חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי ההוצאה לפועל (נקיטת הליכים במסלול מזונות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי ההוצאה לפועל (נקיטת הליכים במסלול מזונות) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי ההוצאה לפועל (נקיטת הליכים במסלול מזונות), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 2102.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 20טו לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967 (להלן – החוק), אני קובע כללים אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: כללי

מטרה
כללים אלה אשר יחולו זולת אם הורה רשם ההוצאה לפועל (להלן – רשם) אחרת, נועדו להסדיר דרכים ומועדים לנקיטת הליכים במסלול מזונות, לרבות סדר נקיטת הליכים אשר יינקטו ביוזמת עובדי מסלול המזונות בלשכת ההוצאה לפועל (להלן – העובד), וכן להסדיר סוגי החלטות שיובאו לידיעת הזוכה.

פרק ב׳: הגשת בקשה לביצוע פסק דין למזונות

פתיחת תיק חדש
(א)
ביקש זוכה שאינו המוסד לביטוח לאומי (להלן – זוכה פרטי) לבצע פסק דין למזונות, ימסור לו העובד איגרת הכוללת מידע על התנהלות ההליך במסלול מזונות ובמסלול רגיל (להלן – איגרת לזוכה) כדי שיבחר באיזה מן המסלולים המוצעים יבוצע פסק הדין; אם לא נכח הזוכה בעצמו בעת הגשת הבקשה, ישלח אליו העובד איגרת לזוכה, בהקדם האפשרי לאחר הגשת הבקשה.
(ב)
העובד יוודא מתן עדיפות לטיפול בבקשה של זוכה פרטי לביצוע פסק דין למזונות.
וידוא קיומם של מסמכים
(א)
העובד יוודא כי עם הגשת בקשה לביצוע במסלול מזונות, מילא הזוכה הפרטי ”שאלון לזוכה“ (להלן – שאלון לזוכה) לפי הטופס שבתוספת לתקנות ההוצאה לפועל, התש״ם–1979 (להלן – התקנות), ומסר בו כל מידע שהיה בידו על החייב, העשוי לסייע בגביית החוב; העובד יוודא כי הזוכה חתם על ”הצהרת זוכה“ לפי הטופס שבתוספת לתקנות (להלן – הצהרת זוכה) והצהיר על כך שהוא מעוניין לגבות את חוב המזונות במסלול המזונות.
(ב)
הוגשה בקשה לביצוע במסלול מזונות על ידי בא כוח של זוכה פרטי, והזוכה לא נכח במעמד הגשת הבקשה, יוודא העובד כי בא כוח הזוכה מילא שאלון לזוכה ומסר את המידע הידוע לו על החייב, העשוי לסייע בגביית החוב; העובד ייצור קשר עם הזוכה, באמצעות בא כוחו או יזמנו באמצעות בא כוחו, כדי שישלים את פרטי השאלון לזוכה ויחתום על הצהרת זוכה.
(ג)
העובד יוודא כי שולמה אגרה כמפורט בתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשכ״ח–1968.
העברת תיק ממסלול רגיל למסלול המזונות
ביקש זוכה פרטי או בא כוחו להעביר תיק ממסלול רגיל למסלול מזונות, יבקש העובד ממי מהם למלא בקשת ביצוע ושאלון לזוכה ויחתים את הזוכה על הצהרת זוכה.
קיום תיק נוסף
עם הגשת בקשה לביצוע במסלול מזונות, יבדוק העובד אם קיים נגד החייב תיק נוסף במסלול מזונות בשל אותו פסק דין; אם קיים תיק נוסף כאמור, יפעל מנהל לשכת ההוצאה לפועל (להלן – מנהל הלשכה) לפי סעיף 20יד(ד) לחוק ויעביר את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל תיק ההפרשים, כהגדרתו בסעיף האמור.

