מקור:תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<שם> תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת הסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962 (תיקון: תשע"ב, תשע"ז) <שם קודם> תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובמקצועות מעשיים), התשכ"ג-1962 <שם קודם> תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ"ג-1962

<מקור> ((ק"ת תשכ"ג, 704|תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים))); ((תשכ"ד, 388|תקנות בדבר תכנית הבחינות וסדריהן)); ((תשכ"ה, 1685|תקנות בדבר פטור מבחינות)), ((1790|ת"ט)); ((תשכ"ז, 1556|תקנות בדבר תכנית הבחינות וסדריהן)); ((תשכ"ח, 114|תקנות בדבר תכנית הבחינות וסדריהן)); ((תשכ"ט, 661|תקנות בדבר תכנית הבחינות וסדריהן)), ((1588|תקנות בדבר פטור מבחינות)); ((תשל"ד, 1298|תקנות בדבר תכנית הבחינות בדיני מדינת ישראל)); ((תש"ם, 1348|תיקון)); ((תשמ"ה, 1832|תיקון)); ((תשמ"ו, 142|תיקון)), ((298|תיקון מס' 2)); ((תשמ"ט, 1010|תיקון)); ((תש"ן, 494|תיקון)); ((תשנ"א, 388|תיקון)); ((תשנ"ה, 38|הוראת שעה)), ((370|תיקון)), ((1730|תיקון)); ((תשנ"ו, 1512|תיקון)); ((תשנ"ח, 204|תיקון)); ((תשנ"ט, 18|תיקון)); ((תש"ס, 18|תיקון)), ((106|ת"ט)); ((תשס"ב, 608|הוראת שעה)), ((664|הוראת שעה (תיקון))); ((תשס"ג, 876|תיקון)); ((תשס"ח, 524|תיקון)); ((תשע"ב, 1604|תיקון)); ((תשע"ו, 1422|תיקון)); ((תשע"ז, 1254|תיקון)); ((תשע"ט, 1342|תיקון)), ((1490|תיקון מס' 2)), ((1596|תיקון מס' 3)), ((1904|תיקון מס' 4)), ((1904|הוראת שעה)), ((2936|תיקון להוראת שעה)).

<מבוא> בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 110, 26(2) ו-39 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: בחינות הלשכה בדיני מדינת ישראל[עריכה]

@ 1. מועדי הבחינות בדיני מדינת ישראל (תיקון: תשמ"ט)

(א) בחינות הלשכה בדיני מדינת ישראל (להלן - הבחינות) ייערכו מטעם הלשכה לפחות פעמיים בשנה, במועדים שתקבע.
(ב) הודעה על מועד הבחינות, מקומן והשפות שבהן תיערכנה תפורסם ברשומות.

@ 2. הוכחת הזכות להיבחן

המבקש להיבחן בבחינות יצרף לבקשתו לפי סעיף 4 לכללי לשכת עורכי הדין (ידיעה בשפה העברית ואגרות בחינות בעברית, בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ"ב-1962, מסמכים המוכיחים שנתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף 25(2) או (3) לחוק.

@ 3. בחינות בכתב או בעל פה (תיקון: תשמ"ט)

(א) הבחינות יהיו בכתב, אולם הלשכה רשאית בנסיבות מיוחדות להתיר לנבחן, לפי בקשתו, להיבחן בחלק מן הבחינות או בכולן בעל פה.
(ב) בחינה בכתב תימשך 3 שעות.
(ג) הבחינות יהיו בעברית, אך רשאית הלשכה להרשות לנבחן, או לסוג נבחנים, לענות על השאלות בלועזית, ובלבד שישאו בהוצאות התרגום לעברית כפי שתקבע הלשכה.
(ד) הלשכה רשאית לקבוע כי בחינות במועד או במקום שייקבעו יהיו בלועזית.
(ה) מי שהוכיח ידיעה מספקת בשפה העברית, כנדרש לצורך רישומו כמתמחה, בהתאם לסעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (ידיעה בשפה העברית, ואגרות בחינות בעברית, בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), התשכ"ב-1962, לא יהיה רשאי להיבחן בלועזית.

@ 4. נושאי הבחינות (תיקון: תשל"ד, תשנ"ט)

(א) הבחינות יהיו בנושאים אלה:
(1) דיני חיובים ודיני עבודה וביטוח סוציאלי;
(2) דיני קנין;
(3) דיני משפחה וירושה;
(4) דיני העונשין וסדר הדין הפלילי;
(5) דיני מסחר א' (תאגידים);
(6) דיני מסחר ב' (פשיטת רגל, פירוק, שטרות, מסים ונושאים מסחריים אחרים);
(7) סדר הדין האזרחי ואתיקה מקצועית;
(8) דיני חוקה ומינהל.
(ב) הדינים שבהם ייבחנו הנבחנים בכל נושא יהיו כמפורט בתוספת וכנוסחם 30 ימים לפני הבחינה, זולת אם בוטלו לפני כן.

@ 5. כל בחינה בשני נושאים לפחות

(א) נבחן רשאי להיבחן במועד אחד בכל הנושאים הקבועים בתקנה 4, או בחלקם במועד אחד ובחלקם במועדים אחרים, ובלבד שבכל מועד ייבחן בשני נושאים לפחות, כל עוד נשאר לו יותר מנושא אחד.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית הלשכה להרשות לנבחן להיבחן במועד אחד בנושא אחד בלבד, אם ראתה לעשות כן עקב שירות צבאי של הנבחן.

@ 6. פטור (תיקון: תשכ"ה, תשכ"ה-2, תשכ"ט)

(א) הלשכה רשאית לפטור בוגר בלימודי המשפט במוסד שבחוץ לארץ, שנתמלאו בו התנאים האמורים בסעיף 25(2) לחוק, מבחינה בנושא מסויים, אם ראתה שהדינים שאותו אדם עמד בהם בבחינה במוסד כאמור באותו נושא דומים לדיני ישראל.
(ב) הלשכה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפטור אדם שנתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף 25(3) לחוק, מבחינה בנושא מסויים, אם ראתה שהדינים בארץ שבה שימש אותו אדם בתפקיד מהתפקידים האמורים באותו סעיף, דומים לדיני ישראל.
(ג) הלשכה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפטור מבחינה בנושא מסויים אדם שנתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף 103א לחוק.

@ 7. בוחנים ומפקחים

(א) הלשכה תמנה בוחנים ומפקחים על הבחינות דרך כלל או לבחינות במועד מסויים, או לבחינות בנושא מסויים; הלשכה רשאית לשלם להם שכר כפי שתקבע.
(ב) נבחן חייב למלא אחר הוראות המפקח על הבחינה.

@ 8. הנוהג בבחינות

(א) לכל נבחן ייקבע מספר והנבחן ירשום על גבי מחברתו את נושא הבחינה ואת מספרו; לא ירשום נבחן את שמו במחברת.
(ב) השתמש נבחן במחברות אחדות, ינהג בכל אחת מהן כאמור בתקנת משנה (א), ויצרפן למחברת הראשונה לאחר שסימן את המחברות במספרים סידוריים.
(ג) נבחן יכתוב את תשובותיו בצד אחד של הדף.
(ד) לא יתלוש נבחן דפים מתוך מחברת הבחינה.

@ 9. שימוש בספרים

(א) הלשכה רשאית להתיר לנבחנים להשתמש בשעת הבחינה בספר המכיל את נוסח החיקוקים.
(ב) הותר להשתמש בספר כאמור, לא ישתמש הנבחן בספר או ברשימה או בכתב אחר הכולל פירוש, הערה או רישום אחר זולת נוסח החיקוק עצמו.

@ 10. משמעת

נבחן שיש ברשותו בשעת הבחינה ספר, רשימה או כתב שהחזקתם בשעת הבחינה אסורה לפי תקנה 9, או שהוא עוזר או מפריע לנבחן אחר, או שאינו ממלא אחר הוראות המפקח, רשאי המפקח, אם יש לו יסוד להניח שהנבחן עשה כאמור, להפסיק את בחינתו ולהוציאו מחדר הבחינות.

@ 11. דין העובר על המשמעת

(א) נבחן שפגע במשמעת כאמור בתקנה 10, בין אם הופסקה בחינתו והוצא מחדר הבחינות ובין שלא הופסקה בחינתו או לא הוצא, רשאית הלשכה לאסור עליו להשתתף בבחינה במועד אחר, אם באותו נושא בלבד ואם בנושאים אחרים, אם בכלל ואם לזמן מסויים; כן רשאית היא לפסול כל בחינה שכבר נבחן בה.
(ב) לא תחליט הלשכה החלטה לפי תקנת משנה (א) אלא לאחר שנתנה לנבחן הזדמנות להשמיע טענותיו בפניה או בפני ועדה שתמנה לכך.

