה להינשא, ואסורה לאכל בתרומה.


קידש - אחת מחמש נשים,

ואין ידוע - איזו מהן קידש,
וכל אחת ואחת אומרת - אותי קידש,
נותן גט - לכל אחת ואחת,
ומניח כתובה ביניהן - ומסתלק,
דברי רבי טרפון.
רבי עקיבה אומר:
אין זו דרך - מוציאתו מידי עבירה,
עד שיתן גט, וכתובה - לכל אחת ואחת.
גזל - אחד מחמישה בני אדם,
ואין ידוע - איזה מהן גזל,
וכל אחד ואחד אומר - אותי גזל,
מניח את הגזילה ביניהם - ומסתלק,
דברי רבי טרפון.
רבי עקיבה אומר:
אין זו דרך - מוציאתו מידי עבירה,
עד שישלם את הגזילה - לכל אחד ואחד.


(ח) האישה שהלכה, היא ובעלה ובנה - למדינת הים,

באת ואמרה - מת בעלי,
ואחר כך, מת בני - נאמנת.
מת בני,
ואחר כך, מת בעלי - אינה נאמנת,
וחוששין לדבריה - חולצת, ולא מתייבמת.


(ט) ניתן לי בן - במדינת הים,

אמרה - מת בני,
ואחר כך, מת בעלי - נאמנת.
מת בעלי,
ואחר כך, מת בני - אינה נאמנת,
וחוששין לדבריה - חולצת, ולא מתייבמת.


(י) ניתן לי יבם - במדינת הים,

אמרה - מת בעלי, ואחר כך מת יבמי,
מת יבמי, ואחר כך בעלי - נאמנת.
הלכה, היא ובעלה ויבמה - למדינת הים,
ובאת ואמרה -
מת בעלי, ואחר כך מת יבמי,
יבמי, ואחר כך מת בעלי - אינה נאמנת.
שאין האישה נאמנת -
לומר מת יבמי - שתינשא,
ולא מתה אחותי - שתיכנס לביתה.
ואין האיש נאמן -
לומר מת אחי - שייבם את אשתו,
ולא מתה אשתי - שיישא את אחותה.


הדף הראשי של משנה יבמות טו

משנה יבמות, פרק ט"ו:
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב