מצודות על תהלים לא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · לא · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל אבושה" - לזה מהראוי שלא אבוש לעולם ואף שאין בי זכות הצילני בצדקתך

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הטה אלי" - לשמוע תפלתי

"לצור" - דומה לסלע חזק ולבית מצודות והוא מבצר חזק

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולמען שמך" - המורה על הרחמים

"תנחני" - במקום שלא אהיה נלכד

מצודת ציון

"ותנהלני" - ותנהגני

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"טמנו לי" - הסתירו עלי שאפול בה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בידך" - בפקדון אתן רוחי בידך ועליך לשמרו

"פדיתה" - עבר במקום עתיד ור"ל הן ידעתי שתפדה אותי ממות כי אתה אל אמת להחזיר הפקדון

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"השומרים" - המצפים לתשועת העכו"ם

מצודת ציון

"השומרים" - המצפים כמו ואביו שמר את הדבר (בראשית ל"ז)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר ראית" - נתת לב לראות עניי ולדעת צרות נפשי

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא הסגרתני" - לא מסרת אותי ביד האויב והעמדת רגלי במקום מרחב שלא אמעד

מצודת ציון

"הסגרתני" - מסרתני כמו להסגיר לאדום (עמוס א')

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עששה" - בעבור כעס מתוגיון הצרות כאלו נרקבו עיני וגו'

מצודת ציון

"עששה" - ענין בליה ורקבון וכן למטה ועצמי עששו וקרוב הוא מלשון עש יאכלם (ישעיהו נ') שהוא התולעת האוכל הבגד ומפסידו

"נפשי" - היא הנפש המתאוה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בעוני" - בעבור עוני כשל כוחי ונרקבו עצמי

"ביגון" - בעבור היגון כלו ונשלמו ימי חיי וכן ושנותי באנחה וכפל הדבר במלות שונות

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ופחד למיודעי" - אני לפחד להם כי בראותם צרתי יפחדו לנפשם שלא יקרא להם כמקרי

"רואי בחוץ" - הרואים אותי בחוצות נדדו מפני והלכו להם כי כן דרך אדם לברוח מראות חלי קשה ודבר מגונה ונמאס

"ולשכני" - היודעים יותר ממה שעושים לי צוררי להם אני מאד לחרפה

"מכל צוררי" - מכל מה שעושים לי צוררי הייתי לחרפה להרואים בי כי מלעיגים עלי

מצודת ציון

"למיודעי" - למכירי ואוהבי כמו ומודע לבינה תקרא (משלי ז')

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כמת מלב" - כמו המת הנשכח מהלב

"ככלי" - ר"ל ככלי כל שהוא אשר כשהיא נאבדת אין אדם זוכרה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בהוסדם" - במה שהם מתייעצים עלי כולם יחד וחושבים לקחת נפשי ור"ל ובעבור שאני שומע כ"ז ואני כאלם לא יפתח פיו לזה אני שכוח בעיני כל כי חושבים שכלה תקותי

"דבת רבים" - דברי רע מרבים המפחדים אותי מסביב

מצודת ציון

"דבר" - ענין אמירת דבר הרע כמו ויבא יוסף את דבתם (בראשית ל"ז)

"מגור" - פחד כמו ויגר מואב (במדבר כ"ב)

"בהוסדם" - ענין עצה שהיא כיסוד להבנין

"זממו" - חשבו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אלהי אתה" - ותעזרני מהם

"ואני" - אבל אני אבטח בה' ולא אירא מהם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הצילני מיד אויבי" - כי הלא הכל בידך

"בידך עתותי" - כל העיתות שעברו עלי בין העתים לטובה בין העתים לרעה הלא המה בידך ועל פיך נעשו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"האירה" - הראה לי פנים מאירות והוא מדרך משל הנהוג בין אדם לרעהו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי קראתיך" - והואיל ובך בטחתי מהראוי שלא אבוש

"ידמו" - יכרתו לרדת לשאול

מצודת ציון

"ידמו" - יכרתו כמו אל תדמו בעונם (ירמיהו נא)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תאלמנה" - מהראוי שתאלמנה שפתי שקר

מצודת ציון

"תאלמנה" - מלשון אלם

"עתק" - חזק וקשה כמו ידברו עתק (לקמן צ"ד)

"ובוז" - ובזיון

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מה רב" - מה מאד רב הטוב אשר צפנת לתת ליראיך בעוה"ב ואף הרבה טובה פעלת להחוסים בך נגד בני אדם ר"ל אשר כל אדם חזו בו

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מריב" - מהמריבה הבא מהלשונות

"תסתירם" - כי הסתרתם בסתר הבאה מפניך להיות נסתרים מגבהות של איש רשע

מצודת ציון

"מרוכסי" - ענין גבהות וכן והרכסים לבקעה (ישעיהו מ')

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי הפליא" - אשר גם לי עשה חסד נפלא לחזק אותי כאלו הייתי בעיר מבצר

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אכן שמעת" - כי נצלתי גם אז מידו

"בחפזי" - כשהייתי נחפז לברוח מפני שאול כמו שכתוב ויהי דוד נחפז (שמואל א כג) אז אמרתי נכרתי מנגד עיניך כי היה קרוב מאוד להמסר ביד שאול

מצודת ציון

"בחפזי" - מלשון חפזון ובהלה

"נגרזתי" - מלשון גרזן ור"ל נכרתי כדבר הכרות בגרזן

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על יתר" - על יתרון הגאוה של עושי הגאוה

"אהבו" - לזה אהבו את ה' כי הוא שומר אנשי אמונים

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חזקו" - כל המקוים לה' חזקו ואמצו לבבכם ותהיו בטוחים כי הלא תראו כי יש תקוה