@ 12. תוצאות הבחינה

(א) תוצאות הבחינות יהיו מסורות לשיקול דעתו של הבוחן ויצויינו במספר אחוזים שלא יעלה על 100.
(ב) נערכו הבחינות בעל פה על ידי שני בוחנים בצוותא ונחלקו דעותיהם, הולכים אחרי הבוחן המקל.
(ג) על תוצאות הבחינות תודיע הלשכה לנבחן לאחר שתקבלן מידי הבוחן.

@ 13. דין מי שנכשל בבחינה

(א) מי שקיבל בנושא שנבחן בו פחות מ-61 אחוזים ייחשב כנכשל בו.
(ב) נבחן שנכשל רשאי להיבחן שנית בנושא שנכשל בו באחד המועדים שנקבעו לפי תקנה 1.
(ג) קיבל הנבחן יותר מ-45 אחוזים רשאית הלשכה, לפי בקשתו, לקבוע לו לבחינה שניה מועד מוקדם מן הקבוע לפי תקנה 1.

@ 14. אישור על תוצאות הבחינות

נבחן שעמד בבחינה בכל הנושאים הקבועים בתקנה 4, או באלה שלא פטרוהו מהם, זכאי לקבל על כך אישור מאת הלשכה.

פרק ראשון א: בחינות הלשכה באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים (תיקון: תשע"ב)[עריכה]

@ 14א. מועדי הבחינה באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים (תיקון: תשע"ב)

(א) הבחינה באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים לפי סעיף 98ו(א)(3) לחוק (להלן בפרק זה - הבחינה באתיקה מקצועית) תיערך מטעם הלשכה פעמיים בשנה לפחות, במועדים שתקבע.
(ב) הודעה על מועד הבחינה באתיקה מקצועית ומקומה תפורסם ברשומות.

@ 14ב. בחינה בכתב (תיקון: תשע"ב)

הבחינה באתיקה מקצועית תיערך בכתב, ואולם הלשכה רשאית, בנסיבות מיוחדות, להתיר לנבחן, לפי בקשתו, להיבחן בעל–פה.

@ 14ג. נושאי הבחינה (תיקון: תשע"ב)

(א) הבחינה תהיה בדינים אלה:
(1) חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 - סעיפים 53, 54 עד 60, 61, 62, 75, 81 עד 88, 90, בסעיף 98ב(ג) - הרישה ופסקאות (2) ו-(4), 98ג, 98ה, 98ט עד 98יא;
(2) סעיפים 48 [[ו-52 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971]];
(3) סעיפים 235א עד 235ד לפקודת מס הכנסה וסעיף 143 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;
(4) כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986;
(5) כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001;
(6) כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג-2003;
(7) כללי לשכת עורכי הדין (דירקטורים בחברה ציבורית), התשמ"ט-1988.
(ב) הדינים שבהם ייבחנו הנבחנים כאמור בתקנת משנה (א) יהיו כנוסחם 30 ימים לפני הבחינה, זולת אם בוטלו לפני כן.

@ 14ד. החלת הוראות (תיקון: תשע"ב)

תקנות 7 עד 14 יחולו בשינויים המחויבים גם לעניין הבחינה באתיקה מקצועית.

פרק שני: בחינת הלשכה להסמכה לעריכת דין (תיקון: תשע"ז)[עריכה]

@ 15. מועד הבחינה (תיקון: תשמ"ו-2, תשנ"ה-3, תשנ"ו, תשע"ז, תשע"ז)

בחינת הלשכה להסמכה לעריכת דין לפי סעיף 38 לחוק (להלן - בחינת ההסמכה) תיערך פעמיים בשנה, במועדים שתקבע הלשכה.

@ 15א. מועד בחינה מיוחד (תיקון: תשנ"ו, תשע"ז)

על אף האמור בתקנה 15, רשאי שר המשפטים, בהתייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, לקבוע מועד נוסף לבחינת ההסמכה, מסיבות מיוחדות שירשום בהחלטתו.

@ 15א1. מועד בחינה למשרתים במילואים בקריאת פתע (תיקון: תשע"ו, תשע"ז)

(א) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 15א, תיערך בחינת ההסמכה במועד נוסף שיורה שר המשפטים, בהתייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין אם עשרים נבחנים לפחות שהיו זכאים לגשת לבחינה, בין אם ניגשו לבחינה ובין אם לאו, נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע.
(ב) לעניין תקנה זו -
- "בחינה" - בחינת ההסמכה לפי תקנה 15 שנערכה לראשונה לאחר שנקראו לשירות מילואים כאמור;
- "שירות מילואים בקריאת פתע" - אחד או יותר מאלה:
(1) שירות מילואים לפי סעיף 8 או 9 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 (להלן - חוק שירות מילואים), שמשכו 7 ימים או יותר בחודשיים שקדמו ליום הבחינה בכתב;
(2) שירות מילואים לפי חוק שירות מילואים שמשכו 7 ימים או יותר בהתראה קצרה מ-72 שעות בחודשיים שקדמו ליום הבחינה בכתב;
(3) שירות מילואים לפי סעיף 8 או 9 לחוק שירות המילואים או שירות מילואים בהתראה קצרה מ-72 שעות, שחל כולו או חלקו ביום הבחינה בכתב עצמו או בעשרת הימים שקדמו לו.
(ג) נקבע מועד מיוחד לבחינה לפי תקנת משנה (א), יהיה זכאי להיבחן בו מי שנקרא לשירות מילואים בקריאת פתע וכן בן זוגו; לעניין זה, "בן זוג" - בן זוג של חייל המילואים ולהם ילד משותף אחד או יותר שגילו לא עולה על 18 שנים.
(ד) המנהל הכללי של הלשכה יפרסם באתר האינטרנט שלה את המידע בדבר הזכאות למועד מיוחד כמפורט בתקנה זו.

@ 15ב. (תיקון: תשנ"ח, תשע"ז) : (((בוטלה).))

@ 16. הבקשה להיבחן (תיקון: תשע"ז)

(א) הבקשה להיבחן בבחינת ההסמכה לפי סעיף 4 לכללי לשכת עורכי הדין (ידיעה בשפה העברית ואגרות בחינות בעברית, בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ"ב-1962, תוגש לפחות חמישה עשר יום לפני מועד הבחינה.
(ב) לבקשה יצורפו מסמכים המוכיחים את זכותו של המבקש להיבחן בבחינת ההסמכה; אישור מאת הלשכה שהמועמד סיים את תקופת התמחותו תהא ראיה מכרעת לענין זה.

@ 17. (תיקון: תשע"ז) : (((בוטלה).))

@ 18. מתכונת הבחינה (תיקון: תשכ"ט, תש"ם, תשמ"ה, תשנ"א, תשנ"ה-2, תשנ"ח, תשס"ג, תשע"ז)

(א) בחינת ההסמכה תיערך בכתב ותורכב משלושה חלקים: שני חלקים הערוכים כשאלון רב-ברירה (להלן - שאלון), שבהם יסמן הנבחן תשובה אחת כנכונה מבין מספר אפשרויות שיינתנו לו, וחלק שלישי הערוך כמטלת כתיבה, הכול לפי החלטת הוועדה הבוחנת שמונתה לפי סעיף 40(ב) לחוק (להלן - הוועדה הבוחנת).
(ב) בשאלון אחד ירוכזו שאלות בסדרי דין ובמקצועות מעשיים נוספים (להלן - הדין הדיוני), ובשאלון שני ירוכזו שאלות בדין המהותי; במצורף לשאלון בדין המהותי יחולקו לנבחנים במהלך הבחינה דברי חקיקה שבהם עוסקות השאלות; הוועדה הבוחנת תחליט על הנושאים או צירופי הנושאים שייכללו בשאלון מתוך הנושאים המפורטים בתקנה 18א.
(ג) משקל הציון בכל שאלון לא יפחת מ-40 אחוזים מהציון הכולל בבחינה ומשקלו של הציון במטלת הכתיבה לא יפחת מ-15 אחוזים מהציון הכולל בבחינה.
(ד) הוועדה הבוחנת תחליט ותפרסם באתר האינטרנט של הלשכה את סדר החלקים כפי שיופיעו בבחינה, משך הזמן שיוקצה לפתרון כל חלק, המשקל שיינתן בציון הכולל לכל חלק בבחינה, ואת רשימת החיקוקים, שחלקם ייכללו בבחינה, לכל המאוחר שלושה חודשים לפני יום הבחינה.

@ 18א. נושאי הבחינה (תיקון: תשנ"ח, תשע"ז)

(א) בחלק העוסק בשאלות בדין הדיוני הנבחן ייבחן באחדים מהנושאים האלה:
(1) סמכויות בתי המשפט, לרבות בתי דין דתיים ובתי הדין לעבודה על פי כל חיקוק ודין;
(2) סדרי הדין הפלילי לרבות דיני הראיות, הדינים הנוגעים לחקירה, מעצר, חיפוש, נטילת אמצעי זיהוי וסמכויות האכיפה;
(3) סדרי הדין האזרחי לרבות סדרי הדין המיוחדים לכל ענף משפטי שאינו פלילי, דיני הראיות, דרכי יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, אכיפת פסקי חוץ וכללי ברירת הדין בענפי המשפט האזרחי;
(4) הליכי הוצאה לפועל, פשיטת רגל וכינוס נכסים;
(5) היבטים דיוניים של חוקי היסוד;
(6) סדרי הדין המשמעתיים בבתי הדין המשמעתיים על פי החוק, לרבות הגשת תלונות ובירורן, העמדה לדין, ניהול ההליכים והערעורים על החלטותיהם.
(ב) בחלק העוסק בשאלות בדין המהותי הנבחן ייבחן באחדים מהנושאים האלה:
(1) דיני החיובים, לרבות דיני החוזים ודיני הנזיקין;
(2) דיני העונשין, לרבות דרכי הענישה;
(3) דיני הקניין, לרבות דיני הירושה;
(4) משפט מסחרי, לרבות דיני התאגידים;
(5) דיני האתיקה המקצועית הנוגעים לעורכי דין;
(6) חוקי יסוד;
(7) מיסוי מקרקעין;
(8) התיישנות.
(ג) לשם מענה על השאלות בבחינה נדרשת היכרות עם הפרשנות שניתנה בפסיקה לחיקוקים שפרסמה הוועדה הבוחנת לפי תקנה 18(ד).

@ 18ב. (תיקון: תשנ"ח, תשע"ז) : (((בוטלה).))

@ 18ג. תוצאות הבחינה (תיקון: תשנ"ח, תשע"ז, תשע"ט, תשע"ט-2, תשע"ט-4)

מי שקיבל ציון של 60 אחוזים לפחות מהציון הכולל בבחינה, יראו אותו כמי שעבר את הבחינה.

@ 18ד. נבחן עם מוגבלות (תיקון: תש"ס, תשע"ז)

(א) לענין הבחינה בכתב לפי תקנה 18ב, רשאית הועדה הבוחנת, לבקשת נבחן שהוא אדם עם מוגבלות כמשמעותו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, לקבוע בעבורו התאמות הנדרשות מחמת המוגבלות ואשר יש בהן כדי להבטיח שייבחן בתנאים שווים ככל האפשר לשאר הנבחנים.
(ב) התאמות שתקבע הועדה הבוחנת כאמור בתקנת משנה (א), יכול שיהיו קביעת מתכונת בחינה שלא כאמור בתקנה 18.

@ 18ה. הליך ערר על תוצאות הבחינה (תיקון: תשע"ז)

(א) נבחן רשאי לערור על ציון שקיבל בכפוף להוראות אלה:
(1) על ציון בשאלון רב הברירה ניתן לערור לוועדה הבוחנת או לוועדת משנה שהיא הסמיכה לעניין זה מבין חבריה; הסמיכה הוועדה הבוחנת ועדת משנה לעניין זה כאמור תדון ועדת המשנה בכל העררים של אותו מועד;
(2) ערר לפי פסקה (1) יוגש בכתב, מנומק, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הציון, באמצעות טופס מקוון המופיע באתר האינטרנט של הלשכה;
(3) החלטה בערר לפי פסקה (1) תינתן בתוך 30 ימים מהיום האחרון להגיש ערר לפי פסקה (2); ההחלטה תינתן בכתב ואפשר שתפורסם בהודעה אחת המתייחסת לכלל העררים שהוגשו ותפורסם באתר האינטרנט של הלשכה;
(4) על ציון במטלת הכתיבה ניתן לערור לוועדה הבוחנת; הוגש ערר כאמור תמנה הוועדה הבוחנת בוחן מבין חבר הבוחנים כמשמעותו בסעיף 40(ו) לחוק (להלן - חבר הבוחנים) אשר ידון בערר ובלבד שבוחן זה לא בדק את הבחינה מושא הערר לראשונה;
(5) ערר לפי פסקה (4) יוגש בכתב, מנומק, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הציון באמצעות טופס מקוון המופיע באתר האינטרנט של הלשכה;
(6) החלטה בערר לפי פסקה (4) תינתן בתוך 30 ימים מהיום האחרון להגיש ערר לפי פסקה (5); ההחלטה תינתן בכתב.
(ב) הציון הסופי של הנבחן יהיה הציון שנקבע בערר לפי תקנה זו; החליטה הוועדה הבוחנת במסגרת ערר שהוגש לה לפי תקנת משנה (א)(1) על שינוי בפתרון הבחינה, תשנה הוועדה הבוחנת לפי ההחלטה האמורה גם את הציון של כל מי שלא עבר את הבחינה לפני מועד קבלת ההחלטה אף אם לא הגיש ערר.

@ 18ה1. מתן תוספת ניקוד (תיקון: תשע"ט-3)

(א) בלי לגרוע מהאמור בתקנה 18ה, השתכנעה הוועדה הבוחנת כי נפלו ליקויים משמעותיים בבחינת ההסמכה, רשאית היא לקבוע כי תינתן תוספת ניקוד, בשיעור אחיד או על פי נוסחה אחידה, לכלל הנבחנים, או לנבחנים שהשיבו על סוג מסוים של שאלות או על חלק מסוים בבחינה שבהם נפל הליקוי.
(ב) הוועדה הבוחנת תפרסם לציבור את החלטתה כאמור בתקנת משנה (א), בצירוף נימוקים והסבר בדבר האופן שבו תחושב תוספת הניקוד.

@ 18ו. הכשירות להיכלל בחבר הבוחנים (תיקון: תשע"ז)

כשיר להיכלל בחבר הבוחנים מי שהתקיימו בו כל אלה:
(1) חבר לשכת עורכי הדין, לרבות מי שהגביל חברותו בלשכה לפי סעיף 52ב לחוק;
(2) השתתף בהכשרה לחיבור שאלות או לבדיקת הבחינה, לפי העניין, במתכונת שאישרה הוועדה הבוחנת;
(3) עסקיו או עיסוקיו אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקיד זה;
(4) התחייב לשמור בסוד כל מידע שיצר, או שאליו נחשף במסגרת תפקיד זה.

@ 19. (תיקון: תשנ"ח, תשע"ז) : (((בוטלה).)) @ 20. (תיקון: תשנ"ח, תשע"ז) : (((בוטלה).))

@ 21. בחינות חוזרות (תיקון: תשנ"ח, תשע"ז)

(א) נבחן שנכשל בבחינה רשאי לשוב ולהיבחן במועדים שנקבעו לפי תקנות 15 או 15א.
(ב) (((בוטלה).))

@ 22. אישור על תוצאות בחינת התמחות (תיקון: תשע"ז)

נבחן שעמד בבחינת ההסמכה זכאי לקבל על כך אישור מאת הלשכה.

פרק שלישי: הוראות שונות[עריכה]

@ 23. ביטולים

בטלות -
(1) תקנות 2 עד 4, 7 עד 11, 13, 35 עד 37, 39 ו-40 לתקנות המועצה המשפטית, תשי"ג-1953;
(2) התוספת לתקנות האמורות כפי שהוחלפה בהודעה על תיקון התוספת לפי תקנה 7(ד).

@ 24. (תיקון: תשע"ב) : (((בוטלה).))

תוספת (תיקון: תשכ"ז, תשל"ד, תש"ם, תשמ"ו, תש"ן, תשנ"ט, תשס"ח)[עריכה]

(((תקנה 4(ב))))[עריכה]

הערה: הסימון * ליד חיקוק מסמל שנדרשת בו ידיעה כללית בלבד.

@ 1. : דיני חיובים ודיני עבודה וביטוח סוציאלי

(1) חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980*
(2) חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994*
(3) [[חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995]] - פרקים ה' ו-י"ד; בשאר הפרקים תידרש ידיעה כללית בלבד
(4) [[פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970]] - סעיף 3; פרק ד', ידיעה כללית בלבד
(5) חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969
(6) חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004
(7) חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976
(8) [[חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972]]*
(9) חוק הגנה על עובדים (חשיפות עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997
(10) חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006*
(11) חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958*
(12) חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002
(13) חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001
(14) חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969*
(15) חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957
(16) חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996
(17) חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007*
(18) חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007*
(19) חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974*
(20) חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973
(21) חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970
(22) חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982*
(23) חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951
(24) חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949*
(25) חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957*
(26) חוק המכר, התשכ"ח-1968
(27) חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973*
(28) חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974*
(29) חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998
(30) חוק המתנה, התשכ"ח-1968*
(31) חוק הנאמנות, התשל"ט-1979
(32) [[פקודת הנזיקין [נוסח חדש]]]
(33) חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952
(34) חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), התשכ"ד-1964*
(35) חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953*
(36) חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954*
(37) חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991
(38) חוק הערבות, התשכ"ז-1967*
(39) חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979
(40) חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963
(41) חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975
(42) חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988
(43) חוק השומרים, התשכ"ז-1967*
(44) חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959*
(45) חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971
(46) חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987*
(47) חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996
(48) חוק השליחות, התשכ"ה-1965
(49) חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951
(50) תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991*
(51) תקנות בית הדין לעבודה (פישור), התשנ"ג-1993*

@ 2. : דיני קניין

(1) חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו
(2) חוק-יסוד: מקרקעי ישראל*
(3) חוק ההתישנות, התשי"ח-1958
(4) חוק השבת אבידה, התשל"ג-1973*
(5) חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007*
(6) חוק המיטלטלין, התשל"א-1971
(7) חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960*
(8) חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969
(9) חוק המשכון, התשכ"ז-1967
(10) [[פקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972]]*
(11) חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967*
(12) חוק (([צ"ל: פקודת])) הפטנטים והמדגמים, 1924*
(13) תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969*

@ 3. : דיני משפחה וירושה

(1) דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל 1922 עד 1947 - סימנים 51-55, 64 ו-65
(2) חוק האזרחות, התשי"ב-1952
(3) חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981
(4) חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א-1991
(5) חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978
(6) חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995
(7) חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז-1956
(8) חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962*
(9) חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995
(10) חוק גיל הנישואין, התש"י-1950
(11) חוק הדיינים, התשט"ו-1955
(12) [[חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972]] - סעיפים 19 עד 29
(13) חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור ההסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996
(14) חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו-1996
(15) חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973
(16) חוק הירושה, התשכ"ה-1965
(17) חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962
(18) חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972
(19) חוק מידע גנטי, התשס"א-2000
(20) חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991
(21) חוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992
(22) פקודת הנישואין והגירושין (רישום)
(23) פקודת העדה הדתית (המרה)*
(24) חוק העונשין, התשל"ז-1977 - סעיפים 175 עד 183
(25) חוק הקאדים, התשכ"א-1961*
(26) חוק קביעת גיל, התשכ"ד-1963
(27) חוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951
(28) חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), התשכ"ט-1969*
(29) חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953
(30) חוק השמות, התשט"ז-1956*
(31) חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959
(32) תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית), התשמ"ז-1987
(33) תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ"א-1991
(34) תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 - חלק ג'1: תובענות בענייני משפחה (תקנות 258א עד 351)

@ 4. : דיני העונשין וסדר הדין הפלילי

(1) חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - סעיפים 10 ו-11ב; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(2) חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 - סעיפים 1 ו-8 עד 11; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(3) חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 - סעיף 13; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(4) חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 - סעיף 32; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(5) חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005
(6) חוק ההסגרה, התשי"ד-1954
(7) חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001
(8) חוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח-1958 - סעיפים 19, 27 ו-32; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(9) חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 - סעיפים 15 עד 21 ו-28
(10) חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 - פרק ב'; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(11) [[פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-1969]]*
(12) חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004
(13) חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001*
(14) חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 - סעיפים 4 ו-5; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(15) חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981*
(16) חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971
(17) חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר, התשנ"ז-1996
(18) חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995*
(19) חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985*
(20) חוק העונשין, התשל"ז-1977 - החלק המקדמי, חלק א': כללי, חלק ב': עבירות - פרק ז' סימן ז', פרק ט', פרק י' סימן ו1; בשאר החוק תידרש ידיעה כללית בלבד
(21) [[חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982]]
(22) חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב-2002
(23) [[פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969]]
(24) חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף החשוד ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996
(25) חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996
(26) [[פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973]] - פרקים א', ג' וה'; בשאר הפרקים תידרש ידיעה כללית בלבד
(27) חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"א-2001
(28) פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
(29) [[פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971]]
(30) חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001
(31) חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), התש"ם-1980
(32) חוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955
(33) תקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974

@ 5. : דיני מסחר א' (תאגידים)

(1) פקודת האגודות השיתופיות*
(2) חוק החברות, התשנ"ט-1999
(3) חוק הנאמנות, התשל"ט-1979
(4) חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968*
(5) חוק העמותות, התש"ם-1980
(6) [[פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975]]

@ 6. : דיני מסחר ב' (פשיטת רגל, פירוק, שטרות, מסים ונושאים מסחריים אחרים)

(1) חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988*
(2) חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981*
(3) [[פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983]] - סעיפים 164 עד 201, 244 עד 367, 370 עד 382, וכן סעיפים 1 ו-394 ככל שהם נוגעים לשיעבודים ופירוק
(4) חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981*
(5) חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986*
(6) חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963
(7) פקודת מס הכנסה - חלקים א', ב', ג' וה'; בשאר הפרקים תידרש ידיעה כללית בלבד
(8) חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975*
(9) פקודת המסים (גביה)*
(10) [[פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש"ם-1980]]*
(11) פקודת השטרות - פרק שלישי

@ 7. : סדר הדין האזרחי ואתיקה מקצועית

(1) חוק הבוררות, התשכ"ח-1968
(2) פקודת בזיון בית המשפט - סעיף 6
(3) [[חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984]]
(4) חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000
(5) חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967
(6) חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 - הפרק השישי והפרק השביעי: בשאר הפרקים תידרש ידיעה כללית בלבד
(7) חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 - סעיפים 7 עד 20; בשאר הסעיפים תידרש ידיעה כללית בלבד
(8) חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972
(9) חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961
(10) חוק הפרוצדורה האזרחית העותמאני משנת 1879 - סעיפים 80 עד 82*
(11) חוק קביעת גיל, התשכ"ד-1963*
(12) חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006
(13) חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), התש"ם-1980
(14) חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957
(15) חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), התשי"ח-1958
(16) כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986
(17) כללי לשכת עורכי הדין (ייצוג בעסקאות בדירות), התשל"ז-1977
(18) כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר), התשס"ג-2003
(19) כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), התשל"ז-1977
(20) תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 - למעט התוספת
(21) תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993
(22) תקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979
(23) תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 - הבחינה תכלול עריכת כתבי טענות
(24) תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ"ד-1984

@ 8. : דיני חוקה ומינהל

(1) חוק-יסוד: חופש העיסוק
(2) חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל
(3) חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו
(4) חוק-יסוד: הכנסת
(5) חוק-יסוד: מבקר המדינה
(6) חוק-יסוד: הממשלה
(7) חוק-יסוד: משק המדינה
(8) חוק-יסוד: מקרקעי ישראל
(9) חוק-יסוד: נשיא המדינה
(10) חוק-יסוד: הצבא
(11) חוק-יסוד: השפיטה
(12) חוק האזרחות, התשי"ב-1952
(13) חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000
(14) חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959*
(15) חוק הבחירות לגופים ציבוריים, התשי"ד-1954*
(16) [[חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969]]*
(17) חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992
(18) [[חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984]]
(19) חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000
(20) חוק הדגל הסמל והמנון המדינה, התש"ט-1949*
(21) חוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968*
(22) חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000*
(23) חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996*
(24) חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו-1996*
(25) חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005
(26) חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
(27) חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951*
(28) חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט-1959*
(29) חוק יום העצמאות, התש"ט-1949
(30) חוק יסודות המשפט, התש"ם-1980
(31) חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952*
(32) חוק הכנסת, התשנ"ד-1994*
(33) פקודת המועצות המקומיות*
(34) חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973*
(35) חוק הממשלה, התשס"א-2001
(36) חוק המעבר, התש"ט-1949
(37) חוק המפלגות, התשנ"ב-1992*
(38) חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965*
(39) [[פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971]]*
(40) חוק משכן הכנסת רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968*
(41) חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002
(42) פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948
(43) חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979*
(44) פקודת העיריות*
(45) פקודת העיתונות*
(46) חוק הפרשנות, התשמ"א-1981
(47) פקודת הפרשנות - סעיפים 1, 16, 17, 19 ו-42
(48) חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980*
(49) חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968*
(50) חוק רמת הגולן, התשמ"ב-1981
(51) חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965*
(52) חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990*
(53) חוק השבות, התש"י-1950
(54) חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998
(55) חוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951
(56) חוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז-1967
(57) חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט-1958
(58) חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965*
(59) תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967*

@ : הערה: בתוספת זו, "חוק", "פקודה" או "תקנות" - חוק, פקודה או תקנות כפי שתוקנו עד חודש אחד לפני הבחינות, ואם לא בוטלו עד אז.

<פרסום> כ"ד בחשון תשכ"ג (21 בנובמבר 1962) <חתימה> דב יוסף שר המשפטים