מצודות על תהלים פח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מחלת" - שם כלי נגון

"לענות" - להרים הקול בשיר כמו וענו הלוים וגו' קול רם (דברים כז

מצודת דוד

"להימן" - המזמור הזה נמסר להימן שהוא יאמר על הדוכן (ועל כי אמר למנצח ר"ל שנמסר לבן לוי המנצח בשיר חזר ופירש שנמסר להימן שהיה מן הלוים)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יום צעקתי" - עם כי צעקתי בתפלה כל היום מ"מ גם בלילה אערוך תחינתי לפניך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי שבעה" - כי רבו הרעות עד שנפשי שבעה מהם והוא ענין מליצה

"וחיי" - ימי חיי קרבו לרדת אל השאול

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"איל" - ענין כח כמו אל גוים (יחזקאל לא

מצודת דוד

"אין איל" - שלא היה לי כח מעולם

"נחשבתי" - מגודל התשות נחשבתי עם האנשים אשר כבר ירדו לקבר

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עוד" - כמו עדיין וכן עוד היום גדול (בראשית כ"ט)

"נגזרו" - נכרתו כמו נגזרנו לנו (יחזקאל לו

מצודת דוד

"והמה" - עדיין המה כרותים ממכת ידך

"עוד" - עדיין לא זכרתם כי לא באה זמן התחיה

"במתים חפשי" - אני נמנה בין המתים שהמה חפשים ממקרי העולם ועמלו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במצולות" - בעומק המים והוא משל לצרות שונות

"שתני" - שמת אותי בגלות המר הדומה לבור תחתיות העמוק למאוד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וכל" - הוי"ו במקום עם וכן ויוסף היה במצרים (שמות א)ר"ל עם יוסף שהיה במצרים

"משבריך" - הם גלי הים הנראים כמשברים מי הים וכן משברים יתחטאו (איוב מא)

"ענית" - מלשון ענוי 

מצודת דוד

"וכל" - עם כל משבריך ענית אותי לעולם ר"ל זמן רב

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מיודעי" - אוהבי כמו אלופי ומיודעי (לעיל נה)

"למו" - להם 

מצודת דוד

"כלוא" - אני כמו בבית הכלא ומאסר ולא אוכל לצאת

"שתני" - שמת אותי להיות מתועב בעיניהם

"הרחקת" - חזקת לב אוהבי להתרחק ממני כי נהפכו לאויבים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"דאבה" - ענין עצבון כמו ודאבון נפש (דברים כ"ח)

"שטחתי" - ענין פרישה כמו משטח חרמים (יחזקאל כו

מצודת דוד

"שטחתי" - פרשתי כפי כדרך המתפללים

"עיני דאבה" - עצבה עיני מן גודל העוני

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רפאים" - מלשון רפיון וחלשות 

מצודת דוד

"הלמתים" - ר"ל הלא נמות מקושי השעבוד וכי להמתים תעשה הנפלאות שהבטחת

"אם רפאים" - אם המתים שנרפו ונחלשו ע"י מלאך המות אם המה יודוך לעולם על נפלאותיך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באבדון" - הוא הקבר שבו נאבד האדם מזה העולם

"היסופר" - כפל דברו רבות פעמים כדרך הנוהים ומקוננים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נשיה" - ענין שכחה כמו נשני אלהים (בראשית מ"א

מצודת דוד

"היודע" - וכי יהיה נודע פלאך ע"י כשנהיה בחשכת הקבר וכי נספר צדקתך בארץ נשיה והוא הקבר (כי בהיות האדם שם נשכח מפי הבריות)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני" - הלא אני שועתי אליך להוציאני מן הגולה ובכל בוקר תקדים תפלתי לבוא לפניך

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תזנח" - תעזוב 

מצודת דוד

"למה" - ר"ל הואיל ואני מתפלל לפניך למה א"כ תעזוב נפשי ביד האויב

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אמיך" - מלשון אימה ופחד

"אפונה" - מלשון פנוי 

מצודת דוד

"נשאתי וגו'" - ר"ל אהיה פנוי מעסקי בטורח נשיאת הפחד

"וגוע מנוער" - מעת נערותי אני בגויעה ר"ל זמן ארוך ומעט היו ימי השלוה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בעותיך" - מלשון בעתה וחרדה כמו פלצות בעתתני (ישעיהו כא)

"צמתתוני" - ענין כריתה כמו יצמיתם ה' (לקמן צד) 

מצודת דוד

"בעותיך" - החרדה הבאה ממך היא כרתה אותי

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הקיפו" - ענין סבוב 

מצודת דוד

"יחד" - החרון והחרדה

"סבוני" - החרון והחרדה מסבבים אותי כמים המסבבים גוף העומד בהם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מיודעי" - אוהבי

"מחשך" - מלשון חושך 

מצודת דוד

"מיודעי מחשך" - כאלו המה במקום חושך שלא אראה אותם

"הרחקת" - כי לא באו אלי לנחמני