מצודות על תהלים לא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל אבושה" - לזה מהראוי שלא אבוש לעולם ואף שאין בי זכות הצילני בצדקתך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הטה אלי" - לשמוע תפלתי

"לצור" - דומה לסלע חזק ולבית מצודות והוא מבצר חזק

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותנהלני" - ותנהגני 

מצודת דוד

"ולמען שמך" - המורה על הרחמים

"תנחני" - במקום שלא אהיה נלכד

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"טמנו לי" - הסתירו עלי שאפול בה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בידך" - בפקדון אתן רוחי בידך ועליך לשמרו

"פדיתה" - עבר במקום עתיד ור"ל הן ידעתי שתפדה אותי ממות כי אתה אל אמת להחזיר הפקדון

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"השומרים" - המצפים כמו ואביו שמר את הדבר (בראשית ל"ז

מצודת דוד

"השומרים" - המצפים לתשועת העכו"ם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר ראית" - נתת לב לראות עניי ולדעת צרות נפשי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הסגרתני" - מסרתני כמו להסגיר לאדום (עמוס א'

מצודת דוד

"ולא הסגרתני" - לא מסרת אותי ביד האויב והעמדת רגלי במקום מרחב שלא אמעד

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עששה" - ענין בליה ורקבון וכן למטה ועצמי עששו וקרוב הוא מלשון עש יאכלם (ישעיהו נ') שהוא התולעת האוכל הבגד ומפסידו

"נפשי" - היא הנפש המתאוה 

מצודת דוד

"עששה" - בעבור כעס מתוגיון הצרות כאלו נרקבו עיני וגו'

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעוני" - בעבור עוני כשל כוחי ונרקבו עצמי

"ביגון" - בעבור היגון כלו ונשלמו ימי חיי וכן ושנותי באנחה וכפל הדבר במלות שונות

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"למיודעי" - למכירי ואוהבי כמו ומודע לבינה תקרא (משלי ז'

מצודת דוד

"ופחד למיודעי" - אני לפחד להם כי בראותם צרתי יפחדו לנפשם שלא יקרא להם כמקרי

"רואי בחוץ" - הרואים אותי בחוצות נדדו מפני והלכו להם כי כן דרך אדם לברוח מראות חלי קשה ודבר מגונה ונמאס

"ולשכני" - היודעים יותר ממה שעושים לי צוררי להם אני מאד לחרפה

"מכל צוררי" - מכל מה שעושים לי צוררי הייתי לחרפה להרואים בי כי מלעיגים עלי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמת מלב" - כמו המת הנשכח מהלב

"ככלי" - ר"ל ככלי כל שהוא אשר כשהיא נאבדת אין אדם זוכרה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"דבר" - ענין אמירת דבר הרע כמו ויבא יוסף את דבתם (בראשית ל"ז)

"מגור" - פחד כמו ויגר מואב (במדבר כ"ב)

"בהוסדם" - ענין עצה שהיא כיסוד להבנין

"זממו" - חשבו 

מצודת דוד

"בהוסדם" - במה שהם מתייעצים עלי כולם יחד וחושבים לקחת נפשי ור"ל ובעבור שאני שומע כ"ז ואני כאלם לא יפתח פיו לזה אני שכוח בעיני כל כי חושבים שכלה תקותי

"דבת רבים" - דברי רע מרבים המפחדים אותי מסביב

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלהי אתה" - ותעזרני מהם

"ואני" - אבל אני אבטח בה' ולא אירא מהם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הצילני מיד אויבי" - כי הלא הכל בידך

"בידך עתותי" - כל העיתות שעברו עלי בין העתים לטובה בין העתים לרעה הלא המה בידך ועל פיך נעשו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האירה" - הראה לי פנים מאירות והוא מדרך משל הנהוג בין אדם לרעהו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ידמו" - יכרתו כמו אל תדמו בעונם (ירמיהו נא

מצודת דוד

"כי קראתיך" - והואיל ובך בטחתי מהראוי שלא אבוש

"ידמו" - יכרתו לרדת לשאול

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תאלמנה" - מלשון אלם

"עתק" - חזק וקשה כמו ידברו עתק (לקמן צ"ד)

"ובוז" - ובזיון 

מצודת דוד

"תאלמנה" - מהראוי שתאלמנה שפתי שקר

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה רב" - מה מאד רב הטוב אשר צפנת לתת ליראיך בעוה"ב ואף הרבה טובה פעלת להחוסים בך נגד בני אדם ר"ל אשר כל אדם חזו בו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מרוכסי" - ענין גבהות וכן והרכסים לבקעה (ישעיהו מ'

מצודת דוד

"מריב" - מהמריבה הבא מהלשונות

"תסתירם" - כי הסתרתם בסתר הבאה מפניך להיות נסתרים מגבהות של איש רשע

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הפליא" - אשר גם לי עשה חסד נפלא לחזק אותי כאלו הייתי בעיר מבצר

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בחפזי" - מלשון חפזון ובהלה

"נגרזתי" - מלשון גרזן ור"ל נכרתי כדבר הכרות בגרזן 

מצודת דוד

"אכן שמעת" - כי נצלתי גם אז מידו

"בחפזי" - כשהייתי נחפז לברוח מפני שאול כמו שכתוב ויהי דוד נחפז (שמואל א כג) אז אמרתי נכרתי מנגד עיניך כי היה קרוב מאוד להמסר ביד שאול

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על יתר" - על יתרון הגאוה של עושי הגאוה

"אהבו" - לזה אהבו את ה' כי הוא שומר אנשי אמונים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חזקו" - כל המקוים לה' חזקו ואמצו לבבכם ותהיו בטוחים כי הלא תראו כי יש תקוה