משנה בבא קמא י רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) הגוזל ומאכיל את בניו והמניח לפניהם פטורין מלשלם אם היה דבר שיש לו אחריות חייבין לשלם אין פורטין לא מתיבת מוכסין ולא מכיס של גבאין ואין נוטלין מהן צדקה אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק.

(ב) נטלו המוכסין את חמורו ונתנו לו חמור אחר ליסטין את כסותו ונתנו לו כסות אחרת הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתייאשין מהן המציל מיד הגיס מיד הנהר ומיד הליסטין אם נתייאשו הבעלים הרי אלו שלו וכן נחיל של דבורים אם נתייאשו הבעלים הרי אלו שלו אמר רבי יוחנן בן ברוקה נאמנת אישה וכן קטן לומר מיכן יצא נחיל זה ומהלך בתוך שדהו ונוטל את נחילו ואם הזיק משלם מה שהזיק אבל לא יקוץ את הסוכה על מנת ליתן דמים רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר קוצץ ונותן דמים.

(ג) המכיר את כליו ואת ספריו ביד אחר אם יצא לו שם גניבה בעיר יישבע כמה הוציא ויטול ואם לאו לא הכל ממנו שאני אומר מכרן לאחר ולקחן זה ממנו.

(ד) זה בא בחביתו של יין וזה בא בכדו של דבש נסדקה כדו של דבש ושפך זה את יינו והציל את הדבש לתוכה אין לו אלא שכרו אמר לו אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לו שטף הנהר חמורו וחמור חברו שלו יפה מנה ושל חברו יפה מאתיים הניח את שלו והציל את של חברו אין לו אלא שכרו אם אמר לו אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לו.

(ה) הגוזל שדה מחברו ונטלוה מציקין אם מכת מדינה היא אומר לו הרי שלך לפניך ואם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה שטפה נהר אומר לו הרי שלך לפניך.

(ו) הגוזל את חברו או שלווה הימנו או שהפקיד אצלו ביישוב לא יחזיר לו במדבר על מנת לצאת למדבר יחזיר לו במדבר.

(ז) האומר לחברו גזלתיך והלוותני הפקדת אצלי ואיני יודע אם החזרתי לך אם לא החזרתי חייב לשלם אבל איני יודע אם גזלתיך אם הלוותני אם הפקדת אצלי אם לא הפקדת פטור מלשלם.

(ח) הגונב טלה מן העדר והחזירו מת או נגנב חייב באחריותו ואם לא ידעו הבעלים בגניבתו ובחזירתו ומנו את הצאן והיא שלמה פטור מלשלם.

(ט) אין לוקחין מן הרועים צמר וחלב וגדיים ולא משומרי פירות עצים ופירות אבל לוקחין מן הנשים כלי פשתן בגליל ועגלים בשרון וכלן שאמרו הטמן אסור ולוקחין ביצים ותרנגולין מכל מקום.

(י) מוכים שהכובס מוציא הרי אלו שלו שהסורק מוציא הרי של בעל הבית הכובס נוטל שלשה חוטין והן שלו יתר מכן של בעל הבית ואם היה שחור על גבי לבן נוטל את הכל והן שלו החייט ששייר מן החוט כדי לתפור בו ומטלית שהיא שלש על שלש חייב להחזיר לבעלים מה שהחרש מוציא במעצד הרי הוא שלו בכשיל הרי של בעל הבית אם היה עושה אצל בעל הבית אף הנסורת של בעל הבית.

הדף הראשי של משנה בבא קמא י