לדלג לתוכן

מצודות על תהלים קה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הודיעו" - פרסמו בין העמים פלאי מעשיו

"בשמו" - המיוחד לו לבדו המורה על גדולתו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שיחו" - דברו בתמידות בכל נפלאותיו

"שירו לו" - בפה

"זמרו לו" - בכלי שיר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התהללו" - שבחו א"ע להתפאר בשם קדשו אשר יורה על יכלתו

"ישמח לב" - למען שישמח לב כ"א ממבקשי ה' בשמעו כל אלה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועוזו" - דרשו להראות לכם עוזו ויכלתו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זרע אברהם מבין בני ישמאל ועשו" - אתם זרע אברהם עבדו ובני יעקב הנבחרים לה' מזרע של אברהם מבין בני ישמעאל ועשו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא וגו'" - ר"ל מי שמשפטיו שולטים בכל הארץ הוא אלהינו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זכר" - הברית שכרת זוכר לעולם

"דבר צוה" - הברית היה על הדבר אשר גזר ואמר לשמור החסד לאלף דור כמ"ש שומר הברית והחסד וגו' לאלף דור (דברים ז)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לישחק" - כמו ליצחק 

מצודת דוד

"אשר כרת" - על הדבר אשר עליה כרת ברית עם אברהם ועליה היתה השבועה ליצחק

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לישראל וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ויעמידה" - הברית ההיא העמידה ליעקב לחוק קבוע

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חבל" - מחוז וחלק כמו מחבל בני יהודה (יהושע יט

מצודת דוד

"לך אתן" - ולא לישמעאל ועשו עם שהמה מזרעם

"חבל נחלתכם" - מה שהיא עתה חבל נחלתכם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מתי מספר" - אנשי מספר 

מצודת דוד

"בהיותם" - בעוד היותם אנשי מספר בחשבון היותר מעט והיו בה כגרים בארץ

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לעשקם" - מלשון עושק וגזל 

מצודת דוד

"ויוכח" - למענם הוכיח במכאוב את מלך מצרים ומלך פלשתים על כי לקחו את שרה ועם כי לא הוכיח מי בעבור יצחק אמר עליהם לפי שזה היה סבה שלא נגע אבימלך ברבקה אשתו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תרעו" - אל תעשו רעה

"ולנביאי" - כי האבות היו נביאים

"במשיחי" - ר"ל בגדולי ונסיכי וכן למשיחי לכורש (ישעיהו מה)

"אל תגעו" - בהמכאוב שהביא כאלו אמר אל תגעו וגו' ולאבימלך נאמר בפירוש

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מטה" - על כי דרך להשען על המטה הושאל מלת מטה על השענה 

מצודת דוד

"ויקרא" - וכאשר קרא רעב לכל הארץ ושבר כל משען לחם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ענו" - מלשון ענוי

"בכבל" - בשלשלאות כמו בכבלי ברזל (לקמן קמט) 

מצודת דוד

"ענו בכבל רגלו" - ענו אותו לשים רגלו בכבל ונפשו באה בכבלי ברזל ואם כי גופו באה בברזל אמר נפשו כי גם הנפש תעונה בענוי הגוף או נפשו הוא כמו גופו וכן וריקה נפשו (ישעיהו כט)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד עת" - ישב במאסר עד עת בא דבר פתרון החלום לפרעה

"אמרת ה'" - אז אמרת ה' צרפה אמרי יוסף ר"ל דבר ה' היה בפיו לפתור החלום בפתרון צרוף מבלי סיג ושגיאה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויפתחהו" - ענין התרת קשרי המאסר כמו מוסר מלכים פתח (איוב יב

מצודת דוד

"שלח" - בעבור החלום שלח פרעה להתירו ממאסרו

"מושל וגו'" - כפל הדבר במ"ש

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמו" - פרעה שם את יוסף להיות אדון על ביתו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בנפשו" - ברצונו כמו אל תתנני בנפש צרי (לעיל כז) 

מצודת דוד

"וזקניו יחכם" - למד חכמה עם זקני פרעה

"לאסור" - המשילו ממשל רב לאסור שריו בנפשו וברצונו מבלי מוחה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בארץ חם" - הוא מצרים הבא מחם וכפל הדבר במ"ש

"ויבוא" - עי"ז בא ישראל למצרים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויפר" - הפרה והרבה את עמו

"ויעצימהו" - חזקו יותר מן צריו הם אנשי מצרים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"להתנכל" - ענין מחשבה רעה וערמה כמו ויתנכלו אותו להמיתו (בראשית לו

מצודת דוד

"להתנכל" - לחשוב בעבדיו מחשבה רעה וערמה

"הפך לבם" - המקום הפך לב מצרים לשנוא את עמו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמו בם" - משה ואהרן שמו במצרים

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מרו" - ענין מרד וסרוב 

מצודת דוד

"ולא מרו" - האותות לא מרו דבר ה' וכאשר צוה כן היה וכן באו

"ויחשיך" - החשיך את הארץ

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שרץ" - ענין ההולדה עם הרבוי

"צפרדעים" - הוא שרץ המים 

מצודת דוד

"בחדרי" - באו בחדרי מלכיהם

"שרץ ארצם" - ר"ל מימי ארצם

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אש להבות" - אש מתלהב ובוער ירד עם הברד כמ"ש ותהלך אש ארצה (שמות ט)

"נתן גשמיהם ברד" - במקום הגשם ירד הברד

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויך" - הברד הכה עצי גפנם ותאנתם

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וילק" - וגם מין ילק ואין מספר להם

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אונם" - ענין כח כמו מרוב אונים (ישעיהו מ

מצודת דוד

"ראשית" - הראשון מכל בניהם הבאים מכוחם וכפל הדבר במ"ש

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כושל" - ענין נפילת ההתגברות ורפוי הכח ויאמר כן גם על הרבות העוני 

מצודת דוד

"ואין בשבטיו" - בכל בני שבטיו לא היה מי כושל בעונו

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פחדם" - של ישראל נפל על מצרים

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"למסך" - כן יקרא הסכך אשר ממעל גם המחיצה לפנים כמו ואת מסך הפתח (שמות כז)והענן בלכתם הלך לפניהם ובנוחם סככם ממעל 

מצודת דוד

"למסך" - להיות סוכך עליהם

"ואש" - פרש עמוד אש להאיר את הלילה

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שליו" - מין עוף שמן 

מצודת דוד

"ולחם שמים" - הוא המן

"שאל" - ישראל שאל בשר והביא שליו

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויזובו" - נטפו 

מצודת דוד

"הלכו בציות" - במקום ציה ומדבר הלכו המים כמו נהר

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי זכר" - ה' את דבר קדשו אשר הבטיח את אברהם עבדו

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ועמל" - עושר האדם נקרא עמל כי בא בעמל רב וביגיעה

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הללויה" - לזה הללו את ה' על הטובה שעשה לאבותינו

"בעבור" - כל הטובה הזאת עשה ה' להם למען ישמרו חוקיו וגו'