פרק ג׳: ניהול ההליך במסלול מזונות

המצאת אזהרה
(א)
עם פתיחת התיק ישלח העובד אזהרה לחייב; לאזהרה יצרף גם העתק של פסק הדין שבשלו נפתח התיק, אם לא הומצא לחייב קודם לכן, ואיגרת הכוללת מידע על התנהלות ההליך במסלול מזונות (להלן – איגרת לחייב).
(ב)
התקבל מידע בדבר כתובתו של החייב, ישלח העובד את האזהרה לחייב בדואר רשום עם אישור מסירה; אזהרה שלא נמסרה לחייב או חזרה כ”לא נדרש“ או שהומצאה בהמצאה שאינה מלאה כהגדרתה בחוק, ינסה העובד להמציאה לחייב במסירה אישית.
(ג)
לא התקבל מידע בדבר כתובתו של החייב או שהאזהרה לא הומצאה לחייב משום שהכתובת המופיעה בתיק ההוצאה לפועל אינה כתובתו הנכונה, יעביר העובד אל מנהל הלשכה בקשה שיעשה שימוש בסמכותו לפי סעיף 7ב(א1) לחוק, ויפנה לגורמים שפורטו בתוספת השלישית לחוק, לאיתור כתובת החייב.
נקיטת הליכים בטרם המצאת אזהרה
(א)
בכל שלב, לבקשת הזוכה, או אם העובד קיבל מידע שעלה ממנו חשש ממשי שהחייב עומד להבריח נכסים או לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו, או אם מתקיימות נסיבות אחרות המצדיקות כן, יעביר העובד לרשם בקשה לנקיטת הליך לרבות עיקול נכסי החייב או עיכוב יציאה מן הארץ, אף בטרם המצאת האזהרה; העובד יוודא כי לבקשה צורף תצהיר חתום בידי העובד או הזוכה, לפי העניין.
(ב)
העובד יעביר את החלטת הרשם, על נקיטת הליך או אי־נקיטת הליך כאמור, לידיעת הזוכה.
איתור בטלפון
(א)
בהקדם האפשרי אחרי שליחת אזהרה, ואף בטרם המצאתה לחייב, ייצור העובד קשר טלפוני עם החייב כדי לנסות להביא לפירעון החוב, אם ניתן לאתר את מספר הטלפון שלו.
(ב)
אם הוגשה בקשה לרשם לנקוט הליכים לפני המצאת האזהרה, לא ייצור העובד קשר כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שניתנה החלטת רשם לעניין זה ולאחר יישומה, לפי סעיף 7 לכללים אלה ולפי סעיף 7(ה) לחוק, כדי שלא לסכל את האפשרות ליישומה.
יידוע החייב
העובד יעדכן את החייב בשיחה כי נפתח נגדו תיק במסלול מזונות ונשלחה אליו אזהרה; כמו כן, ימסור העובד פרטים העולים מבקשת הביצוע לרבות סכום החוב והתשלומים החודשיים שנקבעו לו, מועד היווצרותו, הדרכים לתשלום, חובת היידוע החלה עליו לגבי תשלום שביצע שלא באמצעות הלשכה וכן יבהיר כי אי־הסדרת החוב עלולה לגרור נקיטת הליכים נגדו; נוסף על כך ינסה העובד לקבל ממנו פרטי התקשרות נוספים ולזמנו לפגישה אישית עמו.
בירור
בכל שלב, לאחר המצאת האזהרה, יכול עובד לפנות לרשם כדי שיזמן את החייב לבירור אם התקיימו ההוראות הקבועות בסעיף 69יא(א) לחוק; במקרה שהחייב זומן כאמור ולא הגיע לבירור, רשאי העובד לפנות לרשם בבקשה להבאת החייב בצו הבאה.
פריסת חוב העבר
אם החייב משלם את דמי המזונות החודשיים במועדם, אך לא פרע את חוב העבר, יודיע העובד לחייב שעליו לשלם בהקדם את מלוא חוב מזונות העבר אלא אם כן ימציא לעובד אחד מאלה:
(1)
החלטת בית משפט בעניין;
(2)
צו שנתן רשם ההוצאה לפועל לתשלום בשיעורים של חוב עבר במזונות;
(3)
הסדר בין הזוכה לחייב לתשלום בשיעורים של חוב עבר במזונות, שניתן לגביו אישור של רשם ההוצאה לפועל.
תיעוד הדיווחים בתיק
בכל שלב, אם החייב דיווח על תקבול ששילם לזוכה שלא באמצעות הלשכה והזוכה לא דיווח על התקבול כמתחייב בסעיף 20טז לחוק, יציין עובד מסלול המזונות את דבר הדיווח בתיק ויפנה לזוכה ויבקש את התייחסותו; אם לא הצליח לקבל את התייחסות הזוכה, יפנה לרשם לקבלת החלטה.

פרק ד׳: הליכים למימוש החוב

נקיטת הליכים נגד רכוש החייב
(א)
בחלוף מניין ימי האזהרה כקבוע בסעיף 7א לחוק, ואם החייב לא פרע את חובו ולא ניתנה החלטה לעיכוב הליכים בתיק, יינקטו הליכים כלהלן לפי המידע על החייב שמסר הזוכה, בסדר ובמדרג כמפורט להלן:
(1)
בחלוף מניין ימי האזהרה – לפי המידע שקיים בפתיחת התיק על נכסים בני עיקול כמפורט להלן, שבבעלות החייב, יפעל העובד לעיקולם לפי סמכויותיו; אין חשיבות לסדר נקיטת ההליכים בשלב זה, והעובד יכול לנקוט כמה הליכים במקביל:
(א)
עיקול משכורת מתחדש;
(ב)
עיקול כספי חייב הניתנים לעיקול לפי דין;
(ג)
עיקול רכב – בשלב זה העיקול יהיה ברישום בלבד, למעט אם החליט הרשם אחרת בשל נסיבות התיק המיוחדות; לעניין זה, העובד יציין אם מתקיימות נסיבות מיוחדות בבקשה לרשם ובכלל זה: חוב גבוה, חשש להברחת הנכס בלא העברת בעלות וכיוצא באלה;
(ד)
עיקול צד ג׳;
(ה)
עיקול מיטלטלין לפי הצורך ולפי מידע שהתקבל מהזוכה;
(ו)
אם החוב מעל 50,000 שקלים חדשים – עיקול מקרקעין; העיקול יהיה ברישום בלבד על זכויות החייב בנכס;
(2)
בחלוף 30 ימים מביצוע ההליכים שפורטו בפסקה (1), אם לא התקבלו כספים או שהתקבלו אך החוב לא נפרע, יוכל העובד לנקוט הליכים אלה:
(א)
לשלוח עיקול ברישום בתקשורת בין מחשבים לחברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005, ולתאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981;
(ב)
לשלוח עיקול ברישום לחברות אשראי, למרכב״ה, ולהטיל עיקולים ברשות המסים;
(ג)
להגיש בקשה לרשם לצוות על עיקול מתחדש כמשמעותו בסעיף 45ג לחוק;
(3)
אחרי 30 ימים מביצוע ההליכים שפורטו בפסקה (2) יוודא העובד את קיומו של חשבון מעוקל ויפעל כלהלן:
(א)
אם התקבלה תשובה חיובית מעיקול שבוצע, יפעל העובד למימוש כספים מעוקלים בחשבונות עובר ושב או שיפנה לרשם לקבלת הוראות למימוש נכס מעוקל אחר; בהגשת הבקשה לרשם יתחשב העובד בגובה החוב ובאופי הנכס המעוקל;
(ב)
העובד יעקוב אחר החשבון המעוקל ויחדש עיקולים לפי הצורך;
(4)
בחלוף 45 ימים ממועד המצאת האזהרה –
(א)
אם מתקיימות נסיבות סעיף 7ב(א2) לחוק, יגיש העובד לרשם בקשה לצוות על מסירת מידע כאמור בסעיף האמור;
(ב)
אם נשלח צו כאמור בפסקת משנה (א) והתקבל מידע חדש, ינקוט העובד הליך עיקול חדש לפי המידע שהתקבל;
(5)
אחרי שננקטו הליכים כאמור בפסקאות (1) עד (4), ועדיין נותרה יתרת חוב, רשאי העובד לפנות לרשם כדי שינקוט הליכים אלה:
(א)
תפיסת רכב;
(ב)
בחובות הנמוכים מ־50,000 שקלים חדשים – לעקל את המקרקעין ברישום;
(ג)
נקיטת הליכים למימוש נכס מקרקעין שאינו דירת מגורים – עוקל נכס מקרקעין ברישום, ומוצו שאר ההליכים בלא תוצאות, יעביר העובד בקשה לרשם למינוי כונס נכסים על הנכס שבבעלות החייב; לפני הגשת בקשה למינוי כונס כאמור, ינסה העובד לדבר עם החייב ולהסביר לו את משמעות ההליך; היו המקרקעין בבעלות משותפת של החייב והזוכה, יפנה העובד לזוכה לקבלת התייחסותו; לא יממש העובד נכס מקרקעין בבעלות משותפת בלא הסכמת הזוכה.
(ב)
בהתאם לנסיבות התיק ואחרי שננקטו כל ההליכים כאמור בסעיף קטן (א) וכן הוטלו הגבלות וננקטו הליכי מאסר לפי סעיף 14 ועדיין נותרה יתרת חוב, יפנה העובד לרשם כדי שיפעל לנקיטת הליכים למימוש נכס מקרקעין המשמש דירת מגורים; העובד יגיש בקשה לרשם למינוי כונס נכסים על הנכס שבבעלות החייב, ואולם בטרם הגשת בקשה למינוי כונס נכסים כאמור ינסה העובד לדבר עם החייב ולהסביר לו את משמעות ההליך; היו המקרקעין בבעלות משותפת של החייב והזוכה, יפנה העובד לזוכה לקבלת התייחסותו.
הטלת הגבלות ומאסרים נגד החייב
(א)
אחרי שננקטו הליכים נגד רכוש החייב כאמור בסעיף 13 ולא שולם החוב, וכן התקיימו התנאים הקבועים בסעיף 66ב לחוק, יפעל העובד להטלת הגבלות כמפורט בסעיף 66א לחוק.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), ראה העובד שאין לחייב נכסים או מקורות הכנסה שעליהם הצהיר הזוכה, שניתן לעקלם לצורך פירעון החוב, וכי יש חשיבות מיוחדת להטלת הגבלות בטרם ננקטו הליכים לפי סעיף 13, יגיש העובד לרשם בקשה להטלת הגבלות על החייב אף בטרם ננקטו הליכים כאמור.
(ג)
משהוטלו הגבלות כאמור בסעיף קטן (א), ולא שולם מלוא החוב, רשאי העובד להגיש בקשה למאסר החייב בכפוף לתנאים אלה:
(1)
הזוכה הפרטי אישר זאת על גבי שאלון לזוכה שמילא בפתיחת התיק; זוכה פרטי שלא אישר נקיטת מאסר כאמור, ומוצו ההליכים האחרים נגד החייב, והחוב לא נגבה, רשאי העובד לפנות אליו לבירור אם הוא עומד בסירובו להפעלת פקודת מאסר;
(2)
אין הליכים אחרים שפגיעתם בחייב פחותה ושיש בהם כדי להביא לתשלום החוב; במקרה של הליך מכירת דירת מגורים יחידה של החייב או מכירת נכס אחר שהליך מכירתו מורכב ושההמתנה למימושו תפגע ביעילות ההליך באופן שיעלה על הפגיעה בחירות החייב, רשאי העובד להגיש בקשה כאמור לפני השלמת ההליכים;
(3)
העובד ישלח לזוכה הודעה על הכוונה ליזום מאסר זמן סביר מראש.

פרק ה׳: שונות

מידע על תקבולים
העובד יעביר לזוכה מידע על תקבולים שהתקבלו.
דיווח שנתי
מדי שנה בשנה עד לפירעון מלוא החוב ימסור העובד לזוכה פרטי דיווח על הפעולות שננקטו לביצוע החוב במסלול המזונות ועל החלטות רשם שניתנו בתיק, למעט הודעות על מאסר או על עיכוב יציאה מן הארץ המדווחות עם קבלת ההחלטה; בהודעה יציין העובד כי הזוכה רשאי, בכל עת, להעביר את התיק למסלול הרגיל.
הודעות שיועברו לידיעת הזוכה
העובד ישלח לזוכה הודעות כמפורט להלן:
(1)
הודעה כי הוגשה בקשת חייב בטענת ”פרעתי“;
(2)
החלטת רשם בבקשה לעיכוב יציאת החייב מהארץ;
(3)
הודעה על הכוונה ליזום מאסר נגד החייב;
(4)
החלטת רשם בבקשה לצו מאסר;
(5)
הודעה על העברת תיק ממסלול מזונות למסלול רגיל או להפך לפי החלטת רשם;
(6)
הודעה על החלטה לפי תקנה 19 לתקנות ההוצאה לפועל, התש״ם–1979, בדבר העברת הליך ללשכה אחרת.
הודעות שיועברו לידיעת החייב
הודעות לחייב במסלול מזונות יישלחו לפי הוראות החוק ותקנותיו.


ד׳ באלול התש״ף (24 באוגוסט 2020)
  • תומר מוסקוביץ
    מנהל מערכת ההוצאה לפועל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.