ירושלמי שבת דף יח א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ירושלמי שבת · דף יח א · >>

הדף במהדורת ירושלמי מאיר צורת הדף באתר היברובוקס


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה | עין משפט


משנה המכבה את הנר מפני שהוא מתירא מפני עכו"ם מפני ליסטים מפני רוח רעה אם בשביל החולה שישן פטור כחס על הנר כחס על השמן כחס על הפתילה חייב ר' יוסי פוטר בכולן חוץ מן הפתילה מפני שהוא עושה פחם:

גמרא א"ר שמואל בר רב יצחק מפני עכו"ם של סכנה. מפני ליסטים של סכנה. רבי יוסי בעי אי מפני ליסטים של סכנה ניתנו מותר. רבנן דקיסרין בשם רבי יוסי בן חנינא מותר. מה בין המציל ממה שבנר מה בין המציל ממה שבזית. רבנן דקיסרין בשם ר' שילא לא דומה המציל מגופה של פתילה. למציל חוץ מגופה של פתילה. א"ר יוחנן ר' יוסי ור"ש שניהן אמרו דבר אחד. כמה דר' יוסי אמר עד שיהא לו צורך בגופה של פתילה. כן ר"ש אומר עד שיהא לו צורך בגופו של דבר. מה אית לך צורף בגופו של פתילה. רבנן דקיסרין רבי לעזר בשם רבי חנינא שכן שמשי אומנין מחרכין לן כמה דתימא (דניאל ג) ושיער רישיהון לא התחרך. מהו מחרכון לון מפספין לון. תמן תנינן כל המקלקלין פטורין חוץ מן המבעיר ומן העושה חבורה. בר קפרא אמר אפילו אינו צריך לדם אפי' אינו צריך לאפר. מתני' פליגא על רבי יוחנן. שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב. והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור. שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב שלא לצורך. והכא הוא שהדליק אתה גדיש בשבת פטור אפי' שלא לצורך. תני כל המתחייב בנפשו שוגג מביא חטאת. א"ר חנניה בריה דר' הילל מאחר שלא לצורך היה מתחייב בנפשו. וכאן אפילו שלא לצורך יהא פטור מן התשלומין. מן הדא (ויקרא כד) מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת. מה מכה בהמה לא חלקתה בה בין שוגג למזיד לחייבו ממון. אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג בין מזיד לפטור ממון. וקשיא על דבר קפרא הבערה למדה על כל המלאכות שבתורה כולהן לצורך והיא

 

עין משפט

מתוך: ירושלמי עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ב (עריכה)

31 ב_לא מיי' פ א' מהל' שבת הלכה ז', מיי' פ י"ב מהל' שבת הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' רע"ח, סמ"ג לאוין ע, סמ"ג לאוין עא , סמ"ג לאוין עב , סמ"ג לאוין עג , סמ"ג לאוין עד , סמ"ג לאוין עה  :

32 ב_לב מיי' פ י"ב מהל' שבת הלכה י"ז, מיי' פ ח' מהל' שבת הלכה ז', מיי' פ י' מהל' שבת הלכה י', מיי' פ י"ב מהל' שבת הלכה א', מיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה ח', סמ"ג לאוין סה, סמ"ג עשין ע:

33 ב_לג מיי' פ ז' מהל' נזקי ממון הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' ת"ה סעיף ב':

34 ב_לד מיי' פ ג' מהל' גניבה הלכה ב', מיי' פ"ו מהל' חובל ומזיק הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ח סעיף א', סמ"ג עשין ע:

35 ב_לה מיי' פ ג' מהל' גניבה הלכה ב', מיי' פ"ו מהל' חובל ומזיק הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ח סעיף א', סמ"ג עשין ע:

36 ב_לו מיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה ה', מיי' פ א' מהל' נערה בתולה יג), מיי' פ ג' מהל' גניבה הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ג סעיף ד', סמ"ג עשין ע: