מצודות על תהלים קו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · קו · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי טוב" - כי הוא טוב ומאתו לא תצא רעה כי עד עולם עושה חסד

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מי ימלל" - מי יוכל לספר כל גבורות ה' ומי יוכל להשמיע כל תהלתו

מצודת ציון

"ימלל" - מלשון מלה ודבור

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשרי שומרי משפט" - אשרי לאלה השומרים משפטי התורה ועושים צדקה בכל עת כי זה יחשב להלול אל המקום כי הרודף אחר התורה יורה בזה גדולת הנותן את התורה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זכרני" - התפלל דוד על עצמו ואמר זכור גם אותי כשתהיה מרוצה לעמך ופקדני לטובה בעת בוא ישועתך

מצודת ציון

"פקדני" - ענין השגחה וזכרון

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"להתהלל" - להשתבח עם ישראל נחלתך לומר ראו כי בנו בחר ה' ואפס בלעדינו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חטאנו עם אבותינו" - כמו שאבותינו חטאו כן אנחנו חטאנו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא השכילו" - לא נתנו לב להשכיל הנפלאות שעשית במצרים

"בים סוף" - עודם בים מרו בה' ואמרו כשם שאנו עולים מצד זה כך מצרים עולים מצד אחר וירדפו אחרינו

"במצרים" - בצאתם ממצרים

מצודת ציון

"וימרו" - מרדו וסרבו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למען שמו" - שלא יחולל כי פן יאמרו מבלתי יכולת וגו'

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בתהומות" - בעומק הים הוליכם בחרבה כבמקום מדבר מבלי מים

מצודת ציון

"ויחרב" - ענין יובש

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויושיעם" - בזה הושיעם מיד מצרים

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויאמינו" - אז האמינו בדבר ה' ושוררו שירת הים כאשר ראו את מצרים מת על שפת הים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא חכו" - לא המתינו עד ישמעו עצת ה' מה היא כאשר באמת המתיק להם המים

"מהרו" - בזמן מועט שכחו מעשה ה' והתלוננו במרה על מרירת המים

מצודת ציון

"חכו" - ענין המתנה כמו לכן חכו לי (צפניה ג)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויתאוו תאוה" - זהו מה שאמרו מי יאכילנו בשר

"וינסו" - אם יוכל למלאות שאלתם

מצודת ציון

"בישימון" - במדבר שממה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישלח רזון" - לא נעשו שמנים מאכילת השליו כי אדרבה נעשו עוד רזים וכחושים והוא משל על הפורענות הבאה עליהם בעבור זה

"ויתן וגו'" - הוריד להם השליו

מצודת ציון

"רזון" - מלשון רזות וכחשות

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויקנאו" - הכעיסו למשה במחנה בפרסום רב והם קרח ועדתו שקנאו למשה ולאהרן

מצודת ציון

"ויקנאו" - ענין כעס כמו הם קנאוני (דברים לב)

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בעדתם" - הם הר"נ איש מקריבי הקטורת

"להבה וגו'" - כפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"תלהט" - ענין להבה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בחורב" - במקום אשר קבלו התורה

מצודת ציון

"למסכה" - דבר הניתך ממתכת כמו אלהי מסכה (שמות לד)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כבודם" - כבוד המקום אלא שכינה הכתוב

"אוכל עשב" - הזכירו בגנותו שמלכלך העשב ברירו ואוכלו

"וימירו" - חלפו כבוד המקום בתבנית שור

מצודת ציון

"וימירו" - מלשון תמורה וחלוף

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לולי משה" - אם לא היה משה עומד בפרץ וגו' ואחז במשל כעומד במקום פרצת הגדר לבלי תת לבוא דרך בה ור"ל בתפלתו בטל החמה ולולי הוא היה משמידם

"ויאמר" - חשב ה' להשמידם

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לדברו" - שהבטיח לרשת אותם

"וימאסו" - ע"י תלונות המרגלים

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא שמעו" - לא האמינו בקול דברו

מצודת ציון

"וירגנו" - ענין תלונה ותרעומות כמו דברי נרגן (משלי יח)

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישא ידו" - נשא ידו בשבועה עליהם להפיל וגו'

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בארצות" - ר"ל בארצות הגוים

"ולהפיל וגו'" - כי אז נגזר עליהם הגלות והוקבע בכיה לדורות

מצודת ציון

"ולזרותם" - לפזרם כמו תזרם לרוח (יחזקאל ה')

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויצמדו" - חברו עצמם לבעל פעור ואכלו זבחי עובדי עכו"ם שהוא דבר שאין בה חיות כמת

מצודת ציון

"ויצמדו" - ענין דבוק וחבור כמו צמיד פתיל (במדבר יט)

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותפרץ בם מגפה" - נתחזקה בהם כי רבים מתו

מצודת ציון

"ותפרץ" - ענין התחזקות כמו מה פרצת (בראשית לח)

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעמוד" - קם מתוך העדה ועשה דין ומשפט בזמרי ועי"ז נעצרה המגפה

מצודת ציון

"ויפלל" - ענין דין ומשפט כמו ונתן בפלילים (שמות כא)

"ותעצר" - ענין מניעה

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותחשב" - המשפט הזה נחשבה לו לזכות ולצדקה להיות שמור עד עולם כי בעבור זה נתכהן כמ"ש והיתה וגו' כהונת עולם (שם כח)

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויקציפו" - אח"ז הכעיסו את ה' במי מריבה ובעבורם נעשה רעה למשה למות במדבר

מצודת ציון

"ויקציפו" - מלשון קצף

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויבטא" - ודבר משה בשפתיו לקרותם ממרים ואמר שמעו נא המורים (שם כח) ועי"ז נענש

"כי המרו" - כי ישראל מרו בדבר ה'

מצודת ציון

"המרו" - מרדו וסרבו

"רוחו" - ענין דבור כמו וברוח שפתיו (ישעיהו יא)

"ויבטא" - ענין אמירה כמו לבטא בשפתים (ויקרא ה)

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא השמידו" - בבואם לארץ לא השמידו את העמים אשר צוה ה' להשמידם

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויתערבו" - מלשון תערובות

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויהיו" - האומות ההם היו להם למוקש כי הם הכשילום בהסתת עבודת העצבים

מצודת ציון

"עצביהם" - כן יקראו הגלולים כי מעציב לב עובדיו צועקים אליו ואינם נענים

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לשדים" - אשר היו עובדים להם

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותחנף הארץ" - הארץ תתחייב ותרשיע עבור רוב הדמים הנשפך בה לעבודת כוכבים ומזלות

מצודת ציון

"ותחנף" - תתחייב ותרשיע כן תרגומו וכן יחניף את הארץ (במדבר לב)

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויזנו" - סרו מה' ברוע מעלליהם

מצודת ציון

"ויזנו" - ענין הסרה ועש"ז תקרא המנאפת זונה כי סרתה מדרכי הצניעות

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויתעב" - מלשון תועבה

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויתנם ביד גוים" - בימי השופטים

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויכנעו" - היו נכנעים תחת ידי אויביהם

מצודת ציון

"ויחלצום" - מלשון לחץ ודחק

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פעמים וגו'" - ע"י השופטים וכמ"ש והיה ה' עם השופט וגו' (שופטים ב)

"ימרו" - במות השופט מרו המה בה' בעצתם הרעה וכמ"ש והיה במות השופט ישובו והשחיתו

"וימכו בעונם" - בעבור עונם נעשו שפלים ועניים

מצודת ציון

"ימרו" - מרדו וסרבו

"וימכו" - ענין דלות ושפלות כמו ואם מך הוא (ויקרא כז)

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וירא" - ראה בצרתם בעת שמעו את תפלתם

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וינחם" - על הרעה

"כרוב חסדיו" - ולא כפי מעשיהם

"בריתו" - אשר כרת עם אבותינו ואמר ואף גם זאת בהיותם וגו' לכלותם להפר בריתי (ויקרא כו)

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לרחמים" - להיות שוביהם מרחמים עליהם לבל יכבידו עולם

מצודת ציון

"שוביהם" - מלשון שביה

פסוק מז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"להשתבח" - לשבח את עצמינו בתהלתך כי לפי רוב התהלה שבך כן ירבה שבחינו אשר בחרת בנו

"הושיענו" - ר"ל כמו שנתת אותנו לרחמים בחסדך הגדול כן תושיענו מן הגולה וקבצנו מן הגוים אל ארצנו להודות שמה לשם קדשך

פסוק מח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואמר כל העם" - ר"ל כל העם אשר לא ידעו לברך יענו ויאמרו אמן ר"ל אמת הדבר שהוא ברוך ולזה הללו את יה כאומרים אם אנו לא נדע איך להלל אתם היודעים הללו יה

"ברוך וגו'" - ר"ל נאמר בהודאה ברוך ה' וגו'

"מן העולם" - מהתחלת העולם עד סוף העולם