יריעות שלמה על רש"י/בראשית/לו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · יריעות שלמה על רש"י · בראשית · לו · >>

<< · יריעות שלמה על רש"י · בראשית · לו · >>

ב[עריכה]

בד"ה ואהליבמה היא יהודית כו' נ"ב ויש מקשין א"כ למה כתיב לעיל יהודית איך כינה בשם הרשע שמה לעיל ולא כתב שם האמיתי וגבי בשמת כתב הכינוי לגנאי וי"ל דמ"ה כתיב לעיל בשמת ללמדך על סימוי העין של יצחק מעשנן של אלו מהרש"ל: בא"ד לחתי ולחוי נ"ב ומה שמקשין העולם וגם רא"ם למה כתב כאן החוי ולעיל החתי י"ל לפי שאפשר שהחוי היה יותר אדוק בע"ז משאר בני אדם ולעיל שינה שמה יהודית כלומר שהיא כופרת בע"ז וכאלו היא בתו של חתי ודוק ומה שמקשין העול' דהכא כתיב בת ענה ושם כתיב בת בארי י"ל נמי שאותה רשע כינה שמה בת בארי כלומר בת באר לחי רואי לשבח ולא בת ענה שהוא פסול והביא פסולים לעולם מהרש"ל: בד"ה ענה כו' י"ל א"ה כו' נ"ב והקשה לי משכיל אחד אדרב' נימא ששניה' קלקלו ואז לא קלקל' אלא אשה אחת דהיינו אשת צבעון שפעם אחת בא שעיר עליה ופעם שנית בא עליה בנה ענה ממה שנאמ' צבעון לבד קלקל ושתי נשים אשת שעיר ואשת ענה והשבתי לו שהקילקול אינו שייך כ"כ באשה לפי שאפשר שבא עליה בע"כ וק"ל מהרש"ל: בא"ד שכך כתבו התו' ונ"ב ותימה על דבריו מאח' שרוצה לפרש שענה היתה נקבה א"כ לא יצטרך לשום פסול ומפרש המקרא כפשוטו בת ענה שהיתה בת צבעון וכן הוא לדעת ר"ת שם ונ"ל שלא דק מהרש"ל: בא"ד ולית' דא"כ כו' נ"ב ולי נראה דשפי' קמתרצי והא דקרי ליה בנו של שעיר אינו שקר דהא בני בנים הרי הן כבני' ואעפ"י שלא בא הפסוק ללמדינו זה אלא שיצאה מתוך שניהם ונראה כבנו של שעיר מ"מ הכתוב אומר האמת נמי שהוא ג"כ בנו של שעיר אבל אי הוי שעיר בא על כלתו לא הול"ל שהוא בנו של צבעון והתורה הקדושה מעיד' ואלה בני בסיפור הנבוא' וע"פ האמת ומה שפי' גבי אהליבמה כו' ואעפ"י שלא תהיה בתו של ענה לפי האמת לא קפדינן שהרי לא כתב שם ואלה בני וגו' ולא סיפר היחם אלא ודאי בת ענה כמו שהיה העולם סובר ומה שכתב אח"כ ואלה בני ענה וגו' וחשיב אהליבמה נוכל לומר דאדרב' משם יראה דלא היתה בתו מדכתיב בת ענה יתירא ש"מ דה"ק ואלה בני ענה דישון וכל הנולדים ואהליבמה היתה ג"כ נחשבת לבת ענה ואע"פ שאינה בתו וק"ל וכ"ז לפרש"י שלנו אבל לפרש"י שהביאו התו' בפרק יש נוחלין שפי' נמי שענה בא על אמו כלומר על אמו שהיא אשת אביו כמו שבא צבעון על אשת אביו והוא אמו ממש כך בא ענה על אם חורגו דהיינו אשת צבעון מיושב הכל שפיר בסיגנון אחר ודוק מהרש"ל:

יב[עריכה]

בד"ה ובדברי הימים כו' דלמא בהיתר נ"ב ולי נראה דלא קשיא כי אע"פ שהם בני ממזרים מ"מ לא עשו כ"כ בפרהסיא שאם היה ידוע לעולם 5d5טיפר וכולו שהוא עניינו של ראשון ממש אלא שבא לומר כאלו סמך כאן מצד עצמו ודוק מהרש"ל:

יד[עריכה]

בד"ה כי אם הלחם כו' ולכן מה שהקשה כו' נ"ב ואני אומר ש%Cu05dcא ע"כ חד מהני ב' תירוצים שפי' שא"כ היו העולם סוברין שהיא בתו של אליפז ולא היה לוקחה לפילגש וג"כ לא היתה גדולתו של אברהם מוכחת כדפירש משום דא"א לפרש שבא שעיר כו' דא"כ היה לו לימנות בבני שעיר והכתוב קראה אחות לוטן דמשמע מן האם לחוד כדפי' מהרש"ל:

מה[עריכה]

בד"ה מגדיאל כו' שמלכו ברומי נ"ב ולי נראה שבא להודיע כמו שפסקו המלכים כן יפסקו האלופים שהרי לא מנה אחריו אלא א' מהרש"ל: