ירושלמי שבועות ג ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת שבועות · פרק ג · הלכה ח | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ח משנה[עריכה]

שבועת שוא חייבין על זדונה מכו ועל שגגתה פטור ואי זו היא שבועת שוא נשבע לשנו את הידוע לאדם אמר על העמוד של אבן שהוא של זהב ועל האיש שהוא אשה ועל אשה שהיא איש נשבע על דבר שאי אפשר לו להיות אם לא ראיתי גמל פורח באויר אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד אמר לעדים בואו והעידוני שבועה שלא נעידך נשבע לבטל את המצוה שלא לעשות סוכה שלא ליטול לולב שלא להניח תפילין זו היא שבועת שוא שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה פטור

הלכה ח גמרא[עריכה]

תמן תנינן אם לא ראיתי בדרך זה כעולי מצרים איפשר שלא עבר בה כעולי מצרים אלא כי נן קיימי בראייה אחת והא דיקליטיאנוס כד נחת תמן נחת עימיה ק"כ ריבוון אלא כי נן קיימין בראיה אחת אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד והא חיויא דשבור מלכא בלע גמלין בלע קרונין כד בעון מיקטלוניה אייתון פחלין דגמלין ומלון יתהון תבן ויהבון בהון גומרין ובלעון ומית אמר ר יודה בר פזי חמית משך דחיוי עיביד על תמניא מסוסטלא א"ר שמואל בר יעקב אנא חמית משך דחיוי סליק קריבין דמלכותא שמואל אמר במרובע ואם במרובע ניתני אפילו קטן א"ר יודן אבוי דר מתנייה כיני אלא דלי אורחא דתנייא מיתפיס אלא מילה רובא דתנינן גמל פורח באויר ניתני עכבר פורח באויר תני רשב"ג אומר אין מרובע מששת ימי בראשית התיב ר ברכיה והתנינן גוף הבהרת כגריס הקילקי מרובע מקום הגריס תשע עדשות מקום עדשה ארבעה שערות נמצאו שלשים ושש שערות אמר רבי יוסנא כל גרמה אמרה שאינו מרובע ולמה תניתה מרובע די ירבעינה הוא והנגעה מלא היא קוטרין והא עניבה דפילא עגול הוא מלמטה ואית דבעי מימר לא מר רשב"ג אלא בבריות ותני כן מרובע באוכלין אין מרובע בבריות שבועה שאין אנו יודעין לך עדו לוקין משם שבועת עדות שבועה שלא נעידך לוקין משום שבועת ביטוי שוא ושקר שניהן בדיבור אחד נאמר מה שאין אוזן יכולה לשמוע ולא פה לדבר מחלליה מות יומת וביום השבת שני כבשים בדיבור אחד נאמר לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך שניהן בדיבור אחד נאמרו ערות אשת אחיך יבמה יבא עליה בדיבור אחד נאמרו לא תסוב נחלה וכל בת יורשת נחלה שניהן בדיבור אחד נאמרו מה שא"א לפה לדבר ולא לאוזן לשמוע וכן הוא אומר אחת דבר אלהים שתים זו שמענו ואומר הלא כה דברי כאש נאם ה שבועת שוא נשבע לשנות את הידוע לאדם שבועת שקר נשבע להחליף ר יעקב בר אחא בשם ר יוחנן כל הידוע לשנים זו היא שבועת שוא לשלשה זו היא שבועת שקר ר לא בשם רבי לעזר אפילו ידוע לשנים ואחד בסוף העולם מכירו שבועת שוא היא מה מפקה מביניהון שינה בפני שנים והשליכו לים והתרו בו משום שבועת שוא על דעתיה דרבי יוחנן אין לוקה על דעתיה דר לעזר לוקה התרו בו משום שבועת שקר על דעתיה דר לעזר לוקה על דעתיה דר יוחנן אינו לוקה ר בא בשם ר יהודה אפילו ביטא ומרגליתא ואהן אפילו אלא כגון ביטא ומרגליתא תני כשם שנידרי הבאי מותרין כך שבועות הבאי מותרין והתני שבועות הבאי אסורין ר ירמיה בשם ר פדת כאן במעמידין כאן בשאין מעמידין ואפילו תימא כאן וכאן במעמידין כאן במיחל שבועות על נכסיו שבועת נכסיי עליי נכסיו אסורין הא ללקות אינו לוקה כשם שנדרי זירוזין מותרין כך שבועות זירוזין מותרין עוד הוא במיחל שבועה על נכסי שבועה נכסיי עליי נכסיו אסורין הא ללקות אינו לוקה חזקיה אמר אהן דמשתבע על תרין דאינון תרין לוקה משום שבועת שוא רבי מנחם בשם ריש לקיש אהן דחמי מיטרא נחית ואמר קירי פלי בריכסון לוקה משום שבועת שוא ר חוניא ר יעקב בר בון בשם ר שמואל בר נחמן כ"ד בולייות היו בדרום וכולם חרבו על שבועת שוא שהיא אמת דכתיב לשוא הכיתי את בניכם וגו