חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי החברות (הגשה באופן מקוון בידי חברה לתועלת הציבור)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי החברות (הגשה באופן מקוון בידי חברה לתועלת הציבור) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי החברות (הגשה באופן מקוון בידי חברה לתועלת הציבור), התשע״ט–2019


ק״ת תשע״ט, 3031; תש״ף, 697; תשפ״ב, 15.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 345כד(ב) לחוק החברות, התשנ״ט–1999 (להלן – החוק), ובאישור שרת המשפטים לעניין הליכי הזיהוי של מגיש הבקשה, הדוח או המסמך, אני קובע כללים אלה:


הגדרות
בכללים אלה –
”אתר“ – אתר האינטרנט של משרד המשפטים;
”הזדהות אלקטרונית בטוחה“ – הזדהות אלקטרונית באמצעות שני פרטי אימות לפחות;
”מגיש“ – המגיש בקשה מקוונת, דוח מקוון או מסמך מקוון;
”פרט אימות“ – פרט ייחודי שנועד לאמת זהות;
”תעודה אלקטרונית“ – כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001, או תעודה אלקטרונית לאימות כהגדרתה בסעיף 23א לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965.
הוראות כלליות להגשה באופן מקוון [תיקון: תש״ף, תשפ״ב]
(א)
הגשת בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור לפי סעיף 345ב לחוק, דיווח והגשת מסמכים לפי סעיף 345כד(ב) לחוק, או צירוף מסמך שנדרש להגיש לרשם לפי כל דין, יכול שייעשו באופן מקוון באמצעות האתר (להלן – בקשה מקוונת, דוח מקוון או מסמך מקוון, בהתאמה).
(ב)
דיווח והגשת מסמכים כאמור בסעיף קטן (א) יתאפשר לגבי דיווח לפי סעיף 38(א)(1), (2) ו־(5) לחוק העמותות ודיווח שנתי לפי סעיף 38(א)(3), (6) ו־(6א) לחוק האמור, ולגבי הגשת תצהיר כושר פירעון לפי תקנה 10 לתקנות העמותות (טפסים), התשס״ט–2009 (להלן – תקנות העמותות), בשינויים המחויבים, דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון, לפי תקנה 11 לתקנות העמותות, בשינויים המחויבים, ודיווח על סיום פירוק מרצון של חברה לתועלת: הציבור לפי תקנה 12 לתקנות העמותות, בשינויים המחויבים.
(ג)
המגיש יזדהה באתר באמצעות תעודה אלקטרונית או בדרך של הזדהות אלקטרונית בטוחה, לפי כללים אלה, לפי העניין, ויאשר באתר את הפרטים שצוינו בבקשה המקוונת, בדוח המקוון או במסמך המקוון.
(ד)
בבקשה מקוונת תצוין במקום המיועד לכך כתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר עם המגיש, ובדוח מקוון – גם עם החברה לתועלת הציבור שמטעמה פועל המגיש; החברה תודיע לרשם על כל שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלה בתוך 14 ימים מיום השינוי.
הגשת בקשה מקוונת לרישום חברה לתועלת הציבור [תיקון: תשפ״ב]
(א)
בקשה מקוונת לרישום חברה לתועלת הציבור תוגש על ידי מי שרשאי לכך בתקנה 16ב לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש״ס–1999.
(ב)
לבקשה כאמור בסעיף קטן (א), יצורפו כל אלה:
(1)
העתק סרוק של טופס הבקשה לרישום חברה לתועלת הציבור לפי סעיף 345ב לחוק, הכוללת תצהיר חתום בידי מי שחתם על הבקשה, מאומת בידי עורך דין;
(2)
העתק סרוק של תקנון החברה הראשון, חתום בידי בעלי המניות הראשונים ומאומת כאמור בסעיף 23 לחוק ושל כל מסמך אחר שיש לצרפו לבקשה לפי דין;
(3)
אישור של המגיש ביחס למסמכים שפורטו בפסקאות (1) ו־(2) כי הם מהווים העתק של המסמכים המקוריים וכי הם תואמים את פרטי הדיווח המקוון המוגש על ידו.
הגשת דוח מקוון או מסמך מקוון בחברה לתועלת הציבור שבה יותר מדירקטור אחד
(א)
דירקטור בחברה לתועלת הציבור, שהזדהה בהזדהות אלקטרונית בטוחה באתר, או באמצעות תעודה אלקטרונית, רשאי למלא פרטי דוח מקוון או לצרף מסמכים, אם נדרשים, ולאשרם.
(ב)
לגבי דוח שלא ניתן למלא את פרטיו באופן מקוון ושיש לגביו דרישה לחתימות מקוריות או העתקן המאושר כדין, יאשר דירקטור כי הוא מהווה העתק של המסמך המקורי.
(ג)
דוח מקוון או מסמך מקוון יוגש לרשם לאחר שדירקטור נוסף הזדהה בהזדהות אלקטרונית בטוחה או באמצעות תעודה אלקטרונית באתר ואישר את הגשת אותו דוח או מסמך, פרטיו וצרופותיו.
הגשת העתק סרוק באופן מקוון [תיקון: תשפ״ב]
עורך הדין של חברה לתועלת הציבור, רואה החשבון שלה, דירקטור בחברה, המנהל הכללי שלה, מנהל שכפוף במישרין למנהל הכללי שלה, או מי שרשאי לחתום בשם החברה על מסמכים שיחייבו אותה או אדם שהוסמך לדווח בשם החברה לפי סעיף 39(א) לחוק (בסעיף זה – מוסמך לדווח), שהזדהה בתעודה אלקטרונית באתר, או בהזדהות אלקטרונית בטוחה, רשאי להגיש העתק סרוק של דיווח או מסמך שעמותה נדרשת להגיש לפי סעיף 38 לחוק העמותות, התש״ם–1980, וזאת לפי סעיף 345כד לחוק, אם התקיימו כל אלה:
(1)
פרטיו מעודכנים כבעל תפקיד כאמור אצל הרשם, ולגבי דירקטור או מוסמך לדווח – אצל רשם החברות, לפני ההגשה המקוונת;
(2)
המסמך או הדוח שהעתקו הסרוק צורף, נערך לפי סעיף 345כד לחוק ונחתם בידי שני דירקטורים או בידי דירקטור אחד, אם הוא הדירקטור היחיד;
(3)
המגיש אישר ביחס לכל העתק סרוק של דוח או מסמך כי הוא מהווה העתק של המסמך המקורי וכי הוא תואם את פרטי הדיווח המקוון שהוגש על ידו.
תחילה
תחילתם של כללים אלה ביום כ״ד באדר ב׳ התשע״ט (31 במרס 2019).


י״ג באדר א׳ התשע״ט (18 בפברואר 2019)
  • אייל גלובוס
    רשם ההקדשות
    ראש רשות התאגידים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.