חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי מס הכנסה (דיווח מקוון של דוח ניכויים שנתי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי מס הכנסה (דיווח מקוון של דוח ניכויים שנתי) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי מס הכנסה (דיווח מקוון של דוח ניכויים שנתי), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 376.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 131ג לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני קובע כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”אתר הדיווח“ – מערכת להגשת דוחות ניכויים, מערכת לאישור דוחות ניכויים או רשת המייצגים, לפי העניין;
”דוח ניכויים“ – דוח לפי סעיף 166 לפקודה, לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856);
”החייב בהגשה“ – מי שחייב בהגשת דוח ניכויים שבשמו מוגש דוח ניכויים באופן מקוון;
”טופס דיווח מקוון“ – טופס שקבע המנהל מכוח סמכותו לפי סעיף 240ב(א) לפקודה או לפי תקנות מס הכנסה (טופס דין וחשבון), התשמ״ב–1982, המשמש לצורך דיווח מקוון וניתן למילוי באופן אלקטרוני, כפי שהוא מפורסם, במועד הדיווח, באתר הדיווח;
”מורשה הגשה“ – מי שהוא בעל תעודה אלקטרונית מאושרת של חבר בני אדם המורשה מטעמו להגיש דוחות ניכויים בשמו;
”מחשב מדווח“ – מחשב המשמש לצורך דיווח מקוון לרשות, אשר החומרה והתוכנה שלו מאפשרות דיווח מקוון, לרבות באמצעות חיבור לרשת האינטרנט;
”מייצג“ – מי שרשאי לייצג נישומים לפי הוראות סעיף 236 לפקודה, ובלבד שהוא רשום ברשות כמייצג של החייב בהגשה, על סמך ייפוי כוח שהגיש המייצג לרשות;
”מערכת לאישור דוחות ניכויים“ – מערכת ממוחשבת המיועדת לאישור דוחות ניכויים באופן מקוון שניתן להיכנס אליה מאתר האינטרנט של הרשות;
”מערכת להגשת דוחות ניכויים“ – מערכת ממוחשבת המיועדת להגשת דוחות ניכויים באופן מקוון שניתן להיכנס אליה מאתר האינטרנט של הרשות;
”הרשות“ – רשות המסים בישראל;
”רשת המייצגים“ – מערכת ממוחשבת שאליה יכול להיכנס מייצג המחובר למערכת המחשוב של הרשות לשם ביצוע פעולות שונות ובכלל זה הגשת דוח ניכויים ואישור דוח ניכויים באופן מקוון;
”תעודה אלקטרונית מאושרת“ – מסר אלקטרוני שהנפיק גורם מאשר לפי הוראות פרק ד׳ לחוק חתימה אלקטרונית, המאשר כי אמצעי אימות חתימה מסוים הוא של אדם מסוים.
שידור דוח ניכויים
הנתונים הנדרשים להגשת דוח ניכויים ישודרו בטופס הדיווח המקוון המתאים לעניין, ברשת המייצגים או במערכת להגשת דוחות ניכויים, באמצעות תקשורת מחשבים ממחשב מדווח, על ידי כל אדם, ובלבד שקיבל את רשותו של החייב בהגשה.
תקינות הקובץ
הועלה במהלך שידור דוח הניכויים קובץ הנגוע בנגיף מחשב או בקוד עוין, העלול לגרום נזק או שיבוש למחשב הרשות או לחומר מחשב המצוי במחשב הרשות, הוא לא ייקלט, ויראו אותו כאילו לא שודר.
אישור על קליטת הנתונים
המנהל או מי מטעמו ישלח הודעה למשדר הדוח בדבר קליטת הנתונים או בדבר דחיית הקליטה בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלתם.
אישור נכונות וחתימה
התקבלה הודעה בדבר קליטת הנתונים כאמור בסעיף 4, יאשר החייב בהגשה, המייצג של החייב בהגשה או מורשה ההגשה את נכונות דוח הניכויים, כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
חייב בהגשה המאשר דוח ששודר בשמו, יאשר באופן מקוון במערכת לאישור דוחות ניכויים, לאחר זיהויו במערכת, כי פרטי הדוח ששודר נכונים;
(2)
מייצג המאשר דוח ניכויים בשם אדם שהסמיכו למייצגו, יאשר באופן מקוון, במערכת לאישור דוחות ניכויים או ברשת המייצגים, לאחר זיהויו באמצעות תעודה אלקטרונית מאושרת, כי פרטי הדוח ששודר נכונים;
(3)
מורשה הגשה המאשר דוח ניכויים בשם חבר בני אדם, יאשר באופן מקוון במערכת לאישור דוחות ניכויים, לאחר זיהויו באמצעות תעודה אלקטרונית מאושרת, כי פרטי הדוח ששודר בשם חבר בני האדם נכונים.
מועד הדיווח
(א)
יראו את המועד שבו אושרה נכונות דוח הניכויים כאמור בסעיף 5, כמועד הגשת דוח הניכויים.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), אם אושרה נכונות דוח הניכויים כאמור בסעיף 5 בתוך 30 ימים ממועד שידור דוח הניכויים כאמור בסעיף 2, יראו את מועד שידור הדוח כמועד הגשת דוח הניכויים.
אישור על קבלת הדוח המקוון
אושרה נכונות דוח הניכויים כאמור בסעיף 5, יציג אתר הדיווח אישור על קבלת הדוח ועל מועד קליטתו.
השלמת ההגשה
הגשת דוח ניכויים באופן מקוון תושלם רק לאחר שנכונות פרטי הדיווח אושרה לפי סעיף 5, והוצג אישור על קבלתו לפי סעיף 7.
הארכת מועד הגשת הדוח המקוון
המנהל רשאי להאריך את המועד להגשת דוח ניכויים למועד שיקבע, אם הוכח להנחת דעתו שקיימת סיבה מספקת לכך.
דיווח על ידי גופים ציבוריים
על אף האמור בכללים אלה, רשאי גוף ציבורי שאישר לעניין זה המנהל, משיקולי ביטחון המדינה, להגיש דוח ניכויים באופן מקוון לרשות באמצעות תקשורת ברשת פרטית (VPN – Virtual Private Network), כפי שיקבע המנהל.
תחולה
כללים אלה יחולו על דוח ניכויים המוגש לגבי שנת המס 2019 ואילך.


כ״ז בכסלו התש״ף (25 בדצמבר 2019)
  • ערן יעקב
    מנהל רשות המסים בישